Prawda i fałsz - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawda i fałsz - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (169 KB)
3 strony
360Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawda i fałsz (test).
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Czy poniższe zdania są prawdziwe: 1. L. Petrażycki sformułował tezę o nieokreśloności emocji ludzkich. 2. Definicja legalna nie jest przepisem prawa. 3. Zazrądzenia są w Polsce źrudlami prawa powszechnie obowiązujacego. 4. Konstytucja Rzeczypospolitej nie zawiera przepisów samowykonalnych. 5. Źródłami prawa Unii Europejskej są ustawy. 6. przepis zasad jest przepisem szczegulnym. 7. H.Kelsen był twórcą poztwizmu anglosaskiego. 8. Rada Europy jest organem Unii Europejskej. 9. Zasadą jest, że Sejm uchwala ustawy bezwzględną większością głosów. 10. Przepis zakresowy może być źródłem obowiązku. 11. Czy orzeczenia sądowe w Polsce mają charakter prawotwórczy. 12. Czynności konwencjonalne to takie zachowania, którym prawo nadaje pewien

odmienny, umowny sens niż wynikałoby to z jej znaczenia psychofizycznego. 13. Domniemanie prawne zastępuje dowód. 14. Tylko niektóre osoby prawne posiadają zdolność do czynności prawnych. 15. Prawo kanoniczne należy do polskiego systemu prawa. 16. Polski statek morski stanowi terytorium RP. 17. Obywatelstwo polskie może być nabyte jedynie w sposób pierwotny. 18. Każda osoba fizyczna od chwili narodzenia posiada zdolność do czynności

prawnych. 19. Pełnoletnim jest wyłącznie osobą, która ukończyła 18 rok życia. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zawierać umowy

powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego jedynie w przypadku, gdy nie powoduje to rażącego pokrzywdzenia osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

21. Interpretacja prawna to inaczej egzegeza prawnicza. 22. Rozporządzenia z mocą ustawy mają z reguły charakter czasowy. 23. Przepis zasada jest przepisem szczególnym. 24. Uchwały sejmu maja charakter powszechnie obowiązujący. 25. Spółka z o.o. to spółka osobowa. 26. Uprawnienie związane z prawem domagania się aktywnego zachowania podmiotu,

to roszczenie. 27. Prawo podmiotowe odnosi się do sumy wolności i uprawnień podmiotu prawa. 28. Oświadczenie woli jest zdarzeniem prawnym. 29. Wojewoda jest przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w

województwie. 30. Dochody i wydatki zakładów budżetowych są w całości objęte budżetem państwa. 31. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami w 1991 roku. 32. Układ Europejski wszedł w życie w 1991 roku. 33. Dyrektywa określa środki i formy realizacji zadań wskazanych przez Unię dla

państw-członków. 34. Zadaniem dyrektyw jest harmonizacja prawa państw-członków Unii. 35. Komisja Europejska pochodzi z wyborów powszechnych. 36. Parlament Europejski to główny organ stanowiący prawo w Unii. 37. Orzeczenie wstępne wiąże sąd krajowy. 38. Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność prawa pierwotnego. 39. Traktat amsterdamski to prawo wtórne. 40. Bezpaństwowiec może być obywatelem Unii. 41. Każdy obywatel Unii ma prawo kandydowania w wyborach do Parlamentu

Europejskiego. 42. Zalecenia i opinie to niewiążące źródła prawa Unii.

Comment [A.B.1]: p

43. Komisarze Unii reprezentują swoje państwa. 44. Komisja Europejska liczy 15 członków. 45. W skład Rady wchodzi 20 komisarzy. 46. Główną funkcją rady jest stanowienie prawa. 47. Pierwsza ze wspólnot powstała w 1957 roku. 48. Unia Europejska powstała w 1997 roku. 49. Decyzja to akt indywidualny Unii. 50. Polska rozpoczęła negocjacje z Unią w 1998 roku. 51. Komitet Integracji Europejskiej to naczelny organ administracji rządów. 52. „Prawo wtórne” Unii to: traktaty, decyzje, dyrektywy, zalecenia i opinie. 53. Zobowiązania naturalne to względne prawa podmiotowe. 54. Podmiotami prawa międzynarodowego publicznego są wyłącznie państwa. 55. Domniemanie faktyczne to przepis zawierający nakaz uznania faktu za

udowodniony na podstawie innego. 56. Prawda formalna nie może być podstawą ustalenia stanu faktycznego w Polsce. 57. Do podstawowych zasad postępowania sądowego zalicza się m.in. zasadę

przesłuchiwania stron z zachowaniem tajności, Jeżeli strony sobie tego życzą (ochrona prywatności).

58. Wykładnia korygująca w Polsce jest niedopuszczalna. 59. Prawo procesowe nie jest prawem ustrojowym. 60. Luka konstrukcyjna to formalna niezgodność dwóch norm. 61. Rozporządzenie to prawo pierwotne Unii Europejskiej. 62. Dowody osobowe nie mogą mieć formy pisemnej. 63. Zaniechanie nie może być faktem prawnym. 64. W Polsce obowiązują liczne normy prawne , które są indyferentne moralnie. 65. Przedstawiciel ustawowy w każdej czynności prawnej zawsze musi w Polsce

zastępować osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 66. Fakty znane urzędowo nie wymagają dowodu. 67. Orzeczenia konstytutywne to orzeczenia zapadające na podstawie norm

konstytucji. 68. Oświadczenie woli nie może być w Polsce złożone w formie gestu(np. skinięcie

głową). 69. Mnemonika to nauka o wygłaszaniu przemówień. 70. Przedmiotem dowodu są wyłącznie fakty. 71. Prawda formalna nie może być podstawą ustalenia stanu faktycznego w Polsce. 72. Umowy międzynarodowe ratyfikowane mają zawsze wyższą moc prawną niż

rozporządzenia. 73. Ratyfikowana umowa międzynarodowa konstytuująca organizację międzynarodową

ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawą. 74. Desuetudo to doktryna prawa przyjmująca, że prawo przestaje obowiązywać, jeśli

jest niesprawiedliwe. 75. Lex plus quam perfectae to norma zawierająca jedna sankcję. 76. Niektóre uchwały Sejmu i Senatu są powszechnie obowiązującymi źródłami prawa. 77. Samowykonalne przepisy Konstytucji to przepisy, które weszły w życie bez vacatio

legis. 78. Prezydent w Polsce stanowi rozporządzenia i zarządzenia. 79. Wszystkie środki przymusu stosowane przez państwo to sankcje. 80. Akry prawa miejscowego to zawsze prawo wewnętrznie obowiązujące. 81. Zasady techniki prawodawczej obowiązują w Polsce na podstawie uchwały Sejmu. 82. „Wolność” np. sumienia, słowa jest uprawnieniem wynikającym z prawa

przedmiotowego. 83. Prezydent w Polsce może stanowić dekrety.

84. Petrażycki uważał, że prawo to rodzaj aktu woli, którego celem jest podporządkowanie słabszych silniejszym.

85. Konstytucja RP w ciągu dwóch lat obowiązywania nie została nigdy naruszona przez Parlament.

86. Rozporządzenie w Unii Europejskiej jest stosowane bezpośrednio. 87. Orzeczenia konstytutywne to orzeczenia zapadające na podstawie norm

konstytucji. 88. Kryminologia to nauka dogmatycznoprawna. 89. Zasady techniki prawodawczej obowiązują w Polsce na podstawie uchwały Sejmu. 90. Cywilne nieposłuszeństwo należy do sfery uprawnień obywatela. 91. Cudzoziemiec może być adwokatem. 92. Erystyka to sztuka przekonywania zgodnego z zasadami etyki.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument