Wizja – Misja – Cele organizacji - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Wizja – Misja – Cele organizacji - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (308 KB)
5 strona
10Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
1Liczba komentarzy
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: wizja – misja – cele organizacji; definicje pojęć.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Pytanie 21

Wizja – Misja – Cele organizacji. Definicje wizji. Główne aspekty i

problemy formułowania misji firmy. Przykłady misji firm zagranicznych i

polskich. Funkcje misji w koncepcjach Moszkowicza, Kinga i Cllelanda, Rue i Hollanda. Proszę zanalizować misję Wydziału Zarządzania i omówić

wynikające z niej teoretyczne konsekwencje strategiczne dla domeny,

przewagi, celów i programów działania. Proszę zbudować retrospektywnie

misję Wydziału Zarządzania definiując jego obecną domenę, przewagę, cele i sposób działania.

Słowo wizja pochodzi od łacińskiego videre, czyli „widzieć”. Dlatego

najbardziej naturalne zdefiniowanie wizji polega na przyjęciu, że jest to koncepcja przyszłości firmy, najbardziej fundamentalna aspiracja, która –

aby być skuteczna – powinna być wspólna zarówno dla kierownictwa, jak i

pozostałych uczestników organizacji.

Wizja jest obrazem rzeczywistości, którą uczestnicy chcą

wykreować.

Misja jest precyzyjnym wyrażeniem – w języku zrozumiałym dla pracowników i otoczenia organizacji – dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji. Misja jest więc sformułowaniem wizji firmy na użytek strategii. Wreszcie cele strategiczne są kamieniami milowymi na drodze do realizacji strategii. Cele są zarówno wyzwaniem, wysoko ustawioną poprzeczką, jak i stanowią sposób pomiaru realizacji misji w konkretnej domenie strategicznej firmy, a poziom ich realizacji pomaga ocenić, w jakim stopniu firma realizuje ustaloną strategię. Misja firmy wtedy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia trzy wymogi: 1. wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości 2. wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników

3. proces jej realizacji jest wiarygodny. 1. Przyszłość. Zaiste daleko trzeba było wybiegać w przyszłość, aby z pozycji japońskiej podupadłej fabryczki marzyć o pobiciu światowego lidera. Misja Komatsu to: „MARU -CAT” czyli „pobić Caterpillara”. To co jest wspaniałe i pouczające w Komatsu, to umiejętność przełożenia misji tak ambitnej, że aż niemożliwej, na konkretne strategie działania w okresie następnych dwudziestu lat i systematyczne wspomagania zaangażowania, napięcia i motywacji wśród pracowników całego koncernu. 2. Marzenia. Większość uczestników organizacji myśli tylko realistycznie, nie waży się marzyć i do końca życia walczy tylko z codziennością. Pozostaje jednak garstka marzycieli, którzy jak pisał Oskar Wilde, nawet gdy leżą w rynsztoku, sięgają do gwiazd. I właśnie Ci osiągają sukcesy ponad przeciętne. / Janusz Palikot mzrzył na początku lat dziewięćdziesiątych, aby małą firmę z Biłgoraja, handlującą paletami, przyprawami,

zegarami i winem, przeobrazić docelowo w największego dostawcę win musujących na polski rynek. Po kilku latach firma Ambra S.A. stała się niekwestionowanym liderem, a jej główna marka, Dorato, ma największy udział w rynku i wysoką rozpoznawalność /. Marzenia pozostają tylko mrzonkami, jeśli przedsiębiorca nie umie lub nie chce zarazić innych swoim entuzjazmem i przekonać pracowników do swojej wizji przyszłości firmy. Grupa ludzi prawdziwie zaangażowanych w realizację wspólnej misji stanowi potężną siłę.

docsity.com

Prawdziwa sztuka polega na tym aby przekonać pracowników, że dana misja jest cenna i może stać się ich marzeniem i aspiracją. Warunkiem koniecznym do realizacji tego celu jest wiarygodność kadry kierowniczej i całej firmy w kontekście realizowania misji firmy. 3. Wiarygodność. Jest zadziwiające jak wiele firm, które z dużym trudem, nakładem czasu i kosztów sformułowały swoje misje, prawie natychmiast potrafi udowodnić swoim pracownikom, że jest to pusty frazes. Kierownictwo General Motors zainicjowało w 1988 r. ogromną kampanię pod hasłem: „Pracownicy GM są dla nas najważniejsi”. W trzy lata później GM ogłosiło zamiar zamknięcia 21 fabryk i zwolnienia 18% załogi. Najpierw powstają szlachetne misje, a później idą za tym niespójne z nimi działania albo pracowników, albo kadry kierowniczej uzasadniane bieżącymi potrzebami i

rzeczywistością rynkową. Misja firmy może stać się zarówno ogromnie pomocna, jak i niebezpieczna, gdy swoim banalnym sformułowaniem lub brakiem realizacji podważa wiarygodność intencji kierownictwa. Gdy firma działa niezgodnie z duchem misji, szybko staje się ona papierowym śmieciem, a kierownictwo firmy – mało wiarygodnym partnerem dla pracowników i otoczenia. Problemy z formułowaniem misji Dobrą misję sformułować jest trudno, trzeba bowiem pogodzić ze sobą trzy sprzeczności. 1. Po pierwsze misja powinna być lapidarna, a jednocześnie musi wiele wyrażać, co

trudno ze sobą pogodzić. ( Nikt nie jest w stanie zapamiętać 32 – stronicowej „biblii” ABB, którą otrzymują pracownicy ABB Poland.)Najlepszym przykładem lapidarnej i jednocześnie pełnej treści misji jest misja poczty

lotniczej Federal Express, która brzmi: „Absolutnie, na pewno, w ciągu doby”. 2. Po drugie, misja powinna mieć element marzenia, a jednocześnie powinna wskazywać

operacyjną drogę jej realizacji. Jest to więc sięganie do gwiazd twardo stąpając na ziemi.

3. Po trzecie, misja musi być zarazem ogólna i konkretna. Misja musi być na tyle ogólna, aby dotyczyła całej organizacji i jej różnorodnej przyszłości. Nie ma sensu, aby ograniczała ona nadmiernie wybór rynku lub produktu firmy, nie sposób bowiem przewidzieć istotnych wydarzeń i zmian w otoczeniu, które mogą stworzyć

nieoczekiwane szanse i zagrożenia. Jednocześnie jednak misja musi być konkretna, aby była zrozumiała dla przeciętnego pracownika oraz wskazywała mu drogę postępowania w sytuacjach, których nie opisują procedury. ( General Electric – „Będziemy numerem jeden lub dwa na każdym obsługiwanym rynku” ).

Przykłady misji firm zagranicznych i polskichSony – „Osobisty, przenośny dźwięk dla każdego” Levi Strauss – „Sukces poprzez współpracę z lokalnymi środowiskami i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów”. Coca – Cola – „W zasięgu ręki każdego klienta na świecie” Zelmer – „Naszym klientem jest klient” Walt Disney – „Czynić ludzi szczęśliwymi” Walt – Mart – „Dać zwykłym ludziom szansę kupowania tych samych rzeczy, co bogacze”.

Misja – Wizja – sposoby definiowania (na podst. Krupskiego ) Wizja to przywidzenie, widzenie, wyobrażenie, idea czy marzenie. W kontekście organizacji i zarządzania wizję możemy rozumieć jako przyszły obraz miejsca i roli naszego przedsięwzięcia w otaczającym nas świecie. J. Antoszkiewicz sugeruje, że wizja to „proces otwierający nowe wartości, nowe perspektywy, nowe horyzonty i nowe kierunki dla egzystencji przedsiębiorstwa”.

docsity.com

Interesującym problemem związanym z tworzeniem wizji jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy wizja to tylko i wyłącznie proces odkodowywania tego, co tkwi w naszej świadomości, czy również, a może przede wszystkim, proces kreowania nowych wartości? Skutkiem identyfikacji wizji w przedsiębiorstwie powinno być opracowanie misji jako procedury postępowania prowadzącej do realizacji już odkodowanej czy wykreowanej wizji. L.W. Rue i P.G. Holland określają misję: „misja to najwyższy poziom celów organizacji, wyjaśnia dlaczego organizacja istnieje i co organizację odróżnia od innych w kategoriach produktu i rynku”. B. Wawrzyniak przez pojęcie misji przedsiębiorstwa rozumie „przedmiot jego aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności przedsiębiorstwa”. Warto odróżniać pojęcia wizji i misji, wskazują one bowiem na dwa różne aspekty

wyobrażeń o przedsiębiorstwie. Pierwszy sugeruje nam potrzebę wykreowania pewnej idei, drugi wskazuje na konieczność dopasowania do takiej idei określonej ścieżki, rozumianej jako szczególny, unikatowy sposób postępowania przedsiębiorstwa tam i wtedy. Funkcje Misji 1. M. Moszkowicz Analizując kategorię misji twierdzi, że „nie jest ona skierowana na zewnątrz, lecz do wnętrza firmy, do jej kadry kierowniczej i załogi”. Takie ograniczenie roli misji w działalności firmy koncentruje naszą uwagę przede wszystkim na możliwościach oddziaływania misji na funkcjonowanie struktur formalnych i nieformalnych. Moszkowicz przedstawia w tej pracy następujące funkcje misji ( tytułowane nazwiskiem P. Dwojacki

):  Misja uwiarygodnia – tworzy pozytywny obraz firmy przede wszystkim wobec

odbiorców, dostawców, firm kooperujących oraz innych firm mniej lub bardziej trwale z nią powiązanych .

 Misja ukierunkowuje – nadaje naszym działaniom określony sens i wyznacza pewien punkt odniesienia umożliwiający osobom powiązanym z firmą stawianie i osiąganie celów.

 Misja inspiruje – proces poszukiwania właściwuch motywów działania, wynikających z

przyjętej misjii.  Misja integruje  Misja stabilizuje – funkcje integracji i stabilizacji skierowane są do członków

organizacji i wiążą się wyraźnie z potrzebami bezpieczeństwa i afiliacji. 2. W.I. King i D.I. Clleland Misja pełni następujące funkcje:  Daje podstawy konsolidacji wokół celów organizacji  Dostarcza bodźców i wskazówek do alokacji zasobów  Definiuje wewnętrzną atmosferę i klimat organizacji  Daje wskazówki do przydzielania zadań i odpowiedzialności w organizacji  Ułatwia projektowanie systemu kontroli

Z tej klasyfikacji wynika wewnętrzne ukierunkowanie misji, zorientowanie bardziej na cele pośrednie, tj. sposób postępowania osób zatrudnionych w firmie, niż na proces kreowania nowych idei. 1. L.W .Rue i P.G. Holland Wyliczają potencjalne funkcje misji poprzez wskazanie możliwości wykorzystania misji przez osoby z wnętrza i otoczenia firmy. Według nich misja:  Tworzy image firmy w otoczeniu

docsity.com

 Daje podstawy identyfikacji firmy przez otoczenie  Legitymuje firmę w otoczeniu  Określa możliwości wyboru działań przez członków organizacji poprzez określenie

filozofii działania dla niej właściwych  Określa zasady etyczne obowiązujące w organizacji  Wyznacza poziom zaangażowania ludzi w instytucji Dynamiczny charakter misji ( K. Bleicher ) wyraża się w możliwościach wykorzystania misji jako wytycznej konstrukcji systemu celów w firmie. W przypadku analizy funkcji skierowanych na zewnątrz warto podkreślić rolę misji jako podstawowej składowej obrazu firmy w otoczeniu.

Misja Wydziału Zarządzania Jako że o istnieniu serwera na którym miała być misja naszego wydziału nikt nie wie to skoncentruję się tylko na retrospektywnym jej odczytaniu, czyli na własnych koncepcjach. Aktualna misja dla WZ : „Kształcić elitę intelektualną dzięki tradycji, reputacji i wszechstronności” Domena:  Produkt – maturzyści, którzy zdali egzamin z najwyższą liczbą punktów  Rynek – wzrastająca konkurencja uczelni ekonomicznych, które jednak nie zagrażają

nam bezpośrednio, bo nie kształcą interdyscyplinarnie

Przewagi: Wysoka reputacjaPrestiż Uniwersytetu WarszawskiegoMożliwość dawania stopni naukowychInterdyscyplinarność„Nazwiska” wykładowców

Cele: Poszerzenie horyzontów oraz rozwój osobowości poprzez wymiany między

uniwersytetamiPodwyższenie jakości kształcenia przez zajęcia prowadzone przez wykładowców z

najlepszych uczelni, czyli o dobrze brzmiących nazwiskachZapewnić stabilność zatrudnienia kadry dydaktycznejUmożliwienie pracy absolwentom uczelniMieć opinię najlepszej szkoły zarządzania Być innym od SGH Funkcjonalne programy działania: Rekrutacja pracowników – chętni absolwenci lub z zewnątrzOdpowiedni system motywacji dla pracowników ( możliwości wyjazdów do

najlepszych Uniwersytetów )System ocen pracowników

 Zwiększać rekrutację Propozycja misji dla WZ Misja:„Wprowadzenie Wydziału Zarządzania UW do pierwszej dziesiątki szkół ekonomicznych w Europie” Domena:

docsity.com

 Rynek: niezwykle silna konkurencja mnożących się i prowadzących innowacyjny program prywatnych szkól ekonomicznych

 Produkt: Praktyczna i elastyczna wiedza Przewaga:  Stworzenie dobrego planu dydaktycznego potwierdzonego doświadczeniem i dobrą

kadrą wykładowców  Wykłady prowadzone w języku angielskim przez europejskich wykładowców i

praktyków Cele:  Znaleźć się w pierwszej dziesiątce Funkcjonalne programy działania:  Opracowanie programu nauczania i uzyskanie referencji z innych renomowanych

szkół np. Oxford, Cambrige, Minesota  Prowadzenie szeroko pojętej wymiany międzynarodowej studentów i kadry

dydaktycznej  Wprowadzenie wykładów w języku angielskim  Programy współpracy z firmami – praktyki i współudział kadry menedżerskiej w

programach edukacyjnych uczelni

docsity.com

komentarze (1)
Przydatne opracowanie
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument