Polskie prawo gospodarcze - Notatki - Prawo gospodarcze, Notatki'z Prawo Gospodarcze. University of Warsaw
Ewelina_F
Ewelina_F4 marca 2013

Polskie prawo gospodarcze - Notatki - Prawo gospodarcze, Notatki'z Prawo Gospodarcze. University of Warsaw

PDF (259 KB)
6 strona
920Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące polskiego prawa gospodarczego,forma testu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
1

2 Czynami nazywamy: a. działania zmierzające do wywołania skutków prawnych, b. zdarzenia prawne zmierzające do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, c. zdarzenia prawne dokonywane bez zamiaru wywołania skutków prawnych, d. zdarzenia sensu stricte.

3 Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może prowadzić działalność gospodarczą:

a. w każdym zakresie, b. tylko w zakresie dopuszczonym zezwoleniem na utworzenie oddziału, c. wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, d. w każdym zakresie z wyłączeniem obrotu nieruchomościami, świadczenia pomocy prawnej oraz

transportu lotniczego i wykonywania innych usług lotniczych.

4 Dane zawarte w KRS oraz w Ewidencji Działalności Gospodarczej a. nie mogą być z nich usunięte chyba że ustawa stanowi inaczej b. mogą być z niego usunięte na zarządzenie sędziego c. nie mogą być z niego usunięte chyba, że chodzi o dane nieaktualne od ponad 10 lat, d. nie mogą być z niego usunięte chyba, że co innego wynika z ustawy lub chodzi o przepisy

tymczasowe, które utraciły ważność.

5 Zezwolenie jest: a. rodzajem regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, b. zgodą na dokonanie określonej czynności prawnej, c. pozytywną decyzją administracyjną, d. postanowieniem w rozumieniu przepisów k.p.a.

6 Do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należą między innymi:

a. rejestrowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, b. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, c. nadzór i kontrola nad działalnością gospodarczą przedsiębiorców, d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

7 Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia: a. nie wymaga zezwolenia, b. wymaga zezwolenia właściwego komendanta wojewódzkiego policji, c. wymaga uzyskania koncesji wydawanej przez ministra gospodarki, d. wymaga uzyskania koncesji ministra spraw wewnętrznych i administracji wydawanej po

zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

8 Osoba zagraniczna w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to: a. osoba prawna z siedzibą za granicą, b. osoba fizyczna z siedzibą za granicą, c. osoba czasowo przebywająca za granicą, d. nie mająca osobowości prawnej spółka osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania za

granicą lub osób prawnych mających siedzibę za granicą.

9 W wykonaniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej organ koncesyjny cofa koncesją gdy: a. upłynął czas na który koncesję udzielono, b. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej

koncesją,

c. przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej

koncesją,

d. każda z powyższych odpowiedzi jest nieprawidłowa, bowiem w wyżej wskazanych przypadkach organ koncesyjny może zmienić zakres koncesji.

10 Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy – o swobodzie działalności gospodarczej jest m.in.: a. dorywcza działalność handlowa wykonywana przez osobę fizyczną, b. nie zarobkowa działalność wytwórcza, c. zarobkowa działalność budowlana wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, d. żadna z odpowiedzi wymienionych powyżej nie jest prawidłowa.

11 Osoba, która nie może czytać ma złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej:

docsity.com

a. oświadczenie tej osoby powinno być złożone w formie notatki sporządzonej przez osobę która może czytać i pisać,

b. oświadczenie to powinno być złożone w formie aktu notarialnego, c. oświadczenie to powinno być złożone przez przedstawiciela ustawowego, d. osoba nie mogąca czytać nie może składać oświadczeń w formie pisemnej, może ona składać

oświadczenia tylko w formie ustnej.

12 Zbycie nieruchomości wymaga formy: a. aktu notarialnego pod rygorem nieważności czynności prawnej, b. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, c. pisemnej, d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

13 Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się: a. na ustawie, b. na oświadczeniu reprezentowanego, c. na ustawie albo na oświadczeniu reprezentowanego, d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

14 Pełnomocnictwo ogólne powinno być: a. pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, b. może mieć dowolną formę ze względu na jego ogólny charakter, c. udzielone w formie aktu notarialnego, d. udzielane ustnie.

15 Udzielono pełnomocnictwa do zawarcia umowy wydzierżawienia przedsiębiorstwa, pełnomocnictwo to powinno mieć formę:

a. aktu notarialnego, b. pisemną, c. ustną, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

16 Pełnomocnictwo ogólne uregulowane w kodeksie cywilnym obejmuje umocowanie do czynności: a. zwykłego zarządu, b. wszystkich czynności, c. tylko do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, d. pełnomocnictwo ogólne nie jest uregulowane w kodeksie cywilnym.

17 Pełnomocnik reprezentuje sprzedającego nieruchomość i kupującego nieruchomość, pełnomocnictwo ma ta sama osoba fizyczna:

a. jest to niedopuszczalne, b. jest to dopuszczalne jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość

naruszenia interesów mocodawcy,

c. sytuacje takie się nie zdarzają, d. brak uregulowań prawnych w tej sprawie.

18 Jeżeli termin do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy: a. termin upływa w ostatnim dniu przed dniem wolnym od pracy, b. termin upływa dwa dni po wyznaczonym dniu, c. termin upływa danego dnia i jest to termin zawity, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

19 Bieg przedawnienia uregulowany w kodeksie cywilnym po każdym jego przerwaniu: a. biegnie na nowo, b. doliczany jest do biegu po ustaniu przyczyny przerwania przedawnienia, c. liczony jest łącznie z przerwą, d. w razie przerwania biegu w wyniku postępowania przed sądem przedawnienie nie biegnie na nowo

jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone.

20 Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi:

a. 2 lata, b. 3 lata, c. 6 lat, d. 10 lat.

docsity.com

21 Różnica pomiędzy przedstawicielstwem ustawowym a pełnomocnictwem wynika z: a. umocowania do działania, które w pierwszym przypadku opiera się ustawie, a w drugim na

oświadczeniu reprezentowanego,

b. nie ma żadnej różnicy pomiędzy przedstawicielstwem ustawowym, a pełnomocnictwem, c. pełnomocnictwo jest uregulowane w kodeksie cywilnym a przedstawicielstwo w kodeksie spółek

handlowych,

d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 22 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi:

a. 5 lat, b. 3 lata, c. 10 lat, d. nie jest uregulowany, jest on uzależniony od wyroku sądu.

23 Zdolność prawną nabywa się: a. z chwilą ukończenia 13 roku życia, b. z chwilą ukończenia 18 roku życia, c. z chwilą poczęcia, d. z chwilą urodzenia.

24 Zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do: a. bycia podmiotem praw, b. bycia podmiotem praw i obowiązków, c. bycia podmiotem obowiązków, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

25 Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między: a. osobami fizycznymi i osobami prawnymi, b. między osobami fizycznymi, c. tylko między osobami fizycznymi, d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

26 Pełnoletnim jest ten kto: a. ukończył lat osiemnaście, b. zawarł związek małżeński przed ukończeniem lat osiemnastu, c. tylko ten kto ukończył lat osiemnaście, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

27 Zdolności do czynności prawnej nie mają: a. osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, b. osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu, a ukończyły lat 13, c. osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, d. osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

28 Osoba ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy:

a. należące do umów gospodarczych, b. należące do umów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, c. należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

29 Miejscem zamieszkania osoby wg kodeksu cywilnego jest: a. adres urzędowy pod którym osoba jest zameldowana, b. kraj w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, c. powiat w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, d. miejscowość w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

30 Osobami prawnym są: a. Skarb Państwa, b. spółka cywilna, c. każda półka prawa handlowego, d. prawidłowe są odpowiedzi a i c.

31 Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są: a. prawa autorskie, b. przedmioty materialne,

docsity.com

c. nieruchomości, d. ruchomości.

32 Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób:

a. że mogła wiedzieć o dostarczeniu pisma z oświadczeniem woli, b. że mogła zapoznać się z jego treścią, c. aby osoba ta wiedziała, że do niej to oświadczenie zostało wysłane, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

33 Składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej jest w Polsce: a. niedopuszczalne, b. dopuszczalne, c. będzie możliwe dopiero od roku 2010, co ma być związane z wyposażeniem wszystkich urzędów w

komputery,

d. nigdy nie będzie dopuszczalne. 34 Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy:

a. jest ważna tylko i tylko wtedy, gdy zapisano warunki tej czynności w umowie, która jest aktem cywilno prawnym,

b. jest zawsze nieważna, c. jest nieważna chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na

miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy,

d. może być ważna jeżeli zastosujemy odpowiednią wykładnię prawną.

35 W przypadku uchylania się osoby od złożenia oświadczenia woli, do którego to oświadczenia osoba ta jest zobowiązana:

a. oświadczenie to nie musi być składane, b. oświadczenie to może zostać złożone przez notariusza jako osobę zaufania publicznego, c. oświadczenie to może złożyć sąd, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

36 Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego: a. z chwilą jej wysłania, b. z chwilą jej napisania, c. z chwilą potwierdzenia jej otrzymania, d. składanie ofert w formie elektronicznej jest niedopuszczalne.

37 Przyjęcie ofert dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści: a. jest niedopuszczalne, b. traktowane jest jako naruszenie podstawowych praw składającego ofertę, c. poczytuje się za nową ofertę, d. jest czynnością prawną niedopuszczalną.

38 Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania: a. powinno mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi, b. zawsze musi mieć formę aktu notarialnego, c. musi mieć formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności czynności prawnej, d. może mieć dowolną formę,

39 Osoba prawna to: a. Skarb Państwa, b. jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, c. spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

40 Pełna zdolność do czynności prawnych mają: a. osoby pełnoletnie, b. osoby, które ukończyły 17 rok życia, c. osoby, które ukończyły 13 rok życia, d. wszystkie osoby od dnia urodzenia.

41 Zdarzenie prawne to: a. zdarzenie umowne z którego wynika możliwość powstania skutków prawnych,

docsity.com

b. zdarzenie wywołujące skutki prawne w postaci powstania zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego,

c. tylko i wyłącznie zdarzenia zależne od woli ludzkiej, d. zdarzenia zmierzające do wywołania skutków prawnych.

42 Akty prawne to: a. zdarzenia zmierzające do wywołania skutków prawnych, b. przestępstwa, c. delikty, d. wypadki losowe.

43 Postępowanie administracyjne regulują przepisy: a. kodeksu postępowania cywilnego, b. kodeksu postępowania karnego, c. kodeksy postępowania w sprawach o wykroczenia d. kodeksu postępowania administracyjnego.

44 Zdolność prawną każdy człowiek nabywa: a. z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, b. z chwilą ukończenia 18 roku życia, c. z chwila urodzenia, d. z chwilą poczęcia.

45 Źródła prawa wymienione są w: a. kodeksie cywilnym, b. Konstytucji, c. kodeksie pracy, d. ustawie o sejmie i senacie.

46 Czynności prawne dzielimy na: a. czynności jednostronne i umowy, b. akty administracyjne i orzeczenia sadowe, c. czynności dozwolone i niedozwolone, d. zdarzenia prawne i zdarzenia pozaprawne.

1. Przedsiębiorcy zagraniczni, w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mogą tworzyć w Polsce:

a. oddziały i przedstawicielstwa b. tylko oddziały c. tylko przedstawicielstwa d. tylko spółki cywilne.

2. Wadami oświadczenia woli w rozumieniu kodeksu cywilnego są: a. pozorność oświadczenia woli, b. zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania, c. podstęp osoby trzeciej, d. bezprawna groźba.

3. Skarb Państwa jako osoba prawna: a. może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, b. nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, c. z mocy samego prawa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, d. nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, gdyż

przedsiębiorcami zastępującymi Skarb Państwa są organy władzy administracji państwowej.

4. Zdolność do czynności prawnych jest to zdolność nabywana: a. z chwilą ukończenia 18 roku życia, b. z chwilą ukończenia 13 roku życia, c. z chwilą urodzenia, d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

5. Terminy przedawnienia mogą być skracane lub przedłużane: a. jeżeli strony podpiszą stosowną umowę, b. jeżeli sąd tak postanowi, c. jeżeli wydana zostanie taka decyzja administracyjna,

docsity.com

d. terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument