Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (101 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: biznes plan jest to dokument zawierający analizy i oceny wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa w powiązaniu z otoczeniem, programy rozwojowe, szacunki ni...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych

Ogólnym celem strategii na poziomie przedsiębiorstwa jest dostosowanie

lud dopasowanie przedsiębiorstwa do jego środowiska w możliwie najkorzystniejszy sposób. Strategia mówi o tym, gdzie przedsiębiorstwo

chce pełnić swe zamierzenia i zrealizować swą misję. Ustala zakres

podejmowanych decyzji, które wyznaczają naturę i kierunek działań

przedsiębiorstwa. Decyzje te odnoszą się do produktów lub usług

oferowanych przez przedsiębiorstwo, jego rynków, podstawowych możliwości, wzrostu rentowności wniesionego kapitału i alokacji środków.

Strategia jest więc deklaracją zamierzeń. Mówi, czym przedsiębiorstwo

chce się stać na dłuższą metę.

Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi podejmowania decyzji strategicznych jest biznes plan.

Biznes plan jest to dokument zawierający analizy i oceny wszystkich

obszarów działalności przedsiębiorstwa w powiązaniu z otoczeniem,

programy rozwojowe, szacunki niezbędnych nakładów na ich realizację, wskazanie źródeł i warunków finansowania poszczególnych projektów oraz

ocenę ich efektywności.

Podstawowym celem tworzenia biznes planu jest wypracowanie bardziej

efektywnych, racjonalnych i skuteczniejszych niż dotychczas działań. Do podstawowych elementów biznes planu należą:

Analiza strategiczna – polega na analizie bieżącej sytuacji firmy, przy

użyciu np. analizy SWOT.

Wybór strategii – składa się z trzech etapów:

generowanie wariantów, ocena wariantów,

wybór wariantu.

Plan działania firmy.

Zakres merytoryczny planu zawiera się w trzech grupach tematycznych: Badanie przedsiębiorstwa – opis i analiza; szacowanie możliwości

wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.

Opracowanie zasadniczego planu – szczegółowa analiza oraz plan

przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami, Plan wprowadzenia w życie – plan wdrożenia; powołanie zespołów lub

osób odpowiedzialnych za realizację oraz wyznaczenie nieprzekraczalnych

terminów.

Typowy biznes plan obejmuje: streszczenie projektu przedsiębiorstwa,

podstawowe dane o firmie i jej właścicielach (charakterystyka firmy),

założenia planu strategicznego przedsięwzięcia,

plan techniczny, plan marketingowy,

plan organizacyjny,

plan finansowy

wnioski i podsumowanie.

docsity.com

Informacje uzyskane podczas tworzenia biznes planu są bardzo

szczegółowe. Obejmują one działalność bieżącą oraz okres od trzech do

pięciu następnych lat. Biznes plan jest podstawowym dokumentem wspomagającym zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy. W

działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest szczególnie pomocny w;

konkretyzowaniu koncepcji działania,

ustalaniu metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu wszystkich istniejących ograniczeń,

kontroli prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument