Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

PDF (156 KB)
15 strona
595Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z socjologii: krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument

1

I rok studiów II stopnia Praca socjalna i doradztwo społeczne Kierunek: Socjologia Projekt ewaluacji Programu o nazwie:

„Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Łódź 2009

2

I. Omówienie programu

Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnetrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwosci, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej. Realizatorem programu jest wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej KoordynatorRealizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Natomiast na szczeblach wojewódzkich są wyznaczeni przez wojewodów Wojewódzcy Kooedynatorzy Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program jest realizowany na terenie całej Polski i jest skierowany do jaknajszerszej grupy beneficjentów. W ramach programu zakłada się udzielenie pomocy wszystkim osobom oczekujacym tej pomocy w ramach zaplanowanych działań. Działania programu : - uprzedzające - interwencyjne - wspierające - korekcyjno-edukacyjne Zaplanowana ewaluacja dotyczy działań interwencyjnych w roku 2008 na terenie województwa łódzkiego. Działania interwencyjne obejmują działania o charakterze opiekuńczym i terapeutycznym, które kierowane są do ofiar przemocy w rodzinie oraz działania pouczające i izolujące kierowane do sprawców przemocy w rodzinie. Beneficjentami bezpośrednimi są zatem:

1. ofiary przemocy : - dzieci - współmałżonkowie bądź partnerzy - osoby starsze - osoby niepełnoprawne 2. sprawcy przemocy

Beneficjenci pośredni to: świadkowie przemocy , znajomi, członkowie dalszej rodziny, instytucje pomocowe (pomoc społeczna, policja, kuratorzy zawodowi i społeczni, prokuratura, placówki zapewniające pomoc ofiarom przemocy), samorządy lokalne, środowisko lokalne. Główny cel działań interwencyjnych : 1. Stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

3

Cele szczegółowe: a) rozwój sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie: - punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, - ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, - specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, - domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, - ośrodków interwencji kryzysowej;

b) zwiększenie zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie łączącego z lokalnymi punktami konsultacyjnymi lub ośrodkami wsparcia;

c) stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych;

d) udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.

2. zapobieganie kontaktowaniu się sprawców przemocy w rodzinie z osobami

pokrzywdzonymi

Cele szczegółowe : a) izolowanie sprawców przemocy od ofiar b) stosowanie procedury Niebieska Karta

Wskaźniki skuteczności programu 1. Wzrost kompetencji osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie; 2. Przyrost kadry profesjonalistów w tej dziedzinie 3. Wzrost liczby placówek udzielających pomocy; 4. Polepszenie warunków funkcjonowania istniejących już tego typu placówek 5. Wzrost stosowania procedury Niebieskiej Karty 6. Większe zróżnicowanie form pomocy 7. Polepszenie skuteczności udzielanej pomocy 8. Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy w rodzinie 9. Zwiększenie liczby osób uznających prowadzenie terapii za konieczny element w

walce z problemem przemocy w rodzinie 10. Wzrost zaufania ofiar przemocy do osób i instytucji udzielających im pomocy

Skuteczność programu badana będzie na podstawie: sprawozdań za 2008 rok dotyczących : działalności instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, liczebności tych placówek, form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, liczebności podopiecznych placówek zapewniających pomoc ofiarom przemocy,

4

- ankiet skierowanych do ofiar przemocy, - ankiet skierowanych do społeczności, - ankieta skierowana do pracowników instytucji pomocowych, - ankiety wykładane, - wywiad swobodny z beneficjentami bezpośrednimi, - analiza dokumentów - sondaż uliczny

Wskazanie zbiorowości:

1)jednostki samorządu terytorialnego – szczebel powiatowy wraz z organizacjami pozarządowymi,2) jednostki samorządu terytorialnego – szczebel gminny wraz z

organizacjami pozarządowymi.

II. Ewaluacja proaktywna

5

Aby przeprowadzić ewaluację formalną najpierw jest konieczne

przeprowadzenie ewaluacji proaktywnej. W tym celu należy dokonać oceny szans powodzenia wdrażanego programu. Dlatego poddaje się go do oceny specjalistom, zajmującym się problemem przemocy w rodzinie, są to:

 specjaliści pracy socjalnej zajmujący się prowadzeniem rodzin z problemem przemocy,

 funkcjonariusze policji prowadzący niebieskie karty,  przewodniczący komisji do spraw rozwiązywania problemów

alkoholowych,  terapeuci z placówki leczenia uzależnień,  sędziowie, kuratorzy z wydziału rodzinnego i nieletnich sądów

rejonowych  prokuratorzy,  lekarze mający uprawnienia do dokonywania obdukcji,  pedagog szkolny  pracownicy organizacji pozarządowej, pracujący z rodzinami w

których występuje przemoc w rodzinie.  przedstawiciele samorządów lokalnych, którym podległe są

instytucje pomocowe takie jak domy samotnych matek, hostele dla ofiar przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Program poddany będzie również ocenie powołanym i prowadzącym praktyczną działalność zespołom interdyscyplinarnym na szczeblach gminnych i powiatowych.

Współpraca ze specjalistami prowadzącymi praktyczną działalność w tej dziedzinie oraz analiza dokumentów tj sprawozdań z działalności instytucji pomocowych pozwoli na dokonanie oceny:

1) zasadności programu  jakie bariery instytucjonalne, finansowe i kadrowe ograniczają bądź

uniemożliwiają skuteczną pomoc ofiarom przemocy,  jakie zapotrzebowanie na proponowane działania w ramach

programu występuje w poszczególnych gminach, powiatach województwa łódzkiego,

 jakie jest zainteresowanie władz gminnych i powiatowych tymi działaniami,

 jakie występują potrzeby szkoleniowe dla osób pracujących z ofiarami przemocy ( to umożliwi dobór oczekiwanej i potrzebnej tematyki szkoleń)

2) realności wdrażania programu  jakie są możliwości rozwoju bazy sieci instytucjonalnej na terenie

poszczególnych samorządów lokalnych,

6

 jakie są możliwości władz samorządowych, kadry kierowniczej i pracowników sieci instytucji do wprowadzania zmian w ramach proponowanych działań

3) prawidłowości doboru beneficjentów bezpośrednich i pośrednich 4) prawidłowości i zasadności wyboru poszczególnych działań

proponowanych w ramach programu ( czy istnieją inne istotne czynniki uniemożliwiające bądź ograniczające skuteczną pomoc ofiarom przemocy, których nie uwzględnia nasz program )

5) Czas trwania projektu

Uzyskane dane będą pomocne w wprowadzeniu ewentualnych korekt i zmian w celu zwiększenia skuteczności programu. Uzyskane w ewaluacji proaktywnej informacje umożliwią scharakteryzowanie dotychczasowej pomocy jaka była i jest udzielana ofiarom przemocy w rodzinie oraz zdiagnozowanie rzeczywistosci przez wprowadzeniem działań programu.

7

III. Ewaluacja formatywna Na tym etapie ewaluacji oceniamy:

1. zainteresowanie uczestników programem, 2. realizatorów programu a mianowicie sposób realizacji

poszczególnych działań w ramach programu

Ewaluacja przeprowadzana będzie w trakcie realizacji programu, Oceniać będzie działalność w ramach wieloletniego Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2008 roku. W tym celu na podstawie ankiet skierowanych do beneficjentów dokonamy oceny zadowolenia z udziału w programie. Zastosujemy ankiety wykładane. Stosować je będziemy od samego początku okresu ewaluacji w odstępach co 4 miesiące. Skierowane będą do podopiecznych instytucji pomocowych takich jak : domy samotnych matek, hostele dla ofiar przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej i zawierały będą pytania dotyczące:  form otrzymywanej pomocy w placówkach stacjonarnych ,  form otrzymywanej pomocy w punktach konsultacyjnych ,  czasu oczekiwania na podjecie interwencji przez pracowników poszczególnych

instytucji pomocowych,  czas oczekiwania na otrzymanie konkretnej , oczekiwanej , wymiernej

pomocy,  wiedzy podopiecznych na temat możliwości uzyskania wsparcia, ich praw,

których mogą się domagać w ramach polityki socjalnej i prorodzinnej państwa,

 źródeł tej wiedzy,  warunków bytowe w placówkach stacjonarnych,  oceny spraw organizacyjnych,  opinii na temat kompetencji kadry zatrudnionej w placówkach,  opinii podopiecznych na temat kompetencji osób pomagających.

Kolejną grupą badaną, z zachowaniem takiego samego okresu czasowego, będą pracownicy instytucji pomocowych, pracujący bezpośrednio z ofiarami przemocy w rodzinie. Badania przeprowadzone zostaną za pomocą wywiadu swobodnego w trakcie, których pytać będziemy o:  tematykę szkoleń kierowana do terapeutów i innych pracowników instytucji

pomocowych ( czy tematyka jest zgodna z oczekiwaniami kursantów szkoleń )  jak oceniają skuteczność szkoleń  jak oceniają organizację szkoleń,  jakie są przyczyny uniemożliwiające uczestnictwo w proponowanych

szkoleniach i kursach ( jeżeli takowe występują ),  jakich form pomocy udzielili podopiecznym placówek,

8

 jakie innowacyjne działania wprowadzono prace z ofiarami przemocy w poszczególnych placówkach i instytucjach pomocowych?

Wywiady swobodne przeprowadzone zostaną również z kierownikami tychże instytucji. Te wywiady przeprowadzone będą po upływie 6 miesięcy i będą ukierunkowane na zdobycie informacji o :  inwestycje jakie są przeprowadzane w funkcjonujących już palcówkach,  oceny spraw organizacyjnych związanych z pozyskiwaniem na ten cel środków

finansowych w ramach programu,  współpracy kierowników z przedstawicielami władz w tworzeniu nowych

placówek,  rozpoczętych i planowanych tworzeniach nowych placówek,  ilość nowozatrudnionych profesjonalistów w zarządzanych przez nich

placówkach,  planowany wzrost etatów kadry w tychże instytucjach,  zainteresowanie szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez

kierowaną nimi kadrą.

W przypadku nowopowstałych instytucji wywiady z kierownictwem placówki będą przeprowadzane po upływie pół roku od rozpoczęcia formalnej działalności. Kolejną wykorzystaną technika będzie analiza dokumentów, przeprowadzana na bieżąco. Kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania analizować będziemy pod kątem:  ilości osób korzystających z pomocy placówek stacjonarnych ( Domu

samotnych matek, hosteli, Ośrodków Interwencji Kryzysowej) – analiza sprawozdań tychże placówek

 ilości założonych Niebieskich Kart – analiza sprawozdań Komend Powiatowych Policji z województwa łódzkiego oraz ośrodków pomocy społecznej

 ilości zgłoszeń telefonicznych z województwa łódzkiego na „ Niebieską Linię” - Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy – analiza rejestry i sprawozdań Centrali Telefonu Interwencyjnego

 ilości osób skierowanych na leczenia terapeutyczne - analiza sprawozdań Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz sprawozdań kuratorów zawodowych

 ilości osób skazanych wyrokiem sądu za przemoc nad członkiem rodziny- analiza sprawozdań wydziałów karnych sądów rejonowych województwa łódzkiego i Prokuratury Rejonowe

Przeprowadzenie tej ewaluacji będzie powierzone firmie, specjalizującej się w prowadzeniu ewaluacji podobnych programów.

9

IV. Ewaluacja sumatywna

Ostatnim etapem ewaluacji będzie ewaluacja sumatywna. Na tym etapie dokonamy oceny działań już zrealizowanych. Ewaluacja sumatywna będzie miała charakter odroczony. Do I kwartału 2009 roku przeprowadzona zostanie ewaluacja za 2008 roku i ponownie co roku przez kolejnych 5 lat. Głównym celem tej ewaluacji jest ocena skuteczności programu. Chcemy zbadać jakie skutki przyniosła realizacja poszczególnych działań programu i jaki wpływ mają one na zmianę rzeczywistości . Efekty poszczególnych działań pozwolą ocenić skuteczność programu Analizie zostaną poddane działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane na osiągnięcie założonych celów:

1) rozwoju instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie 2) zwiększenia zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania „niebieska

linia” dla ofiar przemocy w rodzinie 3) stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy w rodzinie

otrzymywanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych 4) udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach

udzielających pomocy 5) izolowanie sprawców przemocy od ofiar 6) stosowanie procedury Niebieska Karta.

1. Rozwój instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie

- punktów konsultacyjnych - ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ośrodków interwencji kryzysowej

Analizujemy zatem infrastrukturę na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 1) Do tego celu wykorzystamy technikę analizy dokumentów a konkretnie

sprawozdań z działalności poszczególnych instytucji z terenu województwa łódzkiego. Analiza rocznych sprawozdań samorządów terytorialnych kierowana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej pozwoli na uzyskanie interesujących nas informacji dotyczących:  ilości funkcjonujących placówek w poszczególnych gminach, miastach i

powiatach województwa danym roku w ramach programu  ilości rozbudowanych , zmodernizowanych i wyremontowanych

wcześniej już działających placówkach w danym roku w ramach programu

 nakładów finansowych na modernizacje i remonty w/w placówek

10

 ilości nowo powstałych placówek stacjonarnych i punktów konsultacyjnych

 nakłady finansowe na budowę tychże placówek Porównanie danych z danymi sprzed 2008 roku da jasny obraz osiągniętych efektów w tej dziedzinie.

2) Aby ocenić funkcjonowanie tych palcówek przeprowadzone zostaną wywiady swobodne z podopiecznymi instytucji stacjonarnych tj ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wywiady przeprowadzone zostaną z osobami, które pozostają w ośrodkach dłużej niż pół roku. Wywiad ukierunkowany będzie na zdobycie informacji o :  konkretne formy pomocy jaka została im udzielona  ocenę skuteczności prowadzonej terapii w ośrodkach  ocenę możliwości usamodzielnienia się.  ocenę zmian zachodzących w placówkach dotyczących warunków

bytowych Wywiad swobodny umożliwi pogłębienie wiedzy na tematy związane z opinia respondentek na poszczególne kwestie.

3) Do osób, które w trakcie 2008 roku opuściły placówki zostaną rozesłane

ankiety, w których zawarte będą pytania o:  wpływ terapii i pomocy uzyskanej w palcówkach na usamodzielnienie się,  ocenę obecnej sytuacji życiowej  ocenę skuteczności pomocy świadczonej przez instytucje pomocowe.

Wybór tej techniki podyktowany jest ewentualnymi trudnościami w dotarciu do tych osób.

4) Ankieta zostanie wykorzystana do zebrania informacji od pracowników

poszczególnych instytucji, w tym kadry terapeutycznej i kierownictwa. Lista poszukiwanych informacji to: W przypadku kadry terapeutycznej :

 ocena kwalifikacji zdobytych w szkoleniach  ocena przydatności nowo zdobytych umiejętności i wiedzy na kursach

szkoleniowych  rotacja podopiecznych poszczególnych placówek w tym ilość osób

usamodzielnionych, W przypadku kadry kierowniczej :

 zmiany w funkcjonowaniu placówek  świadczonych usług bytowych dla podopiecznych

11

 świadczonych usług terapeutycznych  sfery budżetowej placówek  przyrostu kadry

2. Zwiększenia zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania

„niebieska linia” dla ofiar przemocy w rodzinie

1) Aby uzyskać potwierdzenie skuteczności danego celu należy przeprowadzić analizę dokumentów (danych zastanych) w lokalnych punktach konsultacyjnych i ośrodkach wsparcia na obszarze województwa łódzkiego.

Analiza zobrazuje:  Do których z instytucji wpłynęło najwięcej zgłoszeń dotyczących przemocy

w rodzinie,  Jakie działania interwencyjne podjęto  Ile zgłoszeń telefonicznych wiązało się z uruchomieniem procedury

Niebieska Karta,  Ilu jednostkom i jakim zostały przekazane informacje o problemie

przemocy w rodzinie w wyniku działania Niebieskiej Linii,  Jakie formy pomocy zastosowano względem ofiar przemocy w wyniku

działalności Niebieskiej Linii?

2) Potwierdzenie efektywności tego celu można również sprawdzić w oparciu o ankietę skierowaną do ofiar przemocy, które uzyskały pomoc za pośrednictwem tej sieci wsparcia. Odpowiedzi respondentów zobrazują funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”. W tym celu zostaną postawione następujące pytania:  Dlaczego Pan/Pani zdecydował się skorzystać z telefonu zaufania

„Niebieska Linia”,  Czy w związku z tym telefonem oczekiwał Pan/Pani konkretnych

działań pomocowych czy innych jakich  Czy uzyskał Pan/Pani informacje, których oczekiwał,  Czy rozmowy wniosły korzystne zmiany w sferze emocjonalnej  Czy wskazano adresy instytucji, w których można uzyskać pomoc

odnośnie problemu jaki Pan/Pani zgłasza,  Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie i skuteczność telefonu zaufania?

3. Stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy w

rodzinie otrzymywanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych Sprawdzenie efektywności wyżej wymienionego celu można dokonać przez:

1) Analizę dokumentów (danych zastanych) – w tym przypadku sprawozdań, z których pozyskane będą dane dotyczące przyznawania mieszkań socjalnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Stosując tą metodę

12

będziemy szukać odpowiedzi na pytania:  Jaki procent osób zgłaszających problem przemocy uzyskało

wsparcie w formie propozycji przyznania mieszkania socjalnego i ile osób z tej pomocy skorzystało,

 Jakie kategorie osób najczęściej są dotknięte problemem przemocy, ze względu na wiek, płeć, strukturę rodzinną, sytuację ekonomiczną, sytuację zawodową, sytuację zdrowotną?

2) Wywiad swobodny z osobami, które otrzymały mieszkanie socjalne

(beneficjenci bezpośredni). Technika ta pozwoli uzyskać obraz sytuacji osoby będącej ofiarą przemocy, po otrzymaniu wsparcia, poprzez uzyskanie informacji:  Czy przyznana pomoc jest zadowalająca,  Czy z uzyskaniem mieszkania wiązały się jakieś trudności, jeśli tak to

jakie i kto pomógł w ich pokonaniu,  Jak ocenia dostęp do tej formy pomocy,  Jak dziś jako użytkownik mieszkania socjalnego ocenia stopień

własnego bezpieczeństwa i niezależności?

4. Udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o

instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie.

Aby sprawdzić czy ten cel został osiągnięty należy przeprowadzić:

1) Analizę dokumentów zastanych, na podstawie których zbada się;  czy informatory o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach

doświadczenia przemocy w rodzinie, zostały wydrukowane,  w jakiej ilości zostały wydrukowane i przekazane do

rozpowszechnienia,  do jakich instytucji zostały przekazane?

W przypadku nie wykonania tych działań dalsze badania w zakresie realizacji powyższego celu są zbędne. Kwestią kluczową w realizacji tego celu jest wytworzenie i rozpowszechnienie informatorów.

2) Przeprowadzenie sondażu ulicznego, z przypadkowo napotkanymi osobami. W wyniku sondażu uzyskamy informacje na poniższe pytania:  czy osoby te wiedzą jakie instytucje udzielają pomocy ofiarom przemocy

w rodzie  gdzie o tym czytali lub słyszeli,  czy uważają działalność tych instytucji za potrzebną?

Temu badaniu będą poddani beneficjenci pośredni, przypadkowo spotkane osoby dorosłe w ilości po 100osób, jednego dnia, w trzech różnych miejscowościach; mieście wojewódzkim, mieście losowo dobranym z terenu

13

województwa oraz w losowo dobranej miejscowości gminnej wiejskiej. To badanie umożliwi rozeznanie środowiska lokalnego w zakresie podniesienia wrażliwości społecznej na problem przemocy w rodzinie.

3) Ankieta skierowana do ofiar przemocy, jako bezpośrednich beneficjentów, na podstawie której zostanie ustalone:  czy osoby te miały styczność z powyższymi informatorami,  jeśli tak to czy znalazły w nich potrzebne im informacje, ewentualnie

jakich informacji zabrakło,  czy same szukały pomocy,  skąd wiedziały gdzie się po nią zgłosić,  czy ktoś inny zgłosił problem przemocy i skąd wiedział jak pomóc

rodzinie dotkniętej przemocą? Badania zostaną przeprowadzone na próbie 100 osób losowo dobranych pełnoletnich ofiar przemocy w rodzinie.

5. Izolowanie sprawców przemocy od ofiar Efektywność realizacji tego celu jak i innych można sprawdzić na różne sposoby.

1) Sprawdzenie realizacji tego cele w pierwszej kolejności odbędzie się poprzez analizę dokumentów zastanych, czyli sprawozdań ośrodków pomocy społecznej, policji oraz sądowych z wydziałów rodzinnych i nieletnich. W sprawozdaniach będziemy szukać następujących informacji:  W ilu przypadkach zastosowano izolowanie sprawców przemocy od

ofiar,  Jaka była to forma izolowania,  Czy izolowanie to miało charakter trwały, czy tymczasowy, jeśli

tymczasowy to na jaki okres?

2) Można również przeprowadzić wywiad swobodny z ofiarami przemocy, od których odizolowano sprawców. Wywiad ten będzie przeprowadzony z 10 osobami, po 5 osób z terenów wiejskich i 5 osób zamieszkałych w miastach, losowo dobrane, ale każda z innej miejscowości dla lepszego wizerunku, jak to się odbywa w różnych rejonach. W wywiadzie tym będziemy prosić o opisanie przebiegu wydarzeń od chwili zgłoszenia przemocy w rodzinie do momentu wykonania izolowania sprawcy oraz o odczucia osoby pokrzywdzonej, związane z tymi wydarzeniami.

6. Stosowanie procedury Niebieska Karta. W przypadku badania realizacji tego celu również zastosujemy różne techniki:

1) Tak jak w poprzednim przypadku zostanie przeprowadzona analiza

14

dokumentów zastanych i będą to również sprawozdania. Ponieważ obowiązek sporządzania Niebieskich Kart należy do policji i ośrodków pomocy społecznej dlatego będą to sprawozdania tych dwóch instytucji. Badanie tych dokumentów pozwoli uzyskać następujące informacje:  Ile Niebieskich Kart zostało wypełnionych w 2008 roku przez ośrodki

pomocy społecznej a ile przez policję,  W ilu przypadkach informacja o sporządzeniu Niebieskiej Karty została

przekazana do innych instytucji i do jakich,  Jakie podjęto działania w wyniku sporządzenia tej Karty,  Czy sprawy te zakończyły się sukcesem, czy też ofiary przemocy

wycofały się z postępowania.  Ilu pracowników zajmuje się procedura Niebieskiej Karty,  czy od rozpoczęcia realizacji programu przeciwdziałania przemocy w

rodzinie zostały zatrudnione nowe osoby do realizacji tego celu, jeśli tak to ile ogółem, z tego ile w 2008r?

2) Innym sposobem badania tego problemu będzie przeprowadzenie wywiadu

swobodnego z ofiarami przemocy, w przypadku których zastosowano procedury Niebieskiej Karty. Wywiad ten będzie przeprowadzony z 10 osobami, po 5 osób z terenów wiejskich i 5 osób zamieszkałych w miastach, losowo dobrane, ale każda z innej miejscowości dla lepszego zobrazowania, jak to się odbywa w różnych rejonach. W wywiadzie tym będziemy prosić o opisanie przebiegu wydarzeń związanych z przemocą w rodzinie mających miejsce w 2008r. oraz o odczucia respondentów związane z tymi wydarzeniami.

3) Następnie w ankiecie skierowanej do ofiar przemocy będziemy się pytać

również o stosowanie Niebieskiej Karty, a mianowicie:  Czy Niebieskie Karty były wypełniane w ich przypadku,  Czy jednorazowo, czy też więcej niż jeden raz, jeśli więcej to ile razy w

2008roku,  Jakie były skutki sporządzenia Niebieskiej Karty,  jak ofiara przemocy ocenia rezultaty wprowadzenia procedury

Niebieskiej Karty?

4) Innym sposobem badania stosowania procedury Niebieskiej Karty będzie ankieta skierowana do pracowników instytucji pomocowych. W ankiecie tej będziemy szukać informacji:  Czy nastąpił wzrost stosowania procedury Niebieskiej Karty w stosunku

do ubiegłego roku, jeśli tak to o ile,  Czy stosowanie tej procedury wpłynęło na polepszenie skuteczności

udzielanej pomocy,  Czy nastąpił ich zdaniem wzrost zaufania ofiar przemocy do osób i

instytucji udzielających im pomocy,

15

 Czy pracownicy stosujący procedurę Niebieskiej Karty przeszli w tym zakresie odpowiednie szkolenie, jeśli tak to czy te szkolenia przyczyniły się do poprawienia skuteczności pracy,

 Czy chętnie wzięliby udział w szkoleniach dotyczących procedury Niebieskiej Karty i co od nich oczekują?

Zarówno w tym badaniu jak i pozostałych osoby wylosowane będą proszone o wyrażenie zgody na udzielenie potrzebnych informacji, w przypadku nie wyrażenia takiej zgody, będzie stosowany dodatkowy dobór osób.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument