Zagadnienia na finanse międzynarodowe - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_849 maja 2013

Zagadnienia na finanse międzynarodowe - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Poznan University of Economics

RTF (57 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonomii międzynarodowej dotyczące podstawowych zagadnień z tego tematu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Zagadnienia na finanse międzynarodowe 1.Proszę przedstawić rachunek dochodu narodowego w warunkach gospodarki otwartej Produkt krajowy, będąc pieniężnym odpowiednikiem strumienia finalnych dóbr i usług, obejmuje następujące płatności: -wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (C), -rządowe zakupy dóbr i usług (G), -krajowe inwestycje prywatne (I), -eksport netto (NX) = eksport (X) - import (Z). W warunkach gospodarki otwartej, która dokonuje transakcji z innymi krajami, należy uwzględnić eksport i import w rachunku PKB oraz dochodu narodowego. Eksportem (X) nazywamy dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicę. Import (Z) to dobra, które produkowane są za granicą i tam są kupowane na użytek gospodarki krajowej. Import jest odpływem pieniądza z ruchu okrężnego, natomiast eksport powoduje dopływ pieniądza do obiegu. w związku z tym formułę obliczania PKB w cenach czynników produkcji należy zmodyfikować, dodając eksport (X) i odejmując import (Z). Podobny wynik otrzymamy także wówczas, gdy do sumy C + I + G dodamy wartość eksportu netto NX, tj. różnicę między eksportem a importem. Tak więc PKB w cenach czynników wytwórczych w warunkach gospodarki otwartej można wyrazić następująco:Y = C + I + G + X - Z -Te = C + I + G + NX - Te (3) W warunkach gospod. otwartej obywatele danego kraju mogą otrzymywać dochody z tytułu usług czynników produkcji świadczonych w innych krajach (procenty, dywidendy, zyski, renty itp.). Przepływ netto dochodów z własności do danego kraju jest to nadwyżka napływu dochodów z własności z tytułu usług czynników produkcji świadczonych za granicą nad odpływem dochodów z własności powstałych w wyniku świadczenia przez cudzoziemców usług czynników produkcji w kraju. Uwzględniając przepływ netto dochodów z własności za granicą, wprowadzamy kategorię produktu narodowego brutto PNB (Gross National Product - GNP). PNB jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą (w praktyce procenty i zyski otrzymane przez obywateli lub rząd danego kraju od zagranicy wliczane są do eksportu usług, natomiast procenty i zyski płacone obywatelom lub rządom innych krajów wliczane są do importu usług).C konsumpcja, I inwestycje, G wydatki rządowe, NX eksport netto, Z import, Te podatki pośrednie, Td podatki bezpośrednie 2. Przedstawić trzy możliwe metody pomiaru dochodu narodowego.Wyodrębnić można trzy metody wyznaczania DN: - pomiar wielkości produkcji, - pomiar wielkości dochodów (suma dochodów podmiotów); - pomiar wielkości wydatków (suma wydatków na dobra z danego okresu przede wszystkim 1 rok, wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne); Metoda opierająca się na pomiarze wielkości produkcji polega na oszacowaniu wartości wszystkich wytworzonych w danym okresie dóbr i usług finalnych w gospodarce, czyli produktów nabywanych przez ostatecznych użytkowników. Za pomocą tej metody nie można wziąć pod uwagę wartości dóbr pośrednich, czyli dóbr częściowo wytworzonych, stanowiących w procesie produkcji nakład do stworzenia innych dóbr. Przez to unika się niebezpieczeństwa podwójnego

ujmowania tych samych wielkości produkcji (raz jako dobro pośrednie, drugi raz jako element dobra finalnego). W praktyce wielkość PKB przy wykorzystaniu tej metody uzyskuje się poprzez obliczenie wartości dodanej produkcji w gospodarce. Wartość tą oblicza się poprzez odjęcie od wartości wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie dóbr finalnych sumy nakładów czynników wytwórczych, które zużyte zostały przy produkcji tych dóbr. Globalna wielkość wartości dodanej brutto w gospodarce w danym roku stanowi wielkość PKB.Pomiar wielkości dochodów jako metoda wyznaczania wartości PKB polega na zsumowaniu dochodów wszystkich właścicieli czynników wytwórczych. Dochody te obejmują płatności za pracę, ziemię i kapitał, a w szczególności: l)wynagrodzenia za pracę, 2)dochody właścicieli kapitału (np. z tytułu dzierżawy ziemi), 3)dochody z oprocentowania kapitału netto, 4)dochody jednostek gospodarujących. Wielkość PKB wyznacza się poprzez zsumowanie dochodów czynników wytwórczych z uwzględnieniem zysków przedsiębiorstw.Pomiaru wielkości wydatków polega na zsumowaniu wielkości wszystkich wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe, sferę przedsiębiorstw oraz instytucje państwowe i terytorialne na obszarze danego kraju w określonym czasie Całkowite wydatki narodowe na dobra finalne, tożsame z popytem krajowym dzielone są w rachunkowości społecznej na 4 kategorie: 1)wydatki konsumpcyjne osób fizycznych (C), 2)wydatki inwestycyjne (I), 3)wydatki rządowe (G), 4)eksport netto (eksport minus import).

3.Wyjaśnić różnicę pomiędzy wartością PKB i wielkością PNB PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) - jest miarą produkcji wytworzonej w ciągu rolni przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiągniętych przezobywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju), świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNBzwiązany jest z gospodarką otwartą i do modelu gospodarki wprowadza się handel zagraniczny.Różnica między PKB i PNB wyraża się sumą dochodów netto z własności kapitału zainwestowanego za granicąDochody netto są różnicą między dochodami otrzymanymi z tytułu własności za granicą a dochodamiwypłaconymi z tytułu własności cudzoziemcom. Jeżeli odpływ dochodów z tytułu usług czynników produkcjibędących własnością kapitału zagranicznego jest większy niż przypływ dochodów z tytułu posiadanychczynników produkcji za granicą wówczas PKB jest większy od PNB i odwrotnie. W przypadku, gdy przypływdochodów równa się odpływowi lub gdy dany kraj w ogóle nie wypłaca i nie otrzymuje dochodów z własnościzagranicznej, wówczas PKB = PNB.PNB jest wielkością mało precyzyjną natomiast PKB daje się skuteczne mierzyć. 4. Wyjaśnić czym jest bilans płatniczy państwa i jaka jego wartość jest pożądana w długim okresie i dlaczego Bilans płatniczy (BP) danego kraju jest zestawieniem w ujęciu księgowym wszystkich transakcji gospodarczych dokonanych między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, zazwyczaj w ciągu 1 roku. Pozwala on na ocenę sytuacji płatniczej kraju w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.

Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Zależności od czasu, jaki obejmują, mogą być roczne, półroczne lub kwartalne bilanse płatnicze. Mogą również dotyczyć pewnego wyznaczonego obszaru. Bilans płatniczy informuje o relacjach gospodarki krajowej z zagranicą, służy do oceny sytuacji gospodarczej oraz do określania polityki ekonomicznej. Wyraża bezpośrednio strukturę oraz. poziom obrotów płatniczych z zagranicą Ukazuje rodzaj powiązań kraju z gospodarką światową oraz sjx>pień otwarcia gospodarki.W długim okresie pożądana wartość bilansu płatniczego powinna być bliska 0. Dodatni bilans płatniczy w długim okresie jest niepożądany ponieważ: *następuje aprecjacja pieniądza; *towary są mniej atrakcyjne; *wywołuje negatywny wpływ na napływ rezerw do danego kraju;

5. Opisać z jakich części składa się rachunek bilansu płatniczego oraz jakich rodzajów transakcji one dotyczą.BP dzieli się na 3 podstawowe części:

A)bilans obrotów bieżących- (rachunek bieżący BP) to zestawienie płatności danego kraju wiążących się z międzynarodową wymianą towarów i usług, z dochodami z kapitału i transferami jednostronnymi. Transakcje księgowane w tej części BP nie powodują powstawania przyszłych zobowiązań finansowych. a) Bilans handlowy: płatności z tytułu eksportu i importu dóbr materialnych. Jeśli wpływy eksportowe przewyższają wydatki importowe, wtedy dodatnie saldo handlu zagranicznego (nadwyżka handlowa). W przeciwnym przypadku - deficyt handlowy. b) Bilans wymiany usług: płatności z tytułu eksportu i importu usług (transportowych, turystycznych, finansowych itp.). c) Bilans procentów i dywidend (dochodów z kapitału i pracy): płatności z tytułu dywidend od zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych, odsetki do udzielonych i otrzymanych kredytów oraz wynagrodzenia zagraniczne pracowników. d) Bilans bieżących transferów jednostronnych: nieodpłatne, jednostronne przepływy towarów, usług i środków finansowych (transfery rządowe-pomoc żywnościowa i medyczna, bezpłatne dostawy uzbrojenia; darowizny prywatne, np. dla rodziny)

B)bilans obrotów kapitałowych i finansowych - (rachunek kapitałowy i finansowy BP) to zestawienie -dokonywanych przez podmioty sektora prywatnego i bank centralny - transakcji zakupu i sprzedaży szeroko pojętych aktywów. Transakcje księgowane w tej części BP pociągają za sobą powstawanie przyszłych zobowiązań finansowych. Rachunek kapitałowy obejmuje bezzwrotne transfery kapitałowe na finansowanie środków trwałych, umorzenia długu zagranicznego, nabywanie i zbywanie aktywów nie finansowych i nieprodukcyjnych.Rachunek finansowy to zestawienie aktywów i pasywów dotyczących inwestycji zagranicznych (bezpośrednich i portfelowych), kredytów udzielonych i otrzymanych oraz innych należności i zobowiązań finansowych C) bilans obrotów wyrównawczych. (=pozycje finansujące): zmiany stanu oficjalnych rezerw walutowych danego kraju w walutach wymienialnych, w SDR-ach i w złocie, a także kredyty z MFW oraz transakcje finansowania

wyjątkowego (tzw. Exceptional financing), obejmujące zmiany stanu zaległych płatności i restrukturyzację długu

6 .Podąć definicję kursu walutowego oraz parytetu siły nabywczej (PPP) i wyjaśnić, jaka zachodzi pomiędzy nimi zależność Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Parytet siły nabywczej pozwala na rozwiązanie problemu dokonywania porównań międzynarodowych PKB. Polega na dokonaniu przeliczenia kursu waluty według siły nabywczej. Kurs waluty może się różnić od parytetu. Mają na to wpływ takie elementy jak:- różne ceny towarów i usług w porównywanych krajach,- różny stopień pomocy publicznej i jej zakres.

7.Opisać trzy podstawowe rodzaje reżimów kursowych -Kurs sztywny ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom, stosowane w krajach z brakiem wymienialności waluty narodowej, wzbudza zaufanie inwestorów, nie ma kosztów związanych ze zmianą, stosowany wewnątrz strefy walutowej, jego ochrona polega na zapobieganiu zmianą -Kurs stały władza monetarna BC utrzymuje wahania w pewnych granicach, ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony -Kurs płynny kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż, władza monetarna kontroluje wahania lub pozostawia mu pełną swobodę

8.Wyjaśnić, na czym polega stosowanie strategii kotwicy kursowej jako sposobu walki z inflacją Kotwica kursowa sztywny kurs walutowy System waluty złotej Współcześnie, kontrola kursu walutowego przybiera formę powiązania waluty krajowej ze stabilną walutą międzynarodową (USD, EURO, JENA) Zastosowanie kotwicy kursowej jest efektywnym narzędziem obniżania inflacjiKorzyści kotwicy kursowej (w tym w unii walutowej) *Nominalna kotwica kursowa zapewnia stałość kursu walutowego i stabilizuje ceny dóbr wymienialnych 40 *Następuje zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych w kraju na poziomie stopy inflacji w kraju waluty zaczepu *Wyeliminowana zostaje możliwość dyskrecjonalnych decyzji władz monetarnych prowadzących do zaskoczenia inflacyjnego *Kontrola kursu walutowego posiada zaletę w postaci prostoty, co czyni ją bardziej zrozumiałą i wiarygodną dla społeczeństwaWady kotwicy kursowej użyteczna na etapie programów stabilizacyjnych w warunkach otwartości na przepływy kapitałowe kontrola kursu walutowego sprawia, iż krajowe stopy procentowe muszą być akomodowane do poziomu stóp procentowych w kraju waluty zaczepu kraj traci możliwość wykorzystania polityki pieniężnej do reagowania na szoki pojawiające się w gospodarce jedynym narzędziem polityki gospodarczej pozwalającym na oddziaływanie na popyt globalny jest polityka fiskalna, co jednak wymaga jej zdrowego stanu 9 .Wymienić ekonomiczne czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu walutowego oraz przedstawić kierunek zachodzącej korelacji (podaż walut obcych na krajowym rynku, popyt na waluty obce, różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym, stopień reglamentacji waluty, polityka walutowa, stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych)

*PKB info o wzroście, tempo o wzrostu PKB, info w jakim tempie wzrasta popyt wewnętrzny *podaż pieniądza ograniczona ilość pieniądza w krótkim okresie powoduje zwiekszenie siły nabywczej pieniądza a to powoduje aprecjację W długim okresie (przy restrykcyjnej polityce pieniężnej) powoduje wzrost stóp % przez to rośnie konsumpcja finansowana kredytem, rosna koszty kredytów, popyt maleje, rośnie bezrobocie, następuje wyhamowanie tempa wzrostu PKB to powoduje deprecjacje waluty *inflacja - wzrost inflacji powoduje spadek siły nabywczej pieniądza , spadek inflacji powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza*stopy % - w dł. Okresie waluta słabnie to rośnie stopa %*deficyt budżetowy i dług publiczny M- - >Obligacje, akcje- Aktywa Rzeczowe Kapitał Ludzk iWzrost deficytu budżetowego/długu publicznego powoduje wzrost stopy % w dł okresie powoduje to spadek waluty (deprecjacja) Spadek deficytu budżetowego następuje pod wpływem

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument