Podstawowe cele ochrony pracy - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Podstawowe cele ochrony pracy - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (33 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z zakresu budownictwa dotyczące podstawowych celów ochrony pracy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

„Podstawowe cele ochrony pracy”

Ochrona pracy, ma na celu ochronę praw pracownika a przede wszystkim jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy. Ma na celu stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Wszystkie te czynniki mają zapewni osobie pracującej bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. W całym systemie ochrony prac na pierwszy plan wysuwa się człowiek i jego zdrowie, dlatego na pojecie ochron pracy składają się gwarancje prawne. Obejmują one wszystkie normy prawne ustanowione w interesie pracujących. Znajduje się tutaj również częśc norm prawa prac, które bezpośrednio służą celom ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami, jakie mogą powstać w procesie pracy. W polskim prawie cele te regulują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w których skład wchodzą między innymi:

1. Obowiązki pracodawcy - ponosi on główną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest również zobowiązany do zapewnienia takich warunków, a w szczególności:

• organizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny, • zapewnienia sprawnych środków ochrony indywidualnej, • dbania o pomieszczenia i w miejscu pracy i odpowiedniego ich wyposażenia, • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp, • zapewni wykonywanie nakazów, decyzji wydawanych przez organy nadzoru

nad warunkami pracy, • zapewni wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz lekarza

sprawującego profilaktyczną opiekę w zakładzie pracy Pracodawca uprawniony jest ponadto do nagradzania i wyróżniania pracowników jak również karania ich poprzez nagany lub kary pieniężnej.

Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy: • art. 11 – pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste

pracownika • art. 15 – pracodawca jest obowiązany zapewni pracownikom bezpieczne

higieniczne warunki pracy, • art. 16 – pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe,

socjalne i kulturalne potrzeb pracowników, • art. 17 – pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie

kwalifikacji • art. 94 – pracodawca jest obowiązany w szczególności do:

•..1 zaznajomienia pracownika (sposobem pracy, zakresem, miejscem i uprawnieniami)

•..2 organizować pracę w sposób pełny (wykorzystanie kwalifikacji, umiejętności, czasu itp.)

•..3 terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenie •..4 stosowa obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny i wyników pracy •..5 wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego w zakładzie •..6 prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

oraz akta osobowe

•..7 wydawać w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie świadectwa pracy

2. Obowiązki pracownika – podstawowym obowiązkiem każdego pracownika w miejscu pracy jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a ponadto współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w celu realizacji założeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik ma prawo powstrzymac się lub oddali z miejsca wykonywania pracy, w porozumieniu z przełożonym, gdy warunki pracy nie spełniają norm bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia jemu lub innym osobom znajdujących się w otoczeniu (art. 210 & 1).

Przepisy prawa pracy stanowią wiec podstawowy zbiór norm ochrony pracy (dział X Kodeksu Pracy). Ich zakres jest bardzo szeroki i dotyczy między innymi zagrożeń związanych z obiektami i pomieszczeniami pracy, używaniem maszyn, urządzeń i narzędzi, procesami szczególnie niebezpiecznymi i szkodliwymi, organizacji pracy, oraz zagrożeń tkwiących w samych pracownikach (stanie zdrowia, kwalifikacjach).

System ochrony pracy w Polsce uwzględnia również społeczny nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i hieny pracy. Kodeks pracy reguluje również odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy przez pracodawcę i pracownika. Państwowy nadzór nad warunkami prac sprawują:

1.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – w jej skład wchodzą Główny Inspektor Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. PIP powołana jest do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, wynagrodzeń za pracę czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych. 2.Państwowa Inspekcja Sanitarna – nadzoruje warunki higieny środowiska w zakładach pracy, placówkach żywienia zbiorowego. Egzekwuje przestrzeganie ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych.

3.Urząd Dozoru Technicznego – ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarza zagrożenie zdrowia lub życia jak również mienia i środowiska.

4.Społeczna Inspekcja Pracy – reprezentuje interesy wszystkich pracowników w tym przestrzegania prawa pracy oraz chroni uprawnienia pracownicze, które są określone przez przepisy prawa pracy. W skład społecznej inspekcji pracy wchodzą w firmie: Zakładowy społeczny inspektor pracy (dla całego zakładu pracy), wydziałowi społeczni inspektorzy pracy i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

5.Związki Zawodowe – sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy do ich zadań należy:

• zajmowanie stanowisk w indywidualnych sprawach pracowniczych

• zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników

• kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z PIP

Wszystkie te prawa spisane w kodeks i instytucje stworzone przez człowieka maja na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającym w procesie pracy. Stosowanie się pracowników do tych przepisów i cierpliwe wysłuchiwanie uwag przez pracodawców pozwolą nam na poprawę warunków pracy, a co za tym idzie lepszą ochronę zdrowia i życia.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument