Zasadnicze cechy, cele, funkcje planowania i zarządzania strategicznego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Zasadnicze cechy, cele, funkcje planowania i zarządzania strategicznego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (115 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: zasadnicze cechy, cele, funkcje planowania i zarządzania strategicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zasadnicze cechy, cele, funkcje planowania i zarządzania strategicznego.

Celem planowania strategicznego jest zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji. Ważną rzeczą

jest wytworzenie przyszłych przestrzeni działania w celu zapobieżenia wypadkom czyli tzw. przymusu

rzeczowego i czasowego. Staramy się stworzyć sobie pewien obraz przyszłości, pewne zjawiska które

będą miały miejsce w przyszłości, a to w konsekwencji pozwoli nam na zmniejszenie ryzyka przymusu

rzeczowego i czasowego, czyli będziemy mieć więcej sytuacji, rzeczy dających się przewidzieć.

Chodzi o to, żeby pewne zjawiska nas nie zaskakiwały, żebyśmy byli na nie przygotowani. W pewnym

sensie następuje redukcja złożoności poprzez stabilizacje sposobów działania i oczekiwań. Jeśli

mamy plany długookresowe, jeśli przewidujemy co będzie w przyszłości to dzięki temu jesteśmy w

stanie uprościć nasze działania, przewidzieć co będziemy robić, uporządkować to co robimy i w

związku z tym znacznie łatwiej jest nam określić czego oczekujemy, co byśmy chcieli. Tutaj wiemy do

czego dążymy. Następnie integracja poszczególnych decyzji w obszernym planie całościowym z

uwzględnieniem istniejących czynników ograniczających działanie. Jeśli planując strategicznie

ustalimy pewien zestaw celów do osiągnięcia przez całą organizację to wówczas będziemy mogli

połączyć , doprowadzić do współdziałania celów, które są w całej organizacji ale jednocześnie

powinniśmy uwzględniać (łatwiej jest nam to zrobić w układzie całej organizacji) czynniki

ograniczające, blokujące działanie. To są podstawowe cele planowania strategicznego.

Zarządzanie strategiczne ukazuje przede wszystkim długoterminową perspektywę. Przechodzimy od

planowania do zarządzania czyli troszeczkę dalej patrzymy na to co się dzieje, musimy mówić o tym

co będzie w przyszłości. To jest pewna sztuka, albo się to potrafi albo nie. Opiera się nie tylko na

danych ilościowych ale także jakościowych. To jest ogromny problem w zarządzaniu strategicznym.

Ponieważ dane jakościowe mają charakter opisowy, są obarczone bardzo dużą dozą subiektywizmu.

W związku z tym musimy sobie uświadomić, że zarządzanie strategiczne to nie tylko dane ilościowe

czyli nie tylko wielkości które dadzą się zmierzyć, porównać to również dane jakościowe tj. nasza

ocena, nasze widzenie świata, nasza interpretacja. W bardzo wielu przypadkach kiedy mówimy o

zarządzaniu strategicznym, o robieniu czegokolwiek w ramach zarządzania strategicznego,

poczynając od analizy strategicznej a kończąc na opracowywaniu strategii robimy to w grupie,

zespole. Nie robią tego pojedyncze osoby żeby uniezależnić się od subiektywizmu, występuje w nim

znaczny poziom niepewności.

Metody analizy strategicznej pozwalają nam na przewidywanie rozwoju otoczenia umożliwiają nam

wskazanie kierunków rozwoju tego otoczenia i przygotowanie się poprzez kształtowanie w firmie

odpowiednich umiejętności i zwrócenie uwagi na obszary w których powinniśmy zachowywać się

bardzo elastycznie, tak byśmy mogli znaleźć się w tejże przyszłości. Jego formuła opiera się na

różnorodnych koncepcjach tj. znowu problem który jest istotny dlatego że w zarządzaniu

strategicznym my nie mamy jakiejś jednej spójnej koncepcji. Tutaj są bardzo różne formuły, mało tego,

jeśli my przygotowujemy, są różne sposoby przygotowywania, podejścia do strategii, to w

konsekwencji powoduje spory bałagan, ale nie istnieje jeden najwłaściwszy sposób formułowania

strategii., czyli zawsze możemy znaleźć inny sposób, w inny sposób podejść do badania, do

formułowania strategii, co w konsekwencji powoduje, że nigdy nie mamy pewności, że wybraliśmy ten

jedyny, dobry sposób. Twórcy strategii spotykają się z krytykanctwem, negatywną oceną ze strony

innych członków organizacji, zawsze pada zarzut, że można było zrobić inaczej, lepiej. Tu nie ma

sposobu takiego, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy to najlepiej jak się dało, najlepiej przy

zasobie posiadanej przez nas wiedzy np. w danym momencie. W formułowaniu strategii należy

uwzględnić zarówno metody empiryczne jak i dedukcyjne, czyli na pewno badania, ale na pewno też

nasze koncepcyjne, twórcze myślenie czyli w jakiś sposób musimy do tego dojść. Występują bardzo

duże trudności w syntetyzowani wyników prac teoretycznych

i empirycznych dot. zarządzania strategicznego. W zarządzaniu strategicznym właściwy problem

polega na tym, że strategie które opracowujemy powinny być bardzo ściśle skorelowane z firmą, z tym

co jest w firmie, z aktualną sytuacją w firmie. Sytuacja ta powoduje, że jest bardzo trudno porównać

strategie określone w jednej i drugiej firmie. Są różnorodne formuły, kryteria wyróżniania strategii,

podejść do tworzenia, budowy strategii, ale generalnie jest niezwykle trudno uogólnić te indywidualne

przypadki, to szycie na miarę porównując do krawiectwa. Zarządzanie strategiczne ma cel tylko wtedy,

docsity.com

kiedy jest bardzo mocno osadzone w firmie, organizacji i musi być dostosowane do potrzeb tejże

organizacji, stwarza ramy dla codziennych decyzji. to może być paradoksalne ale jeśli mówimy o

zarządzaniu strategicznym, strategii to są to cele długookresowe, cele które podejmujemy,

przyjmujemy na ileś lat. W związku z tym podejmując bieżące decyzje dotyczące działalności firmy,

czy np. wybrać tego kontrahenta czy innego, czy wejść na dany rynek czy na inny, itd. Wszelkie

decyzje dot. bieżącego funkcjonowania organizacji powinny być oceniane pod kątem zgodności ze

strategią, czyli jeśli dana decyzja jest zgodna z naszą strategią to ją podejmujemy jeśli nie to musimy

się wnikliwie zastanowić. Jeśli mamy alternatywy decyzyjne, a takie powinniśmy mieć to powinniśmy

wybrać ten wariant ten wariant decyzyjny, który w większym stopniu jest zgodny z naszą strategią, i w

tym zakresie mówimy, że strategia stwarza ramy dla codziennych decyzji.

W zarządzaniu strategicznym można wyodrębnić dwie podstawowe fazy: fazę formułowania strategii i

fazę wdrożenia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument