Pytania egzaminacyjne moduł 3 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Pytania egzaminacyjne moduł 3 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (221 KB)
3 strony
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: pytania egzaminacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

MODUŁ III

Cena na rynku doskonale konkurencyjnym jest wynikiem:

a) oddziaływania podaży i popytu

b) jedynie decyzji producentów

c) kształtowania się kosztów produkcji

d) jedynie decyzji konsumentów

Firma doskonale konkurencyjna osiągnęła taki poziom produkcji, przy którym przeciętne koszty całkowite są mniejsze od ceny rynkowej produktu. Na

takiej podstawie możemy się domyślać, że:

a) Firma osiąga zysk nadzwyczajny

b) Firma osiąga zysk normalny

c) Firma odnotowuje stratę

d) Firma nie przynosi ani strat ani zysków

Firma doskonale konkurencyjna osiąga zysk ekonomiczny:

a) Z prawdopodobieństwem bliskim zera

b) Zawsze

c) W długim okresie

d) Krótkim okresie

Firma doskonale konkurencyjna realizuje zysk ekonomiczny jeśli:

a) cena jest większa od kosztów krańcowych

b) cena jest równa kosztom całkowitym przeciętnym

c) cena jest równa kosztom krańcowym

d) cena jest wyższa od kosztów całkowitych przeciętnych

Jeśli firma doskonale konkurencyjna osiąga taką produkcję, dla której cena jest równa kosztom całkowitym przeciętnym i koszty te zrównują się z

kosztami krańcowymi, to firma ta:

a) Osiąga zyski normalne

b) Osiąga zyski ekonomiczne

c) Odzyskuje koszty stałe

d) Odnotowuję stratę

Jeśli firma osiąga zysk ekonomiczny w krótkim okresie to:

a) Cena równa kosztom całkowitym przeciętnym

b) Koszty całkowite są równe utargowi całkowitemu

c) Cena jest równa kosztom całkowitym przeciętnym i kosztom krańcowym

d) Cena jest większa od przeciętnych kosztów całkowitych

Jeśli krzywa popytu na produkty danej firmy jest pozioma, wtedy utarg krańcowy jest:

a) mniejszy od ceny

b) trudno stwierdzić

c) większy od ceny

d) równy cenie

Koszty ekonomiczne obejmują wyłącznie:

a) Koszty rachunkowe, alternatywne, zysk normalny i zysk ekonomiczny

b) Koszty rachunkowe i alternatywne

c) Koszty rachunkowe, alternatywne i zysk normalny

d) Koszty rachunkowe

Krzywa popytu na produkty firmy doskonale konkurencyjnej jest:

a) Pionowa

b) Pozioma

c) Wznosi się na prawo

d) Opada na prawo

docsity.com

Krzywa popytu na produkty monopolu jest linią:

a) Równoległą do osi rzędnych

b) O nachyleniu ujemnym

c) Równoległą do osi odciętych

d) O nachyleniu dodatnim

Krzywą długookresowej podaży przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego jest:

a) Część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum kosztu zmiennego przeciętnego

b) Krzywa kosztu przeciętnego

c) Część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum kosztu całkowitego przeciętnego

d) Krzywa kosztu krańcowego

Krzywą krótkookresowej podaży przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego jest:

a) Krzywa kosztu przeciętnego

b) Część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum kosztu całkowitego przeciętnego

c) Część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum kosztu zmiennego przeciętnego

d) Krzywa kosztu krańcowego

Która z opisanych sytuacji wskazuje, że dane przedsiębiorstwo nie działa warunkach konkurencji doskonałej:

a) Krzywa utargu krańcowego jest malejąca w miarę wzrostu produkcji

b) Krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych mają kształt litery U

c) Produkcję zapewniającą równowagę wyznacza punkt zrównania utargu krańcowego z kosztem krańcowym

d) Utarg krańcowy jest równy cenie

Monopol osiąga zysk nadzwyczajny, gdy cena monopolowa jest:

a) Niższa niż przeciętny koszt całkowity

b) Niższa niż koszt marginalny

c) wyższa niż przeciętny koszt całkowity

d) wyższa niż przeciętny koszt zmienny

Na rynku konkurencji doskonałej:

a) Istnieje kilka cen tego samego produktu

b) Oferowane produkty są zróżnicowane

c) Cena jest stała

d) Jest wielu kupujących i sprzedających

Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego jest wyznaczone przez punkt przecięcia:

a) Krzywej kosztów krańcowych z krzywą kosztów zmiennych

b) Krzywej kosztów krańcowych z krzywą kosztów całkowitych przeciętnych

c) Krzywej kosztów krańcowych z krzywą utargu krańcowego

d) Krzywej kosztów krańcowych z krzywą kosztów stałych

Po osiągnięciu optimum ekonomicznego przez przedsiębiorstwo doskonale konkurencyjne, dalsze zwiększanie produkcji jest nieopłacalne, ponieważ:

a) Koszty krańcowe są niższe od ceny

b) Koszty krańcowe są niższe od kosztów zmiennych

c) Koszty krańcowe są niższe od utargu krańcowego

d) Koszty krańcowe są wyższe od utargu krańcowego

Popyt na produkty przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego jest:

a) Nieelastyczny

b) Sztywny

c) Elastyczny

d) Doskonale elastyczny

docsity.com

Przedsiębiorstwo monopolistyczne zwiększa produkcję jeśli:

a) Koszt krańcowy jest mniejszy od kosztu całkowitego przeciętnego

b) Koszt krańcowy jest większy od utargi krańcowego

c) Koszt krańcowy jest większy od kosztu całkowitego przeciętnego

d) Koszt krańcowy jest mniejszy od utargi krańcowego

W okresie długim, optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa doskonalekonkurencyjnego, oznacza, że przedsiębiorstwo:

a) Osiąga zysk ekonomiczny

b) Odnotowuje stratę

c) Osiąga zysk normalny

d) Firma nie przynosi ani strat ani zysków

W warunkach konkurencji doskonałej ceteris paribus przesunięcie krzywej popytu rynkowego w prawo powoduje:

a) Wzrost ceny równowagi

b) Obniżkę ceny równowagi

c) Spadek wytwarzanej produkcji

d) Brak zmiany ceny równowagi

W warunkach monopolu:

a) Utarg krańcowy maleje wraz ze wzrostem sprzedaży

b) Cena produktu jest dana z rynku

c) Utarg krańcowy rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży

d) Cena jest równa utargowi krańcowemu

W warunkach monopolu utarg krańcowy jest równy zeru, gdy:

a) Elastyczność cenowa popytu jest mniejsza od 1

b) Elastyczność cenowa popytu jest równa 0

c) Elastyczność cenowa popytu jest równa 1

d) Elastyczność cenowa popytu jest większa od 1

Zysk ekonomiczny to różnica między:

a) Utargiem całkowitym i kosztami rachunkowymi

b) utargiem przeciętnym i kosztami ekonomicznymi

c) utargiem całkowitym i kosztami ekonomicznymi

d) utargiem krańcowym i kosztami ekonomicznymi

Zysk przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego osiąga maksimum jeśli:

a) Utarg krańcowy tożsamy cenie jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest rosnący

b) Utarg krańcowy tożsamy cenie jest niższy od kosztu marginalnego

c) Utarg krańcowy tożsamy cenie jest wyższy od kosztu marginalnego

d) Przeciętny koszt całkowity jest równy zeru

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument