Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 3, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 3, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (245 KB)
5 strona
9Liczba pobrań
831Liczba odwiedzin
100%on 2 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia. Część 3.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - ODPOWIEDZI Zestaw 1 Makro I

1

ODPOWIEDZI. ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKOOMII I.

Pytania do 1. Rachunek dochodu narodowego i wielkości pokrewnych.

1. W gospodarce zamkniętej jest pięć przedsiębiorstw wytwarzających: stal, gumę, obrabiarki, opony i samochody. Producent samochodów sprzedaje swoje produkty finalnym nabywcom za 7000zł. W procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony, które kupuje za 1000zł, stal za 2500zł i obrabiarki za 1600zł. Producent opon nabywa gumę za 600zł, a producent obrabiarek zużywa stal za 1000zł. Oblicz wartość dodaną wytworzoną przez poszczególnych producentów oraz oblicz PKB.

Wartość dodana Producent stali (1000+2500)-0=3500 Producent gumy 600-0=600 Producent obrabiarek 1600-1000=600 Producent opon 1000-600=400 Producent samochodów 7000-(1000+2500)=3500 PKB jest sumą wartości dodanych 8600 lub sumą wydatków na zakup dóbr finalnych

7000+1600=8600

2. Wiele lat temu Jan kupił nowo wybudowane mieszkanie za 50000 PLN. Dzisiaj Jan sprzedał to mieszkanie poprzez agencję nieruchomości „Dom” za 76000PLN. Za pomoc w sprzedaży Jan zapłacił agencji „Dom” 2000PLN. Jak ta sprzedaż mieszkanie wpłynęła na dzisiejszy PKB?

Sprzedane mieszkanie nie jest wytwórczością bieżącego okresu. Do PKB zaliczymy usługę agencji nieruchomości 2000PLN.

3. Samorząd miasta „Włoszczowa Los Angeles” wypłacił pięciu swoim mieszkańcom, wytypowanym w drodze losowej, gotówkę po 1000PLN każdemu oraz kolejnym pięciu losowo wybranym osobom wręczono paczkę z towarami zakupionymi przez samorząd w miejscowym centrum handlowym „Włoszczowski Targ”. Wszyscy obywatele obdarowani gotówką wymienili ją na produkty w centrum handlowym. Samorząd zrobił jeszcze jedno losowanie i wybrał kolejnych pięciu obywateli. Obdarował ich biletami na podróż miejscowymi liniami lotniczymi do „Wąchocka” i z powrotem. Jak te zdarzenia wpłynęły na kalkulację PKB? Które elementy należy uwzględnić w rachunku PKB i w jaki sposób?

Wydatki prywatne na konsumpcję pochodzące z transferów 5×1000 oraz wartość paczki z towarami - zakupy rządowe - są składnikiem PKB. Same transfery nie są wliczane do PKB, gdyż byłyby dwukrotnie liczone.

Zakup biletów to rządowe wydatki, które są składnikiem PKB.

docsity.com

2

4. Poniższa tablica zawiera składniki produktu narodowego brutto kraju ABC:

Pozycja Kwota Oznaczenie

Wydatki konsumentów 290 C

Dotacje państwowe dla przedsiębiorstw

6 D

Czynsze 30 CZ

Dochody netto z własności za granicą 5 DW

Wydatki konsumpcyjne państwa 85 G

Podatek pośredni od towarów i usług 70 VAT

Zyski przedsiębiorstw przed opodatkowaniem

74 Z

Amortyzacja 45 AM

Przyrost stanu zapasów 3 ZS

Inwestycje w kapitale trwałym 85 IT

Eksport 105 E

Płace 290 P

Import 110 IM

Stosując ujęcie od strony wydatków, ułóż odpowiednie równanie wykorzystując oznaczenia z ostatniej kolumny oraz podaj wynik obliczeń: a) produkt krajowy brutto w cenach rynkowych C+G+ZS+IT+E-IM= 458 b) produkt krajowy brutto w cenach czynników wytwórczych C+G+ZS+IT+E-IM+D-VAT=

458+6-70= 394 c) produkt narodowy brutto w cenach rynkowych C+G+ZS+IT+E-IM+DW= 458+5=463 d) dochód narodowy netto C+G+ZS+IT+E-IM+DW+D-VAT-AM = 354

5. W pewnej gospodarce produkuje się jedynie ananasy w puszkach oraz ananasy surowe. Cała produkcja ananasów w puszkach sprzedawana jest za 10000. Przedsiębiorstwo wytwarzające je skupuje ananasy za 2000, środki konserwujące za 4000, puszki za 2000. Producent puszek kupuje metal do ich produkcji za 1000. Hodowcy ananasów sprzedają surowe ananasy również na lokalnym bazarze za 4000. Oblicz PKB tej gospodarki za pomocą dwóch metod:

a) sumując wartość dodaną, Ananasy w puszce 10000-(2000+4000+2000)=2000 Puszki 2000-1000=1000 Surowe ananasy (4000+2000)-0=6000 Środki konserwujące 4000-0=4000 Metal 1000-0=1000 PKB=14000 b) sumując wydatki. ananasy w puszce +ananasy surowe=14000

docsity.com

3

6. Służby wywiadowcze zebrały następujące dane o innym kraju, którego nazwy nie można wymienić ze względów bezpieczeństwa. Pracownicy wywiadu głowią się, jaki jest PKB tego kraju. Czy znasz odpowiedź? Wydatki konsumpcyjne 240 Zyski spółek kapitałowych przed opłaceniem podatku dochodowego i wypłatą dywidendy

20

Dochody osób fizycznych z dzierżaw i wynajmu nieruchomości 10 Dochody z pracy na własny rachunek 30 Wynagrodzenia z pracy najemnej 200 Inwestycje netto 30 Pośrednie podatki od przedsiębiorstw 20 Import 5 Eksport 6 Amortyzacja 40 Odsetki od nagromadzonych oszczędności 60 Wydatki transferowe z budżetu państwa 35

PKB w cenach czynników wytwórczych = suma dochodów brutto=20+10+30+200+40+60 = 360 PKB w cenach rynkowych = 360 + 20= 380

7. Zakładając, że w pewnej gospodarce wytwarza się tylko pomidory, cukinie i bakłażany uzupełnij poniższą tabelę.

Lata

Cukinie Bakłażany Pomidory PKB w cenach

bieżących [zł]

Stopa zmiany PKB w ujęciu

nominalnym [%]

Deflator

Tempo wzrostu

gospodarczego [%]

PKB w cenach

stałych z 2004 r.

[zł]

Liczba ludności

Stopa zmiany realnego PKB per

capita [%]

zł/kg kg zł/kg kg zł/kg kg

2004 8 60 10 140 6 100 2480 2480 80 2005 10 80 12 120 4 120 2720 9,7 106,25 3,2 2560 100 -17,4

8. Na podstawie danych z poniższej tabeli oblicz:

a) Produkt Krajowy Netto w cenach rynkowych, PKB= Drozp +Tdoch+Tpoś-Bzasiłki-Bsubsydia+Znierozdz+Amortyzacja- Dz włas zag =3000+400+800- 200-100+500+600+200=5200 PKB-Amortyzacja=PKN 5200-600=4600 b) PNB w cenach czynników produkcji, PNB=PKB-( Tpoś- Bsubsydia) +Dz włas zag=5200-700-200=4300 albo Drozp+ Znierozdz+ Tdoch-Bzasiłki +Amortyzacja =3000+500+400-200+600=4300 c) DN. PNB- Amortyzacja=4300-600=3700 Dochody rozporządzalne 3000 Zasiłki socjalne 200 Nierozdzielne zyski przedsiębiorstw 500 Dochody netto z własności za granicą -200 Różnica między inwestycjami brutto a inwestycjami netto

600

Dochody z pracy najemnej 600 Podatki od wydatków 800 Podatki od dochodów 400 Subsydia dla przedsiębiorstw 100

docsity.com

4

9. Poniższe zestawienie zawiera dane z rachunku produkcji pewnego kraju w określonym roku w miliardach złotych

Produkt narodowy brutto w cenach rynkowych ...980 Podatki pośrednie ..................................................150 Podatki bezpośrednie ............................................140 Amortyzacja ..........................................................120 Dochody netto z własności za granicą ....................20 Zasiłki socjalne .......................................................80 Nierozdzielone zyski przedsiębiorstw ..................160

Oblicz: a) PKB w cenach rynkowych 980-20=960 b) PKB w cenach czynników wytwórczych. 960-150=810

10. Poniższa tabela zawiera wybrane globalne strumienie dochodów i wydatków w pewnej gospodarce

Dochody z pracy najemnej i na własny rachunek 195 000 Dochody z kapitału (dywidendy i odsetki) 10 000 Podatki dochodowe i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 20 000 Pośrednie podatki od wydatków konsumpcyjnych 25 000 Oszczędności 45 000 Wydatki transferowe z budżetu państwa 30 000

a) Ile wynoszą całkowite osobiste dochody ludności

195000+10000+30000=235000 b) Ile wynosi dochód rozporządzalny ludności

235000-20000=215000

11. Produkt krajowy brutto w roku t0 wynosił 1500 jednostek pieniężnych, a w t1 3000 jednostek pieniężnych. Oblicz i zinterpretuj deflator, jeśli dochód realny wzrósł w tym czasie do wysokości 2000 jednostek.

Deflator 5,1 2000

3000 == 1501005,1 =×

Ceny pomiędzy t1 a t0 przeciętnie wzrosły o 50%.

12. Na pewnej wyspie produkt krajowy brutto w 2005 wynosił 2600 jednostek pieniężnych, a w 2006 3770 jednostek pieniężnych. Deflator za ten okres wynosi 140. W tym samym okresie liczba mieszkańców wzrosła o 6%.

a) Czy realny PKB wzrósł?

Realny PKB w 2006 w cenach 2005 2692,9 4,1

3770 =

Dynamika PKB 0,0361 2600

2692,9 =− . Realny PKB wzrósł o 3,6%

b) Czy wzrosła stopa życiowa mieszkańców? Miarą poziomu życia jest PKB na mieszkańca. Dynamika PKB na mieszkańca równa się różnicy dynamiki PKB i dynamiki liczby mieszkańców: 3,6%-6%=-2,4%

docsity.com

5

13. Załóżmy, iż PKB=7000, dyspozycyjny dochód ludności DDL=4000, amortyzacja Am=400, podatki T=2400, transfery budżetowe na rzecz ludności Bt=800. Oblicz, jaką część zysków przedsiębiorstwa przeznaczą na rozwój (zyski zatrzymane) oraz ile wynoszą łączne wydatki państwa na finansowanie sektora publicznego przy założeniu, iż budżet jest zrównoważony.

PKB=DDL+T-Bt+Am+ZyskZatrzymany

ZyskZatrzymany=7000-4000-2400+800-400=1000

Równanie bilansowe budżetu: T=Bt + G

Z tego wynika, że G=2400-800=1600

14. Powszechnie wiadomo, że gospodynie domowe używają dóbr pośrednich, aby wytworzyć produkty finalne, które nie są sprzedawane na rynku (posiłki, pranie, opieka nad dziećmi, itd.). Ich wytwórczość nie jest również rejestrowana jako zorganizowany proces wytwórczy, który podlega opodatkowaniu. Czy ich wytwórczość jest składnikiem PKB? Czy, gdyby żony zarejestrowały swoją działalność domową w urzędach podatkowych, to PKB wzrósłby, czy pozostałby bez zmian?

Jeśli dokonujemy pomiaru PKB poprzez wydatki, to wówczas działalność gospodyń domowych jest wykluczona z rachunku PKB, gdyż ich wytwórczość nie jest sprzedawana na rynku. Gdyby zatem zarejestrowały swoją działalność i sprzedawałyby swoje produkty (tylko komu - własnemu mężowi i dzieciom?), to wówczas PKB wzrósłby. Gdyby jednak mierzyć PKB nowo wytworzoną wartością, to oczywiście „domowa produkcja”, chociaż trudno mierzalna, jest elementem wytwórczości całej gospodarki. PKB nie wzrósłby po rejestracji działalności gospodyń domowych.

15. Pewnego dnia organizacja „Wyzwolonych Gospodyń Domowych” ogłosiła ogólnokrajowy strajk polegający na zaprzestaniu gotowania i prania za darmo. Od tego momentu mężowie musieli płacić za każdy posiłek i pranie. Jak to wpłynęło na kalkulację PKB? Czy PKB wzrósł?

(Zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie 14). Wytwórczość produktów domowych została zaprzestana. Gdy kalkulowaliśmy PKB jako wydatki, nie miało to wpływu poziom PKB. Gdy identyczne produkty są kupowane, to powiększają się wydatki. PKB zatem rośnie. Jednak gdy mierzymy PKB jako nowo wytworzoną wartość, to jego poziom się nie zmienia: tyle ile ubyło z wytwórczości „domowej” tyle pojawiło się w produkcji „rynkowej”.

docsity.com

komentarze (1)
super pomoc:)
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument