Rzecznik praw obywatelskich - Notatki - Prawo cywilne, Notatki'z Prawo Cywilne. University of Warsaw
Ewelina_F
Ewelina_F4 marca 2013

Rzecznik praw obywatelskich - Notatki - Prawo cywilne, Notatki'z Prawo Cywilne. University of Warsaw

PDF (211 KB)
3 strony
881Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają postać rzecznika który stoi na straży praw i wolności obywateli określonych w konstytucji i innych przepisach prawa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

- nie wydaje wyroków

- jest jeden, obejmuje całą Polskę

- powołany przez Sejm za zgodą Senatu

- kadencja 5 lat

- możliwość relekcji

- działa w sposób szczególny

- odwoływany przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu

wtedy gdy zrzeknie się swojej funkcji

trwale niezdolny do pracy na skutek zdrowia

sprzemierzył się złożonemu ślubowaniu

Osoba będąca obywatelem Polski

- musi wyróżniać się wiedzą prawniczą

- musi mieć doświadczenie

- nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej

- musi być czuły na kwestie społeczne

- chroni go immunitet (Sejm może go uchylić)

Rzecznik

- stoi na straży praw i wolności obywateli określonych w konstytucji i innych przepisach

prawa

- nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej , aresztowany lub zatrzymany

Ze swej działalności Rzecznik zdaje sprawę Sejmowi w corocznych sprawozdaniach,

które są następnie podawane do wiadomości publicznej.

Do Rzecznika zgłaszamy się gdy

- nasze prawa zostały naruszone przez władzę publiczną

- bada , czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji,

obowiązanych do przestrzegania i stosowania tych praw i wolności, nie nastąpiło

naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

- działa siłą autorytetu

- monitoruje sprawę

- wskazuje środki doradcze

wniosek powinien zawierać :

- trzeba wskazać osobę o kogo chodzi

- określić przedmiot sprawy

Ponosi odpowiedzialność tylko przed Sejmem, przy czym ta odpowiedzialność wyraża

się jedynie w możliwości odwołania

ze stanowiska w razie sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu.

docsity.com

Rzecznik podejmuje działanie, jeżeli uzyska informacje wskazująca na naruszenie praw i

wolności obywatela.

Może podjąć działanie na wniosek lub z własnej inicjatywy.

Podejmując sprawę Rzecznik może , wybrać jeden z następujących trybów

postępowania

1. samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające

2. zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli

3.zwrócic się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli

określonej sprawy .

Nie dysponuje władzą podejmowania decyzji w sprawie naruszania praw obywatelskich.

Jego rola polega na zwróceniu uwagi na przypadki naruszenia praw

i wolności obywateli oraz wszczynaniu przewidywanych przez prawo trybów

postępowania, zmierzających do ich usunięcia.

Rzecznik może podejmować istotne inicjatywy ogólne, zmierzające do polepszenia

stanu w zakresie respektowania praw i wolności obywateli.

Może występować do właściwych organów ( Prezydenta) z wnioskiem o podjecie

odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych

rangi niższej niż ustawa.

Może także zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie

określonego aktu normatywnego lub przepisu za sprzeczny z konstytucją.

Może formułować i przedstawiać odpowiednim organom inne ogólne opinie

i wnioski dotyczące ich działalności, a związane ze sferą praw i wolności obywatelskich.

Rzecznik nie podejmuje sprawy, kiedy prawa nie naruszono.

- może zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli

- może zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK przeprowadzenia kontroli.

-

- samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające

może skazać środki pomocy

RPO na koniec pracy

formułuje wystąpienie musi tam być

- ocena sytuacji

- wygłasza swoja opinie

- wnioski do konkretnego działania

Rzecznik

- nie może zwolnić urzędnika

- zmienić decyzji

może tylko powiadomić konkretne organy

- nie ma prawa inicjatywy ustawodawczej

- ma prawo wnioskować do tych, którzy maja prawo inicjatywy ustawodawczej.

docsity.com

- może zaskarżyć akt prawny do Trybunału

Rzecznik może

- skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w którym formułuje

opinie i wnioski w sprawie stwierdzono naruszenie praw obywatela,

może też zadać wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko winnym lub

zastosowania sankcji służbowych,

w razie zadowalającej odpowiedzi może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjecie

odpowiednich działań.

- zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającego prawa z żądaniem

zastosowania środkach przewidzianych w przepisach prawa

- żądać wszczęcia postępowania cywilnego

- żądać wszczescia przez prokuraturę lub innego oskarżyciela publicznego śledztwa lub

dochodzenia.

- zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego , zaskarżyć decyzje da sądu

administracyjnego , a także uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym - na

prawach przysługujących prokuratorowi

- wystąpić z wnioskiem o ukaranie , a także uchylenie prawomocnego orzeczenia, w

postępowaniu w sprawach o wykroczenia

- wnieść kasacje do każdego prawomocnego orzeczenia

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument