Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (416 KB)
5 strona
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu stosunków międzynarodowych: wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy; Pojęcie wzrostu gospodarczego, czynniki,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy.

Pojęcie wzrostu gospodarczego. Przy definiowaniu wzrostu gospodarczego eksponuje się zwykle pomnażanie ilości dóbr i usług dokonujących się za pomocą różnorodnych czynników. Długofalowy wzrost gospodarczy przejawia się nie tylko w zwiększeniu ogólnej masy wytwarzanych dóbr i usług lecz również w nieuchronnych zmianach ich struktury i jakości. Podstawowym miernikiem syntetycznym wzrostu gospodarczego są mierniki produkcji a do najważniejszych z nich zaliczany jest PKB który reprezentuje wytworzoną w ciągu roku masę dóbr i usług. Pojęcie wzrostu gospodarczego jest pojęciem dynamicznym a do pomiarów dynamiki stosuje się wskaźniki wzrostu ( indeksy ) albo wskaźniki przyrostu. Wskaźnik wzrostu PKB jest stosunkiem jego wielkości w roku badanym do analogicznej wielkości w roku bazowym. Wskaźnik przyrostu PKB jest natomiast stosunkiem jego przyrostu w okresie badanym do całkowitej wielkości tego produktu w okresie bazowym. W statystyce posługujemy się wskaźnikami wzrostu albo wskaźnikami przyrostu. My będziemy ilustrowali dynamikę wzrostu gospodarczego wskaźnikiem przyrostu PKB brutto. Przez czynniki wzrostu gospodarczego rozumiemy jego siły napędowe a do hamowania jego wzrostu służą bariery wzrostu gospodarczego. Czynniki wzrostu gospodarczego:

1. wewnętrzne - osobowe – zatrudnienie i wydajność pracy, - inwestycyjne - surowcowo-energetyczne - postęp naukowo techniczny i organizacyjny Może też występować podział na : - ekstensywne ( liczba zatrudnionych, wielkość inwestycji, masę wykorzystywanych w produkcji

przedmiotów pracy - intensywne – ich efektywność, postęp naukowo- techniczny i organizacyjny, wydajność.

2. zewnętrzne – wynikające z powiązań ze światem zewnętrznym gdzie handel zagraniczny odgrywa rolę decydującą. Yt- produkt krajowy brutto t- czas Yt-1 ( czas przeszły ) – do niego porównujemy aby zbadać dynamikę wzrostu Yt-1 Yt

5000 5300 ( tyle będzie wynosił jeśli się zwiększy o 6% )

- przyrosty

Y = Yt – Yt-1 = 5300 – 5000 = 300 -przyrost absolutny teraz możemy obliczyć wskaźnik przyrostu r- wskaźnik przyrostu oblicza się go dzieląc przyrost produktu przez wielkość produktu w okresie wyjściowym

r = Y / Yt-1 = 300 / 5000 = 0,06 na ten przyrost oddziaływują siły napędowe, czynniki wzrostu gospodarczego są to czynniki wewnętrzne ( osobowe – zatrudnienie, wydajność ,czynniki energetyczne, postęp naukowo techniczny ) i zewnętrzne – handel zagraniczny. Jak handel zagraniczny wpływa na wskaźnik przyrostu PKB. Nie można oderwać HZ od czynników wewnętrznych. Grupa czynników inwestycyjnych ( czynniki inwestycyjne ich wielkość i efektywność ). I – inwestycje

docsity.com

Inwestycje to środki pieniężne przeznaczone na cele produkcyjne, na zakup towarów typu inwestycyjnego Dobra inwestycyjne – to cały zestaw maszyn i urządzeń które chcemy nabyć aby wytwarzały nowe dobra. Proces działalności inwestycyjnej – to proces przetwarzania zakupionych dóbr inwestycyjnych na gotowe obiekty majątku trwałego. Zaczynamy zawsze od procesu wydatkowania pieniędzy które się przekształcają w dobra inwestycyjne a one z kolei przekształcają się w gotowe środki trwałe które na początku następnego roku zaczynają pracować na powiększenie produktu krajowego. W naszym przykładzie on wynosił 300 . Jeśli go podzielimy przez 5000 czyli wielkość roku ubiegłego to otrzymamy wskaźnik przyrostu tego produktu który wynosi 6 %. Inwestycje I t-1 pracują na przyrost PKB w okresie t.

It-1 Yt 1000 300

średnia efektywność inwestycji ( w skali całej gospodarki ) – powstaje z zestawienie dwóch wielkości czyli nakładów i efektów e = stosunek PKBt ( w okresie t ) do inwestycji wydatkowanych w okresie poprzednim

e = Yt / It-1 = 300 / 1000 = 0,3 Interpretacja: 0,3 oznacza ile jedna złotówka zainwestowana na cele inwestycyjne daje nam przyrostu PKB w skali rocznej W tym przypadku jedna złotówka w następnym roku daje nam 30 gr. przyrostu PKB. Inwestycja zwraca się w naszym przypadku prawie po 3 latach Nie wystarcza jednak sama znajomość masy inwestycji. Trzeba znać ich efektywność ażeby określić wpływ czynników inwestycyjnych na przyrost PKB. Można przekształcić wzór :

Jeśli e =  Y / I to

Yt = I * e Jest to modelowanie procesu gospodarczego

względny przyrost r = Y / Y = I *e / Y gdzie  Y / Y to = r podzielimy teraz obie strony równania aby operować względnymi przyrostami przy Y

Y / Y = I * e / Y r otrzymamy I / Y = i czyli stopa inwestycji Inaczej - są to Inwestycje / PKB gdzie ( PKB to konsumpcja i inwestycje ) I = masa inwestycji Y = PKB

 Y / Y = I * e / Y r = i * e Jest to inwestycyjny model wzrostu gospodarczego. Stopa inwestycji wynosi w Polsce wynosi 0,2 . Jeśli w naszym przykładzie efektywność inwestycji wynosi 0, 3 to mnożąc to dwa wskaźniki otrzymamy wskaźnik przyrostu PKB r = 0,2 * 0, 3 = 0,06 Zdefiniowaliśmy wewnętrzne czynniki wzrostu gospodarczego.

docsity.com

Czynnik zewnętrzny – handel zagraniczny

i r e i e Gdyby HZ mógł bezpośrednio wpływać na wskaźnik przyrostu PKB to nie byłoby problemu ale trudność polega na tym że on pośrednio oddziaływuje na ten wskaźnik , za pośrednictwem czynników wewnętrznych a tylko wtedy powiększy przyrost PKB gdy udowodnimy że HZ potrafi powiększać stopę inwestycji i efektywność inwestycji. W takim stopniu w jakim HZ zyskuje zdolność do zwiększania masy i stopy inwestycji oraz efektywność w takim stopniu może wywierać wpływ na PKB. HZ wywiera wpływ na wzrost PKB a wzrost PKB wywiera wpływ na HZ- jest to sprzężenie zwrotne. Obroty HZ rosną szybciej niż PKB. Każda gospodarka szuka swojej przestrzeni na zewnątrz i zaspokojenia swoich potrzeb. Wszystkie potrzeby zwiększają potrzeby importowe. 3 funkcje handlu zagranicznego:

- transformacyjna - lokacyjna - efektotwórcza

Transformacyjna – przemiana za pomocą handlu zagranicznego towarowej struktury wytworzonego w kraju produktu krajowego. PKB to ogromna sterta towarów i usług wytworzonych przez wszystkie dziedziny życia gospodarczego. Trzeba ją zmieniać bo :

- jest uboga w stosunku do struktury naszych potrzeb bo struktura naszych potrzeb jest bardziej rozbudowana niż struktura wytworzonego produktu krajowego

- bo państwo musi posiadać środki na uzupełnianie ubogiej struktury towarowej a) bo są niedobory b) są nadwyżki

Yt-1 Yt

5000 5300

1000 4000 I K

Ex 800 200 ( X )

I’ 200 M ------------- 1000 I’’ Ex- eksport M – import I- inwestycje K- konsumpcja Z 5000 jednostek 1000 przeznaczamy na inwestycje a 4000 na konsumpcję.

HZ r

RZ

docsity.com

W gospodarce zamkniętej nie wykorzystamy całej masy 1000 jednostek bo okaże się że nie mamy całego szeregu niezbędnych maszyn i urządzeń abyśmy mogli zrealizować konkretny program inwestycyjny. Z 1000 jednostek tylko 800 jest nadających się a 200 ( X ) to urządzenia nie nadające się – jest to kategoria inwestycji potencjalnych. Realne inwestycje wynoszą tylko 800 ( I’ )

Jednak dążymy do wykorzystania całości 1000 jednostek. Bez otwarcia gospodarki nie dokonamy tego. Wkracza RZ ( rynek zagraniczny ) i towary nam nie potrzebne zamienia nam na potrzebne.

Z importu otrzymujemy 200 jednostek i kupujemy niezbędne urządzenia. Dodajemy jego krajowych i posiadamy realne inwestycje krajowe 800 i zagraniczne 200 ( I’’ )

Handel zagraniczny poprzez funkcję transformacyjną doprowadził do tego że inwestycje realne w gospodarce otwartej są większe od inwestycji realnych w gospodarce zamkniętej. Jest zdolny do zwiększenia masy i stopy inwestycji. Jeśli masa jest większa to i stopa też jest większa.

i2 = 1000/ 5000 = 0,20 i1 = 800 / 5000 = 0,16 I’’ > I’ i2 > i1 1000 800 0,20 0,16 r = i * e 0,16 * 0,3 = 0,048 - jest to wskaźnik przyrostu produktu w gospodarce zamkniętej 0,20 * 0,3 = 0,06 - -//- -//- otwartej

Masa inwestycji ( I’’ ) w gospodarce otwartej jest wyższa i stopa inwestycji ( i 2 )jest też wyższa.

Należy pamiętać o wyjściowym wzorze: r = i * e ( stopa inwestycji * efektywność inwestycji ) Wskaźnik przyrostu w gospodarce otwartej również się zwiększa. r e r2 r1 i1 i2 i Jeżeli i 2 > i 1 to r 2 > r 1 Jeżeli udaje nam się zwiększyć stopę inwestycji to zwiększa nam się wskaźnik przyrostu produktu. Za pomocą handlu zagranicznego dokonała się transformacja strukturalna inwestycyjnej części produktu

krajowego która jednocześnie pozwoliła na zwiększenie inwestycji realnych z 800 USD do 1000 USD.

docsity.com

Handel zagraniczny występując w funkcji transformacyjnej wywiera korzystny wpływ zarówno na masę jak i na stopę inwestycji realnych.

Rola Handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym. Handel zagraniczny spełnia 3 podstawowe funkcje:

1. transformacyjną 2. translokacyjna 3. efektotwórcza

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument