Finanse publiczne - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Finanse publiczne - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (426 KB)
6 strona
473Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: finanse publiczne; pytania i odpowiedzi odnoszące się do finansów publicznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Grupa II

1) Wymień podmioty wchodzące w skład finansów publicznych. Parlament, rząd i jego organy centralne, organy samorządów terytorialnych,

gospodarczych i zawodowych.

2) Funkcja alokacyjna Alokacja polega na rozdziale zasobów między różne cele. Ograniczoność zasobów skłania

do efektywnej alokacji. Funkcja ta oznacza, że państwo za pomocą przepływów

pieniężnych w postaci dochodów i wydatków może wpływać na alokację zasobów w

gospodarce. Rozróżniamy alokację: czynników wytwórczych i alokację wytworzonych

dóbr materialnych. Państwo kształtuje podział dostępnych zasobów pomiędzy sektory

publiczny i prywatny, a także wpływając na podziały w ramach sektora publicznego.

Celem tej funkcji jest głównie korekta zakłóceń w oddziaływaniu rynku na produkcję i

oferowanie świadczeń bezpośrednio przez państwo.

3) Zasady gospodarowania finansami jednostek budżetowych Równowagi, szczegółowości (specjalizacji), powszechności (zupełności), jedności,

operatywności, jawności, gospodarności, jednoroczności.

4) Porównaj główne cechy instytucji budżetowych i instytucji funduszu celowego. Cecha; Budżet; Fundusz celowy; 1) Przedmiot finansowania; ogólny; ściśle określony; 2)

Okres finansowania; roczny; nieokreślony; 3) Ciągłość finansowania; brak; zapewniony;

4) bezpieczeństwo finansowania zadań; niskie (konkurencyjnosc); wysokie (nie ma

konkurencji); 5) Możliwość akumulacji środków finansowych po roku finansowym; nie

ma ( nie istnieje); istnieje; 6) Możliwość konfrontacji ze stron władz przedstawicielskich;

istnieje; nie istnieje; 7) Możliwość Możliwość nieracjonalnego gospodarowania środkami

w wyniku działania grup nacisków; istnieje (duża); Istnieje( mała);

5) Rola i zadania NBP. Główną rolą jest emisja pieniądza i dbałość o wartość złotego poprzez utrzymanie inflacji

na poziomie korzystnym dla gospodarki narodowej, a także czuwanie nad stabilnością

polskiego systemu finansowego.

Zadania:

1. Centralny bank państwa - Wspólnie z Ministerstwem Finansów kształtuje politykę finansową państwa - Zarządza rezerwami dewizowymi państwa (zagranicznymi

środkami płatniczymi) - Obsługuje długi państwowe - Obsługuje rozliczenia instytucji

rządowych - Ustala kurs złotego

2. Bank emisyjny - Ma wyłączne prawo do emisji polskich banknotów i monet - Czuwa, by wartość złotego nie spadła poniżej progu zatwierdzonego w ustawie budżetowej -

Dzięki temu, że dokonuje emisji pieniędzy, jest zawsze wypłacalny

3. Bank banków - Nadzoruje i kontroluje wszystkie banki w Polsce - W celu uzdrowienia danego banku może wprowadzić do niego zarząd przymusowy, a gdy to nie powoduje

poprawy sytuacji - może bank zlikwidować - Ustala tzw. stopy procentowe, czyli

wysokość oprocentowania różnych kredytów udzielanych przez banki

6) Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe? Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego następuje z reguły poprzez zapłacenie podatku.

Niekiedy zobowiązania podatkowe mogą wygasnąć wskutek innej przyczyny, np.

umorzenia zobowiązania lub upływu przedawienia.

7) Co stanowi istotę podatku naliczonego VAT? Naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy

nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z

dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej

fazie, który pomniejsza podatek należny.

8) Jakie są elementy procedury celnej?

docsity.com

a) Procedury gospodarcze, czyli procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika

urzędu celnego:

Skład celny,

Uszlachetnianie czynne,

Przetwarzanie pod kontrolą,

Odprawa czasowa,

Uszlachetnianie bierne,

b) Procedury zawieszające, czyli procedury dla których trzeba złożyć zabezpieczenie długu

celnego (bez zapłaty długu celnego):

Tranzytu,

Skład celny,

Uszlachetniania czynne w systemie zawieszeń,

Przetwarzania pod kontrolą celną,

Odprawy czasowej.

9) Rodzaje zadań i wydatki jednostek samorządów terytorialnych? 10) Omów zasady przetargu nieograniczonego. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w

odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy

zainteresowani wykonawcy.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. Jeżeli wartość

zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro,

zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień

Publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 5.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 130.000 euro,

zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu również

Prezesowi Urzędu.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 10.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 5.000.000 euro,

zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie

o zasięgu ogólnopolskim.

Grupa VI

1) Doktryny finansów publicznych. 2) Usystematyzuj środki pieniężne ze względu na ich charakter i pochodzenie. 3) Co to jest zakład budżetowy?( w I wersji były fundusze specjalne, ale koleżanka

powiedziała, że tego nie było i kazał zmienić na zakład budżetowy. Ale czy zmieni w

pozostały swoich egzemplarzach nie wiem)

Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych będąca częścią państwowej sfery

budżetowej, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej

działalności z przychodów własnych.

docsity.com

4) Rola i zadania Skarbu Państwa. kasjerakontrola płynności, gromadzenie i wydatkowanie bankiera inwestowanie

nadwyżki Z nadwyżki tej można udzielić kredytów lub zainwestować je. Udziały w

innych jednostkach majątkowa: czynna dotyczy tej części majątku publicznego, która z

założenia nie ma przynosić zysku, wówczas skarb państwa jest gospodarzem tego majątku

(np. sierociniec) bierna dotyczy tej części majątku publicznego, która z założenia ma

przynosić zysk. Tutaj gospodarz ma dążyć do maksymalnego zysku (są to z reguły

monopole np. produkcja alkoholu, przemysł naftowy

5) Wymień grupy podatków i omów 1 z nich. a) Podatki dochodowe (podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych

(CIT)) b) Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp. c) Opodatkowanie

własności: Podatki od nieruchomości (podatek rolny (gruntowy), podatek leśny) oraz

Podatek od spadków i darowizn, d) Podatki od towarów i usług: (Podatek od wartości

dodanej (VAT), Akcyza, Cło), e) inne (podatek od posiadania psów oraz podatek od

środków transportowych).

Cło: podatek graniczny od towarów, w ostatecznym rozrachunku płaci konsument

6) Czego dotyczy VAT? Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: a) odpłatna dostawa towarów i

odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, b)eksport towarów, c) import towarów,

d)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

e)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

7) Podstawa materialna podatku akcyzowego. W krajach Unii Europejskiej podatek akcyzowy podlega harmonizacji, co oznacza

wspólne zasady produkcji, przemieszczania i przechowywania wyrobów akcyzowych oraz

wymiaru i poboru akcyzy od tych wyrobów. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są

określane przez poszczególne państwa członkowskie, nie mogą one jednak być niższe od

poziomów ustalonych w dyrektywach.

8) Co to jest dotacja i jakie są jej rodzaje? Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa. Uzupełnia środki własne, ale ich nie zastępuje.

Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent poniósł. Oznacza to, że na

realizację projektów, które otrzymały dotację np. z funduszy Phare, należy najpierw

wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni. Dopiero później otrzymuje zwrot określonej

części kosztów - od 25% do 80%. W niektórych programach możliwe jest zaliczkowe

otrzymanie części dotacji.

9) Kto może być zleceniodawcą z zamówieniach publicznych? 10) Co to jest zamówienie z wolnej ręki Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Grupa I

1) Podaj definicję finansów publicznych. Finanse publiczne (wg. Owsiaka) zajmują się funduszami, które tworzą i rozdysponowują

władze publiczne. Nauka ta obejmuje gospodarkę publicznymi środkami pieniężnymi oraz ich

treść ekonomiczną, polityczną i społeczną. Nauka o finansach publicznych zajmuje się

związkami przyczynowo skutkowymi pomiędzy procesami gromadzenia i wydatkowania

publicznych zasobów pieniężnych a procesami gospodarczymi, politycznymi a społecznymi.

2) Założenia nowego konserwatyzmu fiskalnego. 3) Zasady gospodarki finansów publicznych, omów 1 z nich. 4) Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego, podaj przykłady. 5) Rola i zadania Budżetu Państwa.

docsity.com

1.Zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków jakiegokolwiek podmiotu na

określony czas.

2.Scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku

z funkcjami państwa

3.Plan finansowy najwyższej rangi zatwierdzany przez parlament , obejmujący zestawienie

dochodów i wydatków państwa w określonym przedziale czasowym.

6) Co to jest zobowiązanie podatkowe i w jaki sposób powstaje.? Najczęściej zaobowiązania takie powstają wprost, wskutek zaistnienia okoliczności, z którymi

prawo lączy powstanie takiego obowiązku, np. wskutek osiągnięcia określonego dochodu.

Niekiedy (gdy tak przewiduja przepisy) obowiązek taki może powstać dopiero w wyniu

wydania odpowiedniej decyzji przez organ finansowy, w postaci nakazu płatniczego.

7) Co stanowi istotę podatku należnego ( VAT ) ? 8) W jaki sposób wyrażone są stawki akcyzy?Stawki akcyzy wyrażone są w: a)kwocie

na jednostkę wyrobu (paliwa, alkohol, energia elektryczna), b) procencie maksymalnej

ceny detalicznej (wyroby tytoniowe), c)procencie ceny wyrobu (tylko wyroby

„niezharmonizowane”).

9) Omów pojęcie subwencji. Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo

podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom,

organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności.

10) Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych. a) Przetarg nieograniczony, b) przetarg ograniczony, c) przetarg dwustopniowy, d)

Negocjacje z zachowaniem konkurencji, e) zapytanie o cenę, f) Zamówienie z wolnej ręki.

Grupa IV

1) Definicja potrzeby, wymień jej podstawowe uwarunkowania. Potrzeba jest pożądaniem własności użytkowych wynikających z osiągniętego rozwoju

gospodarczego i kulturowego ludności. Wynika to z trzech warunków: a) istniejącego

systemu ekonomicznego, b) z realizacji doktryny społecznej, c) poziomu rozwoju

cywilizacyjnego społeczeństwa.

2) Omów funkcję stabilizacyjną finansów publicznych. Polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków publicznych do oddziaływania na

sytuację gospodarczą kraju: poziom zatrudnienia, stały wzrost gospodarczy.

Stabilizacyjna funkcja polityki budżetowej polega na wykorzystywaniu dochodów i

wydatków budżetowych dla osiągnięcia makroekonomicznych celów gospodarczych:

wysokiego stopnia wykorzystania potencjału wytwórczego (wysokiego zatrudnienia),

stabilności ogólnego poziomu cen, wysokiego, zrównoważonego tempa wzrostu

gospodarczego oraz stabilności bilansu płatniczego. W sytuacji, gdy istniejący popyt

ogranicza rozmiary działalności gospodarczej do poziomu nie zapewniającego pełnego

wykorzystania potencjału wytwórczego, celem polityki gospodarczej powinno więc być

odpowiednie zwiększenie tego popytu.

3) Scharakteryzuj dokładnie zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego ,podaj przykłady.

4) Przedstaw założenia metody zwrotnej tworzenia, gromadzenia i dzielenia zasobów pieniężnych.

5) Na czym polega główne założenie dochodu publicznego. 6) Co powinien zawierać tytuł wykonawczy dotyczący przymusowej egzekucji

świadczenia podatkowego?

docsity.com

1) Poprawne i dokładne oznaczenie wierzyciela, 2) poprawne i dokładne oznaczenie

zobowiązanego, 3) dokładne i poprawne podanie podstawy uprawnionej do

przeprowadzenia egzekucji.

7) Co to jest akcyza i czego dotyczy? Jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. Dotyczy:

a)produkty energetyczne (ogólnie wszystkie wyroby służące dla celów napędowych lub

grzewczych), b) energia elektryczna, c)napoje alkoholowe (piwo, wino, produkty

pośrednie, wyroby spirytusowe), d) wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń

do palenia),

8) Omów pojęcie cła należnego. 9) Rodzaje środków publicznych w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych. 10) Omów metody przetargu dwustopniowego.

Na etapie wstępnym składa się oferty bez podania ceny a zamawiający może wybrać

oferentów. Może być poprzedzony przez negocjacje.

Grupa III

1) Scharakteryzuj gospodarkę finansową w jednostce budżetowej i podaj przykład. 2) Funkcja redystrybucyjna. Polega na kształtowaniu dochodów podmiotów, na ich korekcie względem podziału, który

nastąpił na podstawie kryterium ekonomicznego. Podział pierwotny -decydującą rolę

odgrywają czynniki ekonomiczne. Nie każdy podmiot może mieć możliwość przystąpienia

do tego podziału. Korekty dokonuje się w oparciu o kryterium społeczne i polityczne.

3) Wymień co najmniej 5 uwarunkowań finansów publicznych. 4) Rodzaje środków publicznych.

Środkami publicznymi są:

1. Dochody publiczne. 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 3. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:

 za sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych;  z prywatyzacji majątki Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;  za spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych;  z otrzymanych pożyczek i kredytów; przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku

z prowadzoną działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.

5) VAT w imporcie. VAT jest podatkiem obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego.

Każdy sprzedawca dolicza VAT tzw. Należny do wartości sprzedawanych przez siebie

wyrobów, towarów czy usług. W tym samym faktury dostarczane odbiorcą zawierają

policzony przez dostawce VAT stanowiący dla odbiorcy podatek ……..Każda jednostka jest z

reguły jednocześnie dostawcą i odbiorcą i z urzędem skarbowym rozlicza się ona z różnicy

między VATem należnym policzonym przy sprzedaży a VATem ……….. Zawartym w

fakturach dostawców.

6) Wartość celna. Prawidłowe ustalenie wartości celnej jest bardzo istotne, ponieważ ma

bezpośredni wpływ na wysokość należności przywozowych, w tym cła importowego, podatku

akcyzowego od towarów importowanych, podatku od towarów i usług w imporcie.

7) Co to są zamówienia publiczne?

docsity.com

Zamówienie publiczne jest to zamówienie na roboty budowlane, dostawy lub wykonanie

usług gdy jest to opłacone ze środków publicznych w całości lub części.

8) Przetarg nieograniczony. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w

odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy

zainteresowani wykonawcy.

9) ( Cele lub przyczyny) gromadzenia i rozdysponowywania bezzwrotnych środków publicznych.

10) Kto bierze udział w przymusowym wykonaniu należności finansowych?

Grupa V

1) Dobro publiczne, społeczne i prywatne. Dobra publiczne to dobra, które mogą być konsumowane jednocześnie przez wielu

konsumentów, bez uszczerbku dla żadnego z nich. Dobra społeczne są specyficznym

rodzajem dobra publicznego. Są to dobra publiczne, które mogłyby być dobrami

prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze

publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy

publicznych (np.: w Polsce oświata, opieka zdrowotna). Dobra prywatne to w ekonomii

każde dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn. które nie może być konsumowane przez

wielu konsumentów bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich.

2) Scharakteryzuj gospodarstwa pomocnicze. Gospodarstwo pomocnicze to organizacyjnie wyodrębniona działalność uboczna lub część

działalności podstawowej jednostki budżetowej finansowana z przychodów uzyskanych z tej

działalności. Podstawą utworzenia gospodarstw pomocniczych budżetu państwa jest

decyzja:

- kierownika państwowej jednostki budżetowej,

- głównego dysponenta części budżetowej najczęściej jest nim minister.

Gospodarstwami pomocniczymi mogą być bufety lub stołówki dla pracowników

zatrudnionych w jednostkach budżetowych, warsztaty szkole przy szkołach zawodowych

3) Usystematyzuj system prawa finansowego. 4) Co to są przychody publiczne? 5) Podstawowe środki administracyjne egzekucji. 6) Co to jest podatek akcyzowy? Jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne

7) Wydatki budżetowe. Wydatkami budżetowymi nazywamy środki pieniężne przekazywane z budżetu państwa lub

gminy na finansowanie zadań państwa, gminy lub innych związków publiczno-prawnych.

Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki i zakres działalności państwa w obszarze, na

którym zawodzi rynek. Pewne zadania może bowiem wykonywać tylko i wyłącznie państwo

(obronność, wymiar sprawiedliwości, stosunki zagraniczne itd.) albo robić do efektywniej od

sektora prywatnego (np. w przypadku ograniczonych zasobów).

8) Pogrupuj środki publiczne ze względu na ich charakter i pochodzenie. 9) Najkorzystniejsza oferta. 10) Zapytanie o cenę. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o

cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument