Modele ustrojów - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Modele ustrojów - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (67 KB)
1 strona
642Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące modeli ustrojów: model niemiecko-języczny , ortoliberalizm, porządny liberalizm, społecznej gosp. rynkowej ; model anglosasski.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

LIBERALIZM-wolność System ekonomiczny—ustroje gospodarcze, których fundament opiera się o

założenia najlepszy jest wolny rynek.

Wolny Rynek –pełna swoboda dla działania mech.rynkowego :ceny konkurencji, priorytet lub wyłączność dla prywatnej formy kapitału.

Państwo ma nie ingerować.

Interwencjonizm – odkryta rola państwa w gospodarce rynkowej. Pojawiała się w efekcie skutków wielkiego kryzysu który był w 30 latach. POST—po

fakcie , ESKANTE—przed faktem

Etatyzm—gdzie państwo przejmuje wszelkie funkcje gospodarki rynkowej . MODELE USTROJÓW

I, Model niemiecko-języczny , ortoliberalizm, porządny liberalizm,

społecznej gosp. rynkowej .CECHY:1).szeroki zakres świadczeń społecznych 2).dominująca rola koncernów przemysłowych 3).względnie

nieduże rozpiętości w poziomie dochodow 4).dopuszczony w sferę produkcji

sektor państwowy. II, anglosasski

CECHY: 1).zakres świadczeń społ. ograniczony do minimum 2).najweksze

rozpiętości w poziomie dochodów 3).dominująca pozycja sektora bankowego 4).własności publiczne ograniczone minimum

III, skandynawski model socjalny

CECHY:1).wszyscy obięci programem społecznym od ubezpieczeń do świadczeń 2).poziom dochodów wyrównany 3).istotne znaczenie sektora

publicznego 4).wybitnie wysoki fiskalizm(bardzo wysokie podatki)

IV,azjatycki V, państwa transformacji systemowej (polka)

METODY OBLICZANIA DOCH.NARODOWEGO

1).metoda produktowa, odpowiada wielkości produkcji przedsiębiorstwa i jej odpowiednikiem jest PKB 2).metoda wydatkowa odpowiada sumie

wydatków gosp. i państwa na rynku 3).metoda dochodowa suma dochodów

gosp domowego na rynku PNB PKB—jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki

wytwórcze danego kraju w ciągu roku. Niezależnie od tego kto jedt

włąścicielem tych że czynników wytwórczych. PNB—jest sumą dochodów uzyskanych przez obywateli danego kraju w

ciągu roku w kraju z zagranicą.

PIENIĄDZ—jest to ogólny staly ekwiwalent wszystkich towarów jak ich wartość..

Pieniądz pełnowartościowy—jesto pieniądz który sam nie jest wartością ale

wyrża wartość. Banknot—pieniądz papierowy który ma pełne pokrycie w złocie i jest

bezwarunkowo wymienialny

Pieniądz jest miernikim wartości . Dzięki tej funkcji możemy porównać nieporównywalne ich wartosci.

Pieniądz jako środek cyrkulacji czyli pośrednictwa w wymianie towaru -

pieniądz, pieniądz-towar. Zdolność pieniądza do zwolnienia ze zobowiązań (kary, grzywny)

Pieniądz jako skarb.

PRAWO GRESHAMA—odnosi się do sytuacji gdy na rynku w obiegu są różnego rodzaje pieniądze . To pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy.

INFLACJA—wzrost ogólnego poziomu cen

DEFLACJA—spadek ogólnego poziomu cen DEPRECJACJA—spadek wartości pieniądza(jest wynikiem inflacji)

APRECJACJA—wzrost wartości pieniądza

KURS WALUUTOWY—cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie DEWALUACJA—urzędowe obniżenie kursu waluty względem koszyka

walutowego(dokonuje bank centralny i ministerstwo finansów)

DENOMINACJA—wprowadzenie nowego nominału przez obcięcie zer KOSZYK WALUT—zestaw walut w stosunku do których dokonuje się

oceny własnej waluty

BANK—instytucja przedsiębiorska Czym różni się bank od przedsiębiorstwa:1).regulacjie prawne2).prawo

bankowe określa zakres funkcjonowania banku (obieg pieniężny)

3).ogranicza autonomie 5).może być akcyjną 6).nie może zbankrutować OCENA FINANSÓW PUBLICZNYCH

-wielkość deficytu publicznego –struktura wydatków –wydawanie zgody na

dewaluację –wydawanie opinii o kraju –utworzenie jednolitych systemów bankowych

BANK CENTRALNY

Funkcje banku jako państwa: -obsługa bankowa państwa, rządu itp. -obsługa budżetu państwa :gromadzenie dochodów budżetowych,

wydawanie, finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego

-emisyjna:*ustanawianie znaków piężnych*ustanawianie ich nominałów, *produkcja pieniędzy *kontrola obiegu *wprowadzenie pieniędzy do biegu

*wyprowadzenie z obiegu *niszczenie –rozliczeniowy państwa: *rozliczenie

między państwami dokonywane są przez banki centralne *depozytowo - kredytowy *dewaluacja waluty –przeprowadza operacje otwartego rynku

*interwencje państwa na rynku walutowym –zajmuje się BC narowy skarbiec

BANK CENTRALNY BANKOW: Funkcje: instytucje państwa –nadzoruje system bankowy a w

szczególności:1)wydaje zgode na utworzenie banku 2).przeprowadza

likwidację lub łączenie banków(konsolidację) 3).jest to bank rozliczeniowy banków 4).depozytowy bank banków komercyjnych 5).kredytowy .....

DWIE NRMY:

I ,stopa procentowa BC –stopa kredytu refinansowego:oprocentowanie kredytów dla banków komercyjnych

II ,stopa rezerw obowiązkowych czyli wyznaczone przez BC ilość gotówki

które BK nie wolno wydać BANKI KOMERCYJNE—jest to kategoria gospodarcza w sferze

przedsiębiorstwa (pieniądze).podlegają pod BC

Dwie funkcje banku : depozytowe(kiedyś złotnicy), kredytowe (lichwiarze) Funkcje BK –kreacje pieniądza tzn tworzenie pieniądza z niczego

Komplementarne warunki kreacji pieniądza : doplyw gotowki do banku ,

popyt na kredyt bankowy. RYNEK KAPITALOWY

INWESTYCJE—jest to co możemy pomnożyć ,jakiś zespół.zasobem inw.

Dla gosp .domow jest część nieskonsumowanego dochodu Y=C+I INWESTOREM MOŻE BYĆ KAŻDY PODMIOT GOSP.

Fndusze powiernicze

Inwestują wyłącznie na rynku malego ryzyka sa zbierową formą zastępczego postępowania .Gromadzą małe zasoby i składają w jedną całość

np.świadectwo udzialowe. Mają podobne procentowanie jak w banku.

RODZAJE LOKAT: Kryteria stopnia ryzyka:-lokaty kapitałowe bezryzyka:*lokaty bankowe na

rachunkach bieżących *bony skarbowe *jednoroczne obligacje skarbowe

-lokaty małego ryzyka: *terminowe lokaty bankowe *obligacje powyżej roku -lokaty dużego ryzyka(normalnego): *akcja *waluty, złoto, ziemie

,nieruchomości, dzieła sztuki

-lokaty podwyższonego ryzyka INFLACJA

Skutki inflacji :ekonomiczne ,społeczne, polityczne

Inflacją –nazywamy wzrost ogólnego poziomu cen. RODZAJE INFLACJI: pełzająca(nie powoduje negatywnych skutków i daje

się kontrolować )Unia uzyskała ta inf. *krocząca powyżej pełzającej(3-

5).Ujawniają się skutki negatywne ale na tym poziomie daje się kontrolować. *galopująca narastają skutki negatywne *hiperinflacja zpowodowana

niezatrzymaniem inf galopującej zanika pieniądz.Pojawia się wtedy kiedy

były jakieś przełmy, ale nie musi. Inflacja popytowa tzn inflacja spowodowana jednorazowym gwałtownym

wzrostem popytu.

INFLACJA Z PRZYCZY KOSZTOWYCH(podażowa).Wiąże się z gwaltownym wzrostem cenn niektórych bazowych surowców.

DEPRESJA PIENIĄDZA—spadek wartości pieniądza czyli zjawisko

gorącego pieniądza.Zakłucenie0e rachunku ekonomicznego tzn niemożności przeprowadzenia kalkulacji eknom. Ucieczka od oszczędzania i leprzej

motywacji do inwestowania. Negatywne skutki w podziale dochdów. Jedni

są bogaci a inni zubożali. Występowanie podwójnej miary nominalnej 0 a realną. Koniczność dewaluacji waluty , stałego obniżeni kursu waluty.

Zanikanie motywacji ekonomicznych. Zjawiska utrudniajwjace codzienne

życie. Niezadowolenie i apatie społeczne. Nierozwikłanie problemów inflacji w odpowiednim czasie co doprowadi do skutków politycznych.

ETEPY:

I ,ceny urzendowe ,inf.pod kontrolą, zjawisko na rynku nazywa się kulig informacyjny.

II ,reforma rynku—uwolnienie cen co zaowocowało gwałtownym wzrostem

cen i najwyższą inflacją III ,stopniowe obniżanie się poziomu inf

RYNEK PRACY

Rdzaje bezrobocia : naturallne, dobrowolne ,ekonomiczne char przymusowe ,frykcyjne 2-3%

Ekonomiczne :1).koniunkturalne inaczej cykliczne lub recesyjne. Powstaje w

wyniku kryzysu ekonomicznego czyli recesji i ustepuje po odejściu kryzysu. 2).strukturalne (polska)- wyraża się niezgodnością podaży i popytu na rynku

pracy.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument