Teoria luki technologicznej Posnera - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Teoria luki technologicznej Posnera - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (164 KB)
1 strona
9Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu stosunków międzynarodowych: teoria luki technologicznej Posnera; czynnik technologiczny, teoria cyklu życia produktu Vermona, teoria popytowa Lindera.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Teoria luki technologicznej Posnera.

Tu czynnik technologiczny pojawia się w dwóch aspektach:

- jako przejaw luki technologicznej między krajami - jako źródło cyklu życia produktu - autorem teorii jest Vermon.

Teoria Posnera zwraca uwagę na różnice w potencjale technologicznym krajów wpływające na warunki ich handlu międzynarodowego. Technologia nie jest czynnikiem powszechnie dostępnym w gospodarce. Dynamizm technologiczny kraju jest funkcją zdolności tworzenia własnych innowacji oraz szybkości naśladowania innowacji. Różnice w dynamizmie technologicznym zależą od 2 czynników :

1. od wyjściowego potencjału czyli od początkowej przewagi lub luki technologicznej 2. od zdolności krajów opóźnionych do naśladownictwa innowacji kraju przodującego czyli warunków i

czasu zamykania luki technologicznej. Teoria cyklu życia produktu - Vermona.

Opiera się na założeniu że każdy produkt przechodzi w swoim życiu produkcyjnym kilka etapów. Do najważniejszych należą:

1. etap nowości – wprowadzenie produktu na rynek 2. etap rozwoju i dojrzewania 3. etap standaryzacji – który może prowadzić do fazy schyłkowej tj. stopniowego wycofywania produktu

z rynku. Kraje posiadające przewagę technologiczną są w stanie tworzyć nowe produkty znajdujące się w fazach życia a kraje opóźnione technologicznie koncentrują się na produktach dojrzałych lub standardowych. Teoria popytowa Lindera.

Koncentruje się na znaczeniu czynnika popytowego dla handlu dobrami przemysłowymi między krajami o podobnym poziomie dochodu narodowego. Kładzie nacisk na rolę wielkości i struktury popytu w tworzeniu strumieni eksportowych i importowych. Szczególne znaczenie w tej teorii mają koncepcje:

1. potencjału eksportu i importu – który może ale nie musi przekształcić się w realny handel ( potencjalny eksport i import dziś decyduje o realnym handlu jutro )

2. podobieństwa preferencji popytowych – która mówi że kraje o wysokim i podobnym poziomie dochodu narodowego mają podobny reprezentatywny popyt i wysoką intensywność wzajemnej wymiany . Czynnikiem uruchamiającym handel jest podobieństwo preferencji popytowych a nie zróżnicowanie stopnia wyposażenia w czynniki produkcji czy też inne warunki podażowe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument