Umowa zlecenia - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Umowa zlecenia - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (47 KB)
3 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające umowę zlecenie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

UMOWA ZLECENIA

Zawarta w dniu ........................................................ w .......................................................... Pomiędzy ..............................................................................................................................., z siedzibą w ..................................................., ul... ................................................................, reprezentowanym przez ........................................................................................................, zwanym dalej Zleceniodawcą, a ......................................................., nr i seria dowodu osobistego ........................................., zamieszkałym w ................................................., ul. ............................................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: .................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

§2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności, o których mowa w § l, w okresie od dnia ................................... do dnia .....................................................

§ 3 Zleceniobiorca przy wykonaniu zlecenia użyje: narzędzi i materiałów własnych / narzędzi i materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę

§4 Zleceniobiorca nie może zlecić czynności określonych w § 1 osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy.

§5 Zleceniobiorca za wykonanie czynności, określonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie w kwocie .............................. zł (słownie złotych: .................................................................................)

§6 Wynagrodzenie płatne będzie po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę rachunku stwierdzającego wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie ....... dni od daty przedłożenia zatwierdzonego rachunku.

§7 Każda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

§8 Zleceniobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy.

§9 Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z prawem do odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11 Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§12 Umowę sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron. ............................ .............................. Zleceniodawca Zleceniobiorca

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument