Marketing personalny - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Marketing personalny - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (41 KB)
3 strony
485Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania kadrami odnoszące się do marketingu personalnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rozdział 2. Marketing personalny

2.1 Pojęcie i idea marketingu personalnego 2.2 Znaczenie i rola MP 2.3 Zastosowanie MP 2.4 Traktowanie pracownika w programie marketingu personalnego.

„Przyjmując człowieka do firmy, przyjmujesz nie tylko ręce do pracy, przyjmujesz całego człowieka. Oznacza to, że nie tylko siłą robocza będzie podmiotem rozważań , ale cały człowiek z własną osobowością, charakterem, zaletami, ale i słabościami, kompetencjami, ale i kompleksami, aktywny w jednych i podporządkowany w innych” P. Drucker1

2.1 Marketing personalny (rzadziejmarketing kadrowy) jest to system pewnych sposobów

postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją tego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako Klienta wewnętrznego, którego interesy powinny być brane pod uwagę przez kierownictwo przedsiębiorstwa.2

Marketing personalny zakłada że wszyscy pracownicy firmy są jej Klientami. Oznacza to, że firma jest otwarta na oczekiwania, potrzeby, interesy Klientów wewnętrznych, a oni w zamian kształtują w pozytywny sposób wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy poprzez kreowanie i modyfikowanie przekonań na jej temat oraz dbają o jej rozwój. Firma również należycie dba o swoich potencjalnych Klientów, czyli przyszłych pracowników. Warto również podkreślić, że dzięki tej orientacji korzyści osiąga nie tylko sam pracownik, ale także przedsiębiorstwo gdyż właściwie prowadzona polityka personalna wpływa na wzrost zadowolenia i motywacji zatrudnionych w firmie osób, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wydajności pracy i zmniejszenie się płynności personelu.

2.2 W ramach marketingu personalnego wnętrze firmy jest traktowane w kategoriach

rynkowych. Celem takiego odnoszenia się jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej za pomocą kształtowania obrazu firmy na rynku pracy. Uczestnikami tego rynku są nabywcy wewnętrzni, czyli pracownicy zatrudnieni obecnie w jednostce, natomiast jej otoczeniem jest rynek zewnętrzny, który tworzą potencjalni pracownicy( odbiorcy zewnętrzni, którzy w przyszłości mogą stać się członkami firmy, natomiast obecnie współtworzą określony wizerunek firmy).

Rolą marketingu personalnego jest propagowanie prawidłowego i skutecznego systemu komunikacji wewnętrznej, rzetelne informowanie o wszystkich planowanych działaniach, ich zasadności i przebiegu. Następnie stworzenie i utrzymanie więzi emocjonalnych , pozwalających na odczuwanie lojalności przez pracownika, który wie, że firma, traktując go podmiotowo, będzie starała się spełnić wszystkie jego potrzeby.

2.3 Wiele współczesnych przedsiębiorstw zaczęło wprowadzać zmiany w swojej

strukturze organizacyjnej, tzn. zaczęło kształtować otoczenie pracownicze przede wszystkim

1 http://praca.wnp.pl/marketing-personalny-jako-przewaga-konkurencyjna- firmy,4514_2_0_0.html 9.12.2008 godz. 13.31 2 http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_personalny „Encyklopedia Zarządzania” 9.12.2008 godz. 13.32

w oparciu o zaufanie, przyjaźń, a wszystko w celu zatrzymania swojego pracownika na stanowisku pracy jak najdłużej, tak by nie był znużony swą pracą, nie pozostał jej bierny. Marketing personalny będzie odnosił sukcesy wtedy, kiedy zespół pracowniczy w przedsiębiorstwie będzie usatysfakcjonowany swoją pracą, kiedy będzie czuć się niezbędnym bodźcem do odnoszenia sukcesów. Zaczęto też zwracać szczególną uwagę na komunikację wewnątrz organizacji i efektywnie ją usprawniać. Zacieśnianie więzi między pracodawcami a pracownikami oraz przyjazne kontakty między nimi są szczególnie, gdyż dają firmie wymierne korzyści.

Istnieją różne sposoby budowania marketingu personalnego w organizacji, przykładem mogą być dwie duże firmy na rynku amerykańskim, które w latach 90.tych osiągnęły sukces. Wyszukiwarka Yahoo! oraz kawiarnia Starbucks Cofee poprzez przyciąganie i utrzymanie wartościowych pracowników stały się kluczowymi składnikami sukcesu na skalę globalną. Obydwie firmy w podobny sposób określały swoją strategię działania w budowaniu własnej marki jako pracodawcy.

Yahoo! Definiowało markę jako: „ biznes budujący swoją tożsamość, genezę i wartości oraz to, co obiecuje pracownikom, a w efekcie pozwoli zrealizować obietnice dane Klientom”.

Starbucks natomiast skupił się na stworzeniu dynamicznego środowiska pracy, w którym zaangażowani i odpowiedzialni ludzie mogą wykorzystać swoją energię, talent oraz ciężką pracę, aby sprawić, aby dzień przebiegał w przyjaznej atmosferze. 3

2.4

Ludzie stanowią fundament firmy. To właśnie oni decydują o sukcesie firmy, poprzez kreowanie, kształtowanie, utrwalanie jej wizerunku. Człowiek jest zawsze w centrum zainteresowania marketingu personalnego, nie należy o tym zapominać. Rozpowszechnianiem marketingu personalnego powinien się zajmować Dział Personalny. Jego zadaniem jest dbać o swoich Klientów w taki sposób, aby zechcieli pozostać w firmie jak najdłużej. Wprowadza specjalne programy kadrowe, w których chroni interesy pracownika i firmy oraz dba o to, by wszystko to co mieści się między przyjęciem pracownika na stanowisko pracy a jego odejściem przebiegało bezkonfliktowo, a nawet satysfakcjonująco dla obydwu stron.

Jednostka, która prowadzi program marketingu personalnego kreuje dla swoich klientów korzystną i przyjazną atmosferę, co stanowią o tym:

• Jasno określone warunki zatrudnienia- pracy i płacy, • Sposób motywowania, kierowania i kierowania ludzi-stosowanie zachęt o charakterze

materialnym, jak i niematerialnym, na tyle atrakcyjnych, by były one w stanie integrować pracowników z firmą,

• Planowanie kariery pracownikom, możliwości ich rozwoju • Dostęp do informacji o firmie- informatory, filmy informacyjne o pracy w organizacji,

itp. • Tworzenie warunków samodzielności, odpowiedzialności • Budowanie zgody, więzi, zaufania, identyfikacji itp.

Reasumując: w marketingu personalnym Klientem wewnętrznym jest pracownik firmy, który jest w centrum zainteresowania. W zamian za dobre warunki pracy i płacę, zadania do wykonania, wizje rozwojowe, do organizacji wnosi swoją osobowość,

3 http://praca.wnp.pl/marketing-personalny-jako-przewaga-konkurencyjna- firmy,4514_2_0_0.html 9.12.2008 godz. 13.31

zdolności, kwalifikacje, umiejętności. Jednostką, która pomaga w integracji obu stron : firma- klient jest Dział Personalny. 4

4 Lidia Zbiegień- Maciąg „Marketing personalny- czyli jak zarządzać pracownikami w firmie” Wyd. Business Press Warszawa, 1996

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument