Strategia biura podróży - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Strategia biura podróży - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (144 KB)
10 strona
12Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki opisujące strategię biura podróży.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

STRATEGIA BIURA TURYSTYCZNEGO

„TERRA”

OPRACOWALI:

Biuro usług turystycznych „Terra” jest nową firmą na rynku. Jeszcze

przed jego powstaniem określony został pełny profil działalności, który

najkrócej można zdefiniować jako pełną obsługę każdego klienta w zakresie

jego potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych.

W ostatnich latach powstało bardzo dużo firm konkurencyjnych. Terra

musi podjąć walkę z ponad 90 agencjami turystycznymi. W tym przypadku

trzeba opracować strategię umocnienia swojej pozycji na rynku zajmującym się

usługami turystycznymi.

Podstawowy zakres działalności usług biura podróży obejmuje:

 Wczasy krajowe i zagraniczne

 Wycieczki autokarowe, organizowane głownie do Włoch i Francji

 Bilety lotnicze, autobusowe i promowe

 Inne usługi jak: organizowanie sympozjów, konferencji, pobytów

turystycznych dla obcokrajowców w Polsce, krajowych przewozów

autokarowych wew. kraju.

Bardzo ważnym atutem dla firmy jest wysoka jakość świadczonych

usług. Mogą ją zapewnić tylko wykwalifikowani pracownicy.

Strategicznymi celami wtórnymi firmy są:

 Przechwycenie klientów od konkurencji poprzez bardzo wysoka

jakość usług i efektywniejszą promocję

 Ciągłe poszerzanie świadczeń usług dostosowanych do potrzeb

klientów

 Pogłębianie znajomości marki TERRA wzmacnia image firmy

Aby osiągnąć te cele firma musi zaostrzyć nacisk i konieczność

wprowadzania skutecznych programów marketingowych, chcąc w ten sposób

odpowiednio wcześnie przechwycić klientów zidentyfikować zmiany

preferencji, gusta i potrzeby klientów.

ANALIZA SWOT

Rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim otoczeniu rynkowym i ogólnym, a

także analiza i ocena własnych aktywów rynkowych, stanowią postawę do

określenia strategicznej sytuacji firmy i wprowadzenia wniosków dotyczących

kierunków jej rozwoju.

Takie postępowanie jest określane mianem SWOT. SWOT- pozwala na

ustaleniu mocnych i słabych stron jako wyznaczników siły konkurencyjnych

firm, jak też na określeniu szans i zagrożeń.

ANALIZA SWOT Silne strony (S) Słabe strony (W)

S1. korzystny zasięg geograficzny – położenie

w centrum miasta

W1. niska efektywność promocji

S2. wysoki standard, nowoczesny wystój –

wizytówka firmy

W2. brak zespołu org. Marketingu

S3. wykwalifikowani sprzedawcy W3. Brak reklamy

S4. wysoki poziom obsługi W4. szczupłe środki finansowe na działalność

promocyjną

Szanse (O) Zagrożenia (T)

O1. możliwość obniżenia cen T1. pojawienie się nowych konkurencji

krajowych i zagranicznych

O2. wprowadzenie cen promocyjnych T2. pogorszenie się standardu życia w Polsce

O3. podniesienie kwalifikacji, szkolenia

pracowników

T3. wysoka inflacja i stopa opodatkowania

kredytów

O4. wyższy poziom obsługi klientów T4. ryzyko straty obcych, czasowych i

nowych klientów firmy

O5. śledzenie konkurencji

ANALIZA TOWS

TOWS jest rozpoznaniem zewnętrznych zagrożeń i szans w potencjalnych

polu działania przedsiębiorstwa, które konfrontuje się z oceną własnych

predyspozycji do wykorzystania pojawiających się okazji oraz możliwości

minimalizacji skutków ewentualnych zagrożeń.

ANALIZA TOWS CZYNNIKI WEW. OCENA (1-10)

ATUTY

SILNE STRONY (S)

S1. korzystny zasięg geograficzny – położenie w centrum miasta 9

S2. wysoki standard, nowoczesny wystój – wizytówka firmy 7

S3. wykwalifikowani sprzedawcy 8

S4. wysoki poziom obsługi 8

RAZEM 34

SŁABOŚCI (W)

W1. niska efektywność promocji 9

W2. brak zespołu org. Marketingu 7

W3. Brak reklamy 6

W4. szczupłe środki finansowe na działalność promocyjną 8

RAZEM 30

CZYNNIKI ZEWN.

ATUTY – SZANSE (O)

O1. możliwość obniżenia cen 5

O2. wprowadzenie cen promocyjnych 7

O3. podniesienie kwalifikacji, szkolenia pracowników 8

O4. wyższy poziom obsługi klientów 8

O5. śledzenie konkurencji 6

RAZEM 34

ATUTY – ZAGROŻENIA (T)

T1. pojawienie się nowych konkurencji krajowych i zagranicznych 6

T2. pogorszenie się standardu życia w Polsce 5

T3. wysoka inflacja i stopa opodatkowania kredytów 7

T4. ryzyko straty obcych, czasowych i nowych klientów firmy 8

RAZEM 26

SEGMENTOWA STRUKTURA RYNKU

Segmentacja rynku polega na podziale całej zbiorowości nabywców

tworzący dany rynek na grupy o wyższym niż cała zbiorowość stopniu

jednorodności.

Bierze się przy tym pod uwagę preferencje i możliwości nabywców, a

także sposób ich reagowania na oddziaływanie instrumentów marketingowych.

W analizie segmentowej struktury rynku chodzi o to, aby w sposób

wyczerpujący przedstawić różne możliwe sposoby jego podziału na względnie

jednorodne grupy nabywców, które mogą następnie stanowić podstawę oceny

stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji nabywców, własnej pozycji rynkowej

na tle konkurentów oraz szans i zagrożeń związanych z przewidywaniem zmian

w strukturze nabywców.

MACIERZ MORFOLOGICZNA KRYTERIÓW SEGMENTACJI RYNKU

DLA USŁUG BIURA PODRÓZY „TERRA”

KRYTERIA

SEGMENTACJI

SKŁADOWE

1 2 3 4 5

I. JEDNOSTKA

KONSUMPCJI

Jedna osoba małżeństwo Rodzina

z

małymi

dziećmi

Rodzina z

dziećmi w

wieku

szkolnym

Grupa osób

II. WIEK dzieci młodzież średni dojrzały Emerytalny

III.

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe zawodowe średnie Wyższe

IV. GŁÓWNE

ŹRÓDŁO

UTRZYMANIA

Przy rodzinie Świadczenia

socjalne

Praca

najemna

Wolny

zawód

Własne

przedsiębiorstwo

V. SYTUACJA

MATERIALNA

zadowalająca dobra Bardzo

dobra

VI. REJON

STAŁEGO

ZAMELDOWANIA

Wielkomiejski Miasto

przemysłowe

rolniczy Turystyczny

VII. CEL I RODZAJ

USŁUG

TURYSTYCZNYCH

Usługi

przewozowe

Wypoczynek

jednotygodniowy

Podróż

poślubna

Wczasy ze

zwiedzaniem,

poznanie

kultury

państwa

Analiza morfologiczna jest jedną z metod poszukiwania i osiągania twórczych

rozwiązań problemów.

BADANIA MARKETINGOWE

Firma TERRA mimo wykwalifikowanej kadry musi zaostrzyć nacisk na

wprowadzenie skutecznych programów marketingowych, żeby zdobyć rynek i

wyprzeć konkurencje. Przedsięwzięcie gosp. i towarzyszące im działania

marketingowe wymagają dobrych informacji. Przedsiębiorstwo, które wcześniej

od innych posiada dokładniejsze i bardziej wiarygodne informacje, może z

większą pewnością i mniejszym ryzykiem podejmowania produkcyjne,

handlowe i usługowe zamierzenia.

Przedsiębiorstwo może zwiększyć zadowolenie klienta obniżając cenę

albo poszerzając zakres usług. Po drugie firma może powiększyć innym

sposobem zdolność do osiągnięcia zysku. Jest to możliwe, między innymi

poprzez polepszenie produkcji oraz inwestycje w badania i rozwój.

Dostarczenie pełnej satysfakcji klienta poprzez kompleksowe oferty

zaspakajając wymagania poszczególnych klientów

 Dostosowanie ofert do potrzeb

 Podniesienie poziomu jakości hoteli, wyżywienia, transportu

 Podniesienie obsługi, sprawność załatwiania różnych spraw

 Podniesienie wiedzy pracowników

 Zwiększenie odporności pilotów na stres przezwyciężaniu sytuacji

kryzysowych

 Wprowadzeniu karty stałego klienta

 Rabaty dla rodzin

 Upusty posezonowe

WPROWADZENIE SYSTEMU SKARG I SUGESTII

Ułatwia swoim klientom przekazywanie różnych sugestii, zmian, zażaleń.

Przepływ tych informacji dostarcza firmie więcej dobrych pomysłów,

umożliwia im szybszą reakcję na zgłaszane problemy

BADANIA ANKIETOWE

Zadowolenie klientów może być mierzone na wiele sposobów np.

bezpośrednio dzięki pytaniom „Na podanej skali zaznacz jak bardzo jesteś

zadowolony z obsługi” – bardzo zadowolony, niezadowolony, obojętny.

Można też poprosić klienta o to, aby określił czego spodziewają się po

zakupionym produkcie, w jakim stopniu zawiódł on ich oczekiwania.

Decyzje marketingowe dotyczące produktu są pierwszym krokiem firmy

w planowaniu strategii marketingu mix, gdyż jest on najwyższym elementem

tej strategii. Strategia produktu, jeśli ma być skuteczną musi wspierać

strategię marketingową firmy i być skoordynowana z pozostałymi

strategiami a zwłaszcza ceny, dystrybucji i promocje.

1. produkt - jego jakość, marka, logo, opakowanie

2. ceny i warunki transakcji tj. zapłata za gotówkę, kredyt i jego

oprocentowanie, rabat

3. miejsce sprzedaży i sposób doprowadzenia produktu do nabywcy: kanały

dystrybucji, fizyczny obieg produktów na rynku

4. promocja składająca się za sprzedaży osobistej, reklamy, akwizycji

sprzedaży

Firma turystyczna TERRA oferuje szeroki zakres usług, obejmuje

kilkanaście ofert zagranicznych wycieczek, wczasy krajowe i zagraniczne,

bilety lotnicze, autokarowe. Wykwalifikowana obsługa co jest zaletą

firmy co powoduje zwiększenie obrotu firmy. Cena za usługi turystyczne

jest bardzo zróżnicowana bowiem zależy od rodzaju usługi np. wczasy,

sam przejazd autokaru, organizacja sympozjów. Forma płatności powinna

być gotówką, czek potwierdzony, przelew potwierdzony, karty płatnicze,

kredyt, powinny być dostosowane do klienta, najbardziej sprzyjające

warunki płatności przyciągają klientów.

Dystrybucja jednym z najważniejszych skutków jest miejsce

lokalizacji sprzedaży usługi. Biuro TERRA mieści się w centrum miasta

na głównej ulicy, łatwe dojście do klientów, wyjście naprzeciw.

Rosnąca konkurencja na rynku turystycznym w Polsce wymaga od

firmy rozwinięcia odpowiedniej działalności promocyjnej w celu łatwej

identyfikacji firmy, kreowania dobrego obrazu jej produktów. Przy

małym nakładzie można promować firmę poprzez:

 reklamę fantową

 reklamę w ogólnopolskiej książce teleadresowej

 własna strona internetowa

 referencje od klientów

 wprowadzenie karty stałego klienta

 zastosowanie rabatów

 specjalne oferty

ŹRÓDŁA:

1. Roman Niestrój „Zarządzanie marketingiem”

2. Tomasz Szucki „ Marketing w pytaniach i odpowiedziach”

3. Jerzy Altokorn „ Podstawy marketingu”

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument