Dokumentacja projektowo-budowlana - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Dokumentacja projektowo-budowlana - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (223 KB)
2 strony
752Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: dokumentacja projektowo budowlana.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

1 | S t r o n a

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Projekt budowlany powinien zawierać: 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący określenia granic działki lub terenu, usytuowania, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów wymiarowych, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 2. Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasadę nawiązania do otoczenia, a w stosunku do niektórych obiektów budowlanych również dostępność dla osób niepełnosprawnych. 3. Stosownie do potrzeb oświadczenia jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 4. W zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać: • opis techniczny, • część rysunkową.

Opis techniczny powinien określać m. in.: 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane określające formę i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy – tylko w zakresie niezbędnym jako uzupełnienie rysunków projektu architektoniczno-budowlanego. 3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń lub ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych, podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu. 4. W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku wielorodzinnego sposób zapewniania osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z tego obiektu. 5. W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne lub współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych. teletechnicznych, odgromowych. 7. Charakterystykę ekologiczną obiektu budowlanego zawierającą opis jego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: • zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków, • emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, z podaniem ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, • wytwarzania odpadów stałych, z podaniem rodzaju i ilości, • emisji hałasu oraz wibracji.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczegółowymi przepisami. Część rysunkowa powinna zawierać m. in.: 1. Widoki boczne (elewacje), a także widok z góry, w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy obiektu oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym (na rysunku) elewacyjnych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji. 2. Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym przekrycia oraz przekroje podłużne (profile) i poprzeczne. 3. W stosunku do budynku ogrzewanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na własności cieplne i szczelność przegród. 4. Zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym: • instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, • instalacje i wyposażenie elektryczne oraz instalację odgromową, • instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej.

5. Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednakże nie mniejszej niż: • 1 : 200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach,

docsity.com

2 | S t r o n a

• 1 : 100 dla pozostałych obiektów i ich wydzielonych części, • 1 : 50 dla obiektów lub ich wydzielonych części podlegających przebudowie lub modernizacji.

Częścią projektu budowlanego są obliczenia statyczne Powinny one obejmować ustroje konstrukcyjne, elementy i te szczegóły konstrukcyjne, dla których konieczne jest sprawdzenie stanów granicznych nośności i użytkowania lub sprawdzenie wytrzymałości, ewentualnie określenie współczynników bezpieczeństwa. Obliczenia statyczne powinny być wykonane w oparciu o następujące informacje: • podstawy formalne, w tym wykaz norm dotyczących obciążeń budowli, • charakterystykę budowli oraz dane wyjściowe, na podstawie których obiekt został zaprojektowany, • ogólną koncepcję konstrukcji z podaniem zasadniczych wymiarów, rozstawu dylatacji, przerw

technologicznych, montażowych oraz technologii realizacji, • materiały użyte do konstrukcji z podaniem ich wytrzymałości, gęstości objętościowej, • krótki wyciąg z badań geotechnicznych, • charakterystykę agresywności środowiska i ogólne zasady zabezpieczania konstrukcji przed korozją, • wymaganą klasę odporności ogniowej budowli i jej elementów konstrukcyjnych, • gólne zasady montażu z zaznaczeniem jego wpływu na stateczność i nośność konstrukcji, • uzgodnienia, ekspertyzy, inwentaryzacje, • inne informacje mające znaczenie przy wykonywaniu obliczeń statycznych.

Na podstawie technicznego projektu budowlanego sporządzane jest zestawienie kosztów budowy (kosztorys) wraz z wykazem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót przy budowie obiektu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument