Prawo karno - skarbowe - Notatki - Prawo karne - Część 2, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Prawo karno - skarbowe - Notatki - Prawo karne - Część 2, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (422 KB)
8 strona
952Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do definicji przestępstwa i wykroczenia skarbowego; przesłanki, wyłączenia itp.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Materia – art. 17 – 18 KK ; Procedura – art. 142 – 149 KKS

PRZESŁANKI:

• Wina sprawcy i okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości

• Uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeśli nastąpiło uszczuplenie

• Sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za

popełniony przez niego czyn

• Sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie w jakim

jest on obligatoryjny; w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich

równowartość pieniężną (w stosunku do przedmiotów zakazanych (art. 29 pkt. 4 KKS),

przysposobionych do popełnienia tego czynu zabronionego albo gdy uiszczona należność

publicznoprawna dotycząca przedmiotów objętych przepadkiem była niewspółmiernie

niska w stosunku do kwoty równowartości przepadku – nie można orzec uiszczenia

równowartości przepadku; sprawca musi się zgodzić na przepadek, nawet, gdy nie może

złożyć przedmiotów)

• Uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania (wykroczenie

skarbowe - 1/12 min. wynagrodzenia; przestępstwo skarbowe – 1/10 min. wynagrodzenia)

WYŁĄCZENIA:

• Przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia

wolności

• Przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach

nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 KKS)

• Zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie

cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu (przeszkoda – bo

interwencja powoduje bezskuteczność zgody sprawcy na przepadek przedmiotów; istotą

interwencji jest roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi)

Przepadek przedmiotu ( 29 ) przesłanki :

1) przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa skarbowego,

2) narzędzie lub inny przedmiot stanowiący mienie ruchome, które służyło lub było

przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego,

3) opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki

sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych

przedmiotów,

4) przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie

jest zabronione

Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa z art. 86 , 88 , 89 , 90 ,91 to wówczas sąd orzeka

przepadek przedmiotu . Zasadą jest , że następuje orzeczenie przepadku chociażby

przedmioty stanowiły własność sprawcy. , na podstawie art. 35 $ 2 nie orzeka się przepadku

jeżeli przedmiot stanowi własność osoby trzeciej , a sprawca nabył te przedmioty w drodze

przestępstwa, ponadto nie można orzec przepadku jeżeli :

1. Jego orzeczenie byłoby nie współmierne do przestępstwa a nie wykroczenie 2. Uiszczono należności publiczno – prawne dotyczące przedmiotów zagrożonych przepadkiem

i od tego są wyjątki:

 chyba , że ta uiszczona należność jest niewspółmiernie niska do wartości przepadku

przedmiotu

 przepadek przedmiotów tzw. Zakazanych art19 pkt 4 , chodzi o przedmioty przysporzone do

popełnienia przestępstwa

Z chwilą gdy orzeczenie staje się prawomocne przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na

rzecz skarbu państwa.

docsity.com

Instytucja zapłaty równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu

W sytuacji gdy niemożliwe jest orzeczenie z uwagi na ich zniszczenie , zgubienie z innych

przyczyn faktycznych lub prawnych , orzeczenie przepadku przedmiotu nie może nastąpić ,

sąd orzeka stopień stanowiący równowartość pieniężną przepadku przedmiotu , chyba , że

chodzi o tzw. Przedmioty zakazane ( art.29 pkt 4 ) . Sąd powinien określić wartość

przedmiotu w chwili czynu , jeżeli nie może to nastąpić dokładnie , sąd powinien określić

wartość w przybliżeniu.

Przesłanki :

 sprawca dopuścił się przestępstwa w stanie niepoczytalności

 społeczna szkodliwość czynu jest znikoma

 zastosowano warunkowe umorzenie postępowania

 zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego

 sprawca dopuścił się przestępstwa po ukończeniu lat 17 a przed ukończeniem lat 18

Zakaz prowadzenia działalności

Może być on orzeczony jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie

niepoczytalności. Sąd orzeka ten środek bez wyznaczenia terminu na jaki okres ten środek

jest orzekany , uchyla go jednak w razie ustania przyczyn jego orzeczenia.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska , wykonywania określonego zawodu ,

pozbawienia praw publicznych ( od 1 roku do lat 5 ) Zakazy mogą zostać orzeczone w

sytuacji :

1. Gdy sprawca dopuścił się jednego z emmeratywnie wymienionych przestępstw z art. 34 $ 2

2. Zastosowano wobec sprawcy przestępstwa nadzwyczajne obostrzenie kary art. 38 pkt. 1 i 2

Zakazy mogą być orzeczone , jeżeli sprawca nadużył stanowiska lub zawodu przy

popełnianiu przestępstwa skarbowego bądź dalsze zajmowanie stanowiska , wykonywania

określonego zawodu bądź też prowadzenia określonej działalności gospodarczej zagraża

istotnym dobrom chronionym prawem. Taki środek karny może zostać uznany za wykonalny

po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony ale nie wcześniej niż po rocznym jego

wykonywaniu art. 191 KKS Zakazy mogą być orzeczone jako środki zabezpieczające , ale

bez orzekania okresu na jaki są orzekane.

Pozbawienie praw publicznych

Może zostać orzeczone w sytuacji gdy :

1. Zastosowano wobec sprawcy nadzwyczajne obostrzenie kary i wymierzono mu karę pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Pozbawienie praw publicznych polega na ustaniu

prawa wyborczego , prawa w sprawowaniu wymiary sprawiedliwości , pełnienia funkcji w

organach państwowych , samorządowych i zawodowych , utrata biernego i czynnego prawa

wyborczego a także utrata oznaczeń i tytułów honorowych a także uniemożliwienie ich

uzyskania w trakcie obowiązującego środka karnego . Zostaje on uważany za wykonany po

upływie połowy kary , ale nie wcześniej niż po upływie 1 roku jego obowiązywania ( 191 )

7. Instytucje zezwalające na zaniechanie ukarania sprawcy - przesłanki

stosowania.

I.Czynny żal karnoskarbowy (ART. 16 KKS)

docsity.com

Instytucja degresji karania; dotyczy każdego wykroczenia skarbowego i przestępstwa

skarbowego, bez względu na jego ciężar

• Sprawca wykroczenia skarbowego albo przestępstwa skarbowego, który przejawi czynny

żal”, „nie podlega karze”, co oznacza, że nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania

karnego skarbowego.

PRZESŁANKI:

Pozytywne (art. 16 § 1 – 3 KKS):

 Zawiadomienie (pisemnie lub ustnie - do protokołu) przez sprawcę organu powołanego

do ścigania o popełnionym przestępstwie skarbowym lub wykroczeniu skarbowym i

ujawnienie istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności osób współdziałających

w jego popełnieniu;

 Uiszczenie w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania

przygotowawczego w całości wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej

popełnionym czynem zabronionym, a jeśli czyn nie polega na uszczupleniu - złożenie

przedmiotów objętych obligatoryjnym przepadkiem przedmiotów, a w razie

niemożności ich złożenia – uiszczenie ich równowartości (nie dotyczy „przedmiotów

zakazanych”)

Bezskuteczność zawiadomienia, gdy zostało złożone (art. 16 § 5 KKS):

 Kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 Po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności

przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba, że czynność ta nie

dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Wyłączenia podmiotowe (art. 16 § 6 KKS) :

 Sprawca kierowniczy

 Sprawca polecający

 Organizator grupy lub związku mającego na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,

chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku

 Prowokator.

II.Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

(ART. 17-18 + ROZDZ. 16 KKS)

• Instytucja degresji karania; dotyczy wykroczeń skarbowych i przestępstw skarbowych.

• ISTOTA: Sprawca sam występuje do finansowego organu postępowania

przygotowawczego z wnioskiem o określone skazanie i ustala z tym organem wysokość

kary grzywny i rodzaj środków karnych podlegających przepadkowi.

• Instytucja o charakterze mieszanym – częściowo materialnoprawna (uznana za „środek

karny”, uregulowana w rozdziale zatytułowanym „Zaniechanie ukarania sprawcy”),

częściowo proceduralna

Materia – art. 17 – 18 KK ; Procedura – art. 142 – 149 KKS

PRZESŁANKI:

• Wina sprawcy i okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości

• Uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeśli nastąpiło uszczuplenie

• Sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za

popełniony przez niego czyn

docsity.com

• Sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie w jakim

jest on obligatoryjny; w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich

równowartość pieniężną (w stosunku do przedmiotów zakazanych (art. 29 pkt. 4 KKS),

przysposobionych do popełnienia tego czynu zabronionego albo gdy uiszczona należność

publicznoprawna dotycząca przedmiotów objętych przepadkiem była niewspółmiernie

niska w stosunku do kwoty równowartości przepadku – nie można orzec uiszczenia

równowartości przepadku; sprawca musi się zgodzić na przepadek, nawet, gdy nie może

złożyć przedmiotów)

• Uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania (wykroczenie

skarbowe - 1/12 min. wynagrodzenia; przestępstwo skarbowe – 1/10 min. wynagrodzenia)

WYŁĄCZENIA:

• Przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia

wolności

• Przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach

nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 KKS)

• Zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie

cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu (przeszkoda – bo

interwencja powoduje bezskuteczność zgody sprawcy na przepadek przedmiotów; istotą

interwencji jest roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi)

III.Odstąpienie od wymierzenia kary

Art.19 § 1 KKS – fakultatywne odstąpienie od wymierzenia kary za przestępstwo

skarbowe albo za wykroczenie skarbowe + możliwe( !- opcyjne) orzeczenie środka

karnego (wszystkie sensu stricto; z wyłączeniem pozbawienia praw publicznych w

przypadku przestępstwa skarbowego) jeśli zachodzą warunki jego orzeczenia i cele

kary zostaną przez ten środek zrealizowane, w szczególności w wypadkach

przewidzianych w KKS oraz:

 Za przestępstwo skarbowe (pkt.1)zagrożone karą pozbawienia wolności

nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą (znakomita większość przypadków!),

gdy stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny (każdy do znacznego!);

wyłączenie – przestępstwa skarbowe popełnione w warunkach nadzwyczajnego

obostrzenia kary (art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 KKS z uwzględnieniem wyjątków)

 Za wykroczenie skarbowe (pkt.2 )– w wypadkach zasługujących na szczególne

uwzględnienie, ze względu na charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia

skarbowego oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy i jego zachowanie się po

popełnieniu wykroczenia skarbowego

 WYPADKI PRZEWIDZIANE W KKS (INSTYTUCJA STOSOWANA

FAKULTATYWNIE)

 odstąpienie od wymierzenia kary jako bonus za specyficzny „czynny żal” – art. 57 § 2

KKS oraz art. 77 § 4 i 5 KKS

 odstąpienie od wymierzenia kary jako wariant nadzwyczajnego złagodzenia kary za

przestępstwo skarbowe (art. 36 § 1 pkt. 2 i 3 KKS)

 przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – poczytalność ograniczona (art. 11 §

2 i 3 KKS);

 wykroczenia skarbowe – nieusprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączającej

bezprawność albo błąd co do prawa (karalności) (art. 10 § 5 KKS)

 przestępstwa skarbowe – podżegacz i pomocnik, gdy czynu nawet nie usiłowano

popełnić (art. 20 § 2 KKS w zw. z art. 22 § 2 KK); usiłowanie nieudolne (art. 21 § 3

docsity.com

KKS w zw. z art. 14 § 2 KK); wobec współdziałającego w przestępstwie skarbowym,

którego nie dotyczy okoliczność osobista wpływająca na wyższą karalność (art. 20 § 3

KKS)

Warunek zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku, gdy w zw. z

wykroczeniem skarbowym albo z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie

należności publicznoprawnej – tylko, gdy wymagalna należność została w całości

uiszczona przed wydaniem wyroku (art. 19 § 2 KKS) – gdy brak uszczuplenia –

warunek nieoperacyjny

• Sąd odstępując od wymierzenia kary może też odstąpić od wymierzenia środka

karnego, chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe – jedyny wyjątek – przepadek

przedmiotów „zakazanych”; określonych w art. 29 pkt. 4 KKS (art. 19 § 3 KKS)

• W postępowaniu w stosunku do nieobecnych (art. 173 – 177 KKS) orzeczenie „co do

kary” można ograniczyć do przepadku przedmiotów (w przypadkach, gdzie

przewidziany jest przepadek) (art. 19 § 4 KKS)

8. Nadzwyczajne zaostrzenie kary ( art. 38 )

Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności:

1. do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, fakultatywnie kara grzywny

2. do roku albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny przekraczającą 360 stawek dziennych, fakultatywnie wymierzenia

także kary grzywny grożącej za to przestępstwo,

3. przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo skarbowe w wysokości od 1mca do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, fakultatywnie

wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to

przestępstwo obok kary pozbawienia wolności.

4. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości od 3 mcy do górnej granicy ustawowego zagrożenia

zwiększonego podwójnie, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa , którego skutkiem

jest tzw. wielka wartość, co oznacza ,że sąd maksymalnie może wymierzyć karę 6 lat

pozbawienia wolności

Przesłanki ( 37 $ 1 ):

Sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca:

1) popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe powodując uszczuplenie należności

publicznoprawnej dużej wartości albo wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża,

2) uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu,

3) dopuścił się już przestępstw w ramach tzw. Przestępstwa ciągłego

4) dopuścił się przestępstwa w ramach recydywy skarbowej

5) dopuścił się przestępstwa w działaniu zorganizowanej grupy lub w związku mającym na

celu popełnienie przestępstwa skarbowego

6) dopuścił się przestępstwa z użyciem groźby jej użycia , przemocy lub wspólnie z inną

osobą

7) dopuścił się przestępstwa poprzez wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego

połączenia innej osoby

8. 1000 krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia – zaostrzenie to może dotyczyć

tylko przestępstwa enumeratywne wskazanych w art. 38 $ 2 , obok takiej kary pozbawienia

wolności sąd może wymierzyć karę grzywny zwiększoną o połowę . W przypadku tym sąd

może orzec karę zwiększoną do 1080 dziennych stawek grzywny .

docsity.com

9. Nadzwyczajne złagodzenie kary ( 36 ) może nastąpić w sytuacji :

 w stosunku co do młodocianego

 w przypadku błędu wyłączającego bezprawność

 przy ograniczeniu poczytalności

 w przypadku usiłowania nieudolnego

 w sytuacji czynnego żalu

 wobec podżegacza lub pomocnika , gdy czynu zabronionego nie usiłowano dokonać

 wobec współdziałających , gdy ujawnił on informację organów ścigania dotyczącą

czynu zabronionego i osób w nim uczestniczących.

1. Sąd wymierza karę ograniczenia wolności gdy czyn zabroniony był zagrożony karą pozbawienia wolności

2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary i w ramach tej instytucji orzec środek karny ( przepadek przedmiotu , ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu ,

zakazy , podanie do publicznej wiadomości ).

3. Sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe jedynym wyjątkiem jest sytuacja , gdy zachodzi konieczność orzeczenia

przepadku przedmiotów zakazanych . W sytuacji gdy sprawca przestępstwa dopuścił

się czynu , którego skutki uszczuplają lub narażają na uszczuplenie należności

publiczno – prawnej to ponadto sprawca zobowiązany jest uiścić taką należność aby

sąd mógł zastosować złagodzenie kary . W ramach tej instytucji sąd może orzec karę

grzywny w wysokości nie przekraczającej połowy górnej granicy ustawowego

zagrożenia za dane przestępstwo . W sytuacji gdy mamy doczynienia ze sprawcą który

wyjawił organom ścigania informację dotyczącą osób uczestniczących w

przestępstwie oraz zachodzą okoliczności jego popełnienia to sąd może zastosować

nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

10.Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło

lat:

1) 5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia

wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

2) 10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności

przekraczającą 3 lata.

Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na

uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło

przedawnienie tej należności .W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg

przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na

uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął

termin płatności tej należności lub powstał dług celny.

W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2, jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego

zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od

czasu, gdy skutek nastąpił.

11. Organy postępowania przygotowawczego (art. 118 KKS): - finansowe: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny

(nadrzędne – izba skarbowa, izba celna, Minister Finansów)

docsity.com

Na nich scedowane szereg uprawnień. Mogą występować jako oskarżyciele publiczni. W

postępowaniu uproszczonym przygotowują i wnoszą akt oskarżenia. W postępowaniu

zwyczajnym przygotowują akt oskarżenia i przesyłają prokuratorowi wraz z zebranymi

dowodami. Mogą występować jako oskarżyciele publiczni obok prokuratora

- niefinansowe: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne (nadrzędne – prokurator;

prokurator wojskowy) (art. 53 § 37 – 39 KKS) Muszą zawiadomić finansowe organy o

prowadzonym postępowaniu, chyba że ich działania ograniczają się do zebrania i

zabezpieczenia dowodów.

Przeważnie postępowanie przygotowawcze prowadzą finansowe organy

postępowania (art. 133 KKS). Mogą je prowadzić „także” niefinansowe organy

postępowania przygotowawczego. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia

skarbowe żołnierzy – Żandarmeria Wojskowa. Niefinansowe organy postępowania

przygotowawczego (oprócz Żandarmerii Wojskowej i CBA) mogą przekazać wszczętą

sprawę właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego (art. 134 § 2

KKS)

12. STRONY POSTĘPOWANIA KARNEGO SKARBOWEGO

A. POSTĘPOWANIE W SPRWACH O PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

 OSKARŻYCIEL PUBLICZNY

1. Prokurator

2. Organy, które wnoszą i popierają akt oskarżenia

Finansowe organy dochodzenia

Izba celna

Policja

Przed sądem wojskowym oskarżycielem jest wyłącznie prokurator wojskowy

 oskarżony

 podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej

 interwenient

B Postępowanie w sprawach o wykroczenie skarbowe

 oskarżyciel publiczny (akt oskarżenia w sprawach o wykroczenie skarbowe wnosi i

popiera finansowy organ postępowania przygotowawczego; z niefinansowych – policja

i straż graniczna (art. 121 § 2 kks)

 oskarżony

 interwenient

POSTĘPOWANIE MANDATOWE (ART. 136 – 141 KKS)

1.prowadzone przez finansowy albo niefinansowy organ postępowania przygotowawczego

jedynie w sprawach o wykroczenia skarbowe

2.warunek nałożenia grzywny w drodze mandatu – zgoda sprawcy (gdy obowiązkowy

przepadek – także zgoda na przepadek); gdy brak zgody - sprawa podlega rozpoznaniu na

zasadach ogólnych

Możliwe gdy:

1.osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości

2.nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż 2 x minimalne wynagrodzenie

Nie stosuje się gdy:

docsity.com

1.w zw. z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej,

chyba że do chwili przyjęcia mandatu wymagalną należność w całości uiszczono

2.zachodzi zbieg realny przepisów definiujących wykroczenia skarbowe i przestępstwa

skarbowe (sprawca odpowiada za przestępstwo skarbowe)

3. zgłoszono interwencję

Rodzaje mandatów:

kredytowany – regułą - (prawomocny z chwilą pokwitowania odbioru)

gotówkowy – możliwy jedynie gdy sprawca jedynie czasowo przebywa na terytorium rp lub

brak miejsca stałego zamieszkania albo pobytu; stale przebywa na terytorium rp, ale czasowo

je opuszcza (prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny)

W razie uchylenia mandatu – postępowanie toczy się nadal na zasadach ogólnych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument