Ekoturystyka - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Ekoturystyka - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (11 KB)
1 strona
707Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające pytania na egzamin z ekoturystyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
D:\saqib\New folder\Tourism\Converted Files\173427ekoturystyka.txt

file:///D|/saqib/New%20folder/Tourism/Converted%20Files/173427ekoturystyka.txt[5/13/2013 2:40:34 AM]

Pytania, które pojawi³y siê na egzaminie z Ekoturystyki AM w Gdyni - zaoczne OUTH

1.Podaj definicjê ekoturystyki. 2.Opisz w 5 zdaniach S³owiñski Park Krajobrazowy. 3.Opisz w 5 zdaniach Wdzydzki Park Krajobrazowy. 4.Wyjaœnij pojêcie Zielonych P³uc Polski. 5.Jakie jest ustawowe zadanie obszaru chronionego krajobrazu? 6.Czym jest Agenda 21? 7.Wymieñ parki krajobrazowe znajduj¹ce siê czêœciowo lub ca³okwicie w woj. pomorskim. 8.Wymieñ 3 obszary objête konwencj¹ Ramsarsk¹ w Polsce. 9.Wymieñ rezerwaty biosfery w Polsce. 10.Ile jest parków krajobrazowych w Polsce? 11.Jak¹ minimaln¹ powierzchniê musi posiadaæ park narodowy? 12.Opisz w 5 zdaniach Kaszubski Park Krajobrazowy. 13.Opisz w 5 zdaniach Nadmorski Park Krajobrazowy. 14.Co chroni park krajobrazowy? 15.Podaj parki narodowe znajduj¹ce siê na terenie reg. podlaskiego i sudeckiego. 16. Jaka konwencja chroni obszary wodno-b³otniste?

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument