Teorie wzrostu - Notatki -  Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Teorie wzrostu - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (94 KB)
3 strony
834Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: teorie wzrostu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

TEORIE WZROSTU

EKOMOMIA KLASYCZNA (mówi o przyczynach bogactwa i zróżnicowania dochodów, nie pozwala państwu wtrącać się w sprawy gospodarki)

 Adam Smith - źródłem dobrobytu jest EGOIZM - duże znaczenie akumulacji - ważna produkcja specjalizacyjna - mechanizm rynkowy - „niewidzialna ręka rynku” (popyt i podaż) - państwo jako „stróż nocny”

 Thomas Malthus - pesymistyczna wizja przyszłości - liczba ludności rośnie geometrycznie a żywności arytmetycznie - niedobory żywnościgłód, wojny, klęski żywiołowe

 David Ricardo - prawo malejących przychodów - wydajność ziemi jest ograniczonawzrost kosztów produkcji - teoria kosztów komparatywnych - Teorię kosztów względnych na bazie

kosztów absolutnych: upatrywali korzyści z wymiany międzynarodowej w specjalizowaniu się poszczególnych krajów w produkcji na własne potrzeby, lub import tych towarów, które mogą być wytwarzane względnie taniej w innych krajach

- klasyczny model wzrostu – wielkość produkcji jest funkcją ziemi, pracy, kapitału i technologii

 Karol Marks - krytyka kapitalizmu - wzrost gospodarki kapitalistycznej opiera się na wyzysku robotników - socjalizm – władzę i własność środków produkcji przejmują robotnicy

EKONOMIA NEOKLASYCZNA (koncentracja na alokacji zasobów z pominięciem czynników społecznych – reakcja na marksistowską wersję kapitalizmu; sprowadza się do czystej ekonomi, czasami ingerencja państwa)

 Robert Salow - tempo wzrostu produkcji jest tym większe im większa jest stopa oszczędności i

mniejszy przyrost naturalny - przyczyna niskiego tempa wzrostu są zbyt małe oszczędności i zbyt duży

przyrost naturalny

 Harrod i Domar - tempo wzrostu dochodu narodowego zapewniające równowagę jest określone

przez stopę oszczędności i wydajności kapitału - gwarantowana stopa wzrostu jest jej gospodarka nie osiągnie to oddala się od

równowagi

docsity.com

- państwo powinno pełnić aktywną rolę w sferze oszczędzania aby zapewnić gwarantowana stopa wzrostu

 John Maynard Keynes - ekonomia popytowa - silnikiem napędzającym gospodarkę jest POPYT - jeśli popyt jest niewystarczający to potrzebna jest interwencja państwa

ETATYZM – duża rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki, stała kontrola i interwencja w gospodarkę

 Paul Rosenstain-Rodan - szukanie przyczyn zacofania Europy wsch i pd-wsch - jest tam ukryty potencjał i trzeba go aktywować - BIG PUSH – wyrwanie z zastoju i uruchomienie wzrostu samonapędzającego

mechanizm gospodarki - To ma zrobić państwo

 Ragnar Nurske - przyczyna ubóstwa jest niska wydajność pracy - zwiększenie wydajności poprzez industrializację - teoria zrównoważonego wzrostu – rozwój przemysłu wraz z rozwojem

rolnictwa i usług - wzrost obciążeń podatkowych dla najbogatszych i transfer do ubogich - industrializacja oparta na substytucji importu – przekonanie o

samowystarczalności, produkować to co mielibyśmy importować

 Albert O. Hirschman - teoria selektywnego wzrostu – nie można rozwijać wszystkiego na raz - trzeba wybrać sektory wiodące i tam inwestować bo to pociągnie za sobą

resztę

 Arthur W. Lewis - DUALIZM – w gospodarce, państwie, społeczeństwie - Dwa sektory:

1. tradycyjny – produkcja na własne potrzeby (rolnictwo, rzemiosło, nie ma innowacji)

2. nowoczesny – na sprzedaż - w KSR dwa sektory funkcjonują - założenie żeby przechodzić do sektora nowoczesnego

 Walt Whitman Rostow - teoria stadiów wzrostu (uniwersalna inerpretacja historii gospodarczej) - istnieje prawidłowość:

1. społeczeństwo tradycyjne:  odtwarzanie zgromadzonego majątku ( nie

rozwój)  każde następne pokolenie powtarza to co robili

przodkowie  cel: przetrwanie następnego okresu zbiorów

docsity.com

2. warunki wstępne do „take-off”  obserwacja przybyszów z zewnątrz  rodzą się nowe potrzeby, pojawia się ciekawość

świata  zauważenie ze można żyć inaczej

3. „take-off”  zupełna zmiana dotychczasowego postępowania  wzrost stopy inwestycji  pojawia się system fabryczny  rozwój jednego lub więcej wiodących sektorów  powstanie sił instytucjonalnych i politycznych

wykorzystujących impulsy do wzrostu

4. i 5. dojrzałość i masowa konsumpcja: (cel KSR )  społeczeństwo żyje na w miarę wysokim poziomie  gospodarka funkcjonuje elastycznie

TEORIE WZROSTU W SKRÓCIE:  „dogonienie” jest możliwe (optymizm rozwojowy)  koncentracja nad tym jak zrównać KSR z KWR  kluczowe znaczenie ma akumulacja kapitału  rynek jest niedoskonały – potrzebna jest interwencja państwa  podkreślanie braku popytu  przyjmowanie jednego ciągu dla KWR i KSR (przenoszenie modeli wzrostu z

dojrzałych gospodarek rynkowych do KSR)

Efekty teorii wzrostu:  przyśpieszona industrializacja kosztem rolnictwa (koncentracja uwagi w przemyśle)  ograniczenie ubóstwa- wybiórcze rozwiązywanie problemów poprzez ręczne sterowanie  niezadowolenie z efektów planów rozwoju- utrzymywanie się zacofania gospodarczego, i niezaspokojenia podstawowych potrzeb

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument