Procedury demokratyczne władz samorządu terytorialnego - Notatki - Samorząd terytorialny, Notatki'z Samorząd Terytorialny. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201316 kwietnia 2013

Procedury demokratyczne władz samorządu terytorialnego - Notatki - Samorząd terytorialny, Notatki'z Samorząd Terytorialny. University of Silesia in Katowice

DOC (34 KB)
2 strony
425Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu samorządu terytorialnego dotyczące procedur demokratycznych władz samorządu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Polityka regionalna Rok I

Temat: Procedury demokratyczne funkcjonujące podczas wyłaniania i funkcjonowania władz samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku określa zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponownie głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu maja prawo uczestniczenia wszyscy kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w ust. 3 wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku termin głosowania odracza się o kolejne 14 dni. Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z wyborami do rad gmin, w trybie określonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2 Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z przepisami prawa. Prawo zgłaszania kandydatów na wójtów przysługuje: partią politycznym i koalicją partii politycznych, stowarzyszenia i organizacja społecznym oraz samym wyborcą. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24. Organem prawodawczym gminy jest rada gminy. Zasady wyboru radnych reguluje ustawa z 16. 07. 1998r - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmiku samorządowego. Radnych wybieramy zatem w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Powszechnych co oznacza, że prawo głosowania przysługuje każdemu obywatelowi, kto nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, nie jest ubezwłasnowolniony, ma 18 lat i nie jest pozbawiony praw wyborczych. Bezpośrednich oznacza, że każdy osobiście udaje się do lokalu wyborczego i wybiera bezpośrednio na danego kandydata. Pojęcie równych występuje w dwóch aspektach tzn. że każdy dysponuje 1 głosem, równość oznacza także jednakową siłę głosu. Tajność zapewniona jest poprzez możliwość skorzystania z kabiny, w której dokonujemy suwerennego wyboru. W gminach do 20 tys. mieszkańców wybory są większościowe czyli mandat otrzymuje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za” tym systemie bierze się pod uwagę większość względną czyli głosy „za” i „przeciw”. W gminach powyżej 20 tys. wybory są proporcjonalne bez progów wyborczych wg systemu D’Hondta. Wybory do rady powiatu i sejmiku samorządowego są proporcjonalne z obowiązującym 5% progiem wyborczym. Interesująco przedstawiają się wzajemne relacje między wójtem a radą. Pod rządami starych przepisów odwołanie wójta leżało w kompetencjach rady, obecnie jednak, gdy wójt pochodzi z wyborów powszechnych, rada nie ma takich uprawnień.

Organem wykonawczym powiatu, zgodnie z art. 26, jest zarząd powiatu z starostą na czele. Organem powołującym jest rada. Wybiera ona zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczba członków zarządu powinna być określona w statucie powiatu. Wybór starosty odbywa się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu, w głosowaniu tajnym. Następnie rada wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, również w głosowaniu tajnym. Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ustroju jednostek samorządu terytorialnego są: ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa. Samorząd terytorialny jest to zdecentralizowana forma - korporacja, która posiada pewne kompetencje i w ramach tych kompetencji realizuje określone zadania. Konstytucja RP w art. 15 stanowi że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej zapewnia decentralizację władzy publicznej, co w odniesieniu do samorządu terytorialnego oznacza przekazanie kompetencji zadań rządu i jego agend przedstawicielom lokalnej społeczności niezależnej od rządu i jego agend. Art. 16 Konstytucji RP stanowi, że samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a więc posiada kompetencje i w ramach tych kompetencji realizuje określone zadania na rzecz społeczności lokalnej. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego określa rozdz. VII Konstytucji RP w art. 163 do 172 w których odnosi się do: charakterystyki zadań realizowanych przez samorząd terytorialny, statusu prawnego samorządu terytorialnego. zapewnienia prawa do dochodów samorządowi terytorialnemu, a także do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, zasad wyborów do władz samorządowych, spraw dotyczących referendum, a także nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności, prawa zrzeszania się tychże jednostek.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument