Handel zagraniczny - Notatki - Handel zagraniczny, Notatki'z Handel zagraniczny
Glass_Duo
Glass_Duo3 czerwca 2013

Handel zagraniczny - Notatki - Handel zagraniczny, Notatki'z Handel zagraniczny

PDF (279 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu handlu zagranicznego przedstawiające pytania z handlu zagranicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Handel Zagraniczny – Pytania

Handel Zagraniczny – Pytania

1) Co to jest zapytanie ofertowe, podaj elementy (charakter, opis, ilość) Zapytanie ofertowe – Elementy:

1) charakterystyka firmy,data 2) nazwa i opis towaru 3) ilość towaru 4) baza ceny

5) sugerowany termin dostawy 2) Co to jest oferta i co powinno się w niej znaleźć

Oferta – wiążąca propozycja sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Zawiera istotne elementy przyszłej umowy.

Elementy oferty: 1) nazwa i adres firmy,data

2) opis towaru 3) ilość towaru 4) cena (w walucie zagranicznej)

5) baza dostawcy 6) termin dostawcy 7) warunki płatności 8) sposób pakowania i znakowania towaru

9) termin ważności oferty – WAŻNE!!!

3) Różnica między zapytaniem ofertowym a ofertą

Oferta – wiążąca propozycja sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Zawiera istotne elementy przyszłej umowy. Oferta to wiążące zobowiązanie natomiast

zapytanie ofertowe jest niewiążące i nie posiada skutków prawnych.

4) Podstawowe rodzaje ofert Rodzaje ofert:

1) wywołane – odpowiedź na zapytanie ofertowe, oferta szczegółowa, 2) nie wywołane –wysyłamy, nie wiedząc

jakie asortymenty potrzebuje klient. Ma charakter ogólny 3) warunkowe – ważna do wyczerpania

zapasów 4) bezwarunkowe 5) ogólne 6) szczegółowe

5) Na czym polega porównanie ofert w imporcie

Należy zwrócić uwagę na datę dostawy, termin

ważności oferty, stawkę cła(z jakiego kraju będzie wysyłka, np. jeśli z UE to na niektóre towary jest 0% stawki)jakie elementy zawiera cena, szczególną uwagę należy zwrócić na bazę

dostawy, jeśli np. cena jest na bazie EXW- importer ponosi wszelkie koszty wysyłki związane z towarem od chwili wystawienia

towaru w stan gotowości np. koszty wysyłki, transportu, ryzyko utraty lub uszkodzenia dostawy, opakowania itp. Porównujemy na bazie FOB lub CIF-należy zwrócić uwagę na nazwę

portu załadunku. FOB:

6) Podaj definicję transakcji handlu zagranicznego Działania zmierzające do zawarcia kontraktu i jego realizacji. Obejmuje wiele umów Kontrakt- umowa podstawowa

Umowa: *spedycji, *transportu, *ubezpieczenia, * kontroli jakościowej i ilościowej między dostawcą a pośrednikiem

7) Elementy transakcji

- Miejsce data zawarcia oraz numer dokumentu

- Przedmiot transakcji (opis szczegółowy)

- Cena, rodzaj waluty waga, ilość,

rodzaj, wymiary i ilość opakowania,

- czas realizacji, termin dostawy - kraj pochodzenia

- warunki płatności, również nazwa banku i nr konta

- warunki dostawy (baza dostawy)

- termin trwania transakcji - obowiązki sprzedającego - Obowiązki kupującego - Ilość sporządzonych

egzemplarzy - Podpisy, pieczęcie kupującego i

sprzedającego, data

TO PISAŁAM Z GŁOWY, NIE ZNALAZŁAM NIC NA TEN TEMAT,MOŻE KTOŚ MA

8) Fazy transakcji w handlu zagranicznym

Fazy transakcji 1) Przygotowanie transakcji – badanie rynku,

informacje o kontrahencie, przesyłanie ofert lub

zapytań, porównanie ofert 2) Zawarcie transakcji – podpisanie kontraktu,

zawarcie innych umów

3) Realizacja – zlecenie spedycji, ubezpieczenie, pozwolenia wywozu towaru, wystawienie dokumentów, dostawa lub odbiór towaru, zapłata

4) Rozliczenie i kontrola – sprawdzenie zgodności dokumentów, analiza transakcji, archiwizacje dokumentów

Podstawowe dokumenty: - faktura - dokument przewozowy (CMR, AWB) polisa ubezpieczeniowa

9) Etapy transakcji eksportowej

Transakcja eksportowa 1) marketing i promocja 2) ustalenie wielkości i struktury produkcji

3) sporządzenie kalkulacji wstępnej, określenie ceny ofertowej

4) przygotowanie oferty 5) negocjowanie warunków kontraktu

6) zawarcie kontraktu 7) realizacja transakcji rozliczenie i analiza transakcji

10) Etapy transakcji importowej Transakcja importowa: 1) wysyłanie zapytań ofertowych 2) porównanie i analiza ofert 3) negocjowanie warunków umowy

4) podpisanie kontraktu 5) przygotowanie zlecenia spedycyjnego i innych

dokumentów

6) zabezpieczenie płatności; otwarcie akredytywy 7) odprawa celna towaru 8) kontrola jakościowa 9) ewentualne reklamacje

10) rozliczenie i analiza transakcji

9) Co to jest kontrakt; definicja kontraktu zagranicznego

KONTRAKT – umowa kupna- sprzedaży z kontrahentem zagranicznym, kontrakt może sporządzić

eksporter i jest to wtedy kontrakt exportary, a gdy importer to kontrakt importary.

10) Podstawowe rodzaje kontraktów Rodzaje kontraktów: 1) jednodokumentowy – stanowi jeden akt prawny

ustalający prawa i obowiązki stron; podpisywany po zakończeniu negocjacji

2) wielodokumentowy – składa się z przynajmniej 3 dokumentów:

- zapytanie ofertowe

- oferta - zamówienie - potwierdzenie zamówienia załączniki: certyfikaty, specyfikacja

11) Podstawowe zasadnicze klauzule kontraktów –

ilość, cena, wartość, opakowanie – krótka

charakteryzacja Klauzule podstawowe można negocjować zawierają:

przedmiot kontraktu

(towar/usługa) dokładnie i precyzyjnie opisany

pakowanie, znakowanie (zwyczajowo-jakie panują zwyczje na rynku) ilość, sztuki

cena i wartość kontraktu (cena,odpowiednia waluta, cena

z formułą baza dostawy (formuła

handlowa) termin dostawy – kwestia

negocjacji

warunki płatności sposób i miejsce odbioru (w kraju

załadunku) czy kraju przeznaczenia

12) Klauzule dodatkowe (5 uzupełniających) Można je negocjować Kary umowne (sankcje za

niewykonanie zobowiązań) zwykle terminy

Klauzula siły wyższej (powódź)

może mieć charakter czasowy) ciągły

Reklamacje – zabezpieczenie, roszczenie importowe z tytułu nienależytego wykonania

kontraktu Arbitraż (sposób rozstrzygania

sporów) Prawo rządzące kontraktem,

klauzula rewaloryzacyjna

Klauzula uzależniająca wejście w życie

kontraktu Klauzula

licencyjna (musi być być

przedpłata) po otrzymaniu pozwolenia

13) Opisz dowolną klauzulę uzupełniającą OPISY OD MYŚLNIKÓW

Kary umowne - (sankcje

za niewykonanie zobowiązań) zwykle terminy

Klauzula siły wyższej -

(powódź) może mieć charakter czasowy) ciągły

Reklamacje - zabezpieczenie, roszczenie importowe z tytułu

nienależytego wykonania kontraktu

Arbitraż (sposób rozstrzygania

sporów) Prawo rządzące kontraktem,

klauzula rewaloryzacyjna Klauzula

uzależniająca wejście w życie kontraktu

Klauzula

licencyjna (musi być być przedpłata) po otrzymaniu pozwolenia

14) Rodzaje rynków i transakcji (formalna i nieformalna)

RYNEK- zbiór podmiotów gospodarczych, które zainteresowane są transakcją kupna i sprzedaży. I część

tych podmiotów reprezentuje podaż, II część (importerzy) popyt. Zmiany na rynku mają charakter:

1) długookresowy (strukturalne) –

substytucja, zmiany demograficzne 2) krótkookresowy (koniunkturalne) –

inwestycje, produkcja, zatrudnienie Klasyczny cykl koniunkturalny składał się z 4 faz:

rozkwitu – wysoki popyt, zatrudnienie

kryzysu – spadają

inwestycje, produkcja i zatrudnienie

FAZA RECESJI depresja – wszystkie te

wielkości na najniższym

poziomie FAZA RECESJI

ożywienie – rośnie

popyt, wzrasta zatrudnienie

Podziałów rynku jest wiele. 1) W zależności od przedmiotu:

- towarowy - usług - pieniężny

2) inny podział: - rynek pierwotny (produkcja) i centralny

(konsumpcja) - rynek nabywcy i dostawcy

- rynek wolny i reglamentowany - rynek legalny, szary i czarny - rynek formalny (taki, w którym

transakcje odbywają się w odpowiednim miejscu, czasie i określonym regulaminie- giełdy) i nieformalny

Aukcja – rynek, gdzie zawierane są transakcje w

określonym miejscu i czasie. Przedmiotem są towary nie dające się wystandaryzować np. obrazy

15) Transakcje nietypowe (kompensacyjne) Polegają na wymianie towaru na inny towar lub grupę towaru na inna grupę. To są transakcje bezdewizowe.

Szpice kompensacyjne – różnica dostaw po jednej stronie. Rozliczenie polega na zapłacie w dewizach lub dostawy w przyszłym okresie.

Odmianą transakcji kompensacyjnej jest transakcja barterowa – różnica polega, że w przypadku barteru wartość towaru jest identyczna.

16) Co to jest obrót uszlachetniający

To przekazywanie przez zleceniodawcę np.

krajowego towaru do uszlachetnienia zagranicznemu zleceniodawcy. W obrocie uszlachetnienia, właściciel jest cały czas ten sam. UMOWA AT CONTRACT - umowa zlecenia

obrotu uszlachetniającego. 17) Co to jest leasing, frenchising

Leasing – to forma najmu lub dzierżawa ruchomych środków trwałych lub nieruchomych.

Franchising – odstępowanie opatentowanej technologii produkcji lub świadczenia usług

17) Charakteryzacja formuł handlowych grupy F Grupa II F – obejmuje 3 formuły handlowe (na

załadunek) – zasadnicze koszty transakcji nie są opłacone przez exportera

FCA – odnosi się do wszystkich gałęzi transportu (oprócz klasycznego morskiego FAS, FOB)

Zakres obowiązków exportera

- musi zgłosić do odprawy celnej wywozowej - załadować towar na środek transportu

podstawiony przez kupującego - kupujący zawiera umowę przewozu

- transport opłaca kupujący - po załadunku za towar odpowiada kupujący sprzedający wystawia wszystkie niezbędne dokumenty

18) Charakteryzacja formuł handlowych grupy C Grupa III C – formuły dwupunktowe - exporter zawiera umowę przewozu i pokrywa

koszty transportu do miejsca przeznaczenia

CIF i CIP - obowiązek ubezpieczenia towaru (uzyskania

polisy ubezpieczeniowej) przez sprzedającego

CFR i CIF – dotyczą transportu morskiego - ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru

przechodzi ze sprzedającego na kupującego w miejscu załadunku

19) Charakteryzacja formuł handlowych grupy D Grupa IV D - sprzedający ponosi wszystkie koszty do miejsca

przeznaczenia - wszelkie ryzyko ponosi sprzedający DAF – formuła stosowana przede wszystkim w

transporcie kolejowym

- dostawa do granicy poprzedzającej kraj przeznaczenia

- umowę przewozu zawiera sprzedający

DES i DEQ - eksporter zawiera umowę transportu morskiego - ponosi wszelkie ryzyka związane z towarami - nie ma obowiązku ubezpieczenia

DDP – raczej nie stosowana w praktyce 20) Dlaczego formuły z grupy C nazywane są

formułami dwupunktowymi

Ponieważ w tych formułach zostało uwzględnione do lub od którego momentu i kto ponosi koszty związane z dostawą towaru.

21) Wymień i opisz formuły handlowe w transporcie morskim

- CFR, CIF, FAS, FOB

- CFR – Koszt i fracht oznacza, że sprzedający wykonuje dostawę, kiedy towar przekracza nadburcie statku w porcie załadunku. Sprzedający musi opłacić koszty i fracht,

niezbędne do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy portu przeznaczenia, ale ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak

również wszelkie dodatkowe koszty, związane ze zdarzeniami, które nastąpiły po momencie dostawy, przechodzą na kupującego. Formuła CFR wymaga od sprzedającego dokonania

odprawy celnej towaru w eksporcie. Jest stosowana w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

- CIF – Koszt ubezpieczenie i fracht oznacza, że sprzedający wykonuje dostawę, gdy towar przekracza nadburcie statku w wymienionym z nazwy porcie załadunku, sprzedający musi

opłacić koszty i fracht niezbędne do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy portu przeznaczenia, ale ryzyko utraty lub uszkodzenia

towaru i inne dodatkowe koszty, które nastąpiły po momencie dostawy, przechodzą na kupującego. Sprzedający musi uzyskać na rzecz kupującego ubezpieczenie morskie towaru od

ryzyka jego utraty lub uszkodzenia podczas przewozu. Formuła CIF wymaga dokonania odprawy celnej w eksporcie przez sprzedającego.

- FAS – Franko wzdłuż burty statku oznacza, że sprzedający wykonuje dostawę, kiedy towar został umieszczony wzdłuż burty statku w wymienionym z nazwy porcie załadunku.

Oznacza to, że kupujący musi ponieść wszelkie koszty i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru od tej chwili. Formuła FAS wymaga od

sprzedającego dokonania odprawy celnej w eksporcie, kupujący może ją wykonać jeśli zostanie to wyraźnie sformułowane w umowie sprzedaży.

- FOB – Franko statek oznacza, że sprzedający wykonuje dostawę, kiedy towar przekracza nadburcie statku w wymienionym z nazwy

porcie załadunku. Oznacza to, że kupujący musi ponieść wszystkie koszty i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru od tego punktu .Formuła FOB wymaga od sprzedającego dokonania

odprawy celnej w eksporcie. - 22) Jakie czynności wykonuje spedytor

USŁUGI SPEDYCYJNE: Spedycja – to zorganizowane przemieszczenie towarów. Jest to zespół czynności niezbędnych do wykonania transportu. * Czynności spedycyjne:

- poradnictwo spedycyjne - przygotowanie towarów do przewozu

(pakowanie, znakowanie, mierzenie)

- konsolidowanie towarów - dostarczenie towaru na środek transportu - przygotowanie dokumentacji - zawarcie umowy o przewóz

- organizacja załadunku i wyładunku - ubezpieczenie - zgłoszenie do odprawy celnej

- opieka nad towarem (konwojownie) - awizowanie - regulowanie należności za przewóz, kontrolę,

odprawę celną

23) Co to jest zlecenie spedycyjne – elementy To dokument na podstawie , którego spedytor

zobowiązuje się zorganizować transport. Zlecenie zawiera: Nazwa importera, eksportera, dostawca, zleceniodawca, warunki dostawy, termin gotowości odbioru towaru, opis

towaru, oznakowanie towaru, ilość, ciężar brutto, objętość, specjalne postępowanie, ubezpieczenie.

24) Co to jest CMR CMR – samochodowy list przewozowy, wystawiony, ustalony formularz listu przewozowego przez konwencję CMR.

I-wszy egz-Nr 1 dla nadawcy, II-gi Nr 2- idzie z towarem dla odbiorcy, III-ci Nr 3 dla przewoźnika, IV-ty kopia dla sprzedającego..

25) Co to jest konosament i jakie są rodzaje * Konosament - zobowiązania przewoźnika do dostarczenia towaru i wydania go osobie posiadającej oryginał dokumentu

Konosament – B/L – jest dowodem zawarcia umowy na przewóz, potwierdza przyjęcie towaru do przewozu. Jest dokumentem, który upoważnia do odbioru towaru w

punkcie przeznaczenia. Jest papierem wartościowym w formie elektronicznej. Może być przenoszony na inne osoby. Dane jakie zawiera:

- nazwa przewoźnika - nazwa i adres załadowcy - nazwa i adres odbiorcy

- kogo powiadomić o załadunku i terminie - opis towaru, ilość szt., ciężar, objętość, liczba

opakowań, zapłata za fakturę - liczba wystawionych oryginałów

- data i miejsce wystawienia - podpis

Rodzaje: - na towary załadowane - klasyczny na bazie

FOB i na towary przyjęte do załadunku towar na bazie FCA

- zwykły - (bez przeładunku czyli port to port) i bezpośredni (z przeładunkiem)

- czysty - (clean B/L bez uwag ) - brudny - jeśli uwagi dotyczące

towaru są wpisane na konosamencie) - imienny - przenoszony przez

cesję, wystawiony na konkretną osobę

- na zlecenie -to order, przenoszony przez INDOS, na oryginale ten , na którego konosament został wystawiony

- konosament na okaziciela – przenoszony przez z

zwykłe wydanie -

26) Rodzaje dokumentów przewozowych w transporcie morskim (konosament), lotniczym, samochodowym i kolejowym

Tr. morski - konosament B/L (bill of lading) – opis w pkt.

25, kwit sternika Tr. lotniczy - AWB (air way bill) Tr. drogowy – CMR

Tr. kolejowy – CIM lub SMGS

27) Ryzyka w handlu zagranicznym – przykłady Ryzyko towarowe – utraty lub uszkodzenia towaru,

pogorszenia jakości, zmiany ilości poniesienie w związku z tym dodatkowych wydatków, związane z jakościową i opakowaniem = ryzyko transportowe

Ryzyko handlowe- a) rynkowe: związane z sytuacją na rynkach - cenowe: - wynika ze zbyt niskiej ceny - zbytowe – wynika z sytuacji na rynku, która

uległa zmianie, jak również z działań administracyjnych w kraju importera

b) transakcyjne(kontraktowe)-związane z kontraktem

-w transakcjach zwykłych klasycznych polega na odmowie odbioru towaru, lub jego dostawy -w transakcjach specyficznych- transakcje związane z wysyłką I-go towaru zależy od dostawy II-go

Ryzyko polityczne – wojna zamieszki, strajki, zawieszenia płatności wobec zagranicy, konwersja waluty, zmiana kursu, konfiskata towaru.

Ryzyka inne- straty w wyniku sił przyrody (sztorm, mgła, tajfun, działania przestępcze (kradzieże, napady)

28) Podaj przykład ryzyka niehandlowego (wojny, strajki)

Ryzyko polityczne – wojna zamieszki, strajki,

zawieszenia płatności wobec zagranicy, konwersja waluty, zmiana kursu, konfiskata towaru. Ryzyka inne- straty w wyniku sił przyrody (sztorm, mgła, tajfun, działania przestępcze (kradzieże, napady)

29) Ryzyka handlowe a) rynkowe : związane z sytuacją na rynkach

- cenowe: - wynika ze zbyt niskiej ceny - zbytowe – wynika z sytuacji na rynku, która

uległa zmianie, jak również z działań administracyjnych w kraju importera

b) transakcyjne(kontraktowe )-związane z kontraktem -w transakcjach zwykłych klasycznych polega na odmowie odbioru towaru, lub jego dostawy

-w transakcjach specyficznych- transakcje związane z wysyłką I-go towaru zależy od dostawy II-go 30) Definicja i cechy ryzyka

RYZYKO –to możliwość poniesienia strat wynikających ze zdarzeń i okoliczności które: - są niezależne od działającego podmiotu

- których nie można dokładnie przewidzieć - których nie można zapobiec CECHY RYZYKA - możliwość wystąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od podmiotu, których nie

można dokładnie przewidzieć i w pełni zapobiec. Ryzyko w handlu zagranicznym jest większe niż w handlu krajowym.

Ryzyko: Towarowe, Handlowe w tym rynkowe i transakcyjne, Polityczne, Inne 31) Metody minimalizacji ryzyka (ustawa o

rachunkowości) METODY MINIMALIZACJI SKUTKÓW

RYZYKA

1) Unikanie

2) Donoszenie kosztów ryzyka – tworzenie rezerw na ryzyko reguluje art. 37 ustawy z dn. 29- 09-1994r. o rachunkowości

3) Zapobieganie (prewencja) - zbieranie informacji o partnerach

zagranicznych

- należyte sprecyzowanie klauzul kontraktowych

- zabezpieczenie zapłaty 4) Przeniesienie ryzyka

ubezpieczenia

Ubezpieczenie – przeniesienie ryzyka na zakład

ubezpieczeń w zamian za opłaconą stawkę Reasekuracja – umowa między ubezpieczycielami na mocy której cedent odstępuje ubezpieczone ryzyko wraz z częścią

składek reasekuratorowi. Reasekurator – zwraca cedentowi część odszkodowań wypłaconych ubezpieczonym.

1) reasekuracja czynna – przyjmowanie ryzyk, sprzedawanie gwarancji – INVISIBLE EXPORT

2) reasekuracja bierna – odstępowanie ryzyk, kupowanie gwarancji – INVISIBLE IMPORT

Koasekuracja – ubezpieczenie jednego ryzyka u wielu ubezpieczycieli

1) koasekuracja zewnętrzna – każdy z ubezpieczycieli odpowiada indywidualnie za swoją część, ryzyko wobec ubezpieczonego

2) koasekuracja wewnętrzna – wyznaczony jest 1 ubezpieczyciel wiodący, który odpowiada za

całe ryzyko wobec ubezpieczonego natomiast pozostali odpowiadają wobec wiodącego ubezpieczyciela.

POOL Ubezpieczeniowy – zrzeszenie kilku lub kilkunastu zakładów ubezpieczeniowych, którzy tworzą wspólną kasę ubezpieczeniową. Do tej

kasy są wpłacane wszystkie składki i wypłacane odszkodowania. W umowie ubezp. występują 2 strony:

- zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciel)

- płacący składki (ubezpieczający)

Stroną umowy ubezpieczenia nie jest ubezpieczony! Formy prawne działania ubezpieczycieli:

- spółka akcyjna - towarzystwo ubezpieczeń

wzajemnych

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 28-07-1990 o działalności ubezpieczeniowej

- kodeks morski z 1-12-1961 - kodeks cywilny z 1964

Funkcja finansowa – zabezpieczenie płynności finansowej zakładom ubezpieczeniowym Funkcja termiczna – zabezpiecza przed nadmiernym skupieniem

32) Podaj i scharakteryzuj podstawowe rodzaje

dokumentów ubezpieczeniowych (polisa

ubezpieczeniowa certyfikat) Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych: 1) Polisa – dowód zawarcia umowy

ubezpieczeniowej, wystawiony na okaziciela lub zlecenie

Indos- przeniesienie praw wynikających z polisy na osobę trzecią Polisa:

- cargo - czas/podróż - pojedyncza/generalna

obejmuje wszystkie ładunki, które w określonym

czasie ubezpieczający wysłał lub odebrał; dzielimy ją na obrotową i odpisową (od sumy ubezpieczenia odpisuje się realizowane wysyłki)

2) Certyfikat – ubezpieczający posiada polisę generalną

3) Nota pokrycia – uzgodnione zostały istotne elementy przyszłej umowy; wystawiona gdy nie

może być wystawiona polisa 4) Slip maklerski – umowa ubezpieczeniowa

zawierana przez maklera

33) Jakie są podstawowe rodzaje polis

ubezpieczeniowych Pojedyncza

Generalna – dowód zawarcia ramowej umowy ubezpieczenia, obejmuje wszystkie ładunki, które w określonym czasie ubezpieczający wysłał albo odebrał

- obrotowa- szacuje cały obrót w roku i go ubezpiecza

- odpisowa – ustala się sumę ubezpieczenia i od tej kwoty odejmuje się zrealizowane wysyłki

34) Ubezpieczenia kredytów eksportowych (od

jakich ryzyk, kto wystawia)

Dotyczy kredytów krótko-, średnio- i długo terminowych - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów

Eksportowych (KUKE) RYZYKA:

Ryzyka handlowe prawnie stwierdzona niewypłacalność kredytobiorcy brak informacji o miejscu pobytu kredytobiorcy

- domniemana niewypłacalność tzw.

przewlekła zwłoka w przypadku KUKE 180 dni, WARTA 270 dni

Ryzyka niehandlowe – tzw. ryzyka polityczne (wojna, zamieszki, strajki, zawieszenia płatności wobec

zagranicy, konwersja waluty, zmiana kursu, konfiskata towaru.

35) Co to są klauzule instytutowe Ubezpieczenia towarów wg klauzuli instytutowych opracowanych przez Instytut Londynskich Ubezpieczycieli

1) Institute cargo clauses (A) – największy zakres ryzyk (ICC)

2) Institute cargo clauses (B) – (ICC)

3) Institute cargo clauses ( C ) - najmniejszy zakres ryzyk (ICC)

Klauzul jest 19, klauzule 1 i od 4 do 7 to zakres obowiązkow ubezpieczyciela, nie odpowiada on za straty

spwodowane wadliwym opakowaniem. 36) Przykłady wyłączeń odpowiedzialności

ubezpieczyciela

Aerocasco – ubezpieczenie samolotów – szkody w powietrzu i na lądzie, powstałe w wyniku transportowanego samolotu, ekspertyz technicznych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w wyniku wad

fabrycznych, wadliwe przeglądy - odpowiedzialność cywilna z tytułu

przewożonego ładunku

- odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów i ich bagaży

- odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich i ich mienia

następstw nieszczęśliwych wypadków załóg samolotów

37) Jakie są nieuwarunkowane i uwarunkowane

formy zapłaty w handlu zagranicznym FORMY ZAPŁATY W TRANSAKCJACH

1) Nieuwarunkowane – płatność z góry (często przy składaniu zamówienia) lub

przedpłata (uregulowanie części należnej kwoty, ma formę zaliczki), realizowane poprzez polecenie wypłaty payment order w formie:

- wypłata gotówki (cash) - wręczenia czeku (check) - przelew na konto (bank transfer)

Payment order – importer nie uzależnia dokonania zapłaty od spełnienia przez eksportera jakichkolwiek warunków 2) Uwarunkowane – świadczenia jednej ze

stron są uwarunkowane przez drugą akredytywa

dokumentowa – dla eksportera uzależniana od przedstawienia bankowi wymaganych

dokumentów inkaso dokumentowe –

wydanie importerowi towaru lub dokumentów reprezentujących towar po dokonaniu zapłaty

Akredytywa – zobowiązanie banku do zapłaty. Zapłata dla eksportera uzależniona jest przez pokazanie

określonych dokumentów bankowi Inkaso – wydanie towaru po dokonaniu zapłaty

38) Co to jest akredytywa i jak działa AKREDYTYWA DOKUMENTOWA – Documentary Credit – pisemne zobowiązanie banku, który ją otworzył

na zlecenie importera do zapłaty beneficjentowi (eksporterowi) określonej sumy. Zapłata uzależniona jest od przedłożenia przez beneficjenta wymaganych dokumentów w okresie ważności akredytywy.

STRONAMI AKREDYTYWY SĄ: 1) Zleceniodawca (importer) 2) Bank otwierający (bank importera, który

otrzymuje zlecenie i podejmuje

samodzielne zobowiązanie) 3) Bank pośredniczący (bank korespondent

w kraju eksportera 4) Beneficjent (eksporter) – ten, który będzie

upoważniony do otrzymania płatności jeśli spełni wymogi

Cechy akredytywy: 1) Zobowiązanie banku ma dwojaki

charakter - zobowiązanie do dokonania płatności - zobowiązanie do zabezpieczenia

2) Zobowiązanie jest niezależne od umowy kupna sprzedaży (kontraktu)

3) Decyzje o zapłacie podejmuje bank a nie importer

4) Akredytywa dotyczy imiennie określonego beneficjenta

5) Akredytywa posiada pewien limit

kwotowy 6) Akredytywa posiada limit czasowy,

którym jest okres ważności

Akredytywa nakłada na eksportera obowiązki: 1) musi przedstawić dokumenty w terminie

ważności akredytywy (termin zapisany w EXPIRY DATE)

2) musi zaprezentować dokumenty ściśle odpowiadające wymogom (co do ilości i treści), gdyż bank sprawdza dokumenty ściśle według akredytywy

Podział kosztów akredytywy

- importer ponosi wszystkie koszty i prowizje powstałe w kraju importera

- eksporter ponosi wszystkie koszty poza krajem importera

Koszty akredytywy wynoszą od 1 -3%

Elementy akredytywy: - w treści podany rodzaj akredytywy - termin ważności - nazwę i adres beneficjenta

- opis towaru ( sprawdzenie czy zgodny) - walutę i sumę akredytywy - ilość towaru (abaut przy ilości oznacza 3 -

5% ; najlepiej dokładnie określona)

- termin załadunku (niekoniecznie) - dokumenty wymagane do zapłaty

(warunki, które muszą spełnić te

dokumenty) - miejsce, termin i sposób negocjowania

dokumentów Dokumenty:

faktura ewentualnie specyfikacja

dokument przewozowy polisa ubezpieczeniowa

(w przypadku, gdy exporter ma obowiązek ubezpieczenia towaru)

inne dokumenty, które świadczyłyby o jakości towaru

39) Podaj i opisz podstawowe rodzaje akredytyw KLASYFIKACJA AKREDYTYW

1) Ze względów formalno-prawnych

a) akredytywy dokumentowe – D/C Documentary Credit – opiera się na prawie

zobowiązaniowym a nie wekslowym. Praktycznie nie pojawia się tu trata

b) akredytywy typu listu kredytowego L/C – wiąże się z koniecznością wystawienia traty i jest

związana ze zobowiązaniem wekslowym

2) Ze względu na treść zobowiązania banku otwierającego

a) akredytywa odwołalna – taka, która w każdej

chwili może być odwołana, zmieniona przez importera, dlatego

standardem jest to żeby akredytywa była nieodwołalna

b) akredytywa

nieodwołalna (increvocable) – nie może zostać odwołana i

zmieniona w czasie jej ważności

3) Ze względu na zobowiązania banku pośredniczącego

a) Potwierdzona – bank otwierający zleca bankowi

pośredniczącemu potwierdzenie akredytywy. Jeżeli bank dokona potwierdzenia

zaciąga samodzielne zobowiązanie wobec eksportera do zapłaty

akredytywy. Dla eksportera oznacza to, że płatność następuje w kraju beneficjenta w

ciągu 48h od dnia zaprezentowania poprawnych

dokumentów b) Niepotwierdzona – jeśli

bank pośredniczący nie podejmuje swojego

własnego zobowiązania to zobowiązanie jest wyłącznie banku

otwierającego Zobowiązania banku pośredniczącego: - Awizowana

 musi stwierdzić autentyczność zlecenia  przekazuje treść akredytywy eksporterowi  pośredniczy przy wymianie korespondencji

 stwierdza przyjęcie dokumentu (rodzaj i liczbę dokumentów)

- Negocjowana – taka gdzie bank otwierający zleca

negocjowanie dokumentów (sprawdzenie zgodności dokumentów z akredytywą i dokonuje zapłaty nie ze

środków własnych tylko banku otwierającego)

4) Ze względu na rodzaj banku otwierającego

a) Gotówkowa – wtedy, gdy ma klauzulę pald at sight – płatna natychmiast

b) Dyskontowa – bank otwierający

(zagraniczny) zobowiązuje się do zdyskontowania TRAT terminowych ciągniętych przez eksportera na importera

c) Gwarancyjna – wtedy gdy bank otwierający gwarantuje eksporterowi że TRATA terminowa ciągnięta na importera zostanie przez importera

zaakceptowana i zapłacona d) Akceptacyjna – bank otwierający

upoważnia eksportera żeby ten ciągnął

TRATĘ na bank i bank sam zobowiązuje się do zaakceptowania tej traty

5) Ze względu na termin rozliczeń między bankami

a) pokryte z góry – gdzie bank otwierający przekazuje sumę akredytywy na konto banku pośredniczącego

b) pokryte z dołu – gdzie bank otwierający nie udziela w chwili otwarcia akredytywy żadnego zabezpieczenia bankowi pośredniczącemu. Bank pośredni otrzyma

pieniądze gdy: - prześle dokumenty złożone przez

eksportera do banku otwierającego (co może

trwać 2-3 tygodnie) - wyśle telegraficzne zawiadomienie o

dokonaniu ...................... c) akredytywy rembursowe

6) Ze względu na przeniesienie praw a) Przenośna – gdy

eksporter jest

pośrednikiem nie producentem

b) nie przenośna 7) Inne rodzaje akredytyw

a) rewolwingowa – odnawialna

b) zaliczkowa (z czerwoną

klauzulą)

c) wiązana (kompensacyjna)

40) Co to jest inkaso i jakie są rodzaje

INKASO – polega na wydaniu importerowi dokumentów reprezentujących towar w zamian za zapłatę lub akceptację traty

Importer musi wykupić dokumenty i dopiero wtedy może ubiegać się o towar INKASO DOKUMENTOWE- przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe

INKASO FINANSOWE – przedmiotem są wszelkie inne wartości pieniężne STRONY INKASA:

- zleceniodawca (eksporter) – składa w

banku dokumenty razem ze zleceniem inkasa

- bank zleceniodawcy – przesyła dokumenty do banku importera

- bank pośredniczący (inkasujący) – prezentuje dokumenty importerowi i wzywa do zapłaty

- płatnik (importer Banki nie podejmują tu samodzielnych zobowiązań

INKASO DOKUMENTOWE

- gotówkowe – wydanie dokumentów banku następuje po wypłacie gotówki

- akceptacyjne – wydanie dokumentów następuje w zamian za akceptację traty

DOKUMENTY INKASA (importer) - faktura - dokument przewozowy - polisa ubezpieczająca

Dokument transportowy adresowany jest n spedytora, agenta lub bank

INKASO KAPITAŃSKIE – dokumenty przekazywane są kapitanowi statku a ten przekazuje je do banku

importera 41) Opisz jakie są rodzaje kredytów

KREDYTY – środki pieniężne przekazane przedsiębiorstwu na określony czas do ekspozycji po uprzednim zaakceptowaniu celu przez kredytodawcę. Kredyt jest udzielony po podpisaniu umowy kredytowej.

Elementy umowy: - dokładne oznaczenie stron umowy:

kredytodawca i kredytobiorca

- wysokość kredytu - termin spłaty kredytu - cel na jaki jest przeznaczony kredyt - cena kredytu uwzględniająca prowizję i

oprocentowanie kredytu - określenie zabezpieczenia kredytu

wg polskiego kodeksu wyróżniamy

kredyty: osobiste – kredytobiorca odpowiada całym swoim

majątkiem, zabezpieczeniem jest poręczenie, weksel

rzeczowe – zabezpieczeniem jest określona rzecz np. kredyt mieszkaniowy pod hipotekę

 umowa zawierana jest po wstępnej fazie negocjacji  wypełnienie wniosku kredytowego z załączeniem

szeregu dokumentów (bilans finansowy, rachunek

zysków i strat, rachunek efektywności, deklaracje podatkowe – czy kredytobiorca nie zalega z opłatami RODZAJE KREDYTÓW:

1) Wg terminu spłaty kredytu

- krótkoterminowe – termin spłaty do roku - średnioterminowe – termin spłaty 3-5 lat

- długoterminowe – termin spłaty powyżej 5 lat

2) Wg kryterium przedmiotów

finansowania - towarowe – przeznaczone do finansowania zakupu towarów i usług zwykle z kraju kredytodawcy

- pieniężne – polegają na postawieniu określonych środków pieniężnych do dyspozycji dłużnika

handlowe – kredytodawca zobowiązuje dłużnika do

wydania pieniędzy na określony cel

finansowe – pozostawia

dłużnikowi swobodę działania

3) Wg podmiotu udzielającego kredyt

- kupieckie – eksporter, który udziela kredytu importerowi na określoną transakcję; kredyt ten

jest kredytem towarowym; jego koszt ujęty jest w cenie

- bankowe – wyłącznie kredyty pieniężne

- państwowe – udzielane przez instytucje państwowe swojemu odpowiednikowi za granicą

- instytucje międzynarodowe – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy

4) Wg przeznaczenia

- konsumpcyjne – przeznaczone na bieżące zwiększenie produkcji - inwestycyjne – przeznaczone na

inwestycje - obrotowe – na zwiększenie środków obrotowych

5) Wg techniki udzielania kredytu

a) jeżeli kredytodawcą jest przedsiębiorstwo:

- wekslowy – eksporter wysyła

towar importerowi, płatność jest

odroczona ale zabezpieczona wekslem

- na rachunku otwartym – krótkookresowy, kiepsko

zabezpieczony więc stosowany między zaufanymi eksporterami b) jeżeli kredytodawcą jest

bank: - kredyt na rachunku bieżącym –

bank honoruje polecenia wypłaty właściciela rachunku mimo, że

nie ma pokrycia; Bank płaci do określonej wysokości

- akceptacyjno- rembursowy –

umowy między bankami

42) Co to jest reklamacja REKLAMACJA – roszczenie zgłaszane przez odbiorcę do

dostawcy dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu

43) Podstawowy podział reklamacji 1) Reklamacje towarowe – mają związek z

dostarczanym towarem – ilościowe (braki ilościowe lub

wagowe) – jakościowe (brak zgodności z

kontraktem)

– wadliwe opakowanie: niewłaściwe zabezpieczenie towaru; utrudnienie przekazania towaru do obrotu

– opóźniony termin dostawy 2) Reklamacje handlowe

- opóźniona płatność

- nieprawidłowo wystawione dokumenty

- niewłaściwy środek transportu lub trasa przewozu

44) Tryb postępowania reklamacyjnego (co robi

eksporter i importer)

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – termin i formy zgłaszania reklamacji określa kontrakt REKLAMACJA MUSI ZAWIERAĆ:

1) Jednoznaczne określenie reklamowanego towaru (miejsce załadunku, data, rodzaj)

2) Przedmiot roszczenia 3) Forma zaspokojenia roszczenia 4) Wstępna kalkulacja strat

5) Udokumentowanie roszczenia Brak odpowiedzi na reklamacje może spowodować, że kupujący wystąpi do arbitrażu, sprzedający poniesie wszelkie koszty

arbitrażowe bez względu na finał sprawy. ZAŁATWIANIE REKLAMACJI PRZEZ EKSPORTERA:

1) Wpisanie reklamacji do rejestru

2) Sprawdzenie czy zawiera wszystkie dokumenty 3) Zażądanie dodatkowych dokumentów (jeśli

brakuje) 4) Zgłoszenie reklamacji do krajowego dostawcy (z

wyznaczoną datą) 5) Negocjacje z kontrahentem 6) Rozliczenie reklamacji (np. wysyłka brakującej

ilości towaru, udzielenie bonifikaty cenowej) 7) Odnotowanie reklamacji do rejestru

ZAŁATWIANIE REKLAMACJI PRZEZ IMPORTERA: 1) Wpisanie reklamacji do rejestru 2) Porównanie klauzul kontraktowych z

dokumentami uzasadniającymi reklamację 3) Kompletowanie dokumentacji i przesłanie ich do

eksportera

4) Negocjacje z zagranicznym dostawcą 5) Rozliczenie reklamacji – przyjęcie świadczenia

zagranicznego dostawcy 6) Odnotowanie reklamacji w rejestrze

45) Co to są sądy arbitrażowe

POSTĘPOWANIE SPORNE – gry strony nie osiągną porozumienia; spory rozstrzygają sądy arbitrażowe KONWENCJE ARBITRAŻOWE:

- „ o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń

arbitrażowych” – Nowy York 1958 - „ o arbitrażu międzynarodowym” –

Genewa 1961 r Polski Sąd Arbitrażowy – ul. Trębacka, W-wa

1) krótki czas rozwiązywania spraw w

sądzie

2) niższe koszty postępowania 3) wysokie kwalifikacje arbitrów

rozpatrujących sprawy 4) możliwość wyboru arbitra

5) orzeczenia sądów arbitrażowych są nieodwołalne

Sprawę rozpatruje 3 arbitrów (powód i pozwany

wybierają po jednym arbitrze + przewodniczący komisji) 46) Pojęcie i rodzaje negocjacji w handlu

zagranicznym NEGOCJACJE – to: proces, w którym poszczególne

osoby lub grupy występują jako strony, posiadają punkty widzenia ale dostrzegają potrzebę kompromisu, który byłby do zaakceptowania

przez wszystkie uczestniczące strony jest to sposób na skłonienie

drugiej strony do wykonania określonego działania poprzez:

- budowanie zrozumienia - ustalanie interesów

- wspólne rozważenie ewentualnych rozwiązań

- podjęcie decyzji

Podział osobowości negocjatora: - pragmatycy – dobra organizacja, prowadzi

kalendarz, wie czego chce, oszczędny w uczuciach, chłodny

- ekstrawertyk – (przeciwieństwo pragmatyka) jest zbudowany emocjonalnie, wszystko po nim widać, podejmuje pochopne decyzje, lubi ryzyko, uważa że ma szczęście

- sympatyk – lubi ludzi, nie ważne liczby tylko człowiek i jego poglądy, kieruje się intuicją, nie słucha innych. Porozmawia, pomyśli i podejmuje

decyzje - analityk – tendencje do trzymania się przepisów,

liczb. Dużo myśli, trudno podejmuje decyzje

W negocjacjach pomiędzy partnerami występuje INTERAKCJA – wzajemne oddziaływanie niezależnych podziałów społecznych osób, grup, większych organizacji

i jest wyznaczona przez 3 czynniki siłę wynikającą z uwarunkowań sytuacyjnych jaką

dysponują wobec siebie strony

zaufanie (lub brak zaufania) jakie żywią kreatywność z jaką podchodzą do sytuacji

Przestrzeń negocjacyjna – jest trójwymiarowa

wymiar siły (między uległością a dominacją

wymiar zaufania (między walką a współpracą) wymiar kreatywności ( między unikiem a negocjacjami)

Błędy negocjacji:

- nadmierne zaufanie - brak zaufania - nadmierna uległość - nadużywanie siły

- unikanie negocjacji - schematy myślenia

PORÓWNYWANE CECHY

NEGOCJACJE MIEKKIE

NEGOCJACJE TWARDE

NEGOCJACJE ZASADNICZE

Uczestnicy Przyjaciel Wróg Wspólny problem

Cel Porozumienie Zwycięstwo Rozsądny wynik

Nastawienie do drugiego

negocjatora

Ufaj innym Nie ufaj

Bądź delikatny dla ludzi a

okrutny dla problemu

Działanie

Składaj oferty

dawaj propozycje

Groźby Zbadaj interesy

Strategia

Ujawniaj dolne granice tego co

możesz zaproponować

Ukrywaj dolne granice

akceptacji

Unikaj formowania

dolnej granicy

Ludzie

Traktuj problem oraz ludzi z wielką

delikatnością

Bądź twardy dla ludzi a okrutny dla

problemu

Postępuj niezależnie

Jak oni coś

zaproponują

Szukaj jednego rozwiązania, które jest

aprobowane przez drugą stronę

Szukaj rozwiązania jednego

korzystnego tylko dla siebie

Szukaj wielu możliwości właściwe

wybierzesz później

Podejście

Staraj się

unikać koncertu życzeń

Staraj się

zwyciężyć w koncercie życzeń

Trzymaj się

argumentów a nie presji

Techniki osiągania porozumienia:

1) Techniki rozwiązywania konfliktów

- terapeutyczna postawa kierownika - prowadzenie mediatora - separacje

- kompromis - realizacja wspólnego programu - stworzenie lub ujawnienie zagrożenia - odwlekanie rozwiązania

- motywacja przez konflikt - rozwój przez konflikt 2) Techniki kształtowania sytuacji

- organizacja przestrzeni - własne terytorium - obecność andytorium - dystans antypersonalny

- ustalanie roli negocjatorów - nieformalne kawały - manipulacja psychologiczna

3) Techniki prowadzenia negocjacji

NEGOCJACJE

MIĘKKIE (KOOPERACJE)

NEGOCJACJE

TWARDE (RYWALIZACJE)

NEGOCJACJE

ZASADNICZE (RZECZOWOŚĆ)

1) ustępuj dla utrzymania dobrych

kontaktów

Żądaj ustępstw Oddziel ludzi od problemu

2) łatwo zmieniaj stanowisko

Okopuj się, broń Koncentruj się na interesach a nie na stanowiskach

3) przyjmuj straty dla dobra porozumienia z

pokorą

Żądaj jednostronnych ustępstw

Staraj się znaleźć możliwości dające korzyści

obustronne

4) nalegaj mimo

wszystko na zawarcie porozumienia

Nalegaj na przyjęcie twojego stanowiska

Nalegaj na

zastosowanie obiektywnych kryteriów

Założenie: zrozum sytuacje

zrozum partnera daj partnerowi zadowolenie

Podstępne techniki negocjacji 1) technika brakujących dokumentów

Zwykle negocjacje dotyczą ceny, terminu dostawy, sposobu płatności

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument