Pytania egzaminacyjne moduł 4 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Pytania egzaminacyjne moduł 4 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (188 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: pytania egzaminacyjne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Inflacja kosztowa pojawia się gdy:

MODUŁ IV

Aby obliczyć wartość dodaną należy:

a) odjąć od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumę kosztów ogółem ponoszonych w tym przedsiębiorstwie b) odjąć od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumę zmiennych ponoszonych w tym przedsiębiorstwie c) odjąć od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumę stałych ponoszonych w tym przedsiębiorstwie d) odjąć od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumę kosztów dóbr pośrednich ponoszonych w tym przedsiębiorstwie

Bezrobocie frykcyjne to:

a) spadek popytu na pracę i utrzymanie podaży na wyższym niż zapotrzebowanie poziomie b) bezrobocie krótkookresowe, powstałe w wyniku naturalnych migracji na rynku pracy c) niedopasowanie popytowej i podażowej strony rynku pracy d) bezrobocie wśród obywateli innych państw

Bezrobotnymi są:

a) bierni zawodowo w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym b) wszystkie niepracujące osoby w wieku produkcyjnym c) osoby w wieku produkcyjnym, zdolne i gotowe do podjęcia pracy d) wszyscy obywatele bez stałego źródła dochodu

Dla większości krajów na świecie normą jest występowanie:

a) równowagi budżetowej b) nadwyżki budżetowej c) klasycznej równowagi budżetowej d) deficytu budżetowego

Im mniejsza jest krańcowa skłonność do konsumpcji , tym:

a) mniejsza wartość dochodu w równowadze b) bardziej płaska jest krzywa konsumpcji c) wyższa wartość dochodu w równowadze d) bardziej stroma jest krzywa agregatowego popytu

Inflacja galopująca to taka, gdy:

a) stopa inflacji nie przekracza kilkunastu procent b) stopa inflacji przekracza 100 % c) stopa inflacji wynosi od kilkunastu do 100% d) stopa inflacji jest ujemna

Inflacja kosztowa pojawia się gdy:

a) rosną płace pracowników b) rośnie wydajność pracy c) rosną zyski przedsiębiorstw mimo wysokich nakładów d) płace rosną szybciej niż wydajność pracy

Luka inflacyjna to:

a) stan braku równowagi rynkowej polegający na istnieniu nadwyżki globalnego popytu nad globalną podażą b) stan braku równowagi rynkowej polegający na istnieniu nadwyżki globalnej podaży nad globalnym popytem c) różnica między zagregowanym popytem a podażą w gospodarce, w której wykorzystane są w pełni zdolności wytwórcze d) różnica między zagregowanym popytem a produkcją wytwarzaną przez gospodarkę, w której wykorzystane są w pełni zdolności wytwórcze

Makrowielkością jest:

a) poziom inwestycji w PKO BP b) zasób bezrobocia w przedsiębiorstwie c) liczba bezrobotnych d) produkcja we Francji

Model makroekonomiczny jest odzwierciedleniem:

a) rzeczywistości gospodarczej w uproszczony sposób b) rzeczywistości gospodarczej w zafałszowany sposób c) rzeczywistości gospodarczej w precyzyjny sposób d) zależności między indywidualnymi podmiotami gospodarczymi

PKB to:

a) wartość produkcji wytworzona w ciągu roku na terenie danego kraju przez obywateli innych państw b) wartość produkcji wytworzona w ciągu dekady na terenie danego kraju przez obywateli innych państw c) wartość produkcji wytworzona w ciągu roku na terenie danego kraju , bez względu na to kto jest właścicielem środków produkcji d) wartość produkcji wytworzona w ciągu roku na terenie danego kraju , bez względu na to gdzie jest ta produkcja wytwarzana

PNB uwzględnia:

a) właściciela czynnika produkcji b) koszt wykorzystania czynnika produkcji c) fakt świadczenia usługi przez czynnik produkcji d) fakt posiadania działalności gospodarczej przez podatnika

docsity.com

Popyt zagregowany wyrażony jest funkcją:

a) C= ksk*(1-t) Y+Ca b) Y=C-I+G c) AD= C+I+G d) Y=C+I+G

Produkt Krajowy Brutto może być liczony od strony:

a) inwestycji, dochodów i produkcji b) inflacji, dochodów i produkcji c) popytu, dochodów i produkcji d) popytu, podaży i produkcji

Produkt narodowy brutto to PKB powiększony o :

a) transfery netto z tytułu płatności za granicą b) dochody netto z tytułu własności czynników produkcji za granicą c) dochody netto z tytułu usług czynników produkcji za granicą d) dochody brutto z tytułu własności czynników produkcji za granicą

Stopa bezrobocia:

a) udział bezrobotnych w ludności w wieku nieprodukcyjnym b) udział bezrobotnych w zasobie siły roboczej c) udział bezrobotnych w populacji danego kraju d) udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym

Strumieniem jest:

a) dług publiczny b) majątek trwały przedsiębiorstwa c) deficyt budżetowy d) wzrost gospodarczy

VAT to podatek:

a) dochodowy b) ryczałtowy c) konsumpcyjny d) majątkowy

Wzrost deficytu budżetowego może prowadzić do zmniejszenia:

a) tempa wzrostu gospodarczego b) kursu walutowego c) stóp procentowych d) inwestycji prywatnych

Zagregowany popyt w gospodarce otwartej nie uwzględnia:

a) eksportu netto b) zasobów kapitału c) wydatków rządowych d) zasobów ludzkich

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument