Terminologia - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Terminologia - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (340 KB)
20 strona
1Liczba pobrań
826Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: terminologia; definicje zagadnień. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 20
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - Ekonomia (2).doc

Ograniczony (rzadki) zasób

Zasób, na który popyt przy zerowej cenie przekraczałby podaż.

Rynek (mechanizm rynkowy)

Proces, w którym decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych dotyczące spożycia różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw dotyczące struktury i sposobu produkcji oraz decyzje zatrudnionych dotyczące wymiaru czasu pracy i miejsca zatrudnienia, są determinowane przez mechanizm cen.

Ekonomia pozytywna Sądy ekonomiczne będące obiektywnym i naukowym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki.

Wolny rynek Rynki, na których nie występuje interwencjonizm państwowy. Rynek, na którym ceny kształtują się jedynie pod wpływem podaży i popytu.

Mikroekonomia Gałąź ekonomii zajmująca się szczegółową analizą decyzji jednostek gospodarczych dotyczących określonych towarów.

Makroekonomia Gałąź ekonomii zajmująca się współzależnościami w gospodarce, jako całości.

Gospodarka mieszana Gospodarka, w której problemy ekonomiczne rozstrzygane są w rezultacie współdziałania sektora prywatnego i publicznego.

Ekonomia, normatywna

Sądy (twierdzenia) ekonomiczne oparte na subiektywnym systemie wartościowania.

Gospodarka nakazowa System gospodarczy, w którym wszelkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo.

Rynek (warunki wymiany) Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami i nabywcami.

Cena równowagi Cena, przy której oferowana ilość dobra równa jest ilości zapotrzebowanej.

Dobro normalne

Dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

Nadwyżka podaży Sytuacja, w której przy danej cenie, ilość dobra oferowana na sprzedaż przekracza ilość, jaką nabywcy są skłonni kupić.

Statyka porównawcza Badanie wpływu jednego z pozostałych czynników determinujących popyt i podaż na cenę i ilość dobra odpowiadającą równowadze.

Cena rynkowa Cena obowiązująca na rynku.

Popyt Ilość dobra, jaką nabywcy są skłonni zakupić przy, różnych poziomach cen

Dobro niższego rzędu Dobro, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu.

Nadwyżka popytu Sytuacja, w której przy danej cenie popyt przewyższa podaż.

Podaż Ilość dobra, jaką oferują sprzedawcy przy różnych poziomach ceny.

Kontrola cen

Regulacje rządowe określające poziom lub pułap cen, nierzadko uniemożliwiające osiągnięcie przez ceny poziomu równowagi rynkowej.

Prawo malejących przychodów

W miarę zwiększania zatrudnienia w danej gałęzi, każdy następny zatrudniony przyczynia się do wzrostu łącznej produkcji gałęzi w stopniu mniejszym niż poprzedni.

Produkt narodowy brutto Wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie do ich poziomu w określonym czasie w przeszłości

Podział dochodu Sposób podziału dochodu między różne grupy społeczne lub jednostki ( w ramach danego kraju lub gospodarki światowej)

Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji)

Krzywa wyznaczająca przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra maksymalna wielkość produkcji dobra drugiego

Stopa bezrobocia Odsetek siły roboczej pozostający bez pracy.

Zadanie 1

Które z poniższych stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekonomii?

a) Na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach zachodnich, nastąpił gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

b) Wyższe opodatkowanie wyrobów tytoniowych ograniczy palenie.

c) Na początku lat osiemdziesiątych znacząco zwiększyło się bezrobocie wśród pracowników budowlanych.

d) Wzrost sumy dochodów społeczeństwa spowoduje wzrost wydatków konsumpcyjnych.

e) Pracownik, który otrzymał podwyżkę wynagrodzenia, prawdopodobnie zwiększy sumę wydatków przeznaczanych na zakup dóbr i usług luksusowych.

f) Przedsiębiorstwo zainwestuje w zakup maszyn, jeżeli przewidywana stopa zwrotu jest zadowalająca.

g) Wysoka stopa procentowa w gospodarce może ograniczyć aktywność inwestycyjną.

• Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe:

1. Dobro komplementarne to taki towar, który musi być użytkowany łącznie z innym. 2. Dobro niższego rzędu to towar wyprodukowany wadliwie 3. Dobra substytucyjne to dobra wykluczające się przy zaspokajaniu określonej potrzeby 4. Jeżeli cena dobra X rośnie, a popyt na towar Y maleje, to dobra te są dobrami komplementarnymi. 5. Wszystkie dobra mają swoje substytuty.

6. Jeżeli dwa dobra są dobrami komplementarnymi, to wzrost ceny jednego z nich spowoduje spadek popytu na drugie dobro.

Popyt na dobro normalne:

a)rośnie wraz ze wzrostem ceny tego dobra, b)spada wraz ze spadkiem ceny tego dobra, c)spada wraz ze wzrostem ceny tego dobra, d)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Dobro luksusowe, to każde dobro, dla którego:

a) wzrost dochodu powoduje spadek popytu,

b) popyt jest nieelastyczny,

c) wzrost ceny może spowodować wzrost popytu,

d) żadna z powyższych.

Prawo Engla mówi, że wraz ze wzrostem dochodów:

a) rośnie udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem,

b) rośnie udział wydatków na dobra wyższego rzędu (luksusowe),

c) maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Efekt Veblena odnosi się do dóbr:

a)luksusowych,

b)wyższego rzędu,

c)niższego rzędu,

d)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Paradoks Giffena polega na:

a)wzroście popytu na dobra podstawowe przy wzroście ich ceny i dochodów konsumenta;

b)wzroście popytu na dobra prestiżowe pod wpływem wzrostu ich ceny;

c)wzroście popytu na dobra podrzędne, niemające bliskich substytutów, przy wzroście ich cen w warunkach, gdy towary na rynku są ogólnie trudno dostępne i ceny ich rosną;

d)wzroście popytu na dobra podstawowe, przy spodziewanych podwyżkach ich cen

w przyszłości;

e) żadna odpowiedź nic jest prawidłowa.

Efekt snoba:

a)polega na kupowaniu produktów w celu utożsamiania się z pewną grupą nabywców,

b)wielkość popytu, na dane dobro, zgłaszanego przez konsumenta zmienia się w odwrotny sposób w porównaniu do zmian wielkości popytu pozostałych konsumentów,

c)dotyczy dóbr luksusowych, d)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Płatności transferowe Świadczenia pieniężne na rzecz jednostek, od których nie wymaga się w zamian żadnych usług

Ogólny poziom cen Wskaźnik średniego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce w danym okresie do ich poziomu w określonym czasie w przeszłości

Zadanie 2

Określ czy wymienione poniżej dobra są dobrami substytucyjnymi, komplementarnymi czy niezależnymi:

1. krawat i koszula..................k..........................................................

2. wełna i bawełna..........s..................................................................

3. książka i benzyna............n.............................................................

4. węgiel i gaz ziemny................s.....................................................

5. samochód i autostrada..................k...............................................

6. radio i prąd.....................k..............................................................

Zadanie 3

W podanej tabeli oznacz krzyżykami bezpośrednie determinanty popytu i podaży.

Czynnik Popyt Podaż Ceny dóbr substytucyjnych ☺

Podatek VAT ☺ ☺

Dostępność czynników wytwórczych ☺

Dochody konsumentów ☺

Ceny dóbr komplementarnych ☺

Nowoczesność metod wytwarzania ☺

Moda, reklama ☺

Pensje dla pracowników ☺

Pogoda ☺

Cena rozpatrywanego dobra ☺ ☺

Oczekiwania, co do przyszłej wielkości ☺

Zadanie 4

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wykreśl krzywa popytu na jabłka

Jak wpłyną na położenie krzywej popytu następujące zmiany:

Kombinacj

e Cena

A 6,0 5 B 5,0 15 C 4,0 25 D 3,0 35 E 2,0 50 a) wzrost cen gruszek,

b) spadek dochodów konsumentów owoców,

c) spadek cen dóbr komplementarnych dla jabłek,

d) popularyzacja zdrowego trybu życia.

Q a) c) d)

d) D2 D0 D1

Zadanie 5

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wykreśl krzywą podaży jabłek.

Jak wpłyną na położenie krzywej podaży następujące zmiany:

Kombinacje Cena

A 6,0 50 B 5,0 35 C 4,0 25 D 3,0 15 E 2,0 5

a) wzrost kosztów produkcji jabłek,

b) spadek liczby producentów jabłek,

c)wprowadzenie nowej, bardziej efektywnej,

technologii

przechowywania jabłek,

d) wzrost cen sadzonek drzewek owocowych.

P S1

a) b) d) s0 s2

C)

Q

Jeżeli dobra A i B substytutami, to wzrost ceny dobra A spowoduje:

a) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i przesunięcie krzywej popytu na dobro B w lewo, b) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i niezmienność krzywej popytu na dobro B;

c) ruch całej krzywej popytu na dobro A i niezmienność krzywej popytu na dobro B,

d) przesuniecie krzywej popytu na dobro A i równoczesne przesuniecie krzywej popytu na dobro B.

e) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i przesunięcie krzywej popytu na dobro B w prawo;

Jeżeli dobra A i B są dobrami komplementarnymi, to spadek ceny dobra A spowoduje:

a) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i przesunięcie krzywej popytu na dobro B w lewo;

b) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i niezmienność krzywej popytu na dobro B,

c) ruch całej krzywej popytu na dobro A i niezmienność krzywej popytu na dobro B;

d) przesunięcie krzywej popytu na dobro A i równoczesne przesunięcie krzywej popytu na dobro B.

e) ruch wzdłuż krzywej popytu na dobro A i przesunięcie krzywej popytu na dobro B w prawo;

Zadanie 6

Na rysunku krzywa popytu na pióra uległa przesunięciu z pozycji D0 do D1. Które z czynników mogły spowodować owo przesunięcie?

a) Spadek cen substytutów piór.

b) Spadek cen produktów komplementarnych

c) Spadek cen surowców stosowanych do wyrobu piór.

d) Spadek dochodów konsumentów (traktujemy pióra jako dobro niższego rzędu).

e) Obniżka podatku od wartości doda- nej (VAT).

f) Spadek dochodów konsumentów (tym razem uznajemy pióra za dobro normalne).

g) Reklama piór

Zadanie 7

Rysunek przedstawia przemieszczenie krzywej podaży namiotów z położenia S0 do S1., Które z czynników mogły

spowodować owo przesunięcie?

a) Wdrożenie nowej metody produkcji namiotów.

b) Spadek cen uzupełniającego wyposażenia turystyczno-kempingowego.

c)Wzrost stawek płac pracowników zatrudnionych przy produkcji

namiotów.

d) Wzrost dochodów konsumentów (załóżmy, że namiot zaliczany jest

(dóbr normalnych).

e) Spadek cen materiałów stosowany do produkcji namiotów. Które z poniższych czynników mogły wywołać wzrost cen domów i mieszkań?

Które z poniższych czynników mogły wywołać wzrost cen domów i mieszkań?

a) Spadek aktywności budowlanej.

b) Zwiększenie kredytów udzielanych nabywcom domów i mieszkań

c) Wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych.

d) Wyprzedaż mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom.

Które z poniższych czynników mogły spowodować przesunięcie krzywej popytu na aparaty fotograficzne?

a) Spadek ceny aparatów fotograficznych.

b) Wzrost dochodów realnych.

c) Spadek ceny filmów do aparatów fotograficznych.

Zadanie 8

Na wykresach przedstawiono krzywe popytu (D1) i podaży (S1) oraz początkową cenę (P1) i ilość równowagi (Q1).

Przedstaw na wykresie opisane poniżej zmiany na poszczególnych rynkach oraz oceń jaki wpływ miało to na

popyt (D), podaż (S), cenę (P) oraz ilość (Q).Użyj następujących symboli: wzrost (↑), spadek (↓), bez zmian (—).

a) Wzrost ceny opon dostarczanych przez dostawców dla fabryki produkującej traktory. Określ sytuację na

rynku traktorów. Podaż

D S P Q2

_

Podaż- jeżeli ceny dla producenta rosną to cena jest jest większa a ilość produkcji spada

P1

Q1

Q!

Q

Q S2

D

S1

P2

Q2

b) Wpływ wzrostu liczby urodzeń niemowlaków na rynek pieluch. Popyt

Cena wzrosła, kupcy zwiększyli cenę, –bo jak popy wzrasta to cena i ilość tez wzrasta

Pojęcia:

Cena maksymalna:

a) dotyczy dóbr wytwarzanych w ograniczonych ilościach w stosunku do popytu. Czegoś jest malo a popyt jest duzy

b) stosowana jest w celu ochrony konsumenta przed nadmiernie wysokimi cenami,

c) to przykład ceny urzędowej

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

W przypadku nadwyżki podaży produktów nad ich popytem:

a) skuteczne jest ustanowienie przez państwo ceny minimalnej,

b) skuteczne jest ustanowienie przez państwo ceny maksymalnej,

c) konieczna może stać się ochrona producenta,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Na rynku paliw został wprowadzony podatek akcyzowy, w wyniku którego:

a) nastąpił wzrost popytu na paliwa, gdyż cena równowagi zmalała,

b) popyt na paliwa pozostał bez zmian lecz podaż paliw zmalała,

c) wzrosła cena równowagi, co spowodowało spadek popytu na paliwa,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Pojęcie stan równowagi rynkowej odnosi się do:

a) stanu, w którym danej cenie odpowiada ta sama wielkość popytu i podaży,punkt przecięcia się popytu i podaży

b) stanu powyżej tzw. ceny minimalnej,

c) stanu niestabilności ceny rynkowej,

d) stanu stabilności zwyczajów nabywczych konsumentów.

D S P Q2

P

Q

P2

P1

Q1 Q2

S1

D2

D1

2170

Jeżeli na rynku cena równowagi żywca wieprzowego wynosi 70 zł/kg i rząd wprowadzi cenę minimalną na poziomie 100 zł/kg, to na rynku będziemy mieli do czynienia z:

a)równowagą, b)niedoborem podaży, c) nadwyżką podaży,(skup narzucił taka cenę producent produkuje na max) d)nadwyżką popytu.

Działalność mechanizmu rynkowego polega na:

e)a) automatycznym przywracaniu równowagi na rynku za pomocą określonych reakcji sprzedających i kupujących, (walka między popytem a podąża)

b) automatycznym przesunięciu krzywej popytu w górę w przypadku wzrostu popytu lub w dół w przypadku jego spadku,

c) automatycznym przesunięciu krzywej podaży w górę w przypadku wzrostu podaży lub w dół w przypadku jej spadku,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 9 (18.10.2008)

Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje

postać: Qd=1925-5P, funkcja podaży: QS=1670+10P.

a) Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej. Y=ax+b funkcja liniowa

QD=QS 1925-5P=1670+10P255=15PPe=17 Cena równowagi Pe wynosi 17

Qd =1925-5*17=1840 QS =1670+10*17=1840 Przy cenie Pe 17 ilość równowagi wynosi 1840

b) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek wzrostu atrakcyjności towaru w oczach klienta popyt na rozpatrywane dobro wzrośnie o 495 sztuk przy każdym poziomie ceny?

Qd =1925+495-5P=1670+10P750=15PPe=50 QS =1670+10*50=2170 Qd =1925+495-5*50=2170Qe=2170 Ilość równowagi wynosi Qe=2170

+S

-D

+/-

P

Q

S

D

50

17

1840

c) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek spadku dochodów

konsumentów, popyt na rozpatrywane dobro spadnie o 10%?

Qd 1925*0,9=1925*10%=192,5 1925-192,5=1732,5Qd =QSQd =1732,5-5P=1670+10P= QS 62,5=15PPe=4,17 Qd =1732,5-5*4,17=1711,9=Pe Ilość równoważąca rynku wynosi 1711,9

d) Z jakim rynkiem dobra mamy do czynienia?

DOBRO NORMALNE

Zadanie 10

Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje

postać: Qd=2490-15P, funkcja podaży: QS=2105+20P.

e) Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.

Qd= QS2490-15P = 2105+20P 385=35 PPe=11

Qd=2490-15*11= 2325

QS=2105+20*11= 2325

f) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek spadku kosztów

produkcji podaż na rozpatrywane dobro zmieni się o 175 sztuk przy każdym poziomie ceny?

QS=2105+175+20P=2280+20P 2280+20P= Qd2280+20P=2490-15P35P=210P=6

g)Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli w wyniku tego rocznej suszy podaż ulegnie redukcji o 50%

QS=2105+20P2105*0,5=2105*50%=1052,5 2105-1052,5=1052,5Qd =QS2490-15P = 1052,5+20P

1437,5=35PP=41,07

QS=1052,5+20*41,07=1873,9=Pe

Ilość równoważąca rynku wynosi 1873,9=Pe

h)Z jakim rynkiem dobra mamy do czynienia? Dobrem normalnym

4,17

1711,9

*C

*B

Zadanie 11

W zespole zatrudnionym przez firmę Bayer jest 5 osób, które zajmują się opracowywaniem szaty graficznej opakowań lub wymyślaniem haseł reklamowych. Bez względu na liczbę zatrudnionych przy danym zajęciu, jeden zatrudniony może opracować 10 rysunków albo wymyślić 5 haseł reklamowych.

a) Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych tego zespołu.

b) Załóżmy, że dzięki wynalezieniu nowej techniki komputerowej opracowywanie szaty graficznej stało

się łatwiejsze i jeden zatrudniony może zaprojektować 15 rysunków. Wykreśl nową krzywą

transformacji.

1 osoba- 10 rysunków lub 5 haseł reklamowych

5 osób – 50 rysunkówlub 25 haseł

Zadanie 12

W Middle Office pracownicy zajmują się rozliczaniem bonów skarbowych i obligacji. Krzywa możliwości produkcyjnych tego departamentu przedstawiona jest na rysunku.

Która z kombinacji obu produktów jest osiągalna dla pracowników departamentu przy obecnym stanie?

A Tylko A.

B Tylko B.

C A i B.

D. A, B i C e. Tylko D.

X1

X2

Hasła

Rysunki

50

25

20

80

25

50

Hasła

Rysunki

KMP-krzywa możliwości Popytu

bony

*A

Dobra produkcyjne

Dobra konsumpcyjne *D

*B

Zadanie 13

Rysunek przedstawia krzywą możliwości produkcyjnych pewnej gospodarki. Jeżeli jest ona w fazie recesji, to, którą z czterech kombinacji dóbr (A, B, C. D, E) wytwarza?

Tylko C recesja dąży do zmniejszenia produkcji

Zadanie 14

Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych dóbr A i B oraz zaznacz punkt X, w którym gospodarka nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Jak przesunie się krzywa możliwości produkcyjnych, gdy:

1)Stanieją surowce do produkcji dobra B,

2)Odkryto nowe złoża surowców wykorzystanych do

produkcji dóbr A i B

3)Wynaleziono nową technologię produkcji dobra A

4)Wzrośnie efektywność produkcji dobra B

5)Zdrożeją surowce do produkcji dobra A

6)Na skutek zdarzenia losowego uległa zniszczeniu

część maszyn do produkcji dobra B

7)Na skutek wzrostu dochodowości do gospodarki

napływa kapitał

8)Na skutek niskiej dochodowości w gałęzi B

następuje odpływ kapitału do gałęzi A.

Dobra konsumpcyjne *C

*E

U sł

u gi

p u

b lic

zn e

Dobra prywatne

*b *c

*a

Zadanie 15

Rysunek przedstawia w formie krzywej transformacji dokonywany

przez społeczeństwo wybór między usługami publicznymi a dobrami

prywatnymi. Trzy punkty A, B, C przedstawiają różny stopień

zaangażowania państwa w procesy gospodarcze. Dopasuj poszczególne

punkty do następujących hipotetycznych sytuacji:

a) gospodarka, w której interwencja państwa ograniczona jest do minimum, a sektor publiczny świadczy jedynie minimalną ilość niezbędnych usług.

b) gospodarka, w której państwo bierze na siebie duży zakres odpowiedzialności za sprawy gospodarcze, realizuje politykę wysokiego opoda- tkowania oraz świadczenia dużego zakresu usług publicznych,

c) gospodarka, w której państwo świadczy usługi

publiczne w zakresie większym niż niezbędne

minimum, ale pozostawia swobodę sektorowi

prywatne

1. Krzywa możliwości produkcyjnych:

a) przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego dobra maksymalną produkcję drugiego dobra,

b) przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego dobra minimalną produkcję drugiego dobra,

c) obrazuje wielkość produkcji tylko dwóch dóbr,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

2. Punkty leżące powyżej krzywej możliwości produkcyjnej:

a) wykraczają poza obszar dopuszczalnego wyboru ekonomicznego,

b) istniejące zasoby kapitału i pracy uniemożliwiają ich osiągnięcie,

c) są możliwe do osiągnięcia w przypadku zwiększenia zasobów kapitału i pracy lub w wyniku postępu technicznego,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

3. Która z poniższych zmian będzie miała miejsca, gdy wdroży się nową lepszą technologię produkcji dobra X (zastosuj koncepcję krzywej możliwości produkcyjnych):

a) wzrośnie poziom życia społeczeństwa,

b) gospodarka wytworzy więcej dobra X,

c) poprawi się efektywność gospodarki,

d) gospodarka może wytworzyć więcej dobra X, jak i

dobra Y.

4. Gospodarka kraju X ogranicza się do produkcji

dwóch dóbr: samochodów i suszarek do włosów. Jeżeli pojawi się nowa technologia mająca zasto- sowanie przy produkcji samochodów to:

a) może wzrosnąć liczba produkowanych samochodów,

b) spadnie liczba produkowanych samochodów i suszarek,

c) wzrośnie realna wartość kapitału w gospodarce,

d) spadnie liczba produkowanych samochodów, a liczba

80y

20x

150y

50x

20 1 19 50 1 49

y

Zadanie 16

Możliwości producentów I i II w zakresie wytwarzania dóbr X i Y przedstawia tabela. Obaj producenci są tak samo wyposażeni w czynniki produkcji. Zakładamy doskonałą substytucyjność czynników produkcji wykorzystywanych do produkcji dóbr X i Y oraz ich doskonałą podzielność.

Tabela l

Producent 1 Producent 2

Dobro X 20 albo 50 albo

Dobro Y 80 150

Wykorzystując dane z tabeli:

a)Wykreśl krzywe możliwości produkcyjnych obu producentów;

Producent 1 Producent 2

x 20 4 3 50

y 80 1/4 1/3 150

b)Oblicz koszty alternatywne produkcji jednostki X i jednostki Y producentów 1 i 2;

80/20=4 20/80=

1/4 150/50=3

50/150= 1/3

c)oceń, który producent jest efektywniejszy w produkcji X, a który w produkcji Y;

Producent 1 x=1/4

Producent 2 y=3

d) uzupełnij tabelę 2, wpisując brakujące wartości współrzędnych punktów produkcji.

Tabela 2

Producent 1 Producent 2

Dobro X Dobro Y Dobro X Dobro Y 6 56 6*4=24 80-24=56 21 87 21*3=63 150-63=87

17 12 17*4=68 80-68=12 43 21 43*3=129 150-129=21 13 28 80-28=52 52*1/4=13 39 33 150-33=117 117*1/3=39 4 64 80-64=16 16*1/4=4 6 132 150-132=18 18*1/3=6

80 76

4

150

147

3

x

y

x

Materiał pomocniczy

Tabela. Rodzaje elastyczności cenowej popytu

Rodzaj (nazwa)

popytu

Opis słowny

Wskaźnik liczbowy

Prezentacja graficzna

proporcjonalny

(jednostkowy)

procentowa (względna)

zmiana wielkości popytu

jest taka sama jak pro-

centowa zmiana ceny

Ed = l

elastyczny

procentowa (względna)

zmiana wielkości popytu

jest większa od procen-

towej zmiany ceny

Ed > l

nieelastyczny

procentowa (względna)

zmiana wielkości popytu

jest mniejsza od pro-

centowej zmiany ceny

0 < Ed < l

całkowicie

nieelastyczny

wielkość popytu nie

reaguje na zmianę ceny

Ed = 0

doskonale

elastyczny

przy danej cenie wielkość

popytu może przybierać

dowolne rozmiary

Ed —> ∞

Zadanie 17

A)Wzrost ceny pewnego dobra z 10 PLN do 20 PLN, spowodował spadek ilości nabywanej tego dobra z 3 tyś. do 2 tyś. jednostek. Oblicz elastyczność cenową popytu w punkcie na to dobro.

Popyt spadł o 1 tysiąc jednostek 3tyś-2tyś . Cena z 10 zł wzrosła na 20 zł różnica 10 zł

B)Wzrost ceny rowerów z 1000 PLN do 1500 PLN, spowodował spadek ilości nabywanej tego dobra z 5 tyś. do 3 tyś. jednostek. Oblicz elastyczność cenową popytu w punkcie na to dobro.

C)Gdy cena rowerów wzrosła o 5%, ilość nabywana rowerów zmniejszyła się o 7%. Oblicz współczynnik elastyczności cenowej popytu na rowery.

D)Cena reklam wzrosła o 7%, ilość reklam zmniejszyła się o 18%. Oblicz współczynnik elastyczności cenowej popytu na reklamę.

elastycznypopytEE pdpd __1_ 7

4 2

%7

%18 >==

PP

QQ E pd

/

/ 11

∆ =

znynieelastycpopytE

P

P E pd

Q

Q

pd ....0 3

1

10

10 /

3000

10001 1

<=== ∆

=

nynielastyczE

P

P E pd

Q

Q

pd ...1... 5

4 2*

5

2

1000

500 :

5000

20001 1

<=== ∆

=

cenyzmiana

popytuwielkosciwaniazapotrzebozmiana E pd

_%

)(_% − =

elastycznypopytEE pdpd __1_ 5

2 1

%5

%7 >==

E)Załóżmy, że cena bananów wzrosła z 2 PLN do 3 PLN i w tym przedziale zmienności ceny elastyczność cenowa popytu na banany wynosi 0,9. Jak zmieni się ilość nabywana bananów, gdy nabywcy przy cenie wynoszącej 2 PLN zakupili 100 kg bananów?

I.Przypadek 2zl na 3zl

Q2-100=45Q2=145

Jest to przypadek gdyby było to dobro wyszego rzdu

II.Przypadek, jeżeli się zmniejszy

Q2-100=-4,5Q2=55

Jest to przypadek gdyby było to dobro normalne, gdyz wraz ze wzrostem ceny popyt spada.

WNIOSEK: określić, jakie będzie dobro.

Zastosować +/- w cenowej elastyczności popytu.

F) Gdy - przy liniowej zależności między ceną a wielkością popytu - bezwzględna wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu jest mniejsza od jedności, to popyt jest:

a) elastyczny,

b) sztywny,

c) doskonale elastyczny,

d) nieelastyczny.

9,0=pdE

9,0 2

32 :

100

1002 +=

−− =

Q Epd

100/*45,0 100

1002 _____2/9,02*

100

1002 =

− =

QQ

9,0 2

32 :

100

1002 −=

−− =

Q Epd

10/*45,0 100

1002 −=

Q

Zadanie 18

A) Oblicz elastyczność mieszaną popytu na dobro A na podstawie następujących danych:

PB QDa ilość popytu na dobra

4 20

2 10

Czy dobra A i B są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi? Odpowiedź uzasadnij.

B) Ile wynosi elastyczność mieszana popytu na dobro X, gdy jego ilość zmniejszyła się o 10%, cena zaś dobra Y

wzrosła z 10 PLN do 10, 5 PLN. Czy dobra X i Y to dobra substytucyjne, czy komplementarne? Odpowiedź

uzasadnij.

ILOSC ZMNIEJSZYLA SIĘ O 0 10% A CENA WZROSLA O 5%

C), Jeżeli Edp= -0, 5, to jest to potwierdzeniem faktu, że analizowane dobra są..KOMPLEMENTARNE

D), Które z poniższych par charakteryzują się ujemną elastycznością mieszaną popytu:

a) Długopis i pióro b)źarówka i prąd c)piwo i wino d)motor i benzyna

Zadanie 19 OD STRONY PRODUCENTA

c) Cena

torebki

Ilość nabywana

(tyś.)

Suma

wydatków

(utarg)

Prosta cenowa

elastyczność popytu b)

1,80

elastyczn

20 36 6 1,80*20=36

1,50

nieelast

30 45 1 2

/3 1,50*30=45

1,20

40

48

1

1,20*40=48

0,90

50

45

3/5

0,90*50=45

0,60

60

36

1/3

0,60*60=36

( ) Py

Py Edc

∧∧ +−= :

Qx

Qx /

spadailoscicenaponieważjnesubstytucydobroEdc _________1 4

2 :

20

10 +==

ARNEKOMPLEMENT DOBRO 2= %5

%10 =dcE

6 6

1 :1

8,1

3,0 :

20

20 ===pdE

3

2 1

3

5

5

1 :

3

1

5,1

3,0 :

30

10 ====pdE

1 4

1 :

4

1

2,1

3,0 :

40

10 ===pdE

5

3

3

1 :

5

1

9,0

3,0 :

50

10 ===pdE

3

1

2

1 :

6

1

6,0

3,0 :

60

10 ===pdE

a) Przypuśćmy, że cena jednostkowa wynosi 1,20. O ile zmieni się wielkość zapotrzebowania po obniżeniu ceny o 0,30. Odp.ZWIĘKSZY SIĘ O 10 TYS SZTUK

b) Oblicz sumę wydatków nabywców przy każdym wskazanym poziomie ceny. CENA X* ILOSC

c) Oblicz prostą elastyczność cenową popytu dla każdego poziomu ceny od 0,60 do 1,80. d) Przy jakiej cenie .utarg jest największy?

Przy cenie 1.20 utarg jest najwyższy popyt elastyczny =1 e) Przy jakiej cenie elastyczność popytu równa się - l? f) W jakim przedziale cen popyt jest elastyczny, a w jakim nieelastyczny?

Nieelastyczny Ed<1ElastycznyEd>1

Zadanie 21

Poniższe dane dotyczą krzywej popytu na mecz hokejowy:

cena biletu 14 16 18 20 22

wielkość popytu na bilety 6000 5600 5200 4800 4400

93600 9600 96800

a) jeśli stadion, na którym odbywa się mecz, ma 5200 miejsc i jeśli cena biletu wynosi 20 zł, to czy stadion będzie pełny?Nie wolnych miejsc 400

b) jeśli nie, ile będzie wolnych miejsc?400

c) jaka jest cena równowagi biletu na mecz? 18

d) czy opłaca się właścicielowi stadionu obniżyć cenę biletów? (odpowiedź uzasadnij,Edp)

nie oplaca siępopyt nieelastyczny

b) czy opłaca się podnieść cenę biletów? (odpowiedź uzasadnij, wykorzystując Edp)

TAK oplaca się zwiększy się utarg

Material pomocniczy

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120

P

Q

Epd = -1

Popyt

Popyt

6

5 10*

12

1

20

2 :

4800

400

20

1820 :

4800

48005200 ===

−− =pdE

Cena spadła

Cena wzrosła

Elastyczność cenowa popytu a zmiany wielkości utargu

Zmiana ceny Zmiana utargu

popyt elastyczny

Epd<-1

Epd=-1 popyt nieelastyczny

Epd>-1

wzrost spadek 0 wzrost

spadek wzrost 0 spadek

Zadanie 20

A) Współczynnik Edp jest równy -0,67. Oznacza to, że popyt jest nieelastyczny. Wzrost ceny o 10%

powoduje spadek wielkości popytu o 6,7 % oraz .wzrasta TR(Total Revenu) przedsiębiorstwa.

B) Edp = -1,9. Oznacza to, że popyt jest elastyczny Spadek ceny o 10% powoduje wzrost wielkości

popytu o 19.% oraz .wzrosnie.TR producenta.

C) W wyniku obniżenia ceny pary skarpetek z 10 jp do 8 jp konsumpcja wzrosła z 22 do 30 par. Wartość

współczynnika cenowej elastyczności popytu (Edp) obliczona metodą punktową wynosi 1/8 co oznacza, że

popyt na skarpetki jest .elastyczny i zastosowana polityka cenowa spowoduje..wzrost przychodów

całkowitych ze sprzedaży (TR).

D) W wyniku wzrostu ceny kg czereśni z 9 jp do 19 jp tygodniowa konsumpcja obniżyła się z 30 do 20 kg.

Wartość współczynnika cenowej elastyczności popytu (Edp) obliczona metodą łukową wynosi. .3/10 co

oznacza, że popyt na czereśnie jest.....nieelastyczny. i zastosowana polityka cenowa spowoduje ..wzrost przychodów całkowitych (TR)

Zadanie 22

Firma „Karna”, wytwarzająca dobro A, w krótkim okresie ponosi straty. Na podstawie badań empirycznych ustalono, że przy obecnej cenie sprzedaży dobra A elastyczność cenowa popytu na nie wynosi -2,2( np.meble dobra wyższego rzędu). Dążąc do zmniejszenia strat, zarząd firmy powinien:

a) podwyższyć cenę, b) obniżyć cenę, c) nie zmieniać poziomu ceny Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając tylko podane informacje.

Zadanie 23

Oblicz elastyczność dochodową popytu na dobro X na podstawie następujących danych:

I QDX

10 000 100

1 2 000 110

Dobro normalne EDi<1

Konsumpcja spada

Różnice=

10

2

1

10000

2000 :

100

10 ==

= ∆

i

idi

Q

Q

E

Różnice=

2000

rownowaga

Zadanie 24

A) Firma X wytwarza dobro, na które elastyczność dochodowa popytu wynosi EDI= –2,5. Z prognozy agendy

rządowej wynika, że dochody realne ludności będą wzrastać w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 3% rocznie.

Jakiej rady udzielisz zarządowi firmy:

a) zwiększyć skalę produkcji,

b) ograniczyć produkcję,

c) nie zmieniać poziomu produkcji?

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając tylko podane informacje.

B) Jeżeli w wyniku wzrostu dochodów spada popyt na badane dobro, znaczy to, że: EDI<0

a) badane dobro jest dobrem obojętnym, Edi przyjmuje wartość O,

b) badane dobro jest dobrem luksusowym, Edi przyjmuje wartość większą niż l,

c) badane dobro jest dobrem normalnym, Edi przyjmuje wartość między O a l,

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 25

Jeśli rząd ustalił cenę sprzedaży Q podręczników szkolnych na poziomie o 15% niższym od poziomu

odpowiadającego cenie równowagi, to:

a) taka cena jest ceną ...maxymalna.....

b) gdy współczynnik elastyczności cenowej podaży Esp = 0,6, to nastąpi wzrost/spadek (podkreśl

właściwe słowo) dostaw podręczników o ..9..%

Zadanie 26

Tabela zawiera dane o kształtowaniu się wielkości popytu i podaży książek, drukowanych przez przedsiębiorstwa w zależności od poziomu cen.

Cena 20 30 40 50 60 70 80

XD w tyś. 300 240 190 150 110 80 60

Xs w tyś. 40 70 110 150 210 270 340

a)wyznacz graficznie punkt równowagi na rynku książek i zinterpretuj go.

Dobro niższego rzędu

%909,015,0*6,0 %15

% 6,0

%

% ===

∆ ==

∆ =

S

Q

S Esp

50

60

30

70 150 250

b) niedobor

rynkowy

Nadwyżka 100

b) cena 30 jp jest ceną (minimalną /maksymalną), która wywoła (niedobór/ nadmiar) rynkowy w wy-

sokości ....170....(różnica między rownowaga cenowa 240-70=170)

c) cena 60 jp jest ceną (minimalną /maksymalną), która wywoła (niedobór/ nadmiar) rynkowy w wysokości

.....100...

d) porównaj współczynnik elastyczność cenowej popytu i podaży przy zmianie ceny książek z 40jp do

50jp.

Podaż elastyczna

Zadanie 27

Niech elastyczność cenowa podaży na złoto wynosi we Francji 4, a w Wielkiej Brytani 2,5. Jaki jest

wpływ wzrostu ceny uncji złota we Francji o 2% i Wielkiej Brytani o 1% na ilość złota sprzedaną w

każdym z tych krajów?

1. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na dane dobro wynosi 0,5 (nieelastyczny) to popyt zmienia

się:

a) w odwrotnym kierunku niż dochód,

b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu,(niezbyt silne zmiany)

c) w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu,

d) w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniu.

2. Jeżeli popyt na pewien produkt jest określony jako elastyczny względem ceny, to:

a) wzrost ceny spowoduje zwiększenie sprzedanej ilości, ale ogólna wielkość utargu zmaleje,

b) wzrost ceny spowoduje zmniejszenie sprzedanej ilości, ale ogólna wielkość utargu wzrośnie,

c) spadek ceny spowoduje zwiększenie sprzedanej ilości, ale ogólna wielkość utargu zmaleje,

d) spadek ceny spowoduje zwiększenie sprzedanej ilości i zwiększenie ogólnej wielkości utargu.

3. Ekonomista zaliczy określone dobro konsumpcyjne do dóbr niższego rzędu, gdy elastyczność:

a) dochodowa popytu wynosi -0,5, (>0)

b) cenowa popytu wynosi -1,3,

c) mieszana popytu wynosi -0,7,

d) dochodowa popytu wynosi 1,3,

e) mieszana popytu wynosi 0,1.

4. Jeśli masło i margaryna (dobra substytucyjne) mają mieszaną elastyczność popytu równą 2, a cena masła wzrasta z 20 do 30 pensów za funt, to popyt na margarynę wzrośnie o:

a)20%,

b) 25%,

c) 75%,

d) 100%,

e) 150%.

ceny uncji złota we Francji o 2% i W.B o 1%

8%popyt wzrosł2,5%

___ 19

16 190

150190 :

40

4050 znynieelastycpopytEdp =

−− −=

4_ =FEsp 5,2_ =WBEsp

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument