Finanse publiczne, ściąga - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Finanse publiczne, ściąga - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics

RTF (87 KB)
11 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z finansów publicznych przedstawiające pojęcia dotyczące gminy,powiatu i województwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument

Finanse publiczne – ściąga

1) SAMORZĄD GMINY ZADANIA: 1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny, 2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, 3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 4) Lokalny transport drogowy, 5) Ochrona zdrowia, 6) Pomoc społeczna, 7) Komunalne budownictwo mieszkaniowe, 8) Oświata szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola, 9) Kultura,10) Kultura fizyczna, 11) Targowiska i hale targowe, 12) Zieleń, 13) Cmentarze komunalne, 14) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa, 15) Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkół, gmina otrzymuje subwencję oświatową.Własne dochody wypracowuje ze sprzedaży oraz dzierżawy swojego majątku z podatków i opłat lokalnych. Tak pozyskane środki finansowe przeznacza na wypełnianie zadań własnych. WŁADZE GMINY: - Rada gminy jest najważniejszą instytucją demokracji i samorządności lokalnej. To organ stanowiący i kontrolny. Kadencja rady trwa 4 lata. Liczba radnych zasiadających w radzie jest zależna od liczby mieszkańców. Jej zadania to wszystkie sprawy wynikające z kompetencji gminy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Rada wybiera swojego przewodniczącego i wice przewodniczących. Przewodniczący organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi jej obrady. ZADANIA RADY GMINY: 1) Uchwalanie statutu gminy, 2) Wybór i odwoływanie zarządu,3) Powołanie i odwołanie skarbnika oraz sekretarza gminy,4) Uchwalanie budżetu gminy, 5) Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6) Uchwalanie programów gospodarczych, 7) Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych (rad sołeckich, osiedlowych), 8) Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,9) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

10) Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 11) Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na to odpowiednich sum, 12) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, 13) Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, placów publicznych, 14) Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,Ważnym zadaniem jest kontrolowanie działalności zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zadanie to rada wykonuje przy pomocy komisji rewizyjnej. - Zarząd gminy organ wykonawczy. Składa się od 3 do 7 osób, które rada gminy wybiera ze swojego grona w tajnym głosowaniu. Zarząd ma swojego przewodniczącego, którym jest wójt a w tych gminach, gdzie siedziba władz znajduje się w miejscowości posiadającej prawa miejskie, przewodniczącym jest burmistrz lub prezydent miasta. Przewodniczący organizuje prace zarządu, reprezentuje gminę na zewnątrz i kieruje sprawami bieżącymi. W pracach zarządu uczestniczą sekretarz i skarbnik nie mając prawa głosu.Obecnie w Polsce istnieje prawie 2,5 tysiąca gmin. 2) SAMORZĄD POWIATU Prawa powiatu mają miasta z ponad 100 000 liczbą mieszkańców lub miasta, które utraciły status województwa w 1998 roku. Jest to drugi szczebel samorządu terytorialnego. Powiat to obszary gmin, które graniczą ze sobą. Powiatem jest również miasto posiadające prawa powiatu. Mieszkańcy powiatu są wspólnotą samorządową. Tak jak gmina posiada osobowość prawną i mienie a także podlega ochronie sądowej. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze lokalnym. Zadań tych nie wykonują gminy ponadgminne.Powiaty nie maja uprawnień nadrzędnych i nadzorczych wobec gmin. Zadania: 1) Oświata ponadpodstawowa, 2) Ochrona zdrowia i środowiska, 3) Ochrona przeciwpożarowa, 4) Wykonywanie nadzoru budowlanego, 5) Budowa i utrzymanie dróg międzygminnych, 6) Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 7) Prowadzenie lokalnej obsługi sektora rolnictwa, 8) Obsługa administracyjna obywateli w zakresie nie prowadzonym przez gminy, 9) Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej, 10) Pomoc społeczna, 11) Kultura, 12) Kultura fizyczna i turystyka,

13) Gospodarka gruntami, 14) Przeciwdziałanie bezrobociu. WŁADZE POWIATU: - Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny. Wykonuje analogicznie te same zadania jakie wykonuje rada gminy. Rada powiatu ma swojego przewodniczącego i wice przewodniczących. Organizują oni jej pracę. Rada powołuje komisje, które służą do określonych zadań. Organizacja wewnętrzna jest zawarta w statucie. - Zarząd powiatu to organ wykonawczy, czyli wykonuje uchwały rady powiatu. Wykonuje również zadania zastrzeżone przepisami prawa. Wybierany jest przez radę powiatu. Na czele zarządu stoi starosta, wice starosta i członkowie. Zadania powierzone powiatowi są wykonywane przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Te jednostki tworzą POWIATOWĄ ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ. Wszystkie zadania powierzone powiatom są finansowane ze środków państwowych a także z dochodów własnych. Wydatki są uchwalane w budżecie. Obecnie w Polsce istnieje ponad 370 powiatów. Powiat może zawierać porozumienia z województwem i jednostkami samorządu lokalnego. 3) SAMORZĄD WOJEWÓDZTWAJest to samorząd regionalny. Województwo ma dualistyczny charakter, ponieważ obok samorządu terytorialnego mamy organ administracji rządowej. Druga struktura jest niezbędna tak, aby podkreślić unitarność państwa. Województwo jest jednostką podziału terytorialnego i jednocześnie ustroju terytorialnego. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Do wspólnoty należy władza samorządowa. Druga struktura jest niezbędna tak, aby podkreślić unitarność państwa. Województwo jest jednostką podziału terytorialnego i jednocześnie ustroju terytorialnego. Województwo jak pozostałe jednostki samorządu terytorialnego ma swoje zadania. Zasadniczym zadaniem samorządu jest określenie strategii rozwoju województwa oraz prowadzenie polityki rozwoju województwa. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu.Zadania: 1) Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, 2) Pobudzanie aktywności gospodarczej, 3) Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 4) Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego uwzględniających potrzeby przyszłych pokoleń, 5) Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, 6) Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,

7) Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, 8) Wykonywanie usług publicznych o charakterze i zasięgu regionalnym.

WŁADZE WOJEWÓDZTWA:Wojewodowie, są terenowymi organami administracji ogólnej. Podporządkowane im organy też są organami administracji. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach a także na szczeblu wojewódzkim w postaci sejmików. Zajmują się też takimi sprawami, które nie zostały przekazane organom administracji specjalnej. Wojewoda jest przedstawicielem rządu na obszarze województwa. Zastępcą jest wice wojewoda. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji państwowej. Wice wojewodę powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda realizuje zadania zlecane przez Radę Ministrów.Wojewoda jako przedstawiciel rządu: 1) Koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa, 2) Organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy, 3) Zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz zapobiega klęskom żywiołowym i usuwaniu ich skutków, 4) Może przedstawić pod obrady rządu projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa, 5) reprezentuje rząd na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych przez przedstawicieli obcych państw na terenie województwa.Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki dzieli się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele urzędu wojewódzkiego stoi dyrektor. Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. W skład kolegium wchodzą: wice wojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego. Oprócz organów terenowej administracji rządowej występuje również podział na organy samorządu terytorialnego. Zajmują się one sprawami publicznymi i są odpowiednikami organów stanowiących oraz kontrolnych Sejmik województwa a także organów wykonawczych Zarząd województwa. Organy te mają swojego przewodniczącego. Jest nim marszałek województwa. Prowadzi on sprawy bieżące oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Ma pod swoim kierownictwem urząd marszałkowski.Obecnie w Polsce mamy 16 województw.

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH:Organy władzy publicznej, w tym organy władzy państwowej (ministerstwa, kancelarie), organy kontroli państwowej (IPN, Najwyższa Izba Kontroli, KRRiT), i ochrony prawa oraz Sądy i Trybunały (wojewodowie, Sąd Najwyższy, trybunał).JST oraz ich związki.Jednostki budżetowe.Samorządowe zakłady budżetowe.Agencje wykonawcze.Instytucje gospodarki budżetowej.Państwowe fundusze celowe.ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS.NFZ.Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.Uczelnie publiczne.Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.Państwowe i Samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe.Inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. METODY ROZLICZANIA FINANSÓW PUBLICZNYCH: Brutto tylko jednostki budżetowe (nieodpłatne świadczenia; OHP, Schronisko dla Zwierząt, szkoły, przedszkola, Policja, Sądy, Wojsko, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni).Netto samorządowe zakłady budżetowe, art. 14 (odpłatne świadczenia)Jednostki budżetowe są państwowymi lub samorządowymi jedn.organizacyjnymi, których dochody i wydatki są objęte planem budżetowym w pełnej wysokości. Oznacza to,że wszystkie zgromadzone przez nie dochody odprowadzane są do budżetu a nast., wszystkie wydatki pokrywane są z budżetu w ramach zaplanowanego w nim limitu bez względu na wielkośc zgromadzonych przez nie środków finansowych. Zmian na budżecie może dokonać Rada Gminy(organ ustawodawczy). Wójt, burmistrz, prezydent- organ wykonawczy. Dyrektorzy- mogą dokonywać zmian w budżecie tylko na poziomie paragrafów.Jedn. Budżetowe nie mają osobowości prawnej co powoduje, że czynności o charakterze cywilno-prawnym są podejmowane w imieniu skarbu państwa lub odpowiednio JST.Organ tworzący jedn.budżetową nadaje jej status oraz przekazuje w zarząd mienie. Przy likwidacji jedn.budżetowej określone jest przeznaczenie mienia użytkowego przez tę jednostkę, a w przypadku państwowej jedn.budżetowej decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw skarbu państwa. Należności i zobowiązania po zlikwidowanej jedn.budżet. przejmuje organ, który podjął decyzje o jej likwidacji.Gosp. Finansowa jedn.budż. prowadzona jest na podst. Planu finansowego obejmującego jej plan dochodów i wydatków. Natomiast do czasu opracowania planów uwzględniających ostateczne kwoty dochodów i wydatków przyjęte w ustawie budżetowej lub uchwale budżetowej. Jedn. budż. prowadzą gosp.finansową na podst. Projektów planów finansowych.Jedn.budż. może zaciągać zobowiązania finansowe tylko w granicach ustalonego na dany rok limitu wydatków budż.w związku z tym wysokość wydatków jedn.budż.

wynikająca z ustaleń zawartych w budżecie jest nieprzekraczalnym limitem, a przekroczenie planowanych dochodów nie upoważnia do zwiększenia limitów wydatków. TRYB SPORZĄDZANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W PLANACH FINANS. PRZEZ JEDN. BUDŻET: 1.Dysponenci części budż.(zarząd JST przekazują podległym jednostkom informacje o wysokości dochodów i wydatków przyjętych w budżecie państwa) JST-w budżecie. 2.Na podst.tych informacji kierownicy państw.jedn.budż.samorządowych jednost.budżetowych opracowują projekty planów finansowych swoich jednostek oraz jedn.które im podlegają. 3.Projekty te przekazywane są dysponentom części budżetowych i zarządowi JST. 4.Projekty planów finans. Są weryfikowane przez dusponentów części budżetowych i zarząd JST w celu zapewnienia ich zgodności z projektem ustawy lub uchwały budżetowej mogą oni prowadzic zmiany informując o ich dokonaniu kierowników jedn.budż. 5.Zmiany w planach finans.jednost.budż. mogą być wprowadzane jeśli:- Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (Premier) lub Minister Finansów podejmie decyzje o zmianach wydatków w budżecie państwa. -zarząd JST prowadzi zmiany w planach dochodów i wydatków w czasie dokonywania budżetu.Rada uchwala-wójt-burmistrz zawiadamia. 6.Zasady dokonywania wydatków państwowych i samorządowych jedn.budż.: -wynagrodzenia mogą być wypłacane tylko w ramach przyznanego jedn.limitu środków na ten cel. -pochodne (składki) od wynagrodzeń i zaliczki podatku dochodowego od osób fiz.muszą być opłacone jednocześnie z wypłatą wynagrodzeń. -zakup towarów i usług winny być dokonywane zgodnie z procedurami zamówień publicznych. -jedn.budżetowe wypłacające dotacje zobowiązane są do kontrolowania zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji,przekazane jednostce środki,które nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu.Dysponentem głównym (I stopnia) są dysponenci części budżetowych ustalani w drodze rozporządzenia przez ministra finans. A jednos.te otrzymują środki bezpośrednio z r-ku Ministra Fin. I zasilają podległe sobie jednostki. Dysponentami II stopnia są jedn.otrzymujące środki budżetowe od dysponeneta głównego i przekazujące je jednostkom sobie podległym. Dysponentami III stopnia są jedn.otrzymujące środki albo od dysponenta głównego albo od dysponenta II stopnia i nie mające uprawnień do dalszego ich przekazywania. Oznacza to że wszystkie środki otrzymane

przez dysponenta III stopnia służą do bezpośredniego finansowania wydatków.Zakłady budżetowe są jednostkami sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych z możliwością uzyskiwania dotacji określonych przepisach prawa.Samorządowe zakłady budż. mogą wykonywać zadania własne JST w zakresie: 1.gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami . 2.dróg, ulic, mostów,placów oraz organizacji ruchu drogowego 3.wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 4.lokalnego transportu drogowego 5.targowisk i hal targowych6.zieleni gminnej i zadrzewienia 7.kultury fizycznej i sportu w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 8.utrzymania różnych gatunków egzotycznych zwierząt w tym w szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem w celu ochrony 9.cmentarze. Organ stanowiący JST tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizac. -prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy.Tworząc samorządowy zakład budżetowy organ stanowiący JST określa: -nazwę i siedzibę zakładu -przedmiot jego działalności- źródła przychodów własnych zakładów -stan wyposażenia zakładu,środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane -terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu JST oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.Likwidując samorządowy zakład organ stanowiący JST określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu. Zasada ta odnosi się również do łączenia samorządowych zakładów budżetowych. Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organiz.-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanego samorz.zakładu budż.przejmuje organ który podjął decycje o jego likwidacji z tym że należności i zobow.przejmuje utworzona jednostka.Podstawą gosp.finans. samorz.zakładu budż. jest roczny plan finansowy obejmujący: 1.przychody w tym dotacje z budżetu JST 2.koszty i inne obciążenia

3.stan środków obrotowych4.stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu 5.rozliczenia z budżetem JSTSamorządowy zakład budż. może otrzymywać z budż. JST nast.dotacje: 1.d.przedmiotowe 2.d.podmiotowa 3.d.celowa na zadania bieżące finansowana z udziałem środków docelowych 4.d.celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 5.jednorazowa dotacja na 1 wyposażenie w środki obrotowe nowo utworzonemu s.z.b.Dotacje dla samorządowego z.b. z wyłączeniem dotacji na finans. Zadań bieżących z udziałem środków pomocowych i dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności . S.z.b. wpłaca do budżetu JST nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego chyba że organ stanowiący JST postanowi inaczej. W planie finans.S.Z.B. mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu JST ani zmniejszenia dotacji z budżetu JST. Zysk s.z.b. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. FINANSE PUBLICZNE - obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem w szczególności: 1.Gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych 2.Wydatkowanie środków publicznych 3.Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 4.Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne 5.Zarządzanie środkami publicznymi 6.Zarządzanie długiem publicznym 7.Rozliczenie z budżetem Unii Europejskiej. ŚRODKAMI PUBLICZNYMI SĄ: 1)Dochody publiczne. 2)Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. 3)Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. 4)Przychody budżetu państwa i budżetu JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzących: a)Ze sprzedaży papierów wartościowych b)Z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST c)Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych d)Z otrzymanych pożyczek i kredytów

e)Z innych operacji finansowych. 5)Przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzących z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzących z innych źródeł. DOCHODY PUBLICZNE TO: 1.Daniny publiczne do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz Państwa, JST, Państwowych Funduszy Celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. 2.Inne dochody budżetu państwa, budżetu JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów między narodowych. 3.Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych. 4.Dochody zmienne jednostek sektora publicznego do których zalicza się w szczególności: a)Wpływy z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze b)Odsetki od środków na rachunku bankowym c)Odsetki od udzielonych pożyczek i posiadanych papierów wartościowych d)Dywidendy z tytułu posiadanych praw. 5.Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnych przekazanych na rzecz sektora finansów publicznych. 6.Odszkodowania należne sektorom finansów publicznych. 7.Kwoty uzyskane od sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych gwarancji. SUBWENCJA OGÓLNA- to środki wypłacone JST z budżetu Państwa bez ściśle określonych celów na jaki mogą być wykorzystane.DOTACJA CELOWA to środki przekazywane JST z budżetu Państwa na realizację ściśle określonego zadania. DOCHODY WŁASNE w terminologii konstytucji, są to wszystkie dochody których źródłem nie jest budżet państwa. DOCHODY WŁASNE GMINY:1.Wpływy z następujących podatków: a.Podatek od nieruchomości b.Podatek rolny c.Podatek leśny d.Podatek od środków transportowych e.Podatek od posiadania psów f.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej g.Podatek od spadków i darowizn h.Podatek od czynności cywilno prawnych

2.Wpływy z opłat: Opłaty skarbowe Opłaty miejscowe (klimatyczne) Opłaty targowe Opłaty eksploatacyjne (przy wydobywaniu złóż) Inne opłaty stanowiące dochód gminy a uiszczane na podstawie innych ustaw. 3.Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych. 4.Dochody z majątku gminy. 5.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy. 6.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach.7.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny). 8.Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. 9.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy. 10.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy. 11.Dotacje z budżetów innych JST. 12.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw. DOCHODY WŁASNE POWIATU: 1.Wpływy z opłat stanowiące dochód powiatu a uiszczane na podstawie odrębnych przepisów. 2.Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe i powiatowe zakłady budżetowe. 3.Dochody z majątku gminy. 4.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy. 5.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach. 6.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny). 7.Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. 8.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy. 9.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy. 10.Dotacje z budżetów innych JST. 11.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw. DOCHODY WŁASNE WOJEWÓDZTW: 1.Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych. 2.Dochody z majątku gminy.3.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy. 4.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach.

5.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny). 6.Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. 7.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy. 8.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy. 9.Dotacje z budżetów innych JST. 10.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw. CZĘŚCI SKŁADOWE SUBWENCJI OGÓLNEJ: 1.Dla gmin tzw. Z części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej. 2.Dla powiatu tzw. Części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej.3.Dla województw z części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ JST SĄPRZEZNACZONE NA: 1.Zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami. 2.Zadania zrealizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. 3.Usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych. 4.Finansowanie lub dofinansowanie zdań własnych. 5.Realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument