Prawo medyczne - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences
jeden_i_pol
jeden_i_pol8 marca 2013

Prawo medyczne - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences

PDF (512 KB)
13 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny medycyny: prawo medyczne; zgoda blankietowa, błąd medyczny, etyka.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument

18.10.2005r

-zbrodnia – kara nie krótsza niż 3 lata pozbawienia wolności

-występek – zagrożenie karą pozbawienia wolności > 1 miesiąca lub grzywną

zbrodnia z występkiem to przestępstwa

-wykroczenie to nie przestępstwo w systemie kodeksowym.

- wykroczenie < 1 miesiąca pozbawienia wolności Funkcje biegłego:

-ma wyjaśnić wątpliwości których nie może rozwiązać sędzia

-biegłym może być każdy z różnych dziedzin

-biegłym sądowym nie może być świadek, sędzia, adwokat, osoba związana z osobą

oskarżoną

-o poczytalności – opinia 2 psychiatrów. Raczej zawsze bierze udział również psycholog.

-stan silnego wzburzenia – zabójstwo w afekcie

25.10.05 PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne- odpowiednik prawa lekarskiego

-szeroko rozumiane relacje między pacjentem a personelem medycznym

-w skład prawa wchodzi tez etyka zawodowa

Deontologia – obowiązek określonego zachowania

-deos – obowiązek

-logos – nauka

Etyka- ustawowy obowiązek lekarza.

Zasady etyki lekarskiej:

-przestrzeganie praw człowieka

-obrona godności zawodu lekarskiego- nie podważanie przez lekarza zaufania do zawodu

-uprawnienie postępowania lekarza zgodnie ze swoim sumieniem (głównie dotyczy to

przerywania ciąży)

-kodeks etyki lekarskiej- nie został wydany przez żadne wydawnictwo

Prawo wykonywania zawodu:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych m.in. (to nie tylko leczenie)

-nielecznicze świadczenia to : przeszczepy, HTZ, zabiegi upiększające,

-przesłanki legalności

- musi być zgoda pacjenta

-wykonywanie zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej – wszystko co w danym momencie

jest możliwe do zrobienia

-wykonywanie świadczeń przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami

Automatycznie wyłączona jest formalność prawna o błędzie lekarskim gdy są spełnione te

3 podstawowe warunki czynności leczniczych.

Błąd medyczny- gdy te 3 warunki nie są zachowane.

-nie każde niepowodzenie wynika z błędu lekarza!

Błędy:

-decyzyjny

-wykonawczy

-organizacyjny

-opiniodawczy

-rozpoznawczy

docsity.com

-terapeutyczny

-prognostyczny

-zaniechanie działania przez lekarza – to wina lekarza

-związek przyczynowy między działaniami lekarza a skutkami dla pacjenta to wina jest

nieumyślna

-karalne błędy lekarskie są wtedy gdy jest związek między skutkami dla pacjenta i

działalnością lekarza

-decyzyjny- podjęcie niewłaściwej decyzji np. pozostawienie nieprzytomnego człowieka pod

wpływem alkoholu, gdy tak naprawdę ma uraz głowy, krwiaka itp.

-wykonawczy- wykonanie nieprawidłowego zlecenia np. zła sterylizacja, zakażenie

wewnątrzszpitalne, podanie złych leków

-organizacyjne- wystawianie fałszywych zaświadczeń pacjentom

-bezskutkowe- gdy zostały zauważone i naprawione- zazwyczaj nie są pociągane do

odpowiedzialności

Zgoda blankietowa

-na pierwszej stronie historii choroby-nie ma właściwie żadnego znaczenia, musi być

dokładnie określone na co zgadza się pacjent, muszą być stosowne informacje

-zgoda własna- udzielona przez zainteresowanego

-zgoda zastępcza- udzielona przez inną osobę (gł. Osoby nieletnie, wyrażana przez rodziców

zgoda w stosunku do osób do 16 r.ż. i osób które świadomie nie są w stanie wyrazić zgody.

Może być również wyrażona przez sąd opiekuńczy np. gdy obydwoje rodzice mają inny

pogląd.

Zgody w różnych formach:

1)zwykłej- ustna- ale musi być wyrażona w sposób nie budzący wątpliwości

2) pisemna – szerzej rozwinięta wtedy gdy leczenie jest obarczone większym ryzykiem,

zgoda musi być wyrażona potwierdzeniem

-uprzednia- przed zabiegiem

-u pacjentów małoletnich (16-18lat)- zgoda ich i opiekunów( przedstawiciela ustawowego)

a jeżeli jest to nie możliwe to ustala sąd opiekuńczy

Eksperyment medyczny

- pisemna forma zgody - gdy osoba małoletnia – zgoda jej i przedstawiciela ustawowego - osoba poddawana eksperymentowi musi być poinformowana o przebiegu i ryzyku

możliwości odstąpienia od niego w każdym jego stadium (pacjent nie może zrzec się

poinformowania)

Pobieranie tkanek ze zwłok:

-zgoda domniemana – jeżeli ktoś nie wyraził sprzeciwu to znaczy że wyraża zgodę na

pobranie tkanek ze zwłok po śmierci (pnia mózgu)

-sprzeciw do centralnego rejestru sprzeciwów – składa się za życia jeżeli ktoś nie chce aby po

śmierci miał pobrane narządy

Pobieranie krwi – dawca musi wyrazić zgodę na to za każdym razem

docsity.com

Istnieje obowiązek informowania pacjenta o stanie jego zdrowia, chyba że pacjent sobie sam

tego nie życzy.

Wyjątki – leczenie bez zgody

-udzielenie pacjentowi pomocy bez jego zgody może być jeżeli jest on nieprzytomny (bez

kontaktu). Wtedy lekarz musi skonsultować to z innym lekarzem, chyba że nie ma na to czasu

( podać wszystko na piśmie! – zabezpieczenie własnego tyłka;)

-rozszerzenie pola operacyjnego – wtedy gdy nie zrobienie tego groziłoby mu ciężkimi

powikłaniami

-gdy podczas zabiegu nie ma możliwości poinformowania pacjenta bo jest np. nieprzytomny

-badanie przymusowe- np. psychiatryczne lub pobranie próbki krwi pijanemu kierowcy

-choroby zakaźne- tularemie,cholera,dżuma, gorączka krwotoczna itp.

-ew. w gruźlicy

-przymusowo można również badać osoby umieszczone w zakładach karnych

Nie można przetaczać krwi osobom które nie wyraziły na to zgody i mają to potwierdzone

dokumentacją przy sobie ( np. świadkowie jechowy)!

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani- zezwala na przymusowe leczenie osób które nie

ukończyły 18r.ż. Może to leczenie trwać do 2 lat.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości:

-leczenie nie dłużej niż 2 lata

-osoby uzależnione od alkoholu – obowiązek leczenia umieszczonych w poprawczakach i

więzieniach

-izba wytrzeźwień- zamknięcie jest przymusowe gdy osoby zagrażają zdrowiu i życiu innych

ludzi, można zamknąć do 24h

Stan nietrzeźwości:

- >0,5 promila - musi być określony przy przyjęciu pacjenta do izby

15.11.2005

Zachowanie tajemnicy lekarskiej

-lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej

-wyjątki:

- roszczenie ubezpieczeniowe itp. – lekarz może poinformować odpowiednią instytucje ale wyniki badań może znać tylko zleceniodawca

- gdy ujawnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób - niezbędne dla celów naukowych i praktyki medycznej, do badań naukowych(publikacje

tak aby uniemożliwić identyfikację chorego)

-po śmierci pacjenta lekarz nadal jest zobowiązany zachować tajemnicę lekarska

-informacje uzyskane od rodziny pacjenta, związane z pacjentem też podlegają tajemnicy

lekarskiej( mimo że nie są np. bezpośrednio związane z wynikiem badań)

-na ujawnienie tajemnicy lekarskiej musi się zgodzić pacjent w sposób świadomy i swobodny

-informacje udzielane rodzinie:

- informowanie rodziny jest za zgodą pacjenta

docsity.com

- można informować rodzinę gdy pacjent jest nieprzytomny - bez zgody pacjenta lekarz może informować innych lekarzy ale gdy dotyczy to tylko

informacji medycznych

-czasami sąd może zwolnić lekarz z tajemnicy lekarskiej. Np. wtedy gdy musi on zeznawać

odnośni spraw związanych z popełnieniem przestępstwa

-lekarz ma zakaz informowania organów sprawiedliwości jeżeli chodzi o oskarżenie prywatne

np. pobicie nie powodujące uszczerbku zdrowia > 7 dni ???????

-dzieciobójstwo, eutanazje – lekarz nie ma prawa ujawniać tajemnicylekarskiej wymiarowi

sprawiedliwości (także przestępstwa nieumyślne)???????

-czyli lekarz ma obowiązek poinformowania wymiaru sprawiedliwości o przestępstwie o

którym dowiedział się w trakcie wykonywania zawodu

„Fałsz intelektualny” – oprócz odpowiedzialności zawodowej

-recepty, zaświadczenia- głownie jeżeli lekarze brali za to pieniądze, odpowiedzialność przed

sądem jest b. Duża

-sporządzenie nierzetelnej informacji przez powołanego biegłego, gdy wprowadza w błąd

organy sprawiedliwości – lekarz odpowiada przed sądem

-inne sytuacje gdy lekarz odpowiada przed sądem:

- nieudzielenie pomocy lekarskiej - nieumyślne czynności które powodują przejście pacjenta ze stanu w miarę stabilnego w

stan realnego zagrożenia życia

29.11.2005

Zakłady medycyny sadowej:

Sekcje

- na żądanie prokuratury. Prokurator może też odwoływać sekcję zwłok. - Sekcje zwłok przy wypadkach – rekonstrukcje przebiegu wypadku, można określić

ewentualną winę kierowcy

- Nagłe zgony- główne przyczyny to naturalne ( głównie sercowo naczyniowe) – zawał po 5-6 godzinach widać makroskopowo, pod mikroskopem do ok. 1h też.

Zgony nagłe – nie znaczy że są szybkie ale nieznane są przyczyny.

- ¾ zwłok trafiających do zakładu to mężczyźni , często przyczyną zgonu jest ostre zatrucie alkoholowe. Przy stężeniu powyżej 4 promili we krwi dochodzi do ostrego

zatrucia i porażenia ośrodka oddechowego. Do zgonu po alkoholu najczęściej dochodzi w

fazie jego eliminacji (spadek poziomu alkoholu) --->

-hipoglikemia

-zaburzenia elektrolitowe – spadek potasu, spadek magnezu(szczególnie u osób z

chorobami serca)

-zazwyczaj dochodzi do zgonu gdy spadek alkoholu osiągnie 2 promile

-przyczyną są zazwyczaj toksyczne działania alkoholu u osoby z czynnikami ryzyka

(choroby serca itp.). Więc ostre zatrucie alkoholowe jako przyczyna sama w sobie jest

rzadkim powodem zgonów.

docsity.com

Próg trzeźwości w Polsce wynosi 0,2 promila... tak więc poniżej jest człowiek trzeźwy.

Nie ma praktycznie leków obniżających stężenie alkoholu we krwi gdyż jest w 90%

metabolizowany w wątrobie.

10g alkoholu na 1h – to metabolizm alkoholowy u człowieka (0,1 promila na h)

0,2 – 0,5 promila – stan po spożyci alkoholu (wykroczenie)

> 0,5 promila stan nietrzeźwości ( przestepstwo)

Alkohol lepiej się wchłania:

-alkohole niżej procentowe

- z gazem - jak się wolno pije drinki bo szybciej się wchłania przez śluzówki ( jama ustna)

Alkohol gorzej się wchłania po obfitym posiłku ( nawet może się wchłaniać tylko 30 – 40 %,

głównie przy posiłkach tłustych)

Wchłanianie alkoholu zależy od stanu błon śluzowych żołądka – zapalenie- gorzej się

wchłania

Próg trzeźwości w innych krajach europejskich to zazwyczaj 0,5 promila, w Szwajcarii 0,7 a

w Rosji 0 ( ale tam na wet milicja chodzi na ciągłym kacu;)

Prowadzenie samochodu pod wpływem innych środków – np. narkotyków, leków również-

podlega takiej samej karze jak po alkoholu ( policjant może wtedy pobrać ślinę do badania)

-narkotyki długo utrzymują się w płynach ustrojowych – marihuana do 3 tygodni, - kokaina

do 1 tygodnia

Ofiary wypadków komunikacyjnych też trafiają do zakładu medycyny sądowej:

- około 6000 osób ginie w Polsce w wypadkach / rok - ok.100 000 osób rannych Główna rola lekarza medycyny sadowej polega na rekonstrukcji wypadku. Np. jeśli to zginął

pieszy to jak był usytuowany w stosunku do pojazdu. Określenie kto prowadził pojazd.

Określenie stanu trzeźwości osoby ginącej w wypadku:

-krew – pobiera się do badania poziomu % , ale nie pobiera się z okolic tułowia bo blisko jest

żołądek – alkohol może dyfundować, w jelitach są bakterie które mogą być również

etanolododatnie . (może nawet dojść do wyprodukowania 1 promila %)

- krew pobiera się z czaszki lub żył kończyn dolnych bo tam najwolniej zachodzą procesy

gnilne.

-alkohol wyższe w próbce – np. butanol świadczyć może o tym że są to alkohole endogenne

-płyn z gałki ocznej może również służyć do badania zawartości alkoholu, również wycinki

mięśni

-mocz- stężenie alkoholu w moczu odpowiada stężeniu jakie było wcześniej we krwi

Piesi w wypadkach

- do rekonstrukcji wypadku drogowego – najważniejsze są miejsca uderzenia pieszego ( w samochodzie dotyczy głównie zderzaka)

- pieszy: -otarcia, zasinienia

-oderwania powięzi od mięśni

-stłuczenia mięśni

docsity.com

-złamania kości długich, złamania wieloodłamowe (Messenera?) – kąt odłamu wskazuje

kierunek działania siły)

-uszkodzenia w sąsiadujących stawach – np. więzadeł pobocznych kolana

- na podstawie obecności: -przy prędkości > 80-90km dochodzi do amputacji podudzi

-przy ok. 60km.h pieszy uderza mniej więcej na wysokości łączenia maski z szybą

Prędkość pojazdu ustala się na podstawie:

-śladów hamowania (ale ABS nie pozostawia śladów na asfalcie- można odtworzyć za

pomocą kamery termowizyjnej)

-na podstawie rozprysku odłamów samochodu

-odrzutu ciała pieszego

-jak pieszy wpada na samochód, czy przelatuje przez dach

-usytuowania podeszwy pieszego

-odłamki szyby- jak hamował to na zewnątrz, jak nie to w środku

Pieszego leżącego widać w nocy z odległości ok. 30m przy dobrych światłach ( bez innych

źródeł światła), kierowca ma ok. 1,5sek na zareagowanie jadąc z prędkością ok. 70km/h.

W nocy widać na około 30cm powyżej drogi przy oświetleniu ze świateł samochodu (więc

pieszego raczej leżącego nie widać)

Pieszy leżący nie ma uderzeń zderzeniowych o ile nie był wcześniej potrącony, ale śa

charakterystycznie ślady:

-bieżnik pozostawia ślady na skórze i ubraniu

-ślady w obrębie pojazdu ( głównie podwozie, układ wydechowy)

-rozległe odwarstwienia powłok, oskalpowanie

-samochody z niskim zawieszeniem nie przejadą nad ale pociągną ciało przed sobą lub pod

podwoziem

Do rekonstrukcji rzadko wystarcza sama sekcja zwłok. Można określić kierunek

przemieszczenia się pieszego – uszkodzenie charakterystyczne pojazdu dla pieszego

biegnącego.

06.12.2005

Ofiary wypadków drogowych c.d.

Osoby doznające obrażeń będąc wewnątrz pojazdów.

Problem...Kto kierował??

- pasy bezpieczeństwa- inny przebieg kierującego i pasażera , dają zasiniaczenia, biegnie od strony lewej góry do prawego dołu u kierowcy, pasażer odwrotnie.

- Poduszki powietrzne – w momencie wypadku twarz uderza w poduszkę pozostawiając ślady ( kom. naskórka i krew)

- Urazy przedramienia u kierowcy – uderzenie w kierownicę - Blokada stóp między pedałami – ślady złamań, zwichnięcia w stawie skokowym

kierowcy, czasem zostaje but kierowcy między pedałami

- Ubrania pozostawiają też mikroślady na siedzeniach samochodu

Motocykliści:

-pasażer motocykla leci dalej niż kierowca w czasie wypadku

-kierujący może mieć ślady na rękach od manetek lub też na nogach od pedałów

docsity.com

Rowerzyści:

-oględziny samochodu i roweru umożliwiają ocenę czy ktoś prowadził rower czy jechał na

nim- siodełko wygięte jeżeli ktoś jechał na rowerze

-na ciele rowerzysty często ślady odciśnięte przez części roweru- np. wewnętrzna strona ud

po siodełku

Zgony spowodowane uduszeniem-mechanizm zgonów:

-w pewnym momencie dochodzi do zatrzymania krążenie mózgowego

-zatrzymanie, zamknięcie dróg oddechowych

-unieruchomienie klatki piersiowej

-odruchowe zatrzymanie krążenia -> zaburzenie rytmu

-uszkodzenie kręgosłupa szyjnego

Uduszenia gwałtowne:

1) Zagardlenia- zgon spowodowany uciskiem na szyję

- powieszenie - zadzierżgnięcie - zadławienie

Powieszenie- ucisk pętli na szyi, pętla jest zaciskana ciężarem ciała, wystarczy ucisk ok. 3-

5kg aby doszło do uduszenia, często też dochodzi do mechanizmu odruchowego, rzadziej do

zatrzymania krążenia mózgowego.

Należy odpowiedzieć na pytanie czy:

- powieszenie było przyżyciowe - czy nie ma śladów walki, obrony na ciele (bez śladów to 90% powieszenia samobójcze)

Ślady nacisku na szyję (przyżyciowego) :

- powyżej pętli – wybroczyny – podspojówkowe, jamy ustnej – nie ma przy zgonach z odruchowego zatrzymania krążenia

Ostre rozdęcie płuc – suche płuca, pod opłucną – wybroczyny krwawe

Bruzda gdzie była pętla też jest charakterystyczna dla zmian przyżyciowych.

Złamania chrząstek krtani – wokół nich wylewy krwawe

Wylewy w mięśniach krtani na wysokości bruzdy

Wylewy w przyczepach mięśni – mostkowo-obojczykowo- sutkowego zwłaszcza

Wylewy i pęknięcia w ścianach tętnic szyjnych

Pęknięcia w przednich powierzchniach kręgów i krążków kręgosłupa lędźwiowego.

Zadzierżgnięcie:

- ucisk pętli zaciskany ręką obca lub za pomocą narzędzi - zwykle nie dochodzi do zgonów w mechanizmie odruchowym - zlewne wybroczyny, rozdęcie płuc, ślady po pętli bardzo mocno podbiegnięte krwią - wyraźne ślady walki na twarzy, rękach - charakterystyczny przebieg bruzdy- prostopadła do długiej osi szyi (przy poprzednim

skośnie)

- czasem samobójcze zadzierżgnięcie- przykład „książkowy”- orgazm faceta podwieszającego się na pętli a potem przypadkowo się biedny powiesił...ehhh...życie

- przypadkowe zgony dzieci mających coś na szyi np. smoczek, łańcuszek

Zadławienie:

- ucisk ręki sprawcy na szyi - ogólne cechy ( ?)

docsity.com

- ślady walki i obrony - na szyi odciski palców, otarcia naskórka, charakterystyczne są półokragłe otarcia od

paznokci sprawcy ( pod paznokciami sprawcy znajduje się naskórek)

- linie daktyloskopijne na szyi po dłoniach sprawcy widoczne w świetle specjalnym

Zgony spowodowane zamknięciem dróg oddechowym ciałem obcym:

- kęsem pokarmowym – głównie u osób po spożyciu alkoholu - rzadziej zamknięcie dróg oddechowych przez protezę zębową

Zgon spowodowany unieruchomieniem klatki piersiowej:

- działanie zbrodnicze lub przypadkowe - przestępstwa – kolankowanie – sprawca kolanami blokuje klatkę piersiową ofiary - - złamania żeber czasami - - wybroczyny, rozdęcie płuc, ślady walki liczne - przez urzadzenia – kiedyś często gineli przygnieceni swoimi maluszkami bo im lewarki

nie wytrzymywały

- w czasie stosunku - zasypani różnymi substancjami ( dochodzi brak powietrza)

Utonięcia- różnią się utonięcia w wodzie słodkiej od wody słonej:

Słodka:

- rozedma wodna płuc , płuca bladoszare - woda słodka szybko dyfunduje do układu krążenia więc mogą być zaburzenia

elektrolitowe (wzrost potasu) więc nie ginie tylko przez uduszenie

- przy tonięciu w żołądku płyn topielny ( woda połykana z otoczenia) - badanie okrzemek- są obecne w każdej wodzie otwartej, wchłaniają się one razem z

płynem aspirowanym i wchłaniają się do krwi i mogą być w różnych narządach

(zachowane krążenie podczas tonięcia)

- jeżeli zwłoki („świeże”) dostają się do wody to okrzemki mogą być w płucach natomiast nie będzie ich w narządach bo nie ma zachowanego krążenia

Słona:

-bardzo masywny obrzęk płuc

Ale zgon w wodzie nie musi być spowodowany utonięciem jako takim ale np. zaburzeniami

rytmu serca. Wtedy nie ma rozdęcia płuca tylko ostra niewydolność krążeniowa.

Zgony spowodowane narzędziami ostrymi ( z ostrą krawędzią)

- wykazać czy te zgony były wykonane ręką własną czy to przypadkowe nadzianie się na np.nóż

Samobójstwo:

- rany w okolicach dostępnych rękom samobójcy (rzadko w plecy, raczej tułów i szyja) - rany kłute- charakterystyczne jest to że są obrażenia próbne – bo ofiara nie jest często w

stanie wbić narzędzia za pierwszym razem

- rany szyi na podstawie przebiegu- ręką własną – zwykle biegną skośnie, głębsze od strony trzymającej narzędzie, często ślady nacięć w obrębie kiści nadgarstków, zwykle

nie drążą przez ubranie

Obrażenia spowodowane przez sprawcę:

- nie ma nacięć próbnych - z reguły rany podobnej grubości - mogą być liczne

docsity.com

- ślady po obronie u ofiary

Przypadkowe nadzienie się na nóż:

- gdy ciało ofiary upada na narzędzie które jest ufiksowane na podłożu - trudne do udowodnienia - kanał wbicia musi być prostopadły do ciała

Ofiary pożaru – pytanie „czy ofiara żyła w momencie pożaru?” :

- rzadko zdarza się aby zwłoki były całkowicie zwęglone - obecność tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi (przy > 30-40% tej Hb we krwi

dochodzi do zgonu) u ofiar pożaru zyjących podczas wybuchu

- często przyczyna zgonu to właśnie CO a nie wysoka temperatura - obecność sadzy w drogach oddechowych – oskrzelach - przy zaciskaniu powiek nie cale rzęsy sa spalone

Obrażenia postrzałowe – spowodowane działaniem pocisku z broni palnej; 3 grupy w

zależności od odległości strzału:

Z dużej odległości:

- powyżej 30-40cm – z broni krótkiej - broń długa powyżej 1 m. - rana kolista o brzegach pozazębianych, ślady zabrudzenia które niesie pocisk ze sobą - kanał postrzału i rana wylotowa gwiazdkowate bez otarcia naskórka - skutki działania pocisku zależą od energii i rodzaju pociski - może być kanał chwilowy o średnicy większej dziesięciokrotnie od rozmiaru pocisku

Z niewielkiej odległości:

-ślady prochu na skórze

-osmalenia

Z przyłożenia:

- postrzał z przyłożenia z broni gazowej może spowodować zgon - rana pozazębiana, nie okrągła - na skórze często widoczne odbicie lufy - objaw Paltaufa(?)- różowe odbarwienie tkanek wokół rany postrzałowej

Pytania z egzaminu pisemnego:

- zabieg bez zgody - podział uduszeń gwałtownych - przerwanie ciąży - kiedy stan po spożyciu alkoholu  obraz sekcyjny potrąconego pieszego, w jakiej pozycji był podczas wypadku

8.11.2005

Dzieciobójstwo:

-czynne

-bierne – dziecko bez opieki

-należy do przestępstw uprzywilejowanych, odpowiada się jak za występek (od 3 miesięcy do

5 lat pozbawienia wolności, podobnie jak w przypadku eutanazji)

docsity.com

Dopuszczalne przerywanie ciąży:

- zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej - gdy badania prenatalne wskazuje na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu, lub

chorobę nieuleczalną

- gwałt- do 12 tygodnia ciąży

Kobieta ciężarna nie odpowiada za przerwanie ciąży nielegalne, odpowiadają osoby

wykonujące zabieg ( lekarz i pomocnicy)

Skutki urazów

- ciężkie – kalectwo – uszczerbek zdrowia > 40-45% - choroba bardzo ciężka - choroby realnie zagrażające życiu - trwała choroba psychiczna - znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie ( odpowiednie choroby do danej

profesji np. uszkodzenie błędnika u pilota, odcięcie palca u wirtuoza)

- istotne zeszpecenie

Poszkodowany który dostał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia trwającego < 7dni sam musi

zgłosić sprawę o dochodzenie. W przypadku > 7 dni jest ścigany z urzędu.

Art. 217.

-naruszenie nietykalności osobistej (np. uderzenie w twarz)

-sprawa odbywa się z oskarżenia prywatnego

22.11.2005

Czas zgonu określa się na podstawie:

- obecności reakcji interletalnych - obecności znamion śmierci

Reakcje interletalne – reakcje tkanek po śmierci mózgowej (zatrzymanie oddechu, krążenia):

- reakcje na bodźce mechaniczne – uderzenie młotkiem w mięsień trójgłowy uda (1/3 dolna)

- 3-4 h robi się wałek w ½ mięśnia (wałek miotoniczny)

- taki sam wałek może powstać po uderzeniu w biceps

- reakcje na bodźce elektryczne ( do 6-8h) – dotyczy mięśni mimicznych tzw. „ uśmiechnięte zwłoki”

- do 8h drżenia włókienkowe - reakcje na bodźce chemiczne – atropina lub pilokarpina do oka daje do 20h po zgonie

rozszerzenie źrenicy

Znamiona śmierci:

W ciągu 12h po zgonie mamy:

- stężenie pośmiertne - spadek temperatury - wychłodzenie i bladość powłok - plamy opadowe – w wyniku rozszerzenia się łożyska naczyniowego skóry w najniżej

położonych miejscach w(sinofiołkowe plamy)

docsity.com

30 – 60 min. po zgonie – gdy zgon poprzedzony niewydolnością krążeniową – początki plam

opadowych są widoczne na karku, płatkach uszu – przyżyciowa obecność plam opadowych

nazywana różami cmentarnymi.

Przez pierwsze 8-10 godzin po zgonie przy zmianie położenia ciała plamy przemieszczają się.

Hemoliza zaczyna się 3h po zgonie, po 2 dobach pełna hemoliza i wtedy plamy opadowe

utrwalają się, do 8-10 / 14-16h po zgonie są już zupełnie nie przemieszczalne. Do 24h po

zgonie – zblednięcie plam po ucisku palcem lub pęsetą.

Po 2 dobach ( i pełnej hemolizie) można wnioskować po umiejscowieniu się plam opadowych

o okolicznościach zgonu. Wtedy plamy są na podudziach, stopach, przedramionach, dłoniach

( ‘ skarpetki i rękawiczki balowe”)

-Przy zatruciu CO – plamy opadowe są żywoczerwone, różowe, krew żywoczerwona

-Zatrucie cyjankami- blokada cytrynianów- krew żywoczerwona i plamy również

-Zatrucie substancjami metabolizującymi hemoglobinę ( grupy nitrowe (saletra), anilinowe)-

plamy czekoladowe

-Żywoczerwone plamy opadowe są również w sytuacjach gdy śmierć nastąpiła w niskich

temperaturach otoczenia, bo krzywa dysocjacji hemoglobiny jest taka że jest wyższe

wysycenie tlenem Hb w niskich temperaturach. W tym wypadku narządy mają zabarwienie

normalne. Przy zatruciach kolor narządów jest zmieniony.

-Plamki Wiśniewskiego- w błonie śluzowej żołądka z powodu skurczenia naczyń wywołancy

wstrząsem ( przy spadku temp.)

Inne znamiona śmierci (do 12h po zgonie)

Stężenie pośmiertne- ścisłe połączenie aktyna-miozyna bo spada stężenie ATP

- w kilkadziesiąt minut po zatrzymaniu krążenia – najszybciej w sercu i mięśniach gładkich

- 1,5 do 2 godzin po śmierci w mięśniach szkieletowych- najpierw drobnych palców (po 2h sztywne i obkurczone palce) i obejmuje potem coraz większe partie mięśniowe

- 6h po zgonie- w pełni rozwinięte - 8-12h po zgonie można rozciągać mięśnie ale powracają one samoistnie do

wcześniejszego położenia

- 48-72h stężenie pośmiertne ustępuje samoistnie w skutek autolizy mięśni Spadek temperatury ciała:

- o 1 stopień co godzinę w partiach głębokich- nacina się skórę, mięsień uda i wprowadza termometr

Bladość powłok

Wysychanie:

- żółtawe pole w miejscu ubytku naskórka- w okolicach krocza, pod pachami i w miejscach narażonych na macerację

Znamiona śmierci – ich obecność zależy od temperatury i wilgotności otoczenia

- wzrost temperatury (do ok. 30 stopni) – szybciej się pojawiają - niskie temperatury- stężenie pośmiertne może się utrzymywać nawet do tygodnia - u dzieci szybki spadek temperatury (inna proporcja powierzchni do objętości ciała) - osoby otyłe mają wolniejszy spadek temperatury - temperatura zwłok zależy od podłoża na którym się znajdują

Im krótszy czas od zgonu tym łatwiej określić czas zejścia!!!

docsity.com

Badanie stężenia potasu- wzrost po śmieci – można określić czas zgonu na podstawie

stężenia potasu w gałce ocznej.

Określenie czasu zgonu na podstawie zawartości żołądka- czas zalegania pożywienia w

żołądku.

120kcal/ godzinę się przesunie?

Po 48h nie ma co określać z rozsądną dokładnością

Późniejsze zmiany pośmiertne

- do określenia czasu zgonu diagnozuje się owady które rozwijały się na zwłokach. Muchy plujki potrafią złożyć jaja już w kilkanaście minut po zgonie.

- Niektóre owady mogą rozwinąć się na zwłokach już po 20-30 min w temperaturze powyżej 30 stopni C.

- Owady mogą doprowadzić do zeszkieletowania zwłok w czasie 2 tygodni - Gnicie bez udziału owadów trwa ok. 6 miesięcy - Larwy owadów tworzą drobne, widoczne otwory w skórze aby dostać się głębiej.

Przypomina to obraz postrzału śrutem.

Późne wczesne

Autoliza:

- działanie własnych enzymów - trzustka – ulega szybko destrukcji - macica, prostata oporne na autolizę

Gnicie:

- spowodowane przez działanie bakterii( p. pokarmowy) - już po 24-48h powłoki prawego dołu biodrowego robią się zielonkawe bo Hb + związki

siarki (bakteryjne) powodują powstanie sulfHb (?) o zielonkawym zabarwieniu

- rozwój Clostridium – wytworzenie gazu, zwłoki zwiększają swoją objętość i robią się zielone z odwarstwiającym się naskórkiem spojówki, błon śluzowych (wiśniowy kolor)

– zwłoki wystawiają język

- gigantyzm gnilny Kastra(?) – po ok. 4-5 dniach, chyba że jest ciepło to po 2-3 dniach - włożenie zwłok do chłodni nie zatrzymuje gnicia

Późne utrwalające:

Mumifikacje (suche przewiewne pomieszczenia przez wiele tygodni, z pokojową

temperaturą powodują brak rozwoju zmian gnilnych. Dochodzi często do niej w zimie w

blokach przy centralnym ogrzewaniu i otwartym oknie.) :

- przemiana woskowo tłuszczowa – zwłoki w niskiej temperaturze i do tego w wilgoci, przemiana tłuszczu w mydła sodowo-wapniowe w kilkanaście miesięcy po zgonie

(zwłoki wędkarzy i łyżwiarzy znajdowane w lecie

- przemiana torfowa- zgon w torfowisku. Garbniki powodują odwapnienie kości , zwłoki robią się elastyczne, miękkie, brązowe.

- zamrożenie zwłok- nie ma jak odróżnić kiedy zwłoki zostały zamrożone (czy miesiące czy lata temu)

Zbrodnie powszechne ulegają unieważnieniu po 20 latach

Zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu

Zwłoki suche, porowate, z korzeniami roślin odciśniętymi na kościach -> ok. 20 lat w

ziemi.

docsity.com

Oględziny w miejscu ujawnienia zwłok:

- określenie czasu zgonu - prawdopodobna przyczyna zgonu - położenie zwłok w stosunku do określonych sprzętów - opisanie wstępne obrażeń - zwłok w miejscu ujawnienia się nie rozbiera ale w praktyce częściowo się rozbiera - zabezpieczyć wszystkie ślady biologiczne – krew, włosy, sperma, ślina itp. - Ślady gazów po wybuchu spłonki osiadają na ręce oddającego strzał do 12h po strzale.

Wylatują do tyłu. Niestwierdzenie ich na ręku samobójcy – nie zabił się sam.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument