Ekonomia kolokwium 11.05.2011r - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Ekonomia kolokwium 11.05.2011r - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (810 KB)
13 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: system poniężno – kredytowy, system pieniężny, ewolucja systemu bankowego i funkcje banków.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

1

EKONOMIA – KOLOKWIUM 11.05.2011rok

1.SYSTEM PONIĘŻNO – KREDYTOWY

PIENIĄDZ – powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego można dokonywać wymiany

produktów i usług.

FUNKCJE PIENIĄDZA:

Środek wymiany – funkcja ta ma zastosowanie wówczas, gdy transakcje kupna i sprzedaży

realizowane są w gotówce

Środek płatniczy – w tej funkcji pieniądz występuje wówczas, gdy transakcje są dokonywane

w jednym momencie, a strony zobowiązują się do uregulowania zobowiązań w późniejszym

terminie – pieniądz nie występuje w danej chwili realnie, nie ma go w ręce, pojawia się

później, gdy kupujący dokonuje płatności

Środek przechowania bogactwa – kiedy pieniądz staje się środkiem tezauryzacji (pieniądze,

które wyszły z obiegu tzn są to wszystkie zaoszczędzone dochody i zostały odłożone w postaci

nagromadzonych pieniędzy

Jednostka obrachunkowa (miernik wartości produktów i usług) – dzięki temu, ze wszystkie

towary mają ceny wyrażone w pieniądzu, można sprowadzić je do wspólnego mianownika

SKALA CEN – wprowadzana przez państwo skala, ustala sposób dzielenia danej jednostki i samo jej

nazewnictwo, np. ze 1 zł to 100 groszy.

Pieniądz jako środek wymiany musi spełniać szczególne warunki, są to:

 Musi być powszechnie akceptowany (w różnych miejscach będzie można go wymienić na

dobra bądź usługi

 Musi być łatwo przenośny (nie ciężkie i zajmujące zbyt dużo miejsca)

 Musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki

 Musi być trudny do podrobienia

SYSTEM PIENIĘŻNY – bardzo ważne ogniwo współczesnej gospodarki. Obejmuje instytucje związane z

emisją i wykorzystywaniem pieniądza w danym kraju i reguły dotyczące działania tych instytucji i

samego pieniądza.

PIENIĄDZ PAPIEROWY – ma długą historie, był znany już w starożytnych Chinach.

PIENIĄDZ PAPIEROWY JEST TO ZNAK WARTOŚCI NIEWYMIENIALNY NA ZLOTO I NIE POSIADAJĄCY

WARTOŚCI SUBSTANCJALNEJ. JEST SYMBOLEM WARTOŚCI, KTÓREMU PAŃSTWO NADAŁO KURS

PRZYMUSOWY, WLAŚCIWOŚC ŚRODKA CYRKULACJI I ŚRODKA PŁATNICZEGO ORAZ PRZYWILEJ

PŁACENIA PODATKÓW I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA PRZEZ OBYWATELI.

PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY – wprowadzenie tego typu pieniądza było wynikiem dalszego rozwoju

systemu pieniężnego w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Występuje w formie zapisów na

rachunkach depozytowych w bankach. Uruchamia się je przy pomocy czeków

GOTÓWKA W OBIEGU I WKŁADY BANKOWE NA ŻĄDANIE– najwęższa miara pieniądza (banknoty i

monety).

docsity.com

2

PIENIĄDZ SENSU LARGO (pieniądz w szerokim znaczeniu) – nie pełnia funkcji środka płatniczego, ale

mogą być łatwo na pieniądz zamienione i są tak samo dobre (wkłady, bony terminowe, obligacje,

papiery wartościowe)

2.EWOLUCJA SYSTEMU BANKOWEGO I FUNKCJE BANKÓW

Lichwa – najstarsza forma operacji finansowych (takie jakby bardzo prymitywne banki)

Rozwój systemu bankowego: lichwa ->średniowieczni złotnicy i handlarze pieniędzmi -> banki

handlowe (2 funkcje: udzielanie pożyczek i przechowanie depozytów) -> pojawienie się biletów

bankowych (banknotów – zaświadczenie depozytowe, zawierały zobowiązania wobec banków)

Funkcje banków:

 Przyjmowanie depozytów w zamian za odsetki

 Świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza

 Udzielanie kredytów

 Kreowanie pieniądza

 Obsługa rozliczeń finansowych – prowadzą rachunki bieżące dla przedsiębiorstw, osób

fizycznych itd. Przeprowadzają rozliczenia, regulują płatności, dokonują bezgotówkowych

przelewów bankowych.

Oprocentowanie depozytów jest uzależnione on okresu ich przechowywania. Duży wpływ na

oprocentowanie ma porównanie stopy procentowej ze stopą inflacji

Jeżeli stopa procentowa przewyższa stopę inflacji mamy dodatnią realna stopę procentową, w

odwrotnej sytuacji mamy ujemna realną stopę procentową.

Bank udzielając pożyczek i przyjmując depozyty występują w roli pośredników finansowych między

oszczędzającymi a inwestorami.

KREDYT – stosunek ekonomiczny, polega na odstąpieniu przez jedną ze stron drugiej stronie

określonej wartości pieniądza w zamian za obietnice zwrotu równowartości w ustalonym terminie

łącznie z procentem

Rodzaje kredytów:

Kredyt towarowy – jest wtedy, kiedy normalna transakcja kupna – sprzedaży zmienia się w

stosunek kredytowy ze względu na odroczenie terminu zapłaty. Przydaje się, kiedy kupujący

nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki w danym momencie, a chce kupić dany towar.

Kredyt pieniężny – udzielenie przez wierzyciela pożyczki pieniężnej w zamian za dany

procent. Udzielany przez banki i inne instytucje finansowe (kasy oszczędnościowo –

pożyczkowe)

Podział kredytów ze względu na przeznaczenie:

KREDYTY OBORTOWE – przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb związanych z

prowadzoną działalnością gospodarczą (np. zakup materiałów). Są krótkoterminowe i

średnioterminowe

docsity.com

3

KREDYTY INWESTYCYJNE – udzielane długoterminowo, przeznaczone na powiększenie

środków trwałych w firmie (zakup maszyn, urządzeń, budowa nowych obiektów

Kredyty są udzielane w walucie krajowej lub w dewizach

KREDYTY DEWIZOWE – udzielane ze środków własnych banków krajowych lub ze środków

zagranicznych uzyskiwanych z międzynarodowych inwestycji

Udzielanie kredytów wiąże się z ryzykiem. Bank musi dokonać oceny wiarygodności kredytowej

dłużnika, czyli sprawdzić jego aktualną sytuacje finansową, przeznaczenie kredytu, opłacalność.

planowanego przedsięwzięcia.

3.BEZROBOCIE

ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ – ludzie gotowi do podjęcia pracy przy danych warunkach (szczególnie

płacowych), głównie w wieku produkcyjnym

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – relacja między zasobami siły roboczej a liczba ludności

w wieku produkcyjnym. Im wyższy współczynnik, tym więcej ludzi chce pracować. Zależy od wielu

czynników, m. in. :

 Poziom i zmiany stawek płac

 Preferencje jednostek w zakresie modelu rodziny

 Możliwości znalezienia pracy

ZATRUDNIENI – ci, którzy wykonują pracę najemną bądź na własny rachunek

BEZROBOTNI – ci, którzy nie pracują <tak jakby ktoś nie wiedział ;p>

Czyli: S = Z – B

S – zasoby sily roboczej, Z – zatrudnieni, B – bezrobotni

A = S/L

A – współczynnik aktywności zawodowej, L – ludność w wieku produkcyjnym, S – zasoby siły roboczej

B = A x L – Z

B – bezrobocie, A – współczynnik aktywności zawodowej, L – ludność w wieku produkcyjnym, Z –

zatrudnieni.

Z ostatniego wzoru wynika, że rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników:

 Współczynnika aktywności zawodowej,

 Liczby ludności w wieku produkcyjnym

 Wielkości zatrudnienia

STOPA BEZROBOCIA – wyraża relacje między liczbą bezrobotnych a zasobami sily roboczej, można to

zapisać wzorem: b = B/S x 100

pokazuje on, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni.

docsity.com

4

Bezrobocie, cechy charakterystyczne (?):

 Dotyczy osób pozostających bez pracy

 Dotyczy osób zdolnych i gotowych do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących

w gospodarce

 Dotyczy osób poszukujących pracy

BEZROBOCIE – ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE CZĘŚC LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM,

ZDOLNEJ DO PRACY I GOTOWEJ DO PODJĘCIA PRACY ODPOWIADAJĄCEJ TYPOWYM WARUNKOM

WYSTEPUJĄCYM W GOSPODARCE, POZOSTAJE BEZ PRACY POMIMO PODJĘCIA POSZUKIWAŃ.

2 metody pomiaru bezrobocia w Polsce:

 Wykorzystywana w statystyce urzędów pracy

 Wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

Zgodnie w pierwszą metodą, bezrobotnymi są osoby, które:

 Są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia w ramach stosunku pracy

 Pozostające bez pracy i nie uczące się w szkole z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych

 Zarejestrowane w urzędzie pracy, jeśli

o Ukończyły 18 lat

o Kobiety nie ukończyły 60 lat a mężczyźni 65

o Nie nabyły prawa do emerytury

o Nie są właścicielami lub posiadaczami gospodarstwa rolnego

o Nie prowadza pozarolniczej działalności gospodarczej

Strumienie i zasoby w odniesieniu do bezrobocia:

Nawet, jeśli bezrobocie utrzymuje się na względnie stałym poziomie, zachodzą różne procesy:

likwidacja miejsc pracy, tworzenie nowych, zatrudnianie starych pracowników, redukcja etatów,

nabór innych itp.

docsity.com

5

1 – napływ do bezrobocia z sektora zatrudnienia

2 – odpływ z bezrobocia do sektora zatrudnienia

3 – odpływ z zatrudniania do grupy poza siła roboczą

4 – napływ do bezrobocia spoza siły roboczej

5 – odpływ z zatrudnienia do grupy poza siłą roboczą

6 – napływ do zatrudnianie spoza siły roboczej

STRUMIEŃ – ilość osób przechodzących z jednego zasobu do drugiego w danym okresie czasu

(miesiąc, rok)

ZASOBY – kwadraciki na wykresie, poszczególne grupy

Strzałki 1 i 4 obejmują strumienie napływu do zasobu bezrobocia

Strzałki 2 i 3 obejmują strumienie odpływu z zasobu bezrobocia

Strumień napływu s sektora zatrudnienia obejmuje osoby, które:

 Zostały zwolnione z pracy w ramach zwolnień grupowych

 Zostały zwolnione w trybie indywidualnym

 Same zwolniły się z pracy

Strumień napływu do bezrobocia spoza zasobu siły roboczej obejmuje osoby:

 Wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy

 Które po pewnym czasie pozostawania poza zasobem siły roboczej ponownie starają się

znaleźć prace, na razie bezskutecznie

Kiedy strumienie napływu do zasobów bezrobocia są większe niż strumienie odpływu, zasoby

bezrobocia powiększają się, jeśli jest odwrotnie – zmniejszają się

docsity.com

6

KLASYFIKACJA BEZROBOCIA:

Bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi – obejmuje bezrobocie fikcyjne i

strukturalne, może mieć miejsce zarówno w sytuacji równowagi na rynku pracy, jak i w

sytuacji nierównowagi

Bezrobocie fikcyjne –jest nieredukowalnym minimum bezrobocia w dynamicznej

gospodarce. Powstaje w związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły roboczej i

struktury popytu na siłę roboczą w niedoskonale funkcjonującym runku pracy (spokojnie, ja

tez nie rozumiem tego zdania :P) istniejące niedopasowania (fikcje) zachodzą poprzez

procesy dotyczące tworzenia i likwidacji miejsc pracy, napływu i odpływu siły roboczej .

Bezrobocie strukturalne – powstaje w wyniku niedopasowań struktury podaży i popytu na

siłę roboczą w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym. Ma zazwyczaj charakter

dość trwały, bo jego likwidacja wiąże się z przekwalifikowywaniem się pracowników lub

zmiana miejsc zamieszkania.

Bezrobocie związane z nadwyżką całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem

na siłę roboczą – istnieją różne poglądy jeśli chodzi o przyczyny tego bezrobocia (o tym

podobno będzie później)

PRZYCZYNY BEZROBOCIA

Wg. teorii rezerwowej armii pracy bezrobocie jest wynikiem wypierania ludzi z miejsc pracy przez

maszyny w gospodarce kapitalistycznej (K. Marks)

2 główne ujęcia przyczyn bezrobocia:

 Tradycyjne ujęcie neoklasyczne – zwane klasycznym. Ideą tej koncepcji jest twierdzenie, że w

warunkach wolnorynkowej gospodarki występuje tendencja do ustalania się na rynku

równowagi, tzn bezrobocie nie powinno mieć miejsca w ogóle.

Decyzje pracodawców w sprawie rozmiarów popytu na siłę roboczą zależą przede wszystkim

od wysokości stawek płac realnych (Płr). Im te stawki wyższe, że popyt na siłę roboczą

mniejszy (Ppp). Stawki płac realnych decydują również o rozmiarach podaży siły roboczej, im

docsity.com

7

te stawki są wyższe, tym wyższa jest podaż siły roboczej. Pdp – krzywa podaży siły roboczej.

Zmiany stawek plac realnych zapewniają równowagę przy pełnym zatrudnieniu. C – stan

idealnej równowagi. Bezrobocie w ujęciu klasycznym tłumaczy się ograniczeniami w

swobodnym działaniu mechanizmów rynkowych (np. tendencje do usztywniania płac).

Bezrobocie dowolne – wynik świadomego braku zgody robotników na zaakceptowanie

wymogów mechanizmów rynkowych – za mała stawka płac.

Ujęcie keynesistowskie–główna idea: w warunkach swobodnego działania mechanizmów

rynkowych występuje tendencja do ustalania się nadwyżki podaży siły roboczej nad popytem,

oznaczająca istnienie bezrobocia. Przyczyną ma tu być niewystarczający popyt na towary.

Producenci są zmuszenie zmniejszyć produkcje, jak towar się nie sprzedaje, a co za tym idzie

zredukować etaty

Miedzy Sr1 a Sr0 występuje bezrobocie przymusowe – bo nawet zaakceptowanie przez

robotników niższych płac nie zlikwidowałoby bezrobocia. W tej ideologii uważa się, że

ingerencja państwa w procesy gospodarcze jest konieczna (w przeciwieństwie do klasycznego

ujęcia)

POLITYKA PAŃSTWA NA RYNKU PRACY:

AKTYWNA POLITYKA NA RYNKU PRACY – opiera się na wykorzystaniu szeregu instrumentów

ekonomicznych. Wyodrębnia się politykę makro i mikroekonimiczną.

o Polityka makroekonomiczna– polega na wykorzystaniu elementów fiskalnych tj.

podatków, wydatków budżetowych i pieniężnych tj. stopy procentowej, podaży

pieniądza do oddziaływania na rozmiary popytu na towary.

o Polityka mikroekonomiczna – ma na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz

redukcje bezrobocia w określonych grupach siły roboczej. Nastawiona przede

wszystkim na zmniejszenie bezrobocia fikcyjnego i strukturalnego poprzez publiczne

programy zatrudnienia (dodatkowe miejsca pracy dla określonych grup),

organizowanie przez państwo szkoleń zawodowych (popraw fachu i zmiana

kwalifikacji), rozwijanie usług pośrednictwa pracy i wolnej siły roboczej

PASYWNA POLITYKA NA RYNKU PRACY – obejmuje różnorodne programy pomocy

finansowej dla bezrobotnych (zasiłki, jednorazowe odszkodowania, dodatki związane z

wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę

docsity.com

8

4.INFLACJA

KOSZTY INFLACJI – ujemne skutki inflacji, problemy z nią związane

 Obniżenie poziomu życia (dochodów realnych)

 Spadek wartości pieniądza

 Brak stabilizacji – osłabienie aktywności przedsiębiorców, mniejsza aktywność konsumenta

 Wzrost kosztów produkcji przedsiębiorstwa

 Koszty zmienianych jadłospisów (?) – kiedy zwiększa się inflacja ceny dań rosną, zmiany w

menu (nie wiem o co chodzi)

UCIECZKA OD PIENIĄDZA – szybkie zamienianie pieniędzy na towary (opłaca się, bo pieniądz szybko

traci na wartości)

KOSZTY UTRZYMANIA PIENIĄDZA – jak się nosi przy sobie to się utrzymuje pieniądze, bo w banku

wpłacone na lokatę by urosły – byłby jakiś zysk

Koszty redystrybucyjne – nieprzewidywalne

Skłonność do utrzymywania pieniądza – jaki procent naszych pieniędzy nosimy przy sobie a jaki

znajduje się w banku

Rynek konsumenta – podaż większa niż popyt

Rynek producenta – popyt większy od podaży

Prawo Engla – im bogatsza rodzina tym mniejsza część dochodów przeznaczana jest na jedzenie

RÓWNOWAGA GOSPODARCZA – sytuacja, w której podstawowe wielkości ekonomiczne nie

zmieniają się i nie działają siły powodujące zmiany tych wielkości. Stan pewnego bezruchu. To pojęcie

dość abstrakcyjne, bo raczej się nie zdarza

PROCESY – zjawiska dynamiczne

RÓWNOWAGA RYNKOWA – równowaga popytu i podaży. Może dotyczyć jednego towaru bądź

grupy towarów (równowaga cząstkowa), lub całej gospodarki (równowaga ogólna)

INFLACJA – wzrost ogólnego poziomu cen

DEFLACJA - spadek ogólnego poziomu cen

Inflacja nie występuje, kiedy ceny jednych towarów wzrosną a innych jakby w to miejsce maleją – jest

to zmiana struktury cen – normalne zjawisko przy prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki

rynkowej.

KOSZYK DÓBR – zestaw rzeczy niezbędnych człowiekowi do normalnego funkcjonowania i

zaspokajania swoich codziennych potrzeb, każdy ma swój własny.

RODZAJE INFLACJI:

 Pełzająca (poniżej 5% rocznie) – nie wywołuje żadnych poważniejszych trudności

 Krocząca (5 – 10%)

docsity.com

9

 Galopująca (10 – 100%)

 Hiperinflacja (powyżej 100%) – rodzi nieuchronnie poważne załamania koniunktury i napięcia

społeczne

ILUZJA PIENIĘŻNA – polega na niepełnej i opóźnionej inflacji przez podmioty gospodarcze

Przy założeniu iluzji pieniężnej niewielkie tempo wzrostu cen pozwala na obniżenie realnego poziomu

stup procentowych i poziomu plac realnych, a co za tym idzie wzrost rentowności produkcji

Inflacja w warunkach ogólnej sztywności cen ułatwia ustalenie się właściwych relacji cen, jest

mechanizmem prawidłowej alokacji zasobów.

NEGATYWNE SKUTKI INFLACJI:

Komplikuje rachunek ekonomiczny – ceny nie są wiarygodnym źródłem informacji o

względnej rzadkości zasobów, kosztów produkcji. Nie są zachowane poprawne relacje między

cenami.

Osłabia skłonność do oszczędzania –prowadzi do marnotractwa, dezorganizacji życia

społecznego, poprzez ucieczkę od pieniądza (zjawisko charakterystyczne przy wzroście

inflacji), osłabia możliwość wzrostu gospodarczego.

Wiąże się z redystrybucją dochodów – na skutek inflacji najbardziej cierpią osoby, które

otrzymują stale wynagrodzenie

o System indeksacji dochodów – wprowadzanie przez państwo, automatyczne

uwzględnianie wzrostu kosztów utrzymania w wysokości świadczeń społecznych,

oraz związków zawodowych, broniących pracowników i walczących o ich dobrą

sytuację

Przyczyny inflacji – 2 teorie:

Monetarna (nieilościowa) teoria inflacji – teoria ta uzależniła wartość pieniądza i ogólny

poziom cen od ilości pieniądza w obiegu. Zakłada, że ceny zmieniają się wprost

proporcjonalnie do zmian ilości cyrkulującego pieniądza.

o Ideologia Milton Friedmana

o M x Vm = P x Y , gdzie M – ilośc pieniądza w obiegu, Vm – szybkość obiegu pieniądza,

P – przeciętny poziom cen, Y – poziom dochodu narodowego (suma wytworzonych

produktów i usług)

o Obydwie strony równania przedstawiają wyrażoną w pieniądzu sumę produktów i

usług sprzedanych w danym okresie

o Popyt na pieniądz – skłonność do utrzymywania przez ludzi części swoich zasobów w

formie pieniądza

o Wg Friedmana w dłuższym okresie popyt na pieniądz, a więc na szybkość obiegu

pieniądza zmienia się bardzo powoli

o Ponieważ M jest pod kontrolą banku centralnego, PRZYCZYNA INFLACJI JEST BŁĘDNA

POLITYKA PIENIĘŻNA PAŃSTWA

docsity.com

10

Popytowa teoria inflacji – podstawowa teza stworzona przez johna M. Keynesa mówi, że

inflacja ma miejsce wtedy, gdy łączny popyt w gospodarce przewyższa możliwości jego

zaspokojenia

o Koncepcja luki inflacyjnej – stan pełnego zatrudnienia. W tych warunkach

zwiększenie dochodów ludności i wydatków rządowych prowadzi do zachwiania

równowagi między globalnym popytem i podażą, prowadzi do powstania nadwyżki

popytu, co powoduje ogólny wzrost poziomu cen (lukę inflacyjną)

o Prosta OK. –zbiór punktów oznaczających wielkość dochodu narodowego

o AF – bariera mocy wytwórczych

o OX – poziom maksymalnych wydatków przy pełnym zatrudnieniu

o C+I+G – poziom wydatków globalnych

o AB – luka inflacyjna

o Luka inflacyjna wywołuje inflację – można temu zapobiec, np. przez radykalny wzrost

podatków

o Można tez zapobiec poprzez tzn politykę dochodów– administracyjna kontrola cen i

dochodów

o Spirala plac i cen (spirala inflacyjna) – zbyt wysokie ceny -> strajki pracowników ->

podwyżki pensji -> podwyżki cen -> zmniejszenie płacy realnej -> strajki pracowników

itd.

 Przyczyn inflacji upatruje się często w kosztach wytwarzania

Kosztowa teoria inflacji – główną ideą jest stwierdzenie, że związki zawodowe funkcjonują

jako grupa nacisku, która realizuje politykę płacowa niezależną od sytuacji na rynku pracy

Teoria „cen administrowanych” – upatruje przyczyn inflacji w polityce cenowej wielkich

korporacji, bo podnoszą ceny, żeby nie doprowadzić się do bankructwa, ani nie obniżyć

zarobków, jakie były zakładane w planie długookresowym

docsity.com

11

5.WZROST GOSPODARCZY-stara się uchwycić czynniki, które decydują o zmianach podstawowych

wielkości makrogospodarczych (produkcji, zatrudnienia, inwestycji, konsumpcji), determinujących

poziom rozwoju gospodarczego.

ANALIZA DŁUGOOKRESOWA-poziom produkcji, jako rezultat zmian zasobów czynników produkcji i

technologii.

ROZWÓJ GOSPODARCZY-obejmuje zmiany ilościowe (poziom produkcji, konsumpcji, zatrudnienia)

oraz jakościowe (np. zmiany organizacji społeczeństw).

WYDAJNOŚĆ PRACY-wielkość produkcji przypadająca na jednego zatrudnionego.

FUNKCJA WYDAJNOŚCI PRACY:

ISTOTA WZROSTU GOSPODARCZEGO:

-wzrost gospodarczy jako cel funkcjonowania gospodarki narodowej

-zwiększenie aktywności gospodarki narodowej

-zwiększenie efektów aktywności gospodarki narodowej

-zwiększenie możliwości produkcyjnych i usługowych danej gosp. narodowej

-zwiększenie zdolności do wytwarzania, oferowania oraz większej ilości dóbr i usług

UWARUNKOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO: zewnętrzne, wewnętrzne, ekonomiczne,

polityczne, społeczne, technologiczne, okresowe/przejściowe, stałe, ułatwiające/przyspieszające

(czynniki rozwojowe, czynniki wzrostu), utrudniające/osłabiające (bariery).

WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY:

-WZROST. Przemiany o charakterze ilościowym: zwiększenie produkcji, konsumpcji, niezmienna

struktura produkcji, niezmienny sposób wytwarzania itd. Konsumujemy więcej takich samych dóbr.

-ROZWÓJ. Przemiany o charakterze jakościowym: zmiana struktury wytwarzanych dóbr i usług,

zmiana sposobu wytwarzania, postęp technologiczny, organizacyjny, zmiana struktury konsumpcji,

itd.

PODSTAWOWE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO: zasoby naturalne, praca, zasoby rzeczowe,

kapitał, środki trwałe, wydajność, produktywność, poziom lub rodzaj technologii procesów

wytwórczych, organizacja procesów wytwórczych, poziom i struktura inwestycji, polityka państwa.

docsity.com

12

MODEL RÓWNOWAGI STACJONARNEJ-stan gospodarki, w którym nie występuje postęp techniczny

oraz nie zmieniają się: zatrudnienie i techniczne uzbrojenie pracy. Poziom produkcji w takiej

gospodarce nie zmienia się w czasie.

WYDAJNOŚĆ PRACY I KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ:

RÓWNOWAHGA GOSPODARCZA-jest zachowana, gdy globalny popyt równy jest globalnej podaży.

6.CYKL KONIUNKTURALNY-okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Wyróżniamy 4

fazy cyklu: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit:

a) FAZA KRYZYSU-charakteryzuje się nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porównaniu z

efektywnym popytem.

b) FAZA DEPRESJI (zastoju)-charakteryzuje się względną stabilizacją gospodarki na obniżonym

poziomie. W pewnym momencie tej fazy gospodarka osiąga najniższy poziom, tzw. dolny punkt

zwrotny.

c) FAZA OŻYWIENIA-cechuje wzrost poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej

d) FAZA ROZKWITU-charakteryzuje się dalszym wzrostem poszczególnych wskaźników, ale już w

zwolnionym tempie.

PODZIAŁ CYKLU KONIUNKTURALNEGO NA FAZY:

docsity.com

13

RODZAJE WAHAŃ CYKLICZNYCH:

-CYKLE KITCHINA- trwają ok. 3,5 roku

-CYKLE JUGLARA- trwają 8-10 lat, są to cykle średnie

-CYKLE KONRATIEWA- trwają 50-60 lat

METODY ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA PRZEBIEG CYKLU KONIUNKTURALNEGO:

-INTERWENCJONIZM ANTYKRYZYSOWY- podejmowanie działań w celu łagodzenia skutków

zaistniałego już kryzysu

-INTERWENCJONIZM ANTYCYKLICZNY- przynosi rozszerzenie interwencji na wszystkie fazy cyklu,

oznacza to przeciwdziałanie bieżącym wahaniom koniunktury, zwłaszcza poziomu zatrudnienia.

-PROWADZENIE STYMULUJĄCEJ POLITYKI FISKALNEJ- następuje zmniejszenie przychodów budżetu

oraz wzrostu wydatków

-PROWADZENIE POLITYKI FISKALNEJ NASTAWIONEJ NA HAMOWANIE KONIUNKTURY- rząd dąży do

zwiększenia przychodów budżetu oraz ograniczenia wydatków.

-STABILIZACJA PRZEZ POLITYKĘ PIENIĘŻNĄ (MONETARNĄ)

-POLITYKA RESTRYKCYJNA (POLITYKA DROGIEGO PIENIĄDZA)

-EKSPANSYWNA POLITYKA PIENIĘŻNA (POLITYKA TANIEGO PIENIĄDZA)-polega na obniżeniu stopy

minimalnych rezerw gotówkowych i stopy redyskontowej oraz skupowaniu przez bank centralny

papierów wartościowych

-INTERWENCJONIZM ROZWOJOWY-podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia

odpowiednich warunków rozwoju gospodarczego w długim okresie.

7.POPYT GLOBALNY-kluczowa kategoria w makroekonomii, inaczej łączny. Odnosi się do sumy

(kwoty), jaką podmioty gospodarki planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu (in.

przy danych cenach) w danym okresie.

Na łączny popyt składają się:

 wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych  nakłady inwestycyjne,  wydatki rządowe,  eksport netto.

Zatem w gospodarce mamy do czynienia z trzema podmiotami: gospodarstwami domowymi, przedsiębiorcami oraz rządem, które ponoszą wydatki Na popyt globalny wpływają:

 Realne bogactwo społeczeństwa,  Realne stopy procentowe,  Oczekiwania ekonomiczne,  Oczekiwania inflacyjne,  Zmiany w kursach wymiany walut,  Dochód państw importujących towary danego państwa.

7.FUNKCJA KONSUMPCJI- relacja między poziomami dochodu dyspozycyjnego a planowanymi lub pożądanymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument