Nowoczesna osobowość - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

Nowoczesna osobowość - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

PDF (93 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z socjologii: nowoczesna osobowość.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

Nowoczesna osobowość Wzorzec człowieka racjonalnego w europejskim kręgu kulturowym.

1. Rozbudowana potrzeba osiągania i wyczynu. 2. Wysoki poziom empatii. 3. Nonkonformizm.

Ad. 1. Można przyjąć, że ludzi silnie motywowanych przez potrzebę osiągania i wyczynu charakteryzują cechy szczególne: - stała skłonność do podejmowania ryzyka przy jednoczesnej świadomości jego konsekwencji; - predyspozycje do innowacji; - umiejętności analitycznej oceny przedsiębranych działań zakończonych zarówno sukcesem jak i porażką; - pełna mobilizacja wewnętrzna w warunkach współzawodnictwa zapewniająca uzyskiwanie bardzo dobrych wyników, przy czym sukces szczególnie dynamizuje działania jednostki. Potrzeba osiągania –HOMO HUBRIS - /pierwotnie oznaczało nieposkromioną pychę i pragnienie wywyższania się wywołujące gniew bogów. Obecnie pojęcie to straciło pejoratywny sens i odnosi się do tych sił tkwiących w człowieku, które zmuszają go do działań prowadzących do dowartościowania siebie , doskonalenia osiągania coraz wyższych pozycji i stanowisk, akceptowania zmian i innowacji. Zaspokojenie tych dążeń czyli dowartościowanie siebie rodzi satysfakcję i wywołuje dumę, zwiększa poczucie własnego bezpieczeństwa, scala indywidualną osobowość, pozwala optymistycznie patrzeć na świat, nadaje sens życia. Tak pojmowane motywacje stają się w pewnych warunkach stymulatorami procesów rozwojowych /modernizacyjnych/ i ich regulatora. Z potrzebą osiągania i wyczynu związane są motywacje KRATYCZNE. Jest to typ motywacji, który oznacza dążenie do osiągania coraz wyższych pozycji stanowisk w układach władzy i kierowania. Wielu współczesnych badaczy i organizacji zaangażowanych w programy modernizacyjne uważa, że bez pojawienia się jednostek o nowoczesnej hubrystycznej i kreatywnej postawie niemożliwe jest powodzenie zaprojektowanych przekształceń /reform/ dlatego, że ludzie tacy są zdolni do aktów transgresji – tzn. do stałego poszerzania własnych możliwości, przesuwania granic poznania, przełamywania barier, powoływania nowych instytucji i organizacji. DZIAŁANIA HEROSTRATESOWE – jednostka chce, aby o nim mówiono poprzez czyn haniebny np. hakerzy komputerowi /włamują się na przykład do systemów bankowych tylko po to, aby o nich napisano w gazecie. Ad. 2. zdolności empatyczne – umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne innych osób jak i postrzegania i rozumienia ich uczuć. Empatia wyraża się również w gotowości do współpracy z innymi ludźmi, w zdolności do wczuwania się w nową rolę pełnioną przez jednostki odniesienia. Zdolności empatyczne zmuszają jednostkę do podejmowania nowych ról i wczuwanie się w nie, elastycznego reagowania i rozbudowywania własnej wyobraźni. Ad 3. Postawa nonkonformistyczna – sprzyja zachowaniom niekonwencjonalnym, cechuje ludzi o zredukowanej potrzebie uległości wobec innych, doznawania opieki i znajdowania oparcia o ograniczonej potrzebie afiliacji /przynależności do kogoś/ i poczucia bezpieczeństwa zdobywanego dzięki nie urażaniu innych.

2

Cechy postawy nonkonformistycznej: - otwartość na nowe doświadczenia; - gotowość do świadomej akceptacji zmiany; - zdolność do zbierania informacji o faktach i umiejętność wykorzystywania wiedzy w działaniu; - umiejętności planowania w sprawach osobistych, rodzinnych jak i publicznych; - skłonność do kalkulacji wynikająca z przekonania, że świat człowieka jest policzalny, a wiele zjawisk z powodzeniem można przewidzieć; - wysoka ocena umiejętności technicznych ułatwiających korzystanie z nowych urządzeń; - rozumienie zasad procesów produkcyjnych i wdrażania nowych myśli technicznych; - wysokie aspiracje oświatowe i zawodowe; - szacunek do innych i świadomość godności innych; - uniwersalizm i optymizm w postepowaniu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument