Podatek teoria - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Podatek teoria - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (184 KB)
3 strony
569Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: konstrukcja podatku, podmioty, stopa podatkowa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Art. 6. ( Ordynacja podatkowa) Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne,

przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa,

województwo, powiat lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatkiem będziemy nazywać przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne i

nieodpłatne pobierane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego na mocy

odrębnych przepisów prawa, określających sposób i wymiaru oraz warunki i terminy

płatności tych świadczeń.

W konstrukcji podatku wyróżniamy elementy:

- podmiot i przedmiot podatku

- podstawa opodatkowania

- stopa podatkowa (skala stóp podatkowych)

- kwota podatku (wymiar)

- zwolnienia i ulgi podatkowe

Podmiot – wyróżniamy dwa :

 czynny

 bierny

podmiot czynny – państwo, jednostka samorządu terytorialnego uprawniona do

nakładania i pobierania świadczeń podatkowych

podmiot bierny – występuje jako:

 podatnik

 płatnik

Art. 7. (Ordynacja podatkowa) § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na

mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Art. 8. (Ordynacja podatkowa) Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie

przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i

wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przedmiotem podatku – są rzeczy fizyczne lub zdarzenia, z którym wiąże się powstanie

obowiązku podatkowego.

docsity.com

Podstawa opodatkowania – jest to wyrażona najczęściej w pieniądzu wartość przedmiotu

opodatkowania ustalona w sposób podany w przepisach podatkowych od której będzie

ustalany wymiar. (gdy wyrażona w zł. – to stopa, gdy wyrażona w jednostkach

naturalnych – to stawka). Kumulacja podatkowa – łączenie we wspólną podstawę opodatkowania dwóch lub więcej

przedmiotów w zakresie jednego i tego samego podatku w celu ustalenia wspólnego

wymiaru świadczenia od łącznej podstawy.

Stopa (stawka) podatkowa – jest to wyrażona w procentach część podstawy

opodatkowania, która ma zostać przeniesiona do budżetu.

Zastosowanie odpowiedniej stopy opodatkowania daje nam wymiar podatku czyli stopę

podatku jaką podatnik jest zobowiązany do wpłaty do budżetu.

Skale podatkowe to ułożone w odpowiedni sposób stopy podatkowe. Mamy kilka rodzaj

skal podatkowych:

1). Progresywna – wzrost stopy podatku przy wzroście podstawy opodatkowania; dwa

rodzaje progresji:

- globalna

- ciągła

progresja globalna – charakteryzuje się, że dla każdego przedziału podatkowego mamy

do czynienia z jedną stopą opodatkowania

progresja ciągła – dla jednego przedziału opodatkowania mamy co najmniej dwie stopy

podatkowe.

2). Skala regresywna – wzrastającym podstawą opodatkowania odpowiadają malejące

stopy podatkowe.

Zwolnienia i ulgi podatkowe – oznaczają częściowe zaniechanie lub zawieszenie

pobierania świadczenia podatkowego.

Klasyfikacja zwolnień i ulg podatkowych:

1. jako podmiotowe i przedmiotowe

2. jako fakultatywne i obligatoryjne

Ad.1 podmiotowe – są przyznawane ze względu na cechę lub okoliczność podmiotu.

Przedmiotowe – jest naliczane gdy występuje cecha związana z przedmiotem

Ad.2 fakultatywne – oznacza, iż władza uprawniona do udzielenia ulgi może lecz nie musi

jej udzielić

docsity.com

obligatoryjne – w momencie powstania zdarzenia, z którym prawodawca związał powstanie ulgi lub zwolnienie, organ do tego uprawniony

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument