Funkcje państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Funkcje państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (117 KB)
2 strony
412Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: podstawowe funkcje państwa; funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Funkcje państwa. Istotą funkcjonowania państwa jest zapewnienie:

1. Efektywności funkcjonowania gospodarki przy niesprawności rynkowego mechanizmu, alokowania środków (zasobów).

2. Zapewnienie sprawiedliwości i równości w warunkach występowania nadmiernej dyspozycji dochodów.

3. Zapewnienie stabilizacji rynkowej przy jej cyklicznym funkcjonowaniu. Do podstawowych funkcji finansów publicznych zaliczamy:

1. funkcja alokacyjna (alokacja zasobów) 2. funkcja redystrybucyjna (redystrybucja dochodów)

3. funkcja stabilizacyjna Ad.1 Istota funkcji alokacyjnej Finanse publiczne są narzędziem alokacji przemieszczania umieszczania zasobów w gospodarce rynkowej. Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka jest dostarczana obywatelom, społeczności lokalnej oraz całemu społeczeństwu. Dostarczanie dóbr jest finansowane z funduszy publicznych i występuje z zadaniami stawianymi przez państwo 1. zadaniami publicznymi 2. zadaniami społecznymi

Realizacja tych zadań jest konieczna, gdy nie mogą być one wykonywane ze pomocy mechanizmu rynkowego. Zadania społeczne ze względu na ich charakter cech mogłyby być realizowane przez mechanizm rynkowy, ale wywoływałoby to niebezpieczeństwa (nadmierne zróżnicowanie wynagrodzeń ograniczałoby dostęp do tych dóbr i usług, swoboda mogłaby wyrządzić krzywdę społeczeństwu dla przedsiębiorstw prywatnych ważny jest zysk, wystąpienie szkód np. zniszczenie środowiska, zmuszenie przedsiębiorstw do ochrony środowiska).

Kryteria redystrybucji dochodów:

1. makroekonomiczne (PKB, dochód narodowy, struktura dochodu, wydatki) 2. makrospołeczne 3. jednostkowe

ad.1 redystrybucja poprzez swoje globalne rozmiary ma wpływ na całą gospodarkę (przestrzenne) ad.2 analizowanie skutków dla różnych grup społecznych, podstawowym kryterium redystrybucji dochodów podatników w aspekcie ad.3 wyrzeczenie poszczególnych jednostek pozbawione pewnej części dochodu oddawane do dyspozycji państwu, efektywność, równość zasada zdolności podatkowej – im więcej dochodu tym większy podatek różne obciążenia różnych podmiotów

Ad.3 Istota funkcji stabilizacyjnej Celem władz publicznych jest umiejętne posługiwanie się alokacją i redystrybucją dla łagodzenia cyklu koniunkturalnego. Elementy polityki fiskalnej nie są jednymi do łagodzenia cyklu koniunkturalnego może wykorzystać politykę monetarną. Spadek stóp oprocentowania, popyt indywidualny, zagregowany Pięć warunków na wzrost popytu

docsity.com

 ekspansja gospodarcza  wzrost produkcji  spadek bezrobocia  wzrost zysków przedsiębiorstw  wzrost dochodów indywidualnych (gospodarstw domowych)

nie przebiegają w sposób liniowy (załamanie cyklu koniunkturalnego)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument