Koncepcja gminy samorządowej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 May 2013

Koncepcja gminy samorządowej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (108 KB)
Pagina
1000+Numero di visite
Description
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące koncepcji gminy samorządowej.
20points
Punti download necessari per scaricare
questo documento
Pobierz dokument
AnteprimaPagina / 1
Pobierz dokument

1

GMINA - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KONCEPCJA GMINY SAMORZĄDOWEJ

- gmina jest podstawową jednostką sam. teryt. - mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową - przynależność nie zależy od aktywności lub bierności mieszkańców - posiada osobowość prawną i gwarancję sądowej ochrony samodzielności - gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym - możliwość stosowania władztwa administracyjnego (podmiotowość publicznoprawna)

- charakter lokalny spraw publicznych: w granicach terenu gminy i ludności ją zamieszkującej I Osobowość prawna gminy:- osobowość prawno-publiczna - osobowość prywatno-prawna - zdolność prawna, własny majątek i samodzielne rozporządzenie nim, zaciąganie zobowiązań i zdolność sądowa (pozywanie i bycie pozywanym) II Zadania gminy: - klauzula generalna - domniemanie kompetencji na rzecz gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów - zadania własne i zadania zlecone III Nadzór - nadzór prawny - kryterium legalności (przy zadaniach własnych)

- kryterium: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności (przy zadaniach zleconych) IV Typy gmin: - gmina miejska i gmina wiejska - rozróżnienie to ma charakter formalny (nie wynika z ustawy) - wpływa na nazewnictwo organów gminy i jedn. pomocniczych (np. rada miejska i

docsity.com

comments (0)
non sono stati rilasciati commenti
scrivi tu il primo!
Pobierz dokument