Samorząd - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Samorząd - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (107 KB)
1 strona
439Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające cechy polskiego samorządu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Samorząd oznacza wykonywanie zadań administracji publicznej w formie zdecentralizowanej i na własna odpowiedzialność przez podmioty samodzielne w stosunku do państwa w zakresie wykonywania swoich zadań. Podmiotem samorządu jest jednostka o charakterze korporacyjnym wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym wypełniające poprzez swoje organy zadania administracji publicznej na zasadach niezależności określonej prawem i podlegająca nadzorowi państwowemu. Podmiotem samorządu jest społeczność lokalna mieszkająca na danym terenie, samorząd to korporacja mieszkańców danego terenu. Cechy Polskiego samorządu:

- polski samorząd to model dualistyczny dlatego, że wykonuje zarówno zadania

własne jak też zadania zlecone, które są nakładane albo ustawą albo też mogą wynikać z porozumień administracyjnych związanych z organami administracji rządowej.

- Model trójstopniowy ponieważ jest powoływany na trzech szczeblach [gmina, powiat, województwo].

- Trzecia cecha dotyczy uprawnień nadawczych które państwo wykonuje wobec samorządu to tzw. Nadzór weryfikacyjny charakteryzujący się tym, że Państwo weryfikuje od strony legalności działania podejmowane przez samorząd, czyli ocenia zgodność działania z prawem.

Generalne cechy samorządu:

- ma charakter zrzeszeniowy [korporacyjny] – związek ludzi - jest powoływany na mocy ustawy, zatem nie jest dobrowolny – jest to instytucja

obligatoryjna

- wykonuje zadania należące do administracji publicznej - posiada osobowość prawną, możemy wyróżnić osobowość publiczno-prawną

[polega na tym, że samorząd korzysta z władztwa administracyjnego] oraz osobowość cywilno-prawną [może być podmiotem praw i obowiązków w sferze cywilno-prawnej przede wszystkim uprawnienia o charakterze majątkowym]

Zadania dzielimy na zadania własne i zlecone [stąd dualistyczny charakter polskiego samorządu]. Ze względu na podział terytorialny możemy mówić o zadaniach lokalnych

[realizowane przez gminę i powiat służą zaspokojeniu potrzeb indywidualnych, ], oraz o zadaniach o wymiarze regionalnym [te realizuje województwo, polegają przede wszystkim na tworzeniu podstaw rozwojowych]. Województwo realizując zadania regionalne jest zatem zobowiązany opracowywać strategie rozwoju województwa oraz założenia polityki rozwoju województwa a następnie realizować je. Zakres działania i zadania gminy: Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów – obowiązuje zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zadania własne gminy należy możemy podzielić na dwie kategorie:

1. obligatoryjne – te gmina musi realizować 2. dobrowolne

Przykładowe zadania własne gminy – ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami,

gospodarka wodna, ochrona zdrowia. Na mocy ustaw gmina może być zobowiązana do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gmina może też wykonywać zadania powiatu, województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego [porozumienie polega na tym, że określona jednostka administracyjna przejmuje zadania innej jednostki]. Mieszkańcy gminy dokonują rozstrzygnięć na drodze wyborów lub referendum, mogą też działać niebezpośrednio – za pośrednictwem organów gminy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument