Przerzucalność świadczeń podatkowych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Przerzucalność świadczeń podatkowych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (163 KB)
3 strony
506Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: przerzucalność świadczeń podatkowych to doprowadzenie do sytuacji podmiot występuje w formie płatnika.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Przerzucalność świadczeń podatkowych – to doprowadzenie do sytuacji podmiot

występuje w formie płatnika. Przerzucać można:

- w przód

- w tył

Art. 21. (Ordynacja podatkowa) § 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego

zobowiązania,

2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Powstaje z mocy prawa lub poprzez wydanie lub doręczenie decyzji.

Zobowiązanie podatkowe wygasa:

1. z dniem zapłaty podatku

2. z chwilą potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika

względem skarbu państwa

3. zaniechania poboru podatku

4. z chwilą umorzenia zaległości podatkowej

5. przedawnieniu zobowiązania podatkowego

6. w inny sposób

Art. 59. (Ordynacja podatkowa) § 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub

w części wskutek:

1) zapłaty podatku, w tym również potrącenia oraz za liczenia nadpłaty na poczet

zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań podatkowych, zaniechania poboru

podatku, a także umorzenia zaległości podatkowych,

2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

3) przedawnienia.

§ 2. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek:

1) zapłaty należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub

inkasenta,

2) przedawnienia.

Za zobowiązania podatkowe podatnik odpowiada całym swoim majątkiem. W określonych

sytuacjach odpowiada płatnik, spadkobierca, osoba trzecia powiązana w odpowiedni

sposób z podatnikiem nabywca przedmiotu, wspólnik, członek zarządu firmy –

odpowiedzialni są całym swoim majątkiem osoby trzecie solidarnie z podatnikiem.

Przymusowe egzekucje należności podatkowej, przedmiotami są:

docsity.com

- wierzyciel – organ uprawniony do wykonania należnego świadczenia pieniężnego

(organ gminy, urząd skarbowy, urząd celny)

- organ egzekucyjny – urząd skarbowy, urząd celny

- zobowiązany – płatnik, podatnik, osoba zobowiązana do cła, podatku.

Przeprowadzenie egzekucji

1. organ egzekucyjny – nie jest wierzycielem

Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela i na podstawie

wystawionego przez niego tytułu wykonawczego

2. wierzyciel jest organem egzekucyjnym

Przystępuje on z urzędu do egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego

przez siebie wystawionego.

Tytuł wykonawczy powinien zawierać:

1. dokładne oznaczenie wierzyciela

2. dokładne oznaczenie zobowiązanego

3. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia egzekucji czynności egzekucyjne

wykonuje poborca skarbowy.

Podmiotem upoważnionym do wykonania egzekucji jest poborca skarbowy.

Środki egzekucji:

- egzekucja z pieniędzy

- egzekucja z wynagrodzenia za pracę

- egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego

- egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

- egzekucja z innych wierzytelności i praw majątkowych

- egzekucja z ruchomości

- egzekucja z nieruchomości

Podstawowym źródłem gromadzenia dochodów budżetu państwa są podatki. Głównym

podatkiem, z którego są największe dochody to podatek od towarów i usług (VAT).

Ustawa z dnia 08-01-1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Przedmiotem podatku VAT jest – sprzedaż towarów i usług i innych czynności (import,

eksport, zamiana towarów, darowizna towarów).

Podatnicy na których spoczywa to zobowiązanie, zobowiązani są do rejestracji w urzędzie

skarbowym. Podatnik zobowiązany jest do umieszczania numeru identyfikacyjnego na

każdym dokumencie.

docsity.com

Podstawą opodatkowania jest obrót, kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i do tej

kwoty dolicza się kwotę podatku, którą określa ustawa (22%, 7%, 3%, 0%). Podatek

obliczamy od kwoty należnej – nazywany jest podatkiem należnym. Podatnik ma prawo

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zapłaconego przy

nabyciu określonych towarów i usług. Czynności ustalania podatku należnego i potrąceń

naliczonego dokonują wszyscy oprócz konsumenta. Ekonomicznie patrząc VAT płaci

konsument. Podatnicy VAT zobowiązani są do składania deklaracji do dnia 25 m-ca

następnego w urzędzie skarbowym.

Podstawą opodatkowania w imporcie (kwotą należną) jest tzw. wartość celna

powiększona o należne cło.

Wartość celna – cena faktycznie zapłacona lub należna za towar zapłacony w celu

przywozu go na teren Polski. Podatnicy (import) są zobowiązani do obliczenia kwoty

podatku i wykazania go w zgłoszeniu celnym.

Kwota podatku naliczanego w okresie rozliczeniowym jest wyższa od podatku należnego

podatnik ma prawo do obniżenia podatku naliczonego lub zwrot z urzędu skarbowego

podatku naliczonego, gdy sprzedaż dokonywana przez podatnika jest obłożona stopą 7%

a towary przez niego nabyte są stosowane w stopie 22%.

VAT w eksporcie jest opodatkowany stopą 0%, podatek należny nie występuje. Istotne

obniżenie ceny o kwotę podatku należnego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument