Akt administracyjny - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Akt administracyjny - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (138 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające akt administracyjny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Akt administracyjny jest to władcze działanie prawne organu administracyjnego skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Jest aktem stosowania prawa. Podstawą aktu administracyjnego jest przepis prawny. Do jego cech charakterystycznych należą: jego władczość, regulację konkretnej sprawy i wywołanie skutków prawnych. Ze względu na zdeterminowanie aktu administracyjnego przez podstawę prawną można wyróżnić:

1. akt deklatoryjny wskazuje, że pewien stosunek prawny zaistniał wskutek oddziaływania tego aktu określony stan faktyczny odpowiadający normie prawnej w sposób wiążący następuje skutek prawny. Potwierdza uprawnienia i obowiązki,

ale ich nie tworzy. Skutek będzie potwierdzony od momentu spełnienia przesłanek „ex tunc” [czyli daty zaistnienia] – akt ten działa wstecz. Podstawa jest ustawa

2. akt konstytutywny ma charakter twórczy, tworzy, zmienia lub znosi [uchyla] stosunek prawny, przy czym skutek prawny aktu następuje tutaj nie z mocy ustawy, ale z mocy aktu administracyjnego. Skutek prawny powstaje z chwilą wydania [ogłoszenia lub doręczenia] aktu, a więc „ex nunc”.

Inne podziały:

- w zależności od stopnia sformalizowania na formalne i nieformalne, - wyodrębnione wg. Stosunku podmiotu wydającego akt do adresata zewnętrzne

[jest wydawany do podmiotu nie podporządkowanego organizacji, posiadają praworządność] i wewnętrzne.

- pozytywne [taki akt w całości uwzględnia żądania adresata] negatywne [choćby w najmniejszym części nie uwzględniają żądań strony i nakładają pewien

obowiązek].- jednostronne [ wydaje się je niezależnie od woli adresata forma domniemania],

dwustronne [wydaje się za zgodą adresata].- kierując się kryterium treści rozstrzygnięcia nakazujące [zawierają nakazy lub

zakazy czyli zobowiązania do określonego zachowania się podmiotu]; kształtujące [ustanawiają, zmieniają lub znoszą konkretny stosunek prawny]; ustalające [ustalają prawo lub prawnie istotną właściwość osoby]

Porównanie między aktem administracyjnym a wyrokiem sądowym. Wyrok rozstrzyga w sposób wiążący i ostateczny spór prawny w interesie porządku prawnego. Akt administracyjny jest natomiast przede wszystkim skierowaną na przyszłość formą działania administracji publicznej. Organ administracyjny występuje jako podmiot rozstrzygający jak i zainteresowana strona dlatego te rozstrzygnięcia poddane są jeszcze wyrokowi sądowemu. Wyrok sądowy jest wyłącznie rozstrzygnięciem prawnym natomiast rozstrzygnięcie organu administracji wynika także z zadań i celów które administracja realizuje a więc jest to rozstrzygniecie zdeterminowane celami działania. Sąd działa jedynie na wniosek – administracja i na wniosek i z urzędu. Wszystkie czynności podejmowane przez sąd są sformalizowane i działania te są bardziej sformalizowane niż w administracji. Akt administracyjny jest prawidłowy jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym mu przez porządek prawny. Jest natomiast wadliwy, sprzeczny z prawem, jeśli narusza

jakikolwiek przepis obowiązującego prawa. Cechy aktu prawidłowego:

1. został wydany przez właściwy organ tj. gdy organ ten miał prawo wydać taki akt; 2. gdy akt został wydany zgodnie z przepisami prawa formalnego [procesowego]; 3. gdy akt jest treściowo zgodny z obowiązującym prawem materialnym.

Niezgodność aktu administracyjnego z prawem może dotyczyć różnych jego elementów, posiadających różny charakter. Dlatego ustawodawca rozróżnia wadliwość nieistotna i wadliwość istotną.

docsity.com

Wadliwość istotna może spowodować uchylenie lub zmianę aktu. W najbardziej drastycznych przypadkach może dojść do unieważnienia aktu czyli od daty wejścia w życie jest nieważny. Akt nieważny nie wywołuje skutków prawnych, nie ma obowiązku podporządkowania się temu aktowi. Potrzebna jest deklaracja o nieważności aktu działa ona wstecz. Zgodnie z teorią gradacji wad wyróżnia się wady z którymi łączy się skutki w postaci wadliwości nieistotnej, wady powodującej wzruszalność aktu [jego uchylenie lub zmianę] i wreszcie wady pociągające za sobą nieważność aktu. Akt dotknięty wadą nieistotną wiąże adresata, jest aktem ważnym; można co najwyżej dokonać jego sprostowania, usunięcia oczywistej omyłki albo dokonać uzupełnienia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument