Do jakich dziedzin gospodarki napływał kapitał - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Do jakich dziedzin gospodarki napływał kapitał - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (213 KB)
2 strony
441Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: dziedziny gospodarki do których napływał kapitał, teorie prof. Poznańskiego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Do jakich dziedzin gospodarki napływał kapitał? Kraje potrzebujące chciałyby aby napływał on do tych dziedzin gospodarki które są kreatorami postępu technicznego ( informatyka, robotyzacja, automatyzacja) czyli do tzw. branż awangardowych gdzie wykorzystywane są nowe technologie i uruchamiane są nowe produkcje. Jednak kapitał napływał do tych dziedzin gospodarki gdzie można osiągnąć największe i najszybsze zyski. Nie napływał więc do rolnictwa i transportu kolejowego. Napływał do przemysłu a głównie do :

1. przetwórstwa artykułów spożywczych ( tytoń, piwo, alkohole) 2. środków transportu samochodowego ( samochody osobowe ) 3. pośrednictwa finansów ( banki i instytucje ubezpieczeniowe) – w świecie w bankach oprócz Wl.

Brytanii i Irlandii dominuje kapitał narodowy , tylko ok. 20 % jest w posiadaniu kapitałów zagranicznych, natomiast w Polsce aż 70 % banków jest w posiadaniu kapitału zagranicznego.

4. handlu ( supermarkety ) – w swoich macierzystych krajach duże firmy mają zakaz tworzenia nowych supermarketów za sprawą ochrony interesów średnich handlowców, w Polsce takiego zakazu nie ma

5. budownictwa ( związanego szczególnie z rozwojem sfery bankowej i ubezpieczeniowej oraz handlowej W Polsce w pierwszych 2 latach tj. 1991 i 1992 mieliśmy recesję. PKB zmniejszył się o 18 % i aby wrócić do poziomu wyjściowego potrzebowaliśmy aż 6 lat ( do 1996r.). W momencie wychodzenia z recesji mieliśmy tempo wzrostu ok. 6 % a obecnie ok. 4 % czyli ok.. 2 razy większe niż w Europie ale aby mieć szansę na dogonienie Europy musimy mieć to tempo nie 2 a 3 razy większe. W książce prof. Poznańskiego – wybitnego polskiego ekonomisty który wyjechał do USA tuż przed stanem wojennym w Polsce ( należy zaznaczyć że należał do grup opozycyjnych wobec elit rządzących w tamtych latach ) i tam pracuje jako profesor waszyngtońskiego uniwersytetu - pt. Wielki przekręt – jest swoista krytyka polskiej polityki ekip rządzących. Jest zwolennikiem liberalnej szkoły europejskiej. Nie jest on przeciwnikiem kapitału zagranicznego , popiera go ale mówi że jego udział powinien być w odpowiednich proporcjach. Preferuje rozwój tych dziedzin które dla rozwoju danego kraju mają decydujące znaczenie ( np. system bankowy ). Poznański zarzuca władzom naszego kraju sprzedaż majątku narodowego ( najatrakcyjniejszych przedsiębiorstw i banków ) za bezcen tj. w granicach 10 -15% jego wartości rynkowej. Jaka powinna być wycena naszego majątku? Powinna być to wycena oparta na cenach rynkowych. Majątek w PRL-u nie był dobrze wyceniony i mamy duża trudność w ustaleniu jego właściwej ceny. Poznański proponuje przyjąć wyceną stosowana w krajach zachodnich w oparciu o kapitałochłonność. W Niemczech np. na 1 markę wytworzonego produktu angażuje się 3 marki istniejącego aparatu wytwórczego. Jeśli 1 mld marek stanowi w danym okresie PKB to można powiedzieć że majątek jest 3 razy większy. Kapitałochłonność oblicza się dzieląc wartość majątku przez wartość wytworzonego produktu. Na zachodzie ta wielkość wynosi 3 (tj. 3 mld marek / na 1 mld marek = 3 ). Jeśli wiemy ile wynosi wartość naszego PKB rocznego to przenosząc koszt z zachodu nasz majątek powinien być 3 razy większy. Banków sprzedano 70 % majątku , w przemyśle ok. 40 % majątku ( Polska twierdzi że tyko ok. 30 % ale Poznański udowadnia że jest to fikcja gdyż wiele zachodniego kapitału działa za pośrednictwem podstawionych osób z Polski – polskich biznesmenów ). Jeśli wiemy jaka jest wartość całego majątku i jaki jest np. udział przemysłu w wytwarzanym produkcie czy udział sektora bankowego w wytwarzanym produkcie to łatwo jest obliczyć jaka jest wartość tych majątków sprzedana nabywcom zagranicznym. Polska broni się tym że Poznański przeszacował nasz majątek, że jest on niższy. Poznański udowadnia, że jeśli on jest mniejszy niż 3 do jednego i wynosi np. 2 do 1 a jest wytworzony w PRL-u to jest on bardziej efektywny niż na zachodzie. Jeśli na zachodzie na 1 dol trzeba zaangażować 3 dol a u nas tylko 2 to socjalizm był bardziej efektywny od kapitalizmu a przecież po to likwidowano socjalizm gdyż majątek w mim wytworzony był nie efektywny. Drugim zarzutem było to że cena jest wyrażeniem wartości a wiadomo że cenę kształtuje popyt i podaż. Ceny w różnych sezonach są różne. Jeśli nabywcy zachodni nie chcą dać w określonym czasie większej ceny to rządy polskie twierdzą że muszą sprzedać taniej. Poznański pyta więc dlaczego po tak niskiej cenie sprzedajemy zachodniemu kapitałowi a nie rodzimemu. Polacy odpowiadają że w Polsce nie ma takiej siły nabywczej. Poznański obliczył więc oszczędności które są gromadzone w bankach i gdy porównał je z ilością uzyskaną od obcokrajowców to wyszło mu że oszczędności są 2 razy większe- czyli ten argument jest błędny.

docsity.com

Poznańskie zarzuca także zbyt duży pośpiech w sprzedaży majątku. Dlaczego przedsiębiorstw najpierw nie włącza się do gry rynkowej żeby podreperować ich kondycję. Jednakże do Polski napłynęło ze sprzedaży ok. 40 mld dol i zasiliło budżet. Państwo mogło realizować swe cele. Sprzedano 70 % i pieniądze z tego wpłynęły. Jeśli sprzeda się wszystko to te środki pieniężne przestaną napływać a potencjał będący pod kontrolą obcego kapitału będzie odpływał gdyż ci przedstawiciele są miary ogólnoświatowej i mogą dowolnie tym kapitałem dysponować. Należy oczekiwać że wygaśnie strumień napływającego kapitału poprzez sprzedaż a strumień odpływający za granicę będzie się potęgował. Polska znajdzie się na granicy potężnego kryzysu. Poznański wytyka także ogromną korupcję w sferach władzy i przedstawicieli sprzedających w imieniu państwa. Jeśli się bowiem tanio sprzedaje to można otrzymać większą prowizję z tego tytułu. Poznański nigdy nie był komunistą i tą krytyką wcale nie broni starego systemu. Twierdzi wręcz że tak jak komuniści pod pozorem uspołecznienia gospodarki narodowej wydziedziczyli naród i przekazali majątek narodowy pod kontrolę urzędników państwowych , teraz rządy też wydziedziczają własny naród i oddają majątek pod kontrolę obcego kapitału.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument