Podstawowe właściwości komponentów w delphi - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Podstawowe właściwości komponentów w delphi - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (25 KB)
2 strony
445Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące podstawowych właściwości komponentów w delphi,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Podstawowe właściwości komponentów w Delphi

Align 0 0 9 C 0 0 9 C 0 0 9 Csłuży do wy rodkowania komponentu, dostępnych jest sze ć możliwo ci:

alNone 0 0 9 C - brak wy rodkowania, komponent przyjmuje zdefiniowane wymiary i położenie alLeft - wyrównanie do lewej krawędzi formy/panelu alRight - wyrównanie do prawej krawędzi formy/panelu alTop - wyrównanie do górnej krawędzi formy/panelu alBottom - wyrównanie do dolnej krawędzi formy/panelu alClient - komponent zajmuje całš powierzchnię formy/panelu Caption i Text

0 0 9 C 0 0 9 C 0 0 9 Cjeżeli kontrolka posiada możliwo ć wy wietlania tekstu to tu deklarujemy jego tre ć Color

0 0 9 Ctutaj definiujemy kolor komponentu; w li cie dostępnej w Object Inspectorze znajdujš się podstawowe barwy, 0 0 9 Cwiększš ich ilo ć uzyskamy poprzez dwukrotne kliknięcie w polu wyboru

Cursor 0 0 9 Ckażdy komponent może mieć inny kursor; w li cie Object Inspectora znajdujš się standardowe kursory

0 0 9 CWindowsa; istnieje możliwo ć załadowania własnego kursora z zasobów, o których możesz przeczytać w rozdziale 12 Enabled podajemy informację o tym, czy komponent jest dostępny (TRUE- tak, FALSE- nie); jeżeli mamy np. Button na

0 0 9 C 0 0 9 Cformie to gdy ustawimy wła ciwo ć na FALSE to nie będzie reagować na kliknięcie Font

0 0 9 C 0 0 9 Cjeżeli komponent posiada możliwo ć wy wietlania tekstu to tu możemy ustalić jego czcionkę; więcej 0 0 9 Cmożliwo ci uzyskuje się poprzez dwukrotne kliknięcie w polu wyboru

Height 0 0 9 Cdefiniujemy wysoko ć komponentu

Hint gdy ustawisz kursor nad zegarkiem (w pasku zadań) to po chwili wyskoczy okienko z aktualnš datš, to jest

0 0 9 C 0 0 9 F 0 0 9 Cwła nie Hint (podpowied ); tutaj deklarujesz jaki tekst ma się wy wietlić po najechaniu kurosrem na dany komponent Left położenie komponentu względem osi X Name nazwa komponentu, każdy komponent musi mieć innš nazwę, jeżeli położysz na formie dwa Labele to zauważysz, że nazywajš się Label1 i Label2; nazw używamy, gdy odwołujemy się do komponentu z innego miejsca (np. Label1.Caption:='OK') ShowHint

0 0 9 Ctu informujemy komponent, czy ma wy wietlać podpowiedzi (Hint) Tag jest to dodatkowa komórka pamięci, w której możemy przechowywać dodatkowe informacje Top położenie komponentu względem osi Y Visible deklarujemy czy komponent ma być widoczny, czy też nie Width

0 0 9 Cszeroko ć komponentu

0 0 9 C 0 0 9 C 0 0 9 COprócz wła ciwo ci komponenty posiadajš także zdarzenia. Służyš one do wykonywania czynno ci, gdy 0 0 9 C 0 0 9 Czajdzie okre lony warunek. Lista najczę ciej występujšcych poniżej.

Click(Sender: TObject); zwykłe kliknięcie na komponencie; (np. wstawiamy na formę Button i w zdarzeniu OnClick piszemy Form1.Caption:='Click';) DblClick(Sender: TObject); to samo co wyżej, lecz akcja zachodzi dopiero po dwukrotnym kliknięciu KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);

0 0 9 Cjeżeli klawisz został wci nięty KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); to co wyżej KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); jeżeli klawisz został zwolniony MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

0 0 9 Cjeżeli trzymamy wci cnięty klawisz myszy MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); jeżeli poruszamy myszkš MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); jeżeli klawisz myszki został zwolniony

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument