Zarzadzanie produkcją i usługami  - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami
kfiotek
kfiotek22 lipca 2013

Zarzadzanie produkcją i usługami - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami

RTF (68 KB)
9 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki z zakresu zarządzania produkcją dotyczące kierowania produkcją i usługami; potrzeby i rodzai planów; mierzenie wyników i kontrola.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

Zarzadzanie produkcją i usługami - podsumowanie wersja sciagi ZARZĄDZANIE: 1-zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi/ 2- zarządzanie jako dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie tego, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób / 3- zarządzanie można zdef jako zestaw działań obejmujący planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny. ORGANIZACJA: zasoby: finansowe, rzeczowe, inf., ludzkie. KIEROWANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI: w ostatnim czasie stało się ciekawą i stawiającą wyzwania częścią życia org. Zaczynają się uwidaczniać 3kier, które w por z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach org./ znaczne zmiany w proj proc prod/ coraz powszechniejsze docenianie tego, ze skupianie uwagi na wys jakości wiąże się często z podnoszeniem wydajności. W istocie wydajność i jakość traktuje się obecnie jako cele komplementarne, a nie sprzeczne./ tendencje takie nabierają rewolucyjnego charakteru gdy się je przedstawi tradyc poglądom, że kier prod operacjami ogran się do spraw wytwórczości. KIEROWANIE OPERACJAMI OBEJMUJE: planowanie systemów prod/ operacji// org niezbędnych zasobów ludzkich i kapitałowych// prowadzenie operacji i załogi// kontrolow funkcjonow systemu dla upewnienia się, że spełnia on cele organizacji. POTRZEBA PLANOWANIA: zwiekszona złożoność technologii/ większa specjalizacja/ większe nakłady inwestycyjne/ większa niepewność działania/ dostosow podaży do wymagań rynku/ szybkie reagowanie na potrzeby klientów. RODZAJE PLANÓW (KRYT CZASOWE): strategiczne(długoterminowe 3-5lat)/ taktyczne (średnioterm 1-3lat)/ operacyjne (krótkookr do bierzącego planow oper). PYTANIA PROCESU PLANOWANIA: KIM jakich zasobów ludzkich pod wzgl poziomu i struktury kwalifikacji potrzebuje org/ ILE: w jakich ilościach i proporcjach potrzebne są org do przyszłego działania. CZYM: jakie technologie itp. PO CO: do czego zmierza org, jakie są cele. KIEDY: pytania o horyzont czasowy. CZYM: zasoby rzeczowe, finanse, organiz pod wzgl rodzaju jakości i struktury.

CECHY DB PLANU: ambitny ale wykonalny/ racjonalny/ elastyczny/ spojny/ operatywny/ kompletny/ terminowe/ celowy/ komunikatywny/ odpowiednio długookresowy/ odpowiednio szczegółowy/ sprawny. FUNKCJE KONTROLOWANIA: informacyjna(dostarcza niezbędnych inf do podejm nowych Dec)/ profilaktyczny(w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych zapobiega występowaniu tych błędów w przyszłości)/ instruktarzowo doradcza (Pol na inicjowaniu likwidacji niekorzystnych przejawów działalności)/ pobudzajaca (wpływa pobudzająco na kontrolowanych). OBSZARY KONTROLI: zasoby: rzeczowe, inf, finanse, ludzkie. POTRZEBA KONTROLI: zmienne otoczenie org/ złożonośc org/ popełnianie błędów przez pracowników/ minimalizacja kosztów. ETAPY PROCESU KONTROLOWANIA: USTALENIE NORM: wyprowadzone z celów org/ ustalone w kategoriach mierzalnych/ dopasowanie do potrzeb kontroli. MIERZENIE WYNIKÓW: proces stały i powtarzalny/ narzędzai zgodne z przyjętymi normami/ pomiar procesu jako całości i jego etapów. POR WYNIKÓW Z NORMAMI: ustalenie dopuszczalnych granic odchyleń/ uwzględnienie czynników zewn/ ustalenie częstości porównań. OCENA WYNIKÓW DZIAŁANIA: utrzymanie status quo/ zmiana norm/ działania korygujące. PROCES PRODUKCYJNY: całokształt czynności, w wyniku któryh z materiału bądź materiałów powstaje gotowy produkt o określonej wartości użytkowej. ZE WZG NA OBSZAR ODDZIAŁ PROCESU PROD ORAZ PEŁNIONE FUNKCJE W TYM PROCESIE ROZRÓŻNIAMY: P PODS: obejmują część proc prod bezpośr zw z p.technolg, stanowią zbór oper technolog, dąży do bezpośr realiz gł zad proc prod tj wytwarzania wyrobów. P POMOCNICZE: świadcza usługi na rzecz proc pods oraz zajmują się wytwarzaniem wyrobów (np. narz spec) nie będących wyrobami pods. SKŁ SIĘ NA NIE NAST. OPER PROD: o.transportowe(om prod, której celem jest przemieszczanie materiału lub wyrobu/ o.kontroli(o prod, Pol na por zgodności cech dot obrabianego mat wyrobu, w poszczeg etapach jego obróbki lub montarzu, z wzorcami, normami i wymaganiami wynikającymi z war tech/ o.konserwacji (ma na celu zachowanie cech wyrobu przez okresowe oddziaływ środków konserwujących, które nie wchodzą w skład wyrobu i usuwane są przed eksploatacją wyrobu/ o.magazynowania(Pol na przechowyw tworzywa lub wyrobów bez jakiejkolwiek jego zmiany, poza upływem i zmianą czasu. P ZARZĄDZANIA: p. inf-dec (aspekt dynamiczny) przebiegające w ramach okr struktury organizacji (aspekt statyczny). p. inf-de3c maja na celuy dostarczenie do ogniw decyzyjnych kompletnych inform, a nast. Podejm Dec opartych na wyborze optym wariantu.

ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO: teoria org proc prod zajmuje się okr zasobów i metod najbardziej sprawnego i ekonom uzasadni org proc prod. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI: zaleca właściwy podział proc prod w taki sposób aby wszystkie operacje, fazy prod, stanow rob i kom prod były tak dostosow do siebie pod względem możliwości prod, aby dział przeds, w zakresie realizacji planu prod dowolnych jednostek czasu mogła przebiegać bez wewn zakłóceń. ZASADA LINIOWOŚCI: nakłada na realiz poszzeg cz proc prod war jednokier przebiegu bez nawrotów i skrzyżowań. Ozn to, ze drogi przemieszczania między poszczeg ob. Prod, kom i stanow prod pow być najkrótsze. ZASADA CIĄGŁOŚCI: nakazuje eliminow z proc prod wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtow się parametrów prod-org i ekonom. ZASADA RÓWNOLEGŁOŚCI: zaleca wytwarzanie poszczeg wyrobów (w cząstkowych proc prod) w tym samym czasie, co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. ZASADA KONCENTRACJI: Pol na skupieniu czynników w okr obszarze prod, w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania tych czynników. ZASADA SPECJALIZACJI: zal w proc prod ogranicz różnorodności zadań produkcyjnych i asortymentu prod, co ułatwia org i planow oraz zwiększa efektywność prod. KOŻYŚCI SPECJALIZACJI: postęp w zakresie technik i technologii, org prod przez: zastosow wysiec maszyn i urz/ optym wykożyst zdoln prod/ uproszcz org prod i jej strukturę// wzrost wydajności prod w skutek wzrostu ilości wytwarzanych wyrobów i zmniejszenie się pracochłonności oraz mechaniz pracy// obniż kosztów wytw, będących wynikiem powyższych zjawisk. NIEKOŻYSTNE EFEKTY SPECJALIZACJI: większe tzw koszty stałe, które nal ponieść przy zakupie wyspecjaliz (droższych) maszyn i urz// zwiększenie inercji syst prod, obniżające jego elastycznośc w dostosow się do zmiennych war wytwarzania// zwiększenie się niepewności w wytw prod finalnej ze względu na zwiększający się stopień kooperacji produkcyjnej. ZASADA RYTMICZNOŚCI I RÓWNOMIWRNOŚCI: wskazuje na potrzebę planowania przebiegu prod w ustalonych rytmach co daje regul powtarz się tych samych zjawisk w proc prod. ZASADA ELASTYCZNOŚCI: mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosow proc prod do nowych war, zmieniających się w zal od konkretnej syt. PROCES PRODUKCYJNY najczęściej skł się z wielu różnych działań, więc aby właściwie org jego przebieg, nal podzielić go na elem wg przyjętych kryteriów. PP ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO OKR WYROBU LUB OKR KOM PROD: PPWYROBU: zbiór oper prod niezbędnych do jego wytw. Może przebiegać

w różnych kom prod lub może być realizow w całości w 1kom. PP KOM PROD: zbiór oper prod wykonyw w okr kom prod. WG KRYT UDZIAŁU PRACY LUDZKIEJ MAMY: P PRACY: realizow przy udziale człowieka. P NATURALNE: dot zmian we wł przedmiotów pracy, zachodzący wskutek naturalnych zjawisk fizykochem, bez udziału dodatkowej E i bez udziału człowieka (np. chłodzenie na otwartym powietrzu). PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM: system prod stanowi celowo zaprojektowany układ materialny, energet i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu okr prod w celu zaspokajania potrzeb konsumenta. Systemem prod jest więc przeds jako podmiot gosp, którego zad jest prod okr dóbr i świadczenie usług. PROJ SYST PROD/ OPERACJI: wiąże się z podejm Dec dot: co wytwarzać/ ile/ jak/ gdzie/ przez kogo. PLANOWANIE PROJ WYROBU, USŁUGI: 1dec w proj syst prod Pol na zaplanow co będzie się wytwarzać/ planow wyr i usług jest zas strateg z dziedziny market, finansów, zasobów ludzkich i operacji. PLANOW ZDOLNOŚCI PROD WYR I USŁUG: przewidyw przyszłego popytu z wzgl. W miarę możliwości prawdop wpływu nowej techniki, konkurencji i innych czynników/ przełoż tych przewidywań na rzeczyw zapatrz zdolności prod w jedn natur/ oprawco wariantów planu zdolności prod dla sprostania temu zapotrzeb/ anal i porówn ekonom efektów wariantów planu/ rozpozna i por zagrożeń i strategii skutków poszczeg wariantów planu/ wybór planu, który zostanie wdrożony. WYBÓR PROCESU: okr jak będziemy wytw wyrób lub usługę. WYBÓR PROC WIĄŻE SIĘ Z 4ZAS TECHNOLOG: PODS WYBÓR TECHNOLOGII: czy jest technologia wytw danego wyrobu/ czy istnieją alternat technologie między którymi nal wybrać/ czy trzeba kupić licencje itp. SZCZEGÓŁOWY WYBÓR TECHNOLOGII: jakie zastosow proc transformacji/ po dokonaniu pods wyborów proc technologii możemy mieć do dysproz wiele wariantów proc technolog (szczegółowych). WYBÓR KONKRETNYCH SKŁADNIKÓW: jakie rodz urz urzyć/ czy urzyć urz specjalizowanych czy ogólnego przeznaczenia/ w jakim stopniu zastąpić maszynami pracę ludzką przy realiz i autoamtyz kontroli prod. WYBÓR PROCESU PRZEPŁYWU: w jaki sposób wyrób lub usługa przechodzi przez system operacji. PLANOWANIE LOKALIZACJI: wybór lokalizacji zakładu prod jest 1 z najważniejszych Dec proj/ im bardziej złożony obiekt-fabryka, wydział czy maszyna tym kosztowniejsza jest błędna lokalizacja i trudniej będzie ją zmienić i dłużej trwa jej niekorzystny wpływ na oper/ celem planow lokaliz jest umiejscowienie zdolności prod syst aby zminimaliz koszty itp. PLANOWANIE ROZMIESZCZENIA: nal zapewnić przestrzeń dla: obiektów prod (stanow pracy, urz do przemieszcz materiałów)/ obiektów nieprod

(magazyny, warsztaty konserw naprawcze)/ obiekty pomocnicze (biura, szatnie, o.socjalne, poczekalnie, stołówki i parkingi itp.). PLAN GENERALNY: proj wzajemnego rozmieszczenia budynków i urządzeń, torów kolejowych, sieci podziemnych i naziemnych na tkle okr terenu. Obejm np. kom prod: pods, pomocn, kom: obsługi, funkcjonalne, administr, socjalne itp. ETAPY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ: zarys planu generalnego z zarysem budynków i budowli/ zagospodarowanie hal i budynków wraz z okr obiektów prod i nieprod/ szczeg zagospod poszczeg linii prod przez wrysow zagospod poszczeg urządzeniami produkcyjnymi. PRZY PROJ PLANU GENER POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE ZAS ORG PROC PROD: rozmieszczenie budynków i budowli odpowiednio do kier paanujących wiatrów i potrzeb oświetlenia naturalnego przy max wykorzysta war nat/ umieszczenie wydz pomocniczych, magazynów urz energet i neutralizacji ścieków możliwie najbliżej obsługi przez nie wydz prod/ dążnośc do najkrótszych dróg przepływu materiałów, półwyrobów do rozplanow dróg tak by były zbliżone do linii prostej lub koła. / dążnośc do skrócenia dojścia dróg robotn i niekżyżowania ich/ dążnośc do przejrzystego układu dróg energet/ dążność do max wykożyst miejscowych war geolog i ukształt terenu celem db posadowienia budowli przy małym koszcie niwelacji terenu/ dążnośc do zapenienia war do okresowej modernizacji i rekonstrukcji oddziałów, obiektów wraz z gospodarkami energet przy zabezp war do norm eksploat już uruchomionych. PROJEKTOWANIE ZADAŃ: ostat Dec w proj syst operacji dot struktury indywid zadań, jak i przez kogo praca będzie wykonywana. PROJEKT OBEJMUJE: wykaz idywid zadań/ wyszczeg metod ich wykonyw/ łączenie ich w zakresy zad poszczeg pracowników. MINIMALIZACJA ZAPASÓW: cykl produkcji i sprzedaży skł się z czasu zaopatrzenia materiałowego, czasu prod, kontroli, magazyn i zbytu/ czas produkcji rzeczywiście wpływa na wartość prod. Inne dział powod powstanie kosztów, nie zwiększaja zaś wartości prod/ kier pow stos filoz zarz sprzyj elimin marnotrawstwa/ filozof ta to zarz na czas (just In time). PODSTAWOWE ZASADY JIT: zakup materiałów i surowców powinien następować w takim czasie, że będą one bezpośr wykorzystane (minim a naet rezygnacja z zapasów magazyn)/ zapasy pow być wys jakości, skontrolow przez dostawcow/ wyroby Got pow być wytw w takich ilościach, aby nie zalegały na magazynach. WNIOSEK: zapasy pow być na takim poziomie by zachować ciągłość prod i minim koszty ich przechowym i gromadzenia. POZIOM ZAPASÓW: może wykazywac znaczne wahania w czasie. W momencie dostawy zapasy są max, a przed dostawą spadają do poziomu nim.

CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSTAW: powod różne zaangaż środków w zapasy. Zmieniaja się również koszty zw z zaopatrzeniem i magaazynow zapasów. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIELKOŚĆ POJ DOSTAWY: wielkośc i charakter zapotrzebowania na poszczeg mat/ koszty zakupu (zamówienia, transportu, załadunku, ubezpieczenie)/ koszty magazynowania (powierzchni magazynowej, wynagrodzenia pracowników magazyn, ubezp., straty wynikające z ubytków). ŁĄCZNE KOSZTY ZAKUPU I PRZEKAZANIA ZAPASÓW (KZP) W DANYM OKRESIE: KZP=KD*(ZA/WD)+B*(WD/2). KD-k jednej dostawy mat/ ZA- zapotrzebowanie (popyt) na zapasy mat/ WD-wielkość poj dostawy, ewentualnie optym wielkość dostawy (OPD)/ B-k przechowyw jednostki zapasu. WIELKOŚĆ OPTYM EKONOM PARTII DOSTAWY (OPD): OPD= pierw z (2*ZA*KD)/B. ZA-zapotrzeb na zapasy mat/ KD-k 1 dostwy/ B-k. przechowywania jednostki zapasu. OPD MOŻNA WYKOZYSTAC DO: optymaliz zapasów wyr gotow i prod niezakończonej. OPD pow zapewnić ciągłość produkcji i sprzed z zachow min kosztów. OPTYMALNA WIELKOŚC PRODUKCJI POSZCZEG SERII PROD: ODS=pierw z (2*W*KL)/KM. W-liczba prod produkow i sprzed w ciągu roku/ KL-k przestawienia linii prod/ KM-k magazynow wielkości prod. CELEM MIN ZAPASÓW JEST: takie zarz prod w firmie by zapewnić utrzymanie min stanów maga i zapewnić ten stan na poziomioe przyczyniającym się do ciągłości prod. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ Jedn nie pow wytw tych prod, które inne firmy mogą prod lepiej i taniej. W ramach Dec wytworzyć czy kupić nal rozwarzyć czy okr prod pow być wytwarzany we własnym zakresie czy kupiony. CZYNNIKI WPŁYW NA WYBÓR WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ: WŁASNA PRODUKCJA: ryzyko inwestycyjne/ bezpiecz miejsc pracy/ wykorzysta siły roboczej/ jakość prod/ niemal. ZAKUP PROD: terminowośc dostaw/ konkurencja/ stabilnośc rynku/ zmiany cen. PRZY PODJĘCIU TEJ DEC TRZEBA ODP NA NAST. PYT: czy Dec jest zgodna z celami jedn gosp/ jak duże jest zaangaż kapitału/ jaka jest jakośc prod/ jak kształtują się jednakowe k zmienne i k stałe/ jakie skutki ma Dec dla pracowników/ czy wyst zagroż dla środow. DEC TE SĄ: często złożone. Dlatego nal je podejm biorąc pod uwagę względy ekonom, technolog i jakościowe. W tym celu można posłużyć się podziałem k na istotne i nieistotne dla danego prob. Dec. Charakter kosztów zmienia się w zal od przyjętych założeń (k istotne i nieistotne).

PODEJM DEC O ZAKUPIE NAL ODP NA NAST. PYT: jakie mamy gwarancje w zakresie ilości, okresu i zmian kupowanych częśći/ jaką Polit stos w stos do pracowni zatrudni do produkcji. CYKL ŻYCIA PRODUKTU: okres w którym produkt znajduje się na rynku nabywców. W okresie tym wyst różne stadia jego sprzedaży tzw fazy cżp, różniące się poziomem i dynamika sprzedaży, ponoszonymi nakładami na rozwój p, rentowności, natężeniem konkurencji. FAZY CŻP: ISTNIENIE CŻP OZN BOWIEM, ŻE: prod maja orgnicz dł istnienia/ sprzedaz p przech przez odrębne fazy, z których każda stwarza inne szanse sprzedaży/ w różnych fcżp nast. Wzrost lub spadek zysku/ w każdej fcżp wymag odmiennej strategii mark, prod, zakupów i polityki kadrowej. CECHY CHARAKT FCŻP: 1-F WPROWADZENIA: rozpoczyna się wraz z wejście p na rynek/ sprzedaz jest niewielka gdyz cena jest wysoka a ewentualnych klientów jest raczej niewiele/ niewielka konkurencja lub jej brak/ p wyst wyłącznie w wersji pods. 2-F WZROSTU: szybka ekspansja sprzedaży/ p zyskuje uznanie odbiorców i zaczyna być kupowany przez większą ilość nabywców średniozamożnych/ duże nakłady na promocję wywołują wzrost sprzedaży, spada cena p gdyż k rozkladają się na większą ilość jednostek wytw p/ rośnie ilość konkurentów/ p wyposaża się w nowe cechy i doskonali się stylistykę. 3-F DOJRZAŁOŚCI: zwolnienie tempa wzrostu sprzedaży/ powyższe powoduje nadwyżkę w gałęzi i wzrost konkurencji (zaostrzenie jej)/ konkurenci walczą ze sobą aby znaleźć i opanować nową niszę/ często obniżaja marżę i stos ceny niższe niż w cenniku podane/ wzrost wydatków na Bad i rozwój, wprow asortym uzup. Spadek zysku. Zaczyna się kryzys i słabsi konkurenci wycofują się. 4-F SPADKU: spadek sprzedaży/ spadek zysków ze sprzedaży/ wycofanie się z przedsięwzięcia. TABELA1 CŻP OBEJMUJE OKRES: od momentu wejścia na rynek p do momentu wycofania go z rynku. Jest on odmienny dla różnych p i wynosi kilka-kilkudziesięciu lat. Wraz z rozw społ-ekonom i wzrostem zamożności społ cżp ulegają skrucenniu. Każde przeds dąż y do wydłużenia cż swoich p co zmniejsza koszt rozwoju i poprawia rentownośc. Większość gałęzi przem odznacza się krótszym cżp i technologii, zwł w fazie wprowadzenia na rynek i starzenia się. PRZEBIEG KRZYWEJ CŻP: nie jest niezmienny i jednakowy we wszystkich branżach dlatego dla każdego wyr Kub grup wyr opracowywany jest oddzielnie. PRZEBIEG I DŁ CŻP ZAL OD NAST. CZYNNIKÓW: rodzaj i doskonałość p/ możliwości jego zróżnicowania i dostosow do zmian popytu/ szybkośc postępu techn/ tempo zmian popytu, pojawienie się substytutów. CŻP UŻYWAMY DO: badania cyklu zycia produktu i technologii.

ANALIZA PORTFELOWA: w rozwoju strategii firm opartym na innowacyjności istotne znaczenie odgrywa mieszanka prod/ jest urz optymalizacji asortymentowej/ zakłada że konkurencyjna wartośc udziału danego przeds na rynku zal od cżp oferow przez tą firmę/ jeżeli w koncepcji cżp przedmiotem zainteresow są poszczeg prod bądź linie anal ta zajm się całą ofertą. Najcz stos wersja anal potrf jest tzw model bostoński (macierz Boston Colsunting Group). TABELA 2. WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU: udział w rynku poszcze przds w stos do najw konsum. STOPA WZROSTU R: wzrost łącznej sprzedaży na rynku, na którym funkcjonuje dany biznes. KRYT PODZ P SĄ UZYSK EFEKTY EKONOM: różnica między przychodami ze sprzedaży a wydatkami na poszczególne p. GWIAZDY (P. ROZWOJOWE): duże szanse na sukces, duży udział w dynamicznie rozwijającym się rynku, finansow przez p ustabilizow na r. DOJNE KROWY (P. USTABILIZOWANE): duży udział w r, sprzedaż wzrasta szybko, p w f dojrzałości, wys rentowność, gł źródło dochodu firmy. ZNAKI ZAPYTANIA (P. O NIEPEWNEJ PRZYSZŁOŚCI): niski udział w r, p nowo wprowadzone na r lub rozwojowe, których sprzedaż się załamała, wymagaja znacznych nakładów na podtrzyma i zwiększenie sprzedaży, negatywny Cash flow, wymag zasilenia z zewn, potencjalnie duże szanse na r gdyż popyt rośnie. PSY (P. SCHYŁKOWE): niski udział w r, ustabiliz lub spadający popyt i sprzedaż, sprzedaż nie zwiększa się ogranicza się nakłady na prod i dział Mark, utargi ze sprzedazy SA niezbyt ważnym źródłem dochodów firmy. STRUKTURA ASOTYM: przeds pow być zrównoważone. Szczeg ważny jest udział p ustabiliz na r i p rozwojowych. W ANAL PLANOW PORTFELA PROD W ORG NAL UWZGLĘDNIĆ: wiele różnorodnych elem. Konieczne jest okr położenia poszczeg p na krzywej zycia i dokonania oceny k poniesionych na oprawco, wprow na r i funkcjonow na r wszystkich p. UMOŻLIWIA TO: dalszą anal dot zysków osiąganych i ponoszonych k, aby utrzym poszczeg p do końca ich cż. NA TEJ PODS OTRZYM SIĘ: wytyczne do planow ocena pilności i kolejności zastępow p, ocena k oprawco i wprow na r p następców. W ANAL DOT PORTFELA PROD NIE MOŻNA POMINĄĆ: wskazania źródeł finansów nowych p czy punktów przegięcia, okr skalę sprzedaży niezbędną do tego by masa r zrównoważyła kwoty zainwestowania w p. Faza cżp wprowadzenie wzrost dojrzałość spadek Sprzedaż niska gwałtowny max spadek Koszt Wys/1odbior przeciętny niski NiskiZyski ujemne wzrost wys Spadek

Odbiorcy innowatorzy Wcz akcept p Typowa większość Konserwatyścikonkurenci niewielu Rosnąca liczbaUstabiliz zacz spadać liczba malejąca Gwiazdy Znaki zapytania Dojne krowy Psy

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument