Wzruszalność aktu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wzruszalność aktu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (135 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące wzruszalności aktu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wzruszalność aktu oznacza, ze akt dotknięty wada istotną może być w sposób przewidziany prawem zmieniany bądź uchylany. W naszym porządku prawnym wzruszalność dotyczy tylko aktów ostatecznych. Trwałość aktu występuje tylko wtedy gdy akt jest niewadliwy. Prawa podmiotowe mogą być cofnięte tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie i drogą ustawową. Cofniecie aktu podlega kontroli zgodności z konstytucją. Przez wyrażenie prawomocność rozumiemy dwie instytucje:

1. prawomocność formalna to inaczej niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona nie może spowodować uchylenia bądź zmiany aktu przez wniesienie zwyczajnego środka prawnego. Prawomocność formalna

powstaje z chwilą upływu terminu do wniesienia zwyczajnego środka prawnego albo też z chwilą wydania aktu, od którego nie przysługuje środek prawny. Prawomocność dotyczy tylko aktów zewnętrznych.

2. prawomocność materialna oznacza, że żadna ze stron nie może zmienić aktu – wiąże on zarówno stronę jak i organ. Praworządność materialna oznacza, że nie można uchylić aktu przy pomocy aktu równorzędnego [ale można to zrobić przy pomocy aktu wyższej rangi np. ustawą] prawomocność materialna jest pojęciem szerszym od pojęcia praworządności formalnej – każdy akt prawomocny materialnie jest prawomocny formalnie.

Akt administracyjny może być wydany na czas określony lub ograniczony. Występują klauzule dodatkowe dotyczące czasu obowiązywania aktu.

1. warunek zawieszający polega na tym, że ziszczenie się warunku powoduje skuteczność aktu tj. rozpoczęcie jego obowiązywania,

2. warunek obowiązujący polega na tym, że ziszczenie się warunku powoduje utratę przez akt mocy obowiązującej.

Akt administracyjny może utracić moc obowiązującą wskutek:

- zrzeczenie się – dotyczy to tylko aktów, na podstawie których strony nabywają pewne prawa, nie można zrzekać się obowiązków prawnych

- zasadniczej zmiany okoliczności faktycznych [np. śmierć osoby uprawnionej] - uchylenia przez właściwy organ w przypadkach przewidzianych przez prawo;

- uchylenie całej grupy aktów administracyjnych przez ustawę; - zmiana charakteru aktu w przypadkach przez prawo przewidzianych; - z innej przyczyny przewidzianej prawem.

Uznanie administracyjne występuje wtedy gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyraźny dokonanie takiego wyboru organowi administracyjnemu [ustawa pozwala na wybór następstwa prawnego przy czym można dokonywać wyboru między dwiema lub więcej możliwościami]. Uznanie stwarza administracji możliwość działania na własną odpowiedzialność jakkolwiek na podstawie upoważnienia udzielonego przez ustawę. Posługując się uznaniem organ jest zobowiązany kierować się „ratio legis” tzn. względami słuszności. Decyzje podjęte przy pomocy decyzji uznania podlegają kontroli NSA.

Inne formy działania administracji. - umowa cywilno prawna forma działania przynajmniej dwóch samodzielnych

stron; akt który dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia woli stron. Umowa jako forma działania administracji ma zastosowanie zwłaszcza w sferze majątkowej.

- ugoda administracyjna ma charakter ugody pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej przed organem przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Ugoda może być zawarta tylko w indywidualnej sprawie, wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego i to tylko

docsity.com

takiego w którym biorą udział co najmniej dwie strony o spornych interesach. Po zatwierdzeniu ugody przez organ administracji zastępuje decyzje w sprawie.

- porozumienie administracyjne jest to instrument organizowania działalności podmiotów w sferze przydzielonych im zadań, w szczególności obejmować może sferę stosunków administracyjno-prawnych.

- przyrzeczenie to szczególny rodzaj oświadczenia organu administracji, przez które zobowiązuje się on do podjęcia określonego działania albo do dopuszczenia do pewnego działania.

Zagadnienia ustroju administracji publicznej obejmują ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji, o ile jest on prawnie unormowany, oraz cały system organów administracji, ich kompetencje, które są również unormowane przez prawo.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument