Wybór samochodu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Wybór samochodu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (295 KB)
19 strona
610Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające badanie marketingowe: co decyduje o wyborze samochodu?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 19

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument
Badanie marketingowe

Badanie marketingowe

Co decyduje o wyborze samochodu?

1. Tło badania

Zanim zaczęła się era samochodu, przez długi czas ludzie musieli zadowolić się koniem jako

napędem i czymś, co można było do konia przyczepić z tyłu - takim rozwiązaniem były np. rydwany.

Pierwszy pomysł czterokołowego wozu napędzanego siłą mięśni ludzkich za pośrednictwem dźwigni

powstał już w połowie XV wieku. Podobno projekt pojazdu napędzanego sprężyną narysował Leonardo

Da Vinci. Podczas całego cyklu powstawania nowych ulepszeń motoryzacyjnych, powstawały

bezpośrednio inne wynalazki m.in. pierwszym zrealizowanym pojazdem bez konia, był żaglowiec na

kołach zbudowany w 1600 roku. Autorem tego pojazdu był niderlandzki matematyk Simon Stevin. Udało

mu się pokonać trasę 67,6 km z przeciętną prędkością 33,8 km/h. W pojeździe znajdowało się 28 osób.

Słowo samochód powstało wskutek wygrania rozpisanego przed wojną konkursu na typowo polskie

słowo określające automobil. Jak nietrudno zauważyć, pochodzi od słów ‘sam’ i ‘chodzić’, czyli określa

pojazd z własnym napędem. Nazwa ‘samojedź’ nie została wybrana, mimo że bardziej odpowiada

działaniu samochodu, bo w staropolszczyźnie, oznaczała ludożercę.

Rozwój techniki na przestrzeni wieków XIX- XX w znaczący sposób wpłynął na sposób przemieszczania

się człowieka. Przez wiele wieków ludzie przemieszczali się głównie pieszo lub konno (powozy itp.).

Rozwój maszyn parowych na przełomie XVII i XVIII wieku przyczynił się do powstania innych niż

pojazd konny środków transportu. Za najstarszego, udokumentowanego przodka dzisiejszej kolei (albo

samochodu) uznaje się pojazd z 1770 roku, skonstruowany przez Nicolasa Josepha Cugnota. Pojazd ten

poruszał się z prędkością około 6 km/h. Następny przełom nastąpił pod koniec XIX wieku. Ważnym

momentem dla rozwoju samochodu stało się skonstruowanie w 1883 roku przez Niemca G. Daimlera

szybkobieżnego silnika benzynowego, a w 1886 -samochodu wyposażonego w ten silnik. W tym samym

roku na ulice Mannheimu wyjeżdża inny samochód wyposażony w podobny silnik, skonstruowany przez

K. Benza. Pierwsze samochody składane były ręcznie co sprawiało, że były drogimi zabawkami dla

bogaczy. Zmiana nastąpiła, kiedy Henry Ford w 1908 r wprowadził do produkcji samochodu

wielkoseryjną linie produkcyjną gdzie samochody składane były w całość z wcześniej przygotowanych

podzespołów. Taką formę produkcji znamy obecnie.

2. Cel badania

Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Co decyduje o wyborze

samochodu?

Pozwoli to sprawdzić, czy jedynym powodem są pieniądze czy może umiłowanie do marki a może kolor?

3. Cele szczegółowe

W nawiązaniu do głównego celu badania, aby łatwiej rozwiązać ten problem, należałoby

odpowiedzieć na poniższe pytania:

1) Powódki którymi ludzie się kierują przy wyborze samochodu.

2) Grupa ludności stanowiąca główną grupę klientów.

3) Wpływ poprzedniego samochodu na wybór następnego.

4. Hipotezy:

Wiedza i obserwacje na ten temat pozwalają wysnuć kilka podstawowych przypuszczeń,

wynikających z postawionego celu badania:

1) Marka wzbudza zaufanie i sprawia, że ludzie kupują akurat ten samochód.

2) Samochód podnosi dotychczasowy poziom życia.

3) Ekonomiczność auta, rozumiana jako niski koszt utrzymania i eksploatacji, jest ważna.

5. Metoda badania

Badanie zostało przeprowadzone na terenie powiatu chodzieskiego. Próba objęła 30 osób. W

naszej próbie ustaliłyśmy dolną granicę wieku, ponieważ prawo jazdy dostępne są od 18 roku życia.

Osoby do badania zostały dobrane w sposób losowy. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety i

objęło przypadkowo spotkane osoby.

6. Charakterystyka ankiety

Do przeprowadzenia badania zostało przygotowane 40 kopii ankiety. Jednakże spośród 40

respondentów, 10 z nich odpowiedziało, że nie posiada samochodu. W związku z czym, w dalszym

badaniu wykorzystałyśmy jedynie 30 ankiet.

Ankieta zawiera 17 pytań. 16 nich ma charakter zamknięty, natomiast jedno jest pytaniem otwartym.

Pierwszych 13 pytań odnosi się do celu naszego badania, a 4 ostatnie to pytania dotyczące respondentów.

Budowa i struktura ankiety miała na celu uzyskanie jak najbardziej wiarygodnych odpowiedzi na pytania

postawione w celach szczegółowych. Wszystkie najważniejsze kwestie w niej przedstawione pomogą

ustalić prawdziwość naszych hipotez.

7. Ankieta

Celem ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Co decyduje o wyborze samochodu? Proszę o

udzielenie rzetelnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa. Proszę o zaznaczenie

wybranej odpowiedzi znakiem X. W przypadku pytania 7 i 8 należy postąpić zgodnie z instrukcją.

1. Czy ma Pan/i samochód?

 tak

 nie

2. Jak często Pan/i nim jeździ?

 codziennie

 kilka razy w tygodniu

 kilka razy w miesiącu

 rzadziej

3. Czy jest Pan(i) jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która ma samochód? Jeżeli tak proszę przejść

do pytania nr 5

 tak

 nie

4. Jeśli nie, to ile osób z Pana(i) gospodarstwa domowego posiada również samochód?

 jedna

 więcej niż jedna ( ile?) ……………………………………

5. Jaka markę samochodu Pan/i posiada?

………………………………………………………………………………………...

6. Gdzie kupiła pani swój obecny samochód?

 nowy z salonu

 używany

7. Proszę ocenić zadowolenie z użytkowania obecnego samochodu w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza

bardzo źle, a 10 bardzo dobrze)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 spalanie O O O O O O O O O O

 osiągi O O O O O O O O O O

 bezpieczeństwo O O O O O O O O O O

 niezawodność O O O O O O O O O O

 wygoda O O O O O O O O O O

 komfort podróży O O O O O O O O O O

 awaryjność O O O O O O O O O O

 pojemność bagażnika O O O O O O O O O O

 prestiż O O O O O O O O O O

8. Jakimi cechami samochodu kierował/a się Pan/i przy zakupie? (max 3 odpowiedzi)

 moda

 marka

 sylwetka auta

 parametry silnika

 przestronność i funkcjonalność

 wyposażenie

 zużycie paliwa

 niezawodność pojazdu

 opinie innych użytkowników

 kolor

9. Czy poprzedni samochód miał wpływ na wybór następnego?

 tak

 nie

10.Ile kosztował Pan/i samochód?

 poniżej 5000 zł

 5001 – 15000 zł

 15001 –25000zł

 powyżej 25001 zł

11.Czy aspekt cenowy był relatywnie najważniejszy?

 tak

 nie

12.Jak często zmienia Pan/i samochód?

 to jest mój pierwszy

 co rok

 co 2-5 lat

 więcej niż co 5 lat

Informacje o ankietowanym

13. Płeć:

 kobieta

 mężczyzna

14. Wiek:

 18 - 25

 26 – 30

 31 - 40

 41 - 60

 powyżej 61

16. Wykształcenie:

 podstawowe

 zawodowe

 średnie

 wyższe

17. Czym się Pan(i) obecnie zajmuje?

 pracujący

 nie pracujący

 emeryci i renciści

 uczący się

Uprzejmie dziękujemy Panu(i) za udzielenie informacji.

8. Statystyka odpowiedzi

Respondenci

W badaniu wzięło udział trzydziestu respondentów, zróżnicowanych pod względem, płci, wieku,

wykształcenia i wykonywanego zawodu.

1. Płeć

W badaniu uczestniczyło trzynaście kobiet (43,3%) i siedemnastu mężczyzn (56,7%).

2. Wiek

Pod względem wieku uczestnicy badań zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe:

do 18-25 lat, od 26 do 30 lat, od 31 do 40 lat i powyżej 40 lat.

W grupie najmłodszej, do 25 lat, znajdują się 3 osoby (10%). W drugiej grupie wiekowej, od 26 do 30 lat,

znajdują się 7 osoby (23,3%). W kolejnej grupie wiekowej, od 31 do 40 lat, przypada 15 osób (50%). W

czwartej, ostatniej grupie wiekowej powyżej 41 lat znajduje się 5 osób (16,7%).

Poniższa Tabela 1 i Wykres1 przedstawiają dane dotyczące wieku i płci badanych osób.

Kategorie wiekowe Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni %

Do 20 lat

Od 21 do 30 lat

Od 31 do 40 lat

Powyżej 41 lat

3

7

15

5

10

23,3

50

16,7

1

4

8

-

3,3

13,3

36,7

-

2

5

7

3

6,7

16,7

23,3

10

Tabela 1. Wiek i płeć respondentów.

Źródło: opracowanie własne

oś pionowa: ilość osób,

oś pozioma: wiek.

Wykres 1. Wiek i płeć respondentów.

Źródło: Tabela 1

3. Wykształcenie

Wykształcenie respondentów zbadano w czterech poziomach: podstawowym, zawodowym, średnim i

wyższym. Na 30 badanych wykształcenie zawodowe posiadają 14 osób (46,7%), wykształcenie średnie

posiada 13 osób (43,3%), a wykształcenie wyższe posiadają 3 osoby (10%). Żadna z zapytanych osób nie

posiada wykształcenia podstawowego.

Tabela 2 i Wykres 2 przedstawiają dane dotyczące poziomów wykształcenia badanych osób.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18-25 lat 26-30 lat 31-40 lat powyżej 41 lat

Kobiety Mężczyźni

Poziom wykształcenia Ilość osób % Kobiety

% Mężczyźni

%

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

-

14

13

3

-

46,7

43,3

10

-

3

8

2

-

10

26,7

6,7

-

11

5

1

-

36,7

16,7

3,3

Tabela 2. Poziom wykształcenia respondentów.

Źródło: opracowanie własne

oś pozioma: poziom wykształcenia,

oś pionowa: ilość osób

Wykres 2. Poziom wykształcenia respondentów.

Źródło: Tabela 2

4. Aktualny stan zawodowy

Z poniższego zestawienia (Tabela 3 i Wykres 3) łatwo zauważyć, że w grupie respondentów przeważają

osoby czynne zawodowo: 25 osób (83,3%). Dalszy podział respondentów kształtuje się następująco: 2

osoby (6,7%) są emerytami, 1 osoba (3,3%) nie pracuje, 2 osoby (6,7%) uczą się.

Stan zawodowy Ilość osób % Kobiety % Mężczyźni %

Pracujący

Nie pracujący

Emeryci i renciści

Uczący się

25

1

2

2

83,3

3,3

6,7

6,7

12

-

-

1

40

-

-

3,3

13

1

2

1

43,3

3,3

6,7

3,3

0

3

6

9

12

podstawowe zawodowe średnie wyższe

Kobiety Mężczyźni

Tabela 3. Aktualny stan zawodowy respondentów.

Źródło: opracowanie własne

0

3

6

9

12

15

pracujący nie pracujący emeryci uczący się

Kobiety Mężczyźni

oś pozioma: aktualny stan zawodowy

oś pionowa: ilość osób

Wykres 3. Aktualny stan zawodowy respondentów.

Źródło: Tabela 3

Analiza i interpretacja danych

Z analizy wynika, że aż 30 respondentów (75%) zamieszkujących Chodzież posiada samochód. Tylko 10

osób (25%) do nie posiada. Tabela 4 prezentuje wyniki dotycząc powyższych odpowiedzi respondentów.

Postawione pytanie Tak % Nie %

Czy ma Pan/ Pani samochód?

30

75

10

25

Tabela 4.Podział respondentów według kryterium posiadania samochodu.

Źródło: opracowanie własne

W celu zbadania jak często respondenci używają swojego samochodu. Poproszono ich o zaznaczenie

wybranych opcji. Z pośród przedstawionych 3 propozycji, aż 20 osób (66,7%) zdeklarowało, że jeździ

swoim samochodem codziennie.8 osób (26,7%) wskazały potrzebę używania samochodu kilka razy w

tygodniu, 2 osoby (6,6%) tylko kila razy w miesiącu. Wnioskować można zatem, że zdecydowanej

większości respondentów samochód służy do użytku codziennego tj. dojazd do pracy, zakupy. Powyższe

rezultaty zestawione zostały w Tabeli 5 i Wykresie 5 wraz z uwzględnieniem płci respondentów.

Częstotliwość

używania pojazdu

Ogólna ilość osób % Kobiety % Mężczyźni %

codziennie

kilka razy w

tygodniu

kilka razy w

miesiącu

20

8

2

66,7

26,7

6,6

6

5

2

20

16,7

6,6

14

3

-

46,7

10

-

Tabela 5.Częstotliwość używania pojazdu.

Źródło: opracowanie własne.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu

Kobiety Mężczyźni Ogólna ilość osób

oś pozioma: częstotliwość używania pojazdu

oś pionowa: ilość osób

Wykres 4. Częstotliwość używania pojzadu.

Źródło: Tabela 5.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewne różnice w udzielanych odpowiedziach wynikające z

wieku respondentów, a co za tym idzie na ewentualne wnioski wypływające z tych różnic. Jak łatwo

zauważyć z powyższych zestawień, zdecydowana większość młodych ludzi używa samochodu

codziennie. Żaden z zapytanych młodych mężczyzn nie używa samochodu rzadziej niż kilka razy w

tygodniu. 2 osoby po wyżej 41 roku życia używają samochodu kilka razy w roku. Można więc

zaryzykować stwierdzeniem, że podczas gdy zarówno młodzi jak i starsi używają samochód , to co do

częstotliwości znacznie częściej używają go ludzie poniżej 30-tego roku życia

.

Poniższe zestawienie pokazuje nam ile osób w gospodarstwie domowym posiada samochód. 23

respondentów (76,7%) jest jedynymi posiadaczami samochodu w gospodarstwie domowym. Pozostałe

7 osób (23,3%) ma chociaż jedną osobę w domu która oprócz nich posiada jeszcze auto.

Postawione pytanie Tak % Nie %

Czy jest Pan/ Pani jedyną osobą w gospodarstwie

domowym która posiada samochód?

23 76,7 7 23,3

Tabela 6. Ilość osób posiadający samochód w gospodarstwie domowym respondentów.

Źródło: opracowanie własne

Osobą które nie są jedynymi osobami postawione zostało dodatkowe pytanie, aby dowiedzieć się ile

osób oprócz nich posiada auto. Ankietowani odpowiadali w następujący sposób.

Ilość osób w gospodarstwie grających w Lotto? Ilość osób %

Jedna

Dwie

Więcej niż dwie

6

1

-

85,7

14,3

-

Tabela 7. Ilość osób posiadających samochód w gospodarstwie domowym respondentów.

Źródło: opracowanie własne

Aby ustalić jakie marki samochodów są najbardziej popularne wśród mieszkańców Chodzieży,

poproszono o podanie marki swojego auta. Oto jak prezentowały się odpowiedzi respondentów.

Marka samochodu Ilość osób %

Mercedes-Benz

Renault

Volvo

Opel

Fiat

Volkswagen

Audi

Toyota

Ford

Skoda

Peugeot

Rover

Saab

2

4

1

4

3

1

3

2

3

2

3

1

1

6,7

13,3

3,3

13,3

10

3,3

10

6,7

10

6,7

10

3,3

3,3

Tabela 8 .Marki samochodów wybieranych przez mieszkańców Chodzieży.

Źródło: opracowanie własne.

0

1

2

3

4

Mercedes-Benz Renault Volvo Opel Fait

Volkswagen Audi Toyota Ford Skoda

Peugeot Rover Saab

oś pozioma: marki samochodów wybieranych przez mieszkańców Chodzieży

oś pionowa: ilość osób

Wykres 5. Marki samochodów wybieranych przez mieszkańców Chodzieży.

Źródło: Tabela 8.

Z analizy danych wynika, że aż 25 respondentów (83,3%) przyzna ło, że posiada samochód używany.

Tylko 5 osoba (16,7%) stwierdziła, że ma samochód nowy z salonu. Tabela 4 prezentuje wyniki

dotyczące powyższych odpowiedzi respondentów.

Postawione pytanie Nowy z

salonu

% używany %

Gdzie kupiła Pan/Pani swój obecny samochód? 5

16,7 25

83,3

Tabela 9. Stan kupna swojego obecnego samochodu.

Źródło: opracowanie własne.

W celu zbadania zadowolenia użytkowników z ich obecnego samochodu, poproszono respondentów o

ocenienie go w skali od 1 do 10. Wyniki zostały przedstawione w ujęciu procentowym.

Jak łatwo będzie można zauważyć w pierwszej trójce respondenci zadowoleni są z: pojemności

bagażnika (88,7%), niezawodności (71,4%) oraz bezpieczeństwa (67,3%). Najmniej zaś zadowoleni są z

awaryjności pojazdu (15,4%)

Zadowolenie z obecnego samochodu %

Spalanie

Osiągi

Bezpieczeństwo

Niezawodność

Wygoda

Komfort podróży

Awaryjność

Pojemność bagażnika

Prestiż

34

65

67,3

71,4

40,2

58,9

15,4

88,7

42,1

Tabela 10.Poziom zadowolenia respondentów z obecnego samochodu.

Źródło: opracowanie własne.

W niniejszym punkcie zostaną poddane analizie preferowane cechy pojazdu, którymi kierowali się

podczas zakupu auta mieszkańcy miasta Chodzież. Aby ustalić jakie cechy są najbardziej popularne

wśród Chodzieżan, przedstawiono osobom biorącym udział w badaniu 9 cech i poproszono o

zaznaczenie maksymalnie trzech preferowanych typów. Przeciętnie każdy respondent zaznaczył

przynajmniej 2 odpowiedzi. Najpopularniejszymi typami w badanej grupie jest marka wskazana przez

16 osób (53,3%) oraz zużycie paliwa wskazana przez 12 osób (46,7%). Kolejnym typem są parametry

silnika i kolor wskazane oba wskazane po 11 osób (36,6%). Nieco mniej popularne okazały się:

sylwetka, przestronność, wyposażenie, niezawodność i opinia innych użytkowników Moda nie została

zaznaczona przez żadną osobę, co świadczy o tym, iż decyzja kupna samochodu nie jest podejmowana

pod wpływem panującej obecnie mody. Powyższe rezultaty zostały zebrane w Tabeli 6 i Wykresie 6

poniżej.

Cechy samochodu Ilość osób %

Moda

Marka

Sylwetka

Parametry silnika

Przestronność

Wyposażenie

Zużycie paliwa

Niezawodność

Opinie innych użytkowników

Kolor

3

16

14

10

4

11

11

4

5

11

10

53,3

46,7

33,3

13,3

36,7

36,7

13,3

16,7

36,7

Tabela 11.Cechy decydujące przy kupnie samochodu.

Źródło: opracowanie własne.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

moda marka sylwetka parametry silnika przestronność

wyposażenie zużycie paliwa niezawodność opinie kolor

oś pozioma: cechy samochodu

oś pionowa: ilość osób

Wykres 6. Marki samochodów wybieranych przez mieszkańców Chodzieży.

Źródło: Tabela 11.

Należy przypuszczać, że preferowane cechy są w dużej mierze uwarunkowane płcią. Na ogół kobiet

będą kierować się wyglądem estetycznym auta niż danymi technicznymi, czy renomą marki. Z kolei

mężczyźni na odwrót. W celu zweryfikowania tej hipotezy postanowiono powyższe dane dotyczące

cech pojazdu skorelować z płcią respondentów.

Płeć

Rodzaje muzyki kobiety % kobiet mężczyźni % mężczyzn

Moda

Marka

Sylwetka

Parametry silnika

Przestronność

Wyposażenie

Zużycie paliwa

Niezawodność

Opinie innych

użytkowników

Kolor

2

1

12

-

2

9

4

2

4

11

15,7

7,7

92,3

-

15,7

69,2

30,8

15,7

30,8

84,6

1

15

2

10

2

3

7

2

1

-

5,9

88,2

11,8

58,9

11,8

17,6

41,2

11,8

5,9

-

Tabela 12. Preferowane cechy samochodu w zależności od płci.

Źródło: opracowanie własne.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

m o d a

m ar

ka

sy lw

et ka

p ar

am et

ry s

il. ..

p rz

es tr

o n n o ść

w yp

o sa

że n ie

zu ży

ci e

p al

iw a

n ie

za w

o d n o ść

o p in

ie in

n yc

h

ko lo

r

kobiety mężczyźni

oś pozioma: cechy samochodu

oś pionowa: ilość osób

Wykres 7. Preferowane cechy samochodu w zależności od płci.

Źródło: Tabela 12.

Powyższe zestawienia potwierdzają hipotezę dotyczącą zależności wybieranych cech samochodu, a płcią.

Jak łatwo zauważyć w grupie kobiet dominują takie cechy jak: sylwetka, wyposażenie, ko lor. Takie cechy

jak parametry silnika nie są ważne dla kobiet podczas wybierania samochodu. Żadna kobieta nie

zaznaczyła tej opcji. Natomiast u mężczyzn są to: marka, parametry silnika czy zużycie paliwa. Żaden

mężczyzna nie kieruje się kolorem podczas kupna auta. Takie cechy jak moda, przestronność ,

niezawodność, czy opinie innych nie mają znaczącego wpływu przy wyborze samochodu.

Na pytanie czy poprzedni samochód będzie miał wpływ na wybór następnego zdecydowana większość

respondentów- 25 osób (83,3%) odpowiada przecząco, tak więc nie będzie miało to dla nich znaczenia.

Pozostałe 5 osób (16,7%) przy wyborze będzie kierowało się poprzednim samochodem. Wyniki został

przedstawione w tabeli poniżej.

Postawione pytanie Tak % Nie %

Czy poprzedni samochód będzie miał wpływ na

wybór następnego?

25 83,3 5 16,7

Tabela 13. Wpływ samochodu na wybór samochodu w przyszłości.

Źródło: opracowanie własne.

Aby zorientować się, jaką kwotę pieniędzy respondenci byli gotowi przeznaczyć na kupno obecnego

samochodu, poproszono badanych o zaznaczenie wybranej sumy. Spośród czterech podanych opcji

najwięcej respondentów, bo aż 19 osób (63,3%) kupiło swój samochód w przedziale od 5001 do 15000

złotych. 4 osoby (13,3%) zaznaczyły kwotę do 5000 złotych. Od 15001 do 25000 złotych zaznaczyło 2

badanych (6,7%), powyżej 25001 złotych zdeklarowało się 4 osoby (13,3%). Tabela 15 prezentuje

powyższe dane.

Kwoty pieniędzy Ilość osób %

do 5000 zł

od 5001 do 15000 zł

od 15001 do 25000 zł

powyżej 25001 zł

4

19

2

4

13,3

63,3

6,7

13,3

Tabela 141. Kwoty pieniędzy wydanych na zakup samochodu respondentów.

Źródło: opracowanie własne.

Na kolejne z kolejnego pytania dowiadujemy się czy cena samochodu jest najważniejsza przy wyborze

auta. Opinie respondentów zarówno potwierdzające jak i zaprzeczające są rozłożone mniej więcej po

połowie. Dla 16 osób (53,3%) był to zdecydowanie najważniejszy aspekt, natomiast dla 14 osób (46,7%)

nie była to rzecz decydująca podczas wyboru samochodu.

Postawione pytanie Tak % Nie %

Czy aspekt cenowy był relatywnie najważniejszy? 16 53,3 14 46,7

Tabela 15. Aspekt cenowy podczas wyboru samochodu.

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie pytanie jakie zostało zadane respondentom dotyczyło częstotliwości zmiany pojazdu. Spośród 4

wariantów najwięcej osób- 13 (43,3%) zmienia samochód co 2 do5 lat. 12 (40%) osób trzyma samochód

dłużej niż 5 lat. 4 osoby (13,3%) wśród ankietowanych zmienia samochód co rok, a dla 1 osoby (3,3%)

jest to pierwszy samochód.

Częstotliwość używania pojazdu Ogólna ilość

osób

%

Pierwszy samochód

Co rok

Co 2-5 lat

Więcej niż co 5 lat

1

4

13

1

3,3

13,3

43,3

40

Tabela 16. Częstotliwość zmiany pojazdu przez respondentów.

Źródło: opracowanie własne.

0

3

6

9

12

15

pierwszy samochód co rok co 2-5 lat więcej niż co 5 lat

liczba osób ogólnie

oś pozioma: częstotliwość zmiany pojazdu

oś pionowa: ilość osób

Wykres 8. Częstotliwość zmiany pojazdu przez respondentów.

Źródło: Tabela 16.

9. Podsumowanie i wnioski

Z wyników badania możemy wyciągnąć szereg wniosków dotyczących kupowanej

marki samochodu. Rynek samochodowy jest raczej rynkiem rozwijającym się, jednakże

wprowadzenie nowej marki byłoby raczej trudne, natomiast wprowadzenie pewnych zmian

może okazać się pomysłem całkiem trafionym i zwiększyć sprzedaż. Ciekawe jest podejście

klientów do swojego samochodu. Chociaż większość z nich pozytywnie ocenia swój obecny

samochód, to i tak obecny samochód nie będzie miał wpływu na wybór następnego ..Badanie

pokazało, że zupełnie inne oczekiwania mają kobiety wobec samochodów i mężczyźni. Każdy

z nich zwraca uwagę na inne cechy samochodu.

10. Błędy badania

Podstawowym błędem badania była zbyt mała ilość respondentów oraz niewłaściwy dobór

ankietowanych pod względem wieku (za mało osób w przedziale powyżej 4a lat oraz poniżej 20 lat w

stosunku do osób od 21 do 40 roku życia) i wykształcenia (brak osób z wykształceniem podstawowym i

przewaga osób z wykształceniem średnimi zawodowym). Błędy te mogły przyczynić się do

zniekształcenia prawdziwego obrazu badanego problemu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument