Specyfika Polski - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Specyfika Polski - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (177 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: specyfika Polski; przyrost naturalny, kurs walutowy, kurs realny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Specyfika Polski polega na tym że jesteśmy w okresie wyżu demograficznego. Genezy wyżu i niżu należy szukać po II wojnie światowej. Co to jest przyrost naturalny? Jest to stosunek ilości urodzin na 1000 mieszkańców do ilości zgonów na 1000 mieszkańców. W czasie II wojny światowej przyrost naturalny był minimalny. Dopiero w latach 50-tych pojawia się góra demograficzna. Te kolejne fazy cyklu będą się pojawiały aż do 2005r. Obecnie w Polsce bezrobocie sięga 3 mln ludzi. Podstawowym źródłem emigracji jest brak pracy w danym kraju. Mimo l deklaracji krajów o prawie do swobodnego poruszania się kraje członkowskie Unii chcą wprowadzić 7 letni okres przejściowy dla krajów wstępujących co jest ograniczeniem tego fundamentalnego prawa do swobodnego poruszania się. Nie wszyscy członkowie Unii są zgodni co do tego ograniczenia gdyż:

1. u nich występuje ujemny przyrost naturalny 2. ich społeczeństwo starzeje się.

Pieniądz międzynarodowy. Międzynarodowe systemy walutowe. Kurs walutowy – to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej. Funkcje kursu walutowego:

1. informacyjna – jest bezpłatną informacją dla eksporterów , importerów, producentów itp. Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Uczestnikom obrotu międzynarodowego kurs umożliwia ustalenie ich należności i zobowiązań zagranicznych w pieniądzu krajowym.

2. cenotwórcza – przenoszenie zagranicznych układów cen na ich układ krajowy przez możliwość porównywania cen towarów krajowych z cenami zagranicznymi.

Poziom kursu jest określany m.in. przez : 1. relacje popytu do podaży walut obcych na krajowym rynku walutowym 2. różnicą w poziomie cen w kraju i za granicą

Rynek walutowy – to zespół wszystkich instytucji i osób wymieniających waluty obce oraz reguł rządzących zawieraniem transakcji walutowych. Elementem rynku jest też ogół urządzeń które prowadzą do zawarcia transakcji walutowych. Uczestnikami rynku walutowego są głównie banki komercyjne oraz handel. Polityka kursu walutowego zmierza do ustalenia i zapewnienia optymalnego poziomu kursu z punktu widzenia potrzeb bilansu płatniczego i gospodarki wewnętrznej. Poziom kursu walutowego zależy od poziomu gospodarki. Poziom kursów walutowych kształtuje się w zetknięciu się na rynku finansowym odpowiedniego popytu i podaży walut. Kurs realny – wyraża wzajemną zmianę siły nabywczej dwóch walut i odzwierciedla zmianę kursu nominalnego i poziom inflacji k krajach w których waluty są porównywalne. Wyrażamy go w postaci wskaźnika jego zmiany w stosunku do dowolnie obranego okresu bazowego. Czynniki kształtujące poziom kursu walutowego to zjawiska determinujące popyt na waluty i ich podaż a zatem strumienie walut przepływające przez rynek walutowy w wyniku różnych transakcji handlowych i finansowych:

- bilans płatniczy kraju to zestawienie tych transakcji a poziom kursu walutowego winien zapewniać równowagę płatniczą,

- import i eksport towarów i usług - wstrząsy popytowe i podażowe ( nieurodzaj, dewaluacja waluty) - różnice w poziomach inflacji pomiędzy krajami których waluty porównujemy - inwestycje bezpośrednie - inwestycje portfelowe - oczekiwania przyszłych zmian ( poluzowanie polityki pieniężnej )

Podstawowe znaczenie poziomu kursu walutowego dla gospodarki wynika stąd że kurs walutowy określa relację poziomu cen krajowych ( a zatem także cen towarów eksportowanych) do cen dóbr zagranicznych. Poziom kursu określa wielkość strumieni importu i eksportu. Im niższy jest kurs waluty kraju tym towary zagraniczne są droższe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument