Ustrój III RP - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Ustrój III RP - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw

RTF (38 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
379Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące ustroju III Rzeczpospolitej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Ustrój III RP Ustrój III RP:Władza ustawodawcza: Sejm I SenatSejm:-Składa się z 460 posłów- Posłowie są wybierani w wyborach: powszechnych , równych, bezpośrednich ,proporcjonalnych i tajnych.-Kadencja sejmu trwa 4 lataSenat:- Składa się z 100senatorów-Senatorowie są wybierani w wyborach powszednich, większościowych i tajnych.-Kadencja senatu trwa 4 lataPosłowie i Senatorowie:- są przedstawicielami całego narodu. W wyniku wyborów otrzymują mandat poselski lub senatorski upoważniający do sprawowania funkcji posła lub senatora.-przysługuje im immunitet dyplomatyczny, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu i senatu, a także od odpowiedzialności za działalność związaną z wykonywaniem mandatu.-należący do jednej partii tworzą kluby i koła. Klub parlamentarny może zostać utworzony przez 15 posłów i co najmniej 1 senatora, klub poselski przez 15 posłów, a klub senatorski przez 7 senatorów. Do utworzenia koła wystarczy 3 parlamentarzystów.Organy Sejmu:-Marszałek Sejmu jest wybierany przez ogół posłów, przewodniczy obradom sejmu, reprezentuje go na zewnątrz, kieruje jego pracami oraz nadaje bieg inicjatywą ustawodawczym.-Prezydium Sejmu należą do niego marszałek i wicemarszałkowie, którzy zajmują się ustalaniem planu pracy sejmu oraz organizują współpracę między komisjami.-Konwent Seniorów składa się z marszałka, wicemarszałków oraz przewodniczących klubów i kół poselskich. Mają za zadanie opiniowanie projektów planów prac sejmu, projektów porządku dziennego obrad oraz przedstawienie wniosków co do wyboru przez Sejm jego organów.-Komisje Sejmowe zajmują się rozpatrywaniem projektów ustaw, wyrażają opinie w sprawach przekazywanych pod obrady sejmu lub prezydium sejmu, sprawują kontrolę działalności organów państwa, samorządu terytorialnego oraz innych organów w zakresie wykonywania ustaw i uchwał Sejmu. Komisje dzielą się na komisje stałe oraz nadzwyczajne. Szczególnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest komisja śledcza, która ma prawo do powoływania i przesłuchiwania świadków.Zgromadzenie Narodowe: to wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie obradują wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu. Konstytucja stanowi że zgromadzenie narodowe zbiera się w następujących przypadkach :-w celu odebrania przysię od nowo wybranego prezydenta- uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia-postawienia prezydenta w stan oskarżenia-wysłuchania orędzia prezydenta skierowanego do Zgromadzenia.Funkcje Sejmu:1)Funkcja ustrojodawcza Możliwość ustalanie bądź zmiany ustroju politycznego, społecznego lub ekonomicznego państwa poprzez dokonywanie zmian w konstytucji.2)Funkcja ustawodawcza stanowienie obowiązujących aktów prawnych w formie ustaw, czyli aktów które mogą regulować najważniejsze sprawy w państwie. 3)Funkcja kontrolna przysługuje tylko Sejmowi. Który ma prawo kontrolowania rządu i innych organów państwowych. Funkcja ta realizowana jest poprzez:-Wotum zaufania uchwała Sejmu wyrażająca poparcie dla polityki lub programu działania rządu.-Wotum nieufności uchwała wyrażająca odmowę poparcia dla dotychczasowego rządu lub konkretnego ministra, prowadząca do dymisji rządu.-Absolutorium zatwierdzenie działalności finansowej rządu. Jeśli rząd nie uzyska absolutorium, musi podać się do dymisji.-Zapytania i interpelacje poselskie:forma zwracania się posła do członków Rady Ministrów o udzielenie informacji w określonej sprawie, przy czym zapytani mają obowiązek udzielenia odpowiedzi.-Pociągnięcie do

odpowiedzialności konstytucyjnej może postawić przed trybunałem stanu najwyższych urzędników państwowych, jeśli uzna, że złamali oni konstytucję lub ustawę.-Komisje śledcze powoływane przez sejm w celu wyjaśnienia jakiejś sprawy.4)Funkcja kreacyjna Sejm i Senat mają możliwość powoływania różnych organów państwowych , między innymi : rządu, prezesa NBP, Rzecznika praw obywatelskich, Prezesa NIK, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału StanuDo organów władzy wykonawczej zaliczamy:PREZYDENTA- zasadnicze zadanie prezydenta RP to reprezentowanie państwa w kontaktach z zagranicą: przyjmowanie przedstawicieli delegowanych przez inne państwa; wysyłanie przedstawicieli Polski na placówki zagraniczne;- Prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi RP- ogłasza wybory do parlamentu- powołuje premiera, a na jego wniosek dalszych członków Rady Ministrów- posiada prawo inicjatywy ustawodawczej oraz veta ustawodawczego- nadaje obywatelstwo- powołuje na stanowiska niektórych wyższych urzędników- posiada również możliwość prawa łaski- przyznaje ordery i innego rodzaju odznaczenia- prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej- może tylko odpowiadać przed trybunałem StanuRZĄD- w skład rządu wchodzi premier i wyznaczani przez niego, a powoływani przez prezydenta, ministrowie- Prezes Rady Ministrów i poszczególni ministrowie posiadają prawo inicjatywy ustawodawczej- rząd opracowuje i przygotowuje coroczny plan budżetowy- podejmuje decyzje w zakresie bieżącej polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa- ustawy są przyjmowane przez parlament, natomiast rząd odpowiedzialny jest za ich wykonanie.Władza sądownicza i jej organy.W skład polskiego wymiaru sprawiedliwości wchodzą następujące jednostki:- Trybunał Konstytucyjny, który orzeka o zgodności ustaw z konstytucją.- Trybunał Stanu prowadzący sprawy najwyższych urzędników państwowych, w sytuacji, gdy zostają oni posądzeni o popełnienie przestępstwa.- Sąd Najwyższy rozpatrujący odwołania od decyzji sądów niższej instancji- Naczelny Sąd Administracyjny, sądy administracyjne - ocenią decyzje, wydają postanowienia odnoszące się do działań podejmowanych przez organy państwowe.- Sądy wojskowe- sądownictwo powszechne - trójinstancyjne (sądy rejonowe i okręgowe, a także i apelacyjne)Zasady wymiaru sprawiedliwości:- niezawisłości Sędziowie kierują się prawem i własnym sumieniem, posiadają immunitet, muszą być bezpartyjni.- jednolitości sądy orzekają na podstawie tego samego prawa- kolegialności sądy orzekają w zespołach- jawności postępowania rozprawy są jawne- instancyjności istnieje możliwość apelacji od wyroku sąduPrawo państwowe reguluje relacje, które występują między obywatelami, instytucjami państwowymi. Dokonuje oceny, co jest prawnie dozwolone, a co jest przez prawo zakazane.W prawie możemy wyróżnić różne jego dziedziny jak np. prawo handlowe, rodzinne czy karne. Na straży przestrzegania prawa stoją specjalnie w tym celu powołane organy, do których należą: policja, Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument