Samorząd powiatowy, pytania - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka10 maja 2013

Samorząd powiatowy, pytania - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

RTF (42 KB)
2 strony
711Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące samorządu powiatowego. Pytania i odpowiedzi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania. Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania: 1) Kto i w jakim akcie normatywnym tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice. 2) W jaki sposób mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum powiatowe-lub za pośrednictwem organów powiatu. 3) Jakie organy powiatu są wymienione w ustawie W wyżej wymienionej ustawie wymienione są takie organy powiatu, jak rada powiatu i zarząd powiatu. 4) Jaki organ jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu. 5) Jaki organ jest organem wykonawczym powiatu Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu. 6) Kto wchodzi w skład Zarządu Powiatu W skład zarządu powiatu wchodzi starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 7) Kto wybiera Zarząd Powiatu Zarząd powiatu jest wybierany przez radę powiatu w liczbie 3-5 osób, w tym starostę i wicestarostę w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków określa w statucie rada powiatu. 8) Jakie są zadania Zarządu Powiatu Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należą w szczególności: a) Przygotowywanie projektów uchwał rady, b) Wykonywanie uchwał rady, c) Gospodarowanie mieniem rady, d) Wykonywanie budżetu państwa, e) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych. 9) Jakie podmioty stanowią powiatową administrację zespoloną Powiatową administrację zespoloną stanowią : starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjna powiatu, jednostki organizacyjne będące aparatem pomocniczym kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 10) Jakie są zadania Starosty Powiatu Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Ponadto Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zatwierdza

programy ich działania, uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek, zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli. 11) W jakim zakresie powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: A. Edukacji publicznej, B. Promocji i ochrony zdrowia, C. Pomocy społecznej, D. Polityki prorodzinnej, E. Wspieranie osób niepełnosprawnych, F. Transportu zbiorowego i dróg publicznych, G. Kultury i ochrony dóbr kultury, H. Kultury fizycznej i turystyki, I. Geodezji, kartografii i katastru, J. Gospodarki nieruchomościami, K. Administracji architektoniczno-budowlanej, L. Gospodarki wodnej, M. Ochrony środowiska i przyrody, N. Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, O. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, P. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, Q. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, R. Ochrony praw konsumenta, S. Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, T. Obronności, U. Promocji powiatu, V. Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument