Prognozowanie - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Prognozowanie - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (243 KB)
5 strona
376Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prognozowania i czynników decydujących o wiarygodności, itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

1

MISJA ROZWOJU-WIZJA ROZWOJU. Przedstawiana w strategii rozwoju jednostki terytorialnej misja odgrywa rolę, jaką podejmuje się

odegrać główny podmiot strategii tzn. samorząd lokalny lub regionalny, w realizacji celów

rozwojowych danej jednostki terytorialnej.

PROGNOZOWANIE-PROGNOZA. Jest to przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu lub stanu zjawisk i procesów rozwoju.

Jest to także uzasadnione wyobrażenie przyszłości określające w danej dziedzinie wiedzy zdarzenie

niepodlegające obserwacji. Prognoza jest informacją o przedziale czasu, w którym prognozowane

zdarzenie ma nastąpić.

PROGNOZOWANIE-PROGNOZA. Jest to przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu lub stanu zjawisk i procesów rozwoju.

Jest to także uzasadnione wyobrażenie przyszłości określające w danej dziedzinie wiedzy zdarzenie

niepodlegające obserwacji. Prognoza jest informacją o przedziale czasu, w którym prognozowane

zdarzenie ma nastąpić.

PROGNOZOWANIE-PROGNOZA. Jest to przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu lub stanu zjawisk i procesów rozwoju.

Jest to także uzasadnione wyobrażenie przyszłości określające w danej dziedzinie wiedzy zdarzenie

niepodlegające obserwacji. Prognoza jest informacją o przedziale czasu, w którym prognozowane

zdarzenie ma nastąpić.

PROGNOZOWANIE-PROGNOZA. Jest to przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu lub stanu zjawisk i procesów rozwoju.

Jest to także uzasadnione wyobrażenie przyszłości określające w danej dziedzinie wiedzy zdarzenie

niepodlegające obserwacji. Prognoza jest informacją o przedziale czasu, w którym prognozowane

zdarzenie ma nastąpić.

PROGNOZOWANIE-PROGNOZA. Jest to przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu lub stanu zjawisk i procesów rozwoju.

Jest to także uzasadnione wyobrażenie przyszłości określające w danej dziedzinie wiedzy zdarzenie

niepodlegające obserwacji. Prognoza jest informacją o przedziale czasu, w którym prognozowane

zdarzenie ma nastąpić.

WAŻNIEJSZE PROBLEMY PROGNOZOWANIA. Założenia:

- dotyczące horyzontu,

- dotyczące prawidłowości.

Etapy: - prosta projekcja uwzględniająca prawidłowości pojedynczych zjawisk,

- ekstrapolacja współzależnych zjawisk,

- prognoza normatywna.

Czynniki decydujące o wiarygodności (trafności):

- możliwość ustalenia prawidłowości przebiegu,

- poprawność etapu diagnozy ( czynniki sprawcze),

- zastosowane metody projekcji, - zastosowane metody projekcji,

- zastosowane metody projekcji,

- zastosowane metody projekcji,

- zastosowane metody projekcji,

- zastosowane metody projekcji,

- zastosowane metody projekcji,

- - zastosowane metody projekcji, - przyjęty horyzont prognozy,

- cechy podmiotu konstruującego prognozę.

WYRÓŻNIKI PROGRAMU. W stosunku do prognozy:

- na ogół krótszy horyzont,

- na ogół bardziej kompleksowy charakter ( spójność celów, uwzględnianie środków),

2

- wyraża czynną postawę podmiotu,

- wielowariantowość ustaleń,

- jego opracowanie wymaga prognoz,

- nie musi bazować na diagnozie stanu istniejącego.

W stosunku do planu:

- nie ma charakteru operatywnego,

- dłuższy horyzont, mniej szczegółowe ustalenia,

- wielowariantowość,

- nie adresowność,

- nie dyrektywność.

INTERPRETACJE POJĘCIA PROGRAMOWANIE: Programowanie polega na poszukiwaniu możliwych sposobów realizacji celów wraz ze wskazaniem

realizacji najlepszej spośród wyróżnionych, w świetle przyjętych kryteriów.

Program jest zbiorem informacji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg działań, jakie należy

wykonać dla osiągnięcia założonego celu. Programowanie ( na gruncie prognostyki) polega na

opracowaniu kompleksowych, wewnętrznie zgodnych zadań, niezbędnych do osiągnięcia przyszłych

celów społeczno-gospodarczych, wraz z przyporządkowaniem im środków i metod realizacji.

WARUNKI IDENTYFIKUJĄCE PROGRAM ROZWOJU REGIONU ( MIAST). - ustalenie celów rozwoju ( mogą być wariantowe),

- przyjęte cele mogą być zrealizowane ( koniecznie wariantowo),

- ustalenie skutków ( następstwa konkretnych wariantów),

- zdefiniowanie podmiotowości, adresowności i dyrektywności.

CZTERY CECHY PRZEWIDYWANIA STRATEGICZNEGO.Strategia oznacza selekcję rozważanych problemów. Strategia w kontekście pojęcia „rozwój” oznacza

nadawanie istotnie większego znaczenia celom aktualnym w dłuższym horyzoncie czasu. W podejściu

strategicznym ważnego znaczenia nabierają takie właściwości systemowe jak spójność, sprawność

działania ( osiągania celów).

ISTOTA STRATEGII.Strategia to reguła przyporządkowywująca określone działania każdej konkretnej sytuacji, jaka może

wystąpić w trakcie procesu decyzyjnego. Jakość strategii jest funkcją jakości i ilości informacji, jaką

dysponuje w danym momencie podmiot decyzyjny. Strategia to:

- sposób, w jaki organizacja ( np. gmina) lub pojedynczy podmiot zamierza realizować swoja misję,

- procedura osiągania sukcesu,

- droga, którą chce organizacja kroczyć, aby osiągnąć swoje długofalowe cele,

- sztuka działania obejmująca podstawowe cele i zespoły środków gwarantujących ich osiągnięcie.

Wskazać cztery cechy strategii:

- horyzont czasu,

- efekty,

- koncentracja,

- podmioty decyzji.

STRATEGIĘ MOŻNA DEFINIOWAĆ Z 2 PUNKTÓW WIDZENIA: - Co podmiot zamierza robić? Strategia jest optymalnym programem definiowania i realizowania

celów danej organizacji ( np. gminy) oraz spełnienia jej misji. Wyraz program wskazuje na czynną i

świadomą rolę odpowiednich podmiotów w formułowaniu strategii organizacji.

- Co rzeczywiście robi niezależnie od tego czy jego działania były z góry zamierzone, czy też nie?

Strategia jest ujętym w ciągu czasowym układem reakcji organizacji ( gminy) na zmiany otoczenia.

Każda organizacja ( podmiot) ma swoją strategię nawet, jeżeli nie została ona nigdy sformułowana.

CELE POLITYKI ROZWOJU GMINY. Kształtowanie optymalnych warunków życia społeczności gminy:

- kształtowanie dostępności dóbr publicznych ( stan zdrowotny społ., możliwości edukacyjne,

wsparcie ludności wymagającej pomocy, bezpieczeństwo publiczne, wsparcie życia kulturalnego,

kształtowanie sieci komunikacyjnej, rozwój infrastruktury tech.),

- stymulowanie wzrostu dochodów ludności ( stymulowanie nowych miejsc pracy, stymulowanie

lokalnej przeds., wsparcie rozwoju turystyki, wsparcie rozwoju rolnictwa prywatnego),

3

- kształtowanie optymalnych warunków środowiskowych ( funkcjonalność i harmonijności układu

przestrzennego, poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy).

CELE ROZWOJU REGIONALNEGO. Długofalowe zabezpieczanie stałej poprawy warunków życia społeczeństwa:

- konkurencyjność regionu ( zagospodarowanie infrastrukturalne, rozwój obszarów wysokiej

koncentracji procesów społ.-gosp., wzrost potencjału i siły oddziaływania krajowych, regionalnych,

lokalnych biegunów rozwoju).

- równoważenie rozwoju w układzie mezo – i mikroprzestrzennym ( ośrodki o niesprzyjającym

układzie czynników rozwoju, zabezpieczenie roli ekologicznych uwarunkowań w rozwoju gosp.

regionu).

DWA PODEJŚCIA METODYCZNE W PROCESIE BUDOWY PROGRAMU

ROZWOJU. - tradycyjne ( analiza- ocena- synteza)

- wzorca idealnego ( synteza- analiza- ocena)

Ważniejsze przesłanki wyboru:

- horyzont programowania: im bardziej odległy jest horyzont przewidywania, tym mniejsze są

ustalenia dotyczące dotychczas obserwowanych prawidłowości rozwoju,

- skład zespołu przygotowującego program: profesjonalizm i doświadczenie członków przesądzają o

pracy, której elementem może być przewaga cech jednego lub drugiego ujęcia metodycznego.

- rozstrzygniecie kwestii, na ile istniejący system gospodarczy woj. Nadaje się do ulepszenia: istnieją

ograniczenia progowe w każdym systemie regionalnym, w którym przekroczenie wymaga zmian.

Ograniczenia te dotyczą sfery procesów realnych.

KOMPONENTY ROZWOJU REGIONALNEGO ( LOKALNEGO). a)Potencjał gospodarczy

- poziom i dynamika

b) Przekroje rodzajowe potencjału:

- przemysł, rolnictwo, budownictwo, usługi.

c)Struktura gospodarcza oznacza proporcje między innowacyjnymi i nie innowacyjnymi ogniwami

gospodarki,

- absorpcja nowoczesnych technologii,

- generowanie miejsc pracy dla wysoko kwalifikowanych kadr,

- elastyczność zachowań,

Proporcje między przemysłami tradycyjnymi i nowoczesnymi, proporcje między dużymi a małymi i

średnimi firmami.

d) Środowisko przyrodnicze rozumieć należy jako uwarunkowania rozwoju, jako czynnik rozwoju

oraz decyduje o atrakcyjności lokalizacyjnej.

e) Zagospodarowanie infrastrukturalne - infrastruktura techniczna; stwarza warunki efektywnego funkcjonowania sektora wytwórczego,

- infrastruktura społeczna: decyduje o warunkach życia i jakości kapitału ludzkiego,

- infrastruktura przesądza o atrakcyjności lokalizacyjnej miasta ( JT).

f) Zagospodarowanie przestrzenne stwarza warunki efektywnegofunkcjonowania sektora

wytwórczego oraz ładu przestrzennego ( walory architektoniczne i krajobrazowe).

g) Warunki życia mieszkańców

- warunki życia ( poziom dochodów ludności, stopień wyposażenia w infrastrukturę mieszkaniową i

komunalną i społeczną, warunki środowiska fizycznego.

- poziom życia ( wymierne możliwości uzyskania określonej ilości dóbr i usług warunkowane

budżetami danej jednostki lub gosp. domowego, poziom zaspokojenia potrzeb w jednostce czasu,

odnosi się do potrzeb zaspokajanych za pomocą dóbr materialnych i usług.

- jakość życia ( poziom satysfakcji społ., jaki otrzymuje ona w wyniku spożycia dóbr i usług

nabywanych na rynku).

Warunki życia są kategorią obiektywną a poziom i jakość życia kategorią subiektywną

DWA TYPY MECHANIZMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO. - mechanizm bazujący na rynkowych regulatorach rozwoju,

- mechanizm bazujący na interwencyjnym oddziaływaniu państwa.

4

CZYNNIKI UZASADNIAJĄCE POLITYKĘ REGIONALNĄ. - nierynkowe segmenty gospodarki,

- korygowanie mechanizmu rynkowego.

NUTS- Nomenclature des Unitek Territoriales Statistique

NUTS- Nomenclature of Units for Territorial Statistics

NTS- Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

PODZIAŁ POZIOMU NTS 1 NA 6 REGIONÓW STATYSTYCZNYCH. 1. Region 1 centralny – łódzkie i mazowieckie, 7,7 mln. 2. Region 2 południowy – małopolskie i śląskie, 8,0 mln. 3. Region 3 wschodni – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, 6,8 mln. 4. Region 4 północno-zachodni – wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, 6,1 mln. 5. Region 5 południowo-zachodni – dolnośląskie i opolskie, 4,0 mln. 6. Region 6 północny – kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, 5,7 mln.

POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO ( LOKALNEGO). Mamy dwa wymiary polityki

- interregionalna,

- intraregionalna.

Elementami tej polityki są;

- podmioty,

- cele,

-instrumentarium

ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ. Istotą polityki regionalnej jest świadoma i celowa działalność podmiotów państwa zmierzająca do

wyznaczania celów społ-gosp. i uruchamiania środków powodujących ich realizację z

uwzględnieniem potrzeb i możliwości różnych części kraju.

Istotą polityki regionalnej są:

- podmioty,

- instrumenty,

- świadoma działalność tzw. program,

- cele polityki przestrzennej.

OGÓLNY SCHEMAT PROGRAMOWANIA REGIONALNEGO.a) Diagnoza - diagnoza strategiczna,

- projekcje ekstrapolacyjne ( analizy i scenariusze prognostyczne),

- analiza SWOT,

- regionalny system informacji ( RSI).

b) Cele - horyzont przewidywania,

- drzewo celów,

- kierunki działań,

- priorytety,

- scenariusze realizacji.

c) Mechanizm realizacji strategii i podtrzymywania procesu programowania rozwoju

- układ podmiotowy partnerski,

- instytucjonalno-organizacyjne formy zarządzania,

- instrumenty realizacji,

- monitoring i ocena.

RODZAJE PROGRAMÓW ROZWOJU. - strategiczny,

- operacyjny,

- kompleksowy,

- problemowy.

UKŁAD PARTNERSKI STRATEGII ROZWOJU MIASTA. Władze samorządowe:

5

- instytucje samorządu gospodarczego,

- instytucje otoczenia biznesu,

- ważne w skali miasta podmioty gospodarcze,

- instytucje transferu technologii,

- uczelnie instytucje naukowo-badawcze,

- samorząd wojewódzki.

UKŁAD PODMIOTOWY POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO. Władze samorządowe regionu:

- władze miasta ośrodka wojewódzkiego,

- władze miast ośrodków subregionalnych,

- władze pozostałych miast wojewódzkich,

- władze gmin wiejskich województwa,

- uczelnie regionu,

- agencje i fundacje rozwoju regionalnego,

- regionalne centrum innowacji

- instytucje i organizacje samorządu gospodarczego,

- banki regionu,

- przedsiębiorstwa o znaczeniu regionalnym.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument