Międzynarodowe transakcje gospodarcze - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Międzynarodowe transakcje gospodarcze - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (431 KB)
6 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z dziedziny ekonomii: giełda, przetarg, giałda a aukcja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

1

Organizacja gieldy – zazwyczaj S.A.; walne zgromadzenie (zarząd z prezesem), komisje –

zbieranie i ogłaszanie notowań danej sesji

Członkowie giełdy –podmioty, które mogą uczestniczyc w Handlu Giełdowym, ale mają też

bierne i czynne prawo do wyboru władz giełdy, mogą wpływać na funkcjonalność, stawki

obniżone prowizji, uprzywilejowane

Formy organizacji rynku- otoczenie, zasady organizacji, funkcjonowanie gield, przetargow,

aukcji

Przetargi – forma organizacji rynku, konkurs, dogodne warunki wyłonienia dobrej oferty,

głowne przetargi na rynku międzynarodowym w kierunku importu

Transakcje giełdowe: *Transakcje rzeczywiste (efektywne) rzeczywiste przeniesienie prawa

własności do towaru ze sprzedaży na nabywcę i faktyczne dostarczenie towaru do miejsca

wskazanego przez nabywcę. A)Natychmiastowe (spot) B)Dostawne (forward) – związane z

późniejszym terminem dostawy *Na przybycie lub towary w drodze, *Na załadowanie; *Na

dostarczenie. *Transakcje nierzeczywiste (spekulacyjne)– celem zawarcia transakcji nie jest

efektywna dostawa towarów, lecz: A)Osiągnięcie zysku wynikającego z różnic cenowych lub

B)Ochrona przed stratami, spowodowanymi ryzykiem zmiany cen towarów w obrotach

rzeczywistych (HEDGING).Przed ryzykiem zmiany ceny można się zabezpieczyć stosując

transakcje hedgingowe.

Funkcje giełd towarowych: *Ułatwienie, usprawnienie obrotu handlowego (handlu

towarami), *Zwiększenie bezpieczeństwa obrotów wyznaczają poziom cen na innych rynkach

(kształtują ceny) *Wypracowują standardy handlowe, zwyczaje handlowe, *Giełda pełni

funkcje informacyjną względem otoczenia (przepływ informacji jest obu stronny).

Giełda a aukcja 1 Podobieństwa: *Giełda towarowa i aukcja są rynkami

wysokozorganizowanymi 2 różnice: *Giełda funkcjonuje w sposób ciągły, natomiast aukcja

może odbywać się w różnych miejscach (aukcje doraźne ad hoc) *Na giełdzie towar jest

jednorodny, masowy, natomiast na aukcji jest to towar mocno zindywidualizowany o

specyficznych cechach. *Na giełdzie towar nie musi być fizycznie obecny, natomiast na

aukcji musi być obecny *Na aukcji handluje się lotami (najmniejsza pewna ilość towaru), a na

giełdzie kontraktami *Na giełdzie występują maklerzy (pośrednicy), natomiast na aukcji

brokerzy, który może, ale nie musi brać udziału w aukcji; *Na giełdzie podaż i popyt są

masowe, natomiast na aukcjach podaż jest jednostkowa, a popyt zwielokrotniony w

stosunku do podaży (nie jest to popyt masowy) 3 Na giełdzie handel odbywa się na parkiecie

i handluje się pitami, natomiast na aukcji sprzedaż odbywa się w formie licytacji.

TECHNIKA W GÓRĘ – podbijanie ceny w górę, każdy ma czas do namysłu czy licytować

dalej czy też nie. TECHNIKA W DÓŁ – cena wyjściowa jest zawyżona, która jest obniżana

przez prowadzącego licytacje, do momentu osiągnięcia ceny minimalnej.

Na wystawach nie są zawierane transakcje handlowe, ale są to spotkania podaży z popytem

(jest to rynek ułomny). Można powiedzieć, że wystawa to też rynek.

docsity.com

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

2

Targi pełnią podobne funkcje co wystawy np. *funkcje informacyjne (przepływ informacji

od wystawcy do otoczenia, wystawca również odbiera informacje od otoczenia); *funkcje

reklamowe; *funkcje handlowe; *funkcje promocyjne.

Tendencje targów i wystaw *w kierunku specjalizacji np. targi budowlane *targi nie

zanikają lecz rozwijają się, maja na to wpływ czynniki psychologiczne

Współcześnie giełdy pełnią dużą rolę, ponieważ obrót jest masowy. Natomiast aukcje pełnią

mniejszą rolę, ponieważ obrót jest dużo mniejszy w skali globalnej np. aukcja w Janowie

Podlaskim (aukcja znana na całym świecie).

PRZETARG – konkurs na najkorzystniejsze warunki oferty (np. warunki płatności, czas

realizacji, cenę), do którego organizator zaprasza potencjalnych oferentów. Nie można

stosować przetargu, gdy na rynku podaż przewyższa popyt. Aby skorzystać z formy

przetargu należy zbadać rynek, zobaczyć jak kształtuje się podaż i popyt na danym rynku

Jeżeli chcemy coś kupić, możemy zastosować formę przetargową, gdy podaż przewyższa

popyt. Okoliczności ograniczające możliwości zastosowania *Niewielka wartość przedmiotu

dostawy w stosunku do kosztów organizacji zakupu; *Krótki termin dostawy; *Wysoki

stopień monopolizacji rynku; *Ograniczenia obrotu handlowego na skutek objęcia towaru

prawem patentowym, licencjami itp. *Finansowanie zakupów ze środków obcych, gdy

kredytodawca wskazuje źródła zakupów; Na rynku międzynarodowym przetargi stosowane są

w formie organizacji importu (przez nabywcę).

Typowe towary przetargowe: *Towary masowe o charakterze zaopatrzeniowym;

*Specjalistyczne maszyny i urządzenia np. środki transportu; *Specjalistyczne usługi np.

budowa dróg i autostrad

W tych przypadkach wartość kontraktu jest duża, więc można uruchomić procedurę

przetargową.

Podmiotem przetargu są jednostki, instytucje publiczne. *Przetarg zamknięty – publiczny,

ograniczony *Przetarg otwarty – nieograniczony

Przetarg dwustopniowy składa się z: *Prekwalifikacja (przetarg otwarty) *Charakter

zamknięty (zaproszenie do przetargu oferentów wyłonionych w I etapie .

Warunki przetargowe – pakiet dokumentów opracowanych przez organizatora przetargu,

w których zawarte są wszystkie istotne jego oczekiwania odnośnie towaru, a także warunków

według których dostawa ma być zrealizowana. Warunki są udostępnione oferentom w formie

odpłatnej. Od opracowania warunków przetargowych zależy powodzenie przeprowadzenia do

końca przetargu.

Strony – nabywcy i oferenci

docsity.com

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

3

Zwyczajowe prawa można złamać bez odpowiedzialności prawnej, ale ogolnie

konsekwencje marketingowe/rynkowe na pewno nastapia

Kupujący (prawa) *zbadanie referencji o oferencie *dokonanie kontroli spełnienia

wymogow warunkow przetargowych oferenta przy zlozeniu oferty *wymaganie wyjaśnień i

uzupełnień do oferty, jeśli uzna się je za potrzebne *wymaganie przyjecia zamowienia w

terminie ważności oferty *zatrzymanie wadium (oferent wygrywa, a odmawia zaplacenia)

*dokonanie wyboru oferty

Kupujący (obowiązki) *rowne traktowanie oferentow co do możliwości udostępnienia ofert i

terminow *udzielenie oferentom wyjaśnień co do warunkow przetargowych jeżeli takie

pytania sa zgłaszane *umożliwienie i ułatwienie oferentom zebrania na miejscu wszystkich

koniecznych informacji dotyczących przetargu *wydanie warunkow przetargowych

oferentom po spełnieniu przez nich warunkow wstępnych (np. wplacenie wadium)

*zapewnienie bezstronnej i rzeczowej analizy złożonych ofert *zawiadomienie każdego

oferenta o wyniku przetargu *oddanie wadium

Transakcja –działanie w kierunku ustanowienia zmiany lub przeniesienia określonych praw

rzeczowych, czyli celem/skutkiem jest przeniesienie tych praw (zakup lub sprzedaz towarow)

*niehandlowa – przeniesienie praw rzeczowych jest skutkiem jednostronnej woli (np. spadek,

darowizna) *handlowa – zawsze obejmuje 2 strumienie równoległe przepływu dóbr,

świadczenia wzajemne – zaplata Rodzaje: 1 eksportowa 2 wiązane (obejmuje pakiet

transakcji różnych technicznie) *barter *kompensacyjne *zakupy wzajemne *samosplaty

*offsetowe *zamienne

Handel wiązany – forma wymiany handlowej, w której dostawa lub odbiór towaru albo

świadczenie usług przez jedną ze stron są uzależnione od świadczeń towarowych lub

usługowych drugiej strony

Transakcje wiązane +zwiekszenie możliwości eksportowych/importowych +może być

forma promocji, ułatwiajaca pozniejsze wejście na rynek z normalnymi transakcjami

+narzedzie walki konkurencyjnej na rynku międzynarodowym +finansowanie importu bez

konieczności zaciągnięcia kredytow –wymagaja większej wiedzy i doświadczenia dla

przeprowadzenia dostaw –trydne do realizacji zwłaszcza dla malych przedsiębiorstw –

wprowadzaja wymuszony bilateralizm (uczestnicy przymuszani do działań, które nie

koniecznie musza być korzystne)

Barter – wymiana na podstawie jednej umowy wymiana towar za towar, najstarsza

*dokonywana na podstawie porównywania wartości towarow *nie stosuje się rozliczen

pieniężnych i transfera dewiz przez granice *dostawy wzajemne towarow dokonywane sa

jednoczesnie *brak rozliczen dewizowych pozwala na ograniczenie kosztow transakcyjnych

*stosunkowo trudno jest znalesc partnera zainteresowanego dostawa wzajemna

Transakcje kompensacyjne – bezdewizowa wymiana towarów objęta jedna umowa, w

której nalezności z tyt. Dostaw regulowane są w walucie krajowej *całkowita – wart dostaw

musi być zrównoważona *częściowa – tylko określona część eksportu jest kompensowana

docsity.com

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

4

wzajemną dostawa a różnica (szpica) jest rozliczana w dewizach Cechy: *dostawy musza być

realizowane jednoczesnie w krotkim odstępie czasu *przedmiotem dostaw może być szeregf

towarow, ze strony krajow uczestniczących w porozumieniu *w wymianie musi uczestniczyc

po kilka podmiotow *w kompensacie wielostronnej może uczestniczyc kilka krajow

*transakcje te pozwalaja na ograniczenie kosztow organizacyjnych *sa to transakcje

stosowane często w warunkach reglamentacji dewizowej *realizacja transakcji w formie

kompensaty całkowite nie przysparza panstwom dewiz

Zakupy wzajemne – dokonanie zakupu importowego jest uzależnione od uzyskania

zobowiązania eksportera, że w określonym czazsie zakupi on od kontrahenta określone dobra

lub usługi do wysokości ustalonego z importem procentu wartości swojego eksportu Cechy

*transakcja jest zawierana w postaci dwoch oddzielnych umow zawieranych jednoczesnie

*wartość towarow w obu dostawach nie musi być zrownowazona *dostawy mogą być

realizowane w roznych terminach *rozliczenia obu umow dokonywane sa niezależnie

Różnice zak zwajemych i kompensacyjnych *wartość dostawy może być rozna *czas *odrębne

zasady rozliczania

Formy transakcji: *rownoległe *uwarunkowane (innctim) –sprzedam Ci cos jak kupisz ode

mnie cos jeszcze

Transakcje samospłaty – długoterminowe porozumienia w sprawie zakupu za granica

towarów incest, przewidujące spłatę zob całkowicie lub czesciowo dostawami artykułów

wytworzonych dzieki zakupionym obiektom inwestycyjnym, licencjom czy know-how

Cechy: *stosowane w sektorze inwestycyjnym *zazwyczaj długoterminowe porozumienia

*spłata zobowiązan importera nastepuje zazwyczaj w formie dostawy dobr

wyprodukowanych przy uzyciu zakupionego sprzętu *zawierane sa dwie oddzielne w sensie

prawnym umowy określające sposób wypelnienia wzajemnych zobowiązań *wystepuje duza

roznica w czasie w realizacji świadczenia wzajemnego

Offset – strona kupujaca warunkuje dokonanie zakupu od uzyskania jakiejs konkretnej

korzyscu związanej z rozwojem przemyslu lub handlu w kraju importującym Cechy:

*stosowany w przypadku dokonywania przez importera dużych zakupow o charakterze

kapitalowym lub sprzętu wojskowego *stronami umowy są zazwyczaj wielkie korporacje i

rzady panstw *warunki stawiane przez kupującego mogą dotyczyc: a) zawarcia w produkcie

finalnym elementow lub podzespołów wyprodukowane w kraju importera b) koprodukcji

wymagającej transferu technologii lub know how do kraju importera c) długoterminowych

zobowiązań eksporterow do zakupu dobr lub usług importera

Transakcje zamienne (switch) – sprzedaż części lub całości należności clearingowej za

waluty wymienialne przy udziale podmiotu, który nie jest związany warunkami umowy

rozrachunkowej Cechy: *prowadzeniem transakcji switchowych zajmuja się

wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowe lub niektóre banki *switch towarowy polega na

zamianie waluty rozrachunkowej na walute wymienialna w drodze zakupu towarów w kraju

posiadającym deficyt w rozliczeniach clearingowych *switch finansowy polega na

odsprzedaży należności clearingowej bezpośrednio za waluty wymienialne *przy odsprzedazy

docsity.com

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

5

waluty clearingowej wystepuje zazwyczaj tzw. Disagio (strata), stanowiaca 10-30 %

oficjalnego kursu waluty

Zwyczaj handlowy – powszechnie przyjęty, stosowany, akceptowany sposób postępowania

w transakcjach handlowych. Zwyczajem handlowym jest jednolity sposób interpretacji

terminow handlowych *nie jest norma prawna * nie może być sprzeczny z normami

prawnymi bezwzględnie obowiązującymi *zwyczaje tworza się w sposobb samoistny w

dłuższym okresie

MJH międzynarodowa izba handlowa- siedziba w Paryżu

Znaczenie zwyczaju w praktyce jest duże, zwyczaje ułatwiają prowadzenie wymiany

handlowej i przyspieszaja procedury transakcji handlowej. Stosowanie zwyczaju zwieksza

bezpieczeństwo prowadzenia transakcji handlowych. Rodzaje zwyczajów handlowych:

*kryterium zasiegu (mały, duży – globalny)

Incoterms – intermational comercial terms – miedzynar terminy handlowe – zbiór formuł

handlowych wraz z ich wykladnia opracowanych przez MJH i zalecanych do stosowania.

Odnoszą się do wzajemnych obowiązków sprzedającego i importera (nigdy przewoznika lub

innego podmiotu – tylko exporter i importer)

Obowiązki sprzedającego: *dostawa towaru zgodnie z umowa *licencja, upoważnienia i

formalności *umowy przewozu i ubezpieczenia *dostawa *przejecie ryzyka *podzial kosztow

*zawiadomienie kupującego *dowody dostawy, dokument *kontrola, pochowanie,

znakowanie

Obowiązki kupującego: *płatność *licencja, upoważnienie i formalności *umowy przewozy

i ubezpieczenia dostawy *przejecie dostawy *przejecie ryzyka *podzial kosztow

*zawiadomienie sprzedającego *dowod dostawy, dokument *kontrola towarow

Kontrakt – umowa miedzy sprzedającym a kupującym, jego treść sklada się z klauzul

kontraktowych, sa klauzule podstawowe, uzupełniające, prawno – podstawowe

Transakcja – pojęcie szersze, obejmuje kontrakt oraz inne umowy które musza być zawarte i

wykonane do realizacji celu transakcyjnego

Klauzula kontraktowa: 1 odnosząca się do przedmiotu dostawy – nazwa towaru, rodz,

gatunek, ilość (jedn handlowe – szt, t, m jedn trans – colli) , jakość, stan 2 terminy wykonania

dostawy, płatności, często stosuje się zwyczaje ustalone przez MIH 3 formy płatności 4 tryb

wnoszenia i uznawania reklamacji, sposób rozstrzygania sporów, strony umowy, miejsce,

data

Podstawowe dokumenty handlowe: *kontrakt spisany i podpisany *oferta *dokumenty

płatnicze (inkaso, akredytywa, czek, weksel) *dok transportowe (potwierdzenie zawarcia

umowy o przewozie dr morską – czarter *faktury *dokument ubezpieczenia (polisa) *inne

(świadectwa, certyfikaty, SAD)

docsity.com

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

6

Konosament morski – potwierdzający przyjecie towaru do przewozu, dokument wystawiany

przez przewoznika, uprawnia do dostarczenia towaru w określone miejsce i określonej osobie,

Oferta: *wywołana – powstaje w odp na tzw zapytanie ofertowe *niewywołania – składana z

inicjatywy oferenta *ogólne – podstawa do podjęcia negocjacji handlowej *szczegółowe –

podjęcie oferty szczegółowej, przyjęcie jest podstawą do realizacji dostawy

Faktury : *invoice (wystawiana przez sprzedającego, stwierdzajaca wykonanie dostawy i

bedaca podstawa zaplaty) *prowizoryczna (dostawy czesciowe, na koniec faktura ostateczna)

*fikcyjna (na jej podstawie nie można zadac zaplaty, jest wystawiona przed wykonaniem

dostawy, spełnia funkcje informacyjne, załatwienie formalności/otrzymanie licencji)

*konsularna (wystawiana na specjalnych formularzach, które się kupuje w placówkach

konsularnych, może spełniac funkcje świadectwa pochodzenia towaru

Cykl transakcyjny – uporządkowanie czynności od momentu podjecia decyzji o sprzedazy

towaru do jej realizacji /zapłaty 1 etap podjecie decyzji o sprzedazy lub zakupie –

przygotowanie transakcji 2 etap negocjacje handlowe – podpisanie kontraktu 3 etap realizacja

kontraktu – zamkniecie transakcji

Instytucje pomocnicze – izby gospodarcze, handlowe – skupiaja podmioty, które uczestnicza

w handlu międzynarodowym

Mediacja – *rozwiązywanie sporow przy udziale osoby przeciej – mediatora *potrzebna jest

zgoda stron *szybko i tanio *polega na określeniu punktow problemowych i dążeniu do

rozwiązania kontraktu *mediatorzy opracowuja rozwiązanie problemu *postepowanie

prowadzone jest pod kontrola stron, a nie prawnika czy sędziego *nie określa się która strona

jest przegrana/wygrana Wady: *konieczność uzyskania zgody stron *orzeczenie nie jest

wykonywane automatycznie *brak zastosowania gdy strona chce orzeczenia o winie

Postepowanie sądowe - *konieczny jest wybór sądu, w którymś kraju *w każdym kraju inne

przepisy prawne * strona silniejsza w negocjacjach forsuje wybor swojego sadu *proces

odbywa się w języku obcym *strony nie mają wpływu na wybor sędziego *brak poufności

*zabierają dużo czasu *wysokie koszty

Postepowanie arbitrażowe – polubowne w sprawach gospodarczych *strony muszą się

zgodzić na arbitraż *klauzula arbitrażowa w kontrakcie *może być prowadzony przed stałym

sądem arbitrażowym lub nie Zalety *strony mogą ustalic miejsce i język postepowania

*spory rozstrzygaja fachowcy *jednoinstancyjność postepowania – brak możliwości

odwolania (wyjatek – gdy nastepuje uchybienie formalno – prawne) *nie sa wymagani

obroncy * poufność postepowania *niższe koszty *orzeczenie sądy arbitrażowego jest

ostateczne i obowiązuje dla obu stron Zapis na sąd polubowny *wpisanie do kontraktu

klauzuli *zawarcie odrębnej umowy w sprawie arbitrażu – forma pisemna, podpisy, strony

musza mieć zdolność prawna do zaciagania zobowiązań Elementy dodatkowe zapisu:

*miejsce arbitrażu *prawo materialne *liczba arbitrów *zasady postepowania prz arbitrażu

*język

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument