System produkcyjny - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

System produkcyjny - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (349 KB)
19 strona
503Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące system produkcyjny, produkcja i czynniki produkcji, otoczenie, produktywność.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 19

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument
System produkcyjny.

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

1

SYSTEM PRODUKCYJNY. ................................................................................................................................................................. 2

POJĘCIE PRODUKCJI I CZYNNIKI PRODUKCJI..................................................................................................................................... 2

POJĘCIE SYSTEMU PRODUKCYJNEGO. ................................................................................................................................................. 2

ELEMENTY SYSTEMU PRODUKCYJNEGO. ........................................................................................................................................... 2

OTOCZENIE SYSTEMU PRODUKCYJNEGO. .......................................................................................................................................... 2

PRODUKTYWNOŚĆ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO. .............................................................................................................................. 3

MIERNIKI PRODUKTYWNOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI. ............................................................................................................... 3

FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU FIRMY - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z RYNKU

KAPITAŁOWEGO. ............................................................................................................................................................................... 5

PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU KAPITAŁOWYM - DEFINICJA, ISTOTA, ZADANIA, SEGMENTY, UCZESTNICY ......... 5

RODZAJE PAPIERÓW WART OŚCIOWYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM I PIENIĘŻNYM............................................................... 5

EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - DEFINICJE, CELE, WARUNKI DOPUSZCZENIA, PROSPEKT EMISYJNY...................... 6

GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - DEFINICJA, WARUNKI STAWIANE PAPIEROM NOTOWANYM................................. 8

TRANSAKCJE ZAWIERANE NA GPW: ................................................................................................................................................... 8

ELEMENTY STRATEGII, ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA. ................................................................... 9

STRATEGIA FIRMY - DEFINICJA, ISTOTA, PODSTAWOWE ELEMENTY. ........................................................................................ 9

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - DEFINICJA, ETAPY. ...................................................................................................................... 9

RODZAJE STRATEGII DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW:................................................................................................................... 10

REGUŁY TWORZENIA STRATEGII: ..................................................................................................................................................... 11

ANALIZA STRATEGICZNA - DEFINICJA, ELEMENTY, ZAKRES RZECZOWY, ETAPY. ................................................................. 11

METODY ANALIZY ST RATEGICZNEJ................................................................................................................................................. 12

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ..........................................................................13

DEFINICJA I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MAŁYCH FIRM......................................................................................................... 13

TRADYCYJNE SFERY DZIAŁANIA MAŁYCH FIRM: ........................................................................................................................... 14

ZNACZENIE MAŁYCH FIRM W GOSPODARCE. .................................................................................................................................. 14

ZAGROŻENIA ROZWOJU MAŁYCH FIRM............................................................................................................................................ 14

SPOSOBY POMOCY MAŁYM FIRMOM. ............................................................................................................................................... 14

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCA - DEFINICJA I ZNACZENIE. .......................................................................................... 14

INNOWACYJNOŚĆ - DEFINICJA, ŹRÓDŁA I OCENA EKONOMICZNA. ............................................................................................. 15

KONKURENCYJNOŚĆ MAŁYCH FIRM - NIEZNANI LIDERZY. .......................................................................................................... 15

FINANSOWANIE OBCE - KREDYTY .............................................................................................................................................16

POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTÓW:........................................................................................................................................................ 16

UMOWA KREDYTOWA I JEJ ELEMENTY........................................................................................................................................... 16

RODZAJE KREDYTÓW. ......................................................................................................................................................................... 16

ZABEZPIECZENIE KREDYT ÓW. .......................................................................................................................................................... 17

NIEZAWODNOŚĆ. .............................................................................................................................................................................17

NIEZAWODNOŚĆ ELEMENTU.............................................................................................................................................................. 17

POJĘCIE, TYPY I PRZYCZYNY USZKODZEŃ...................................................................................................................................... 17

KRZYWA WANNOWA. .......................................................................................................................................................................... 18

POJĘCIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU................................................................................................................................................. 18

REZERWY W PROCESIE PRODUKCYJNYM......................................................................................................................................... 19

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

2

System produkcyjny.

Pojęcie produkcji i czynniki produkcji.

Produkcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich

nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia

różnych potrzeb ludzkich.

Produktem mogą być dobra materialne, usługi, dobra niematerialne (wiedza,

oprogramowanie, organizacja).

Pojęcie systemu produkcyjnego.

System produkcyjny jest zorganizowanym, celowo zaprojektowanym układem materialnym,

energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji

określonych dóbr materialnych, niematerialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb

ludzkich. Systemem produkcyjnym może być całe przedsiębiorstwo, jak i pojedyncze

stanowisko pracy. System produkcyjny jest układem powiązanych elementów przetwarzanych

od wejścia do wyjścia.

Elementy systemu produkcyjnego.

1) Wektor wejścia, w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne do produkcji składniki

nazywane czynnikami produkcji:

środki techniczne produkcji

przedmioty pracy (materiały)

czynniki energetyczne

czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka)

informacje i prognozy

kapitał.

2) Wektor wyjścia - wszystkie materialne, energetyczne i informacyjne efekty uzyskane w

procesie produkcyjnym:

wyroby przemysłowe

usługi produkcyjne

surowce wtórne

szkodliwe odpady

informacje o jakości, kosztach, stanie procesu produkcji.

3) Proces konwersji - przetwarzanie wektora wejścia w wyjścia (proces produkcyjny).

4) Proces zarządzania systemem.

5) Sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne między wymienionymi wyżej

elementami systemu produkcyjnego.

Otoczenie systemu produkcyjnego.

I stopnia:

personel wykonawczy i zarządzający

prace badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne, organizacyjne

urządzenia do wykonywania operacji technologicznych, kontrolnych, magazynowych

transportowych, przetwarzania informacji, transmisji danych

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

3

organizacja zbytu, obsługi serwisowej, marketingu, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej

środki finansowe i szybkość obrotu tymi środkami

stosowane metody rachunkowości

metody i formy zarządzania i sterowania systemami produkcji, służbami naukowo-

technicznymi i pomocniczymi.

II stopnia (gospodarka kraju lub regionu ekonomicznie wydzielonego):

poziom techniki produkcji, dystrybucji i obsługi serwisowej

ceny maszyn i urządzeń

funkcjonowanie systemu bankowego, system kredytowy

systemy łączności i komunikacji

możliwości produkcyjne dostawców, łatwość pozyskania surowców

możliwości konkurentów

kondycja ekonomiczna kraju, zasoby kapitału, stabilność, poziom inflacji

stopień ingerencji państwa w gospodarkę

środowisko społeczno-polityczne oraz środowisko naturalne

cele funkcjonowania systemów produkcyjnych

struktura społeczeństwa

rodzaj systemu ekonomicznego

zasady zarządzania i sterowania jednostkami gospodarującymi przy różnych formach

własności

poziom wynagrodzeń pracowników i inne mechanizmy motywacyjne

Produktywność systemu produkcyjnego.

Produktywność - stosunek wektora wejścia z systemu produkcyjnego do wektora wejścia

do tego systemu wyrażona w jednostkach pieniężnych, naturalnych lub umownych. Niska

produktywność oznacza wysokie ceny, duże zapotrzebowanie na energię i materiały bez

wzrostu wyniku produkcyjnego.

Produktywność całkowita - relacja całkowitych efektów do całkowitych kosztów,

odzwierciedla poziom technologiczny wytwarzania, umiejętności zatrudnionych, zmiany w

nakładach kapitałowych.

Mierniki produktywności czynników produkcji.

Stosunek produkcji do czynników produkcji określa stopień efektywności

gospodarowania tymi czynnikami.

P - wielkość produkcji

R - wielkość zatrudnienia

M - wartość majątku trwałego

S - wartość materiałów i surowców

T - nakłady czasu pracy żywej

P

R - wydajność pracy (nakłady pracy żywej w określonym czasie)

Indywidualna wydajność pracy - określa wydajność pojedynczego pracownika lub zespołu

pracowniczego wyodrębnionego w ramach społecznego podziału pracy. Stopień wykonania

norm czasu w procentach:

W T

T n

n

r

100% Tn - czas normowany; Tr - czas rzeczywisty

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

4

Społeczna wydajność pracy - ilość wartości użytkowych wytworzonych przy zastosowaniu

sumy prac indywidualnych ogółu pracowników.

Przeciętną wydajność pracy można ustalić w odniesieniu do:

jednego pracownika (produkcja / liczba pracowników)

jednej roboczogodziny (produkcja / liczba przepracowanych godzin)

Przeciętną wydajność pracy można mierzyć następującymi miernikami:

mierniki naturalne (sztuki, metry, metry kwadratowe)

mierniki wartościowe (produkcja sprzedana, towarowa, czysta, koszty przerobu)

Wydajność pracy można mierzyć w zakresach:

pracowników ogółem

pracowników grupy przemysłowej

robotników

robotników bezpośrednio produkcyjnych

stanowisk pracy.

P

M - produktywność majątku trwałego (miernik oceny gospodarowania środkami trwałymi)

P

S - produktywność materiałowa, wielkość produkcji na jednostkę materiałów

R

P - pracochłonność produkcji, określa ilość pracy ludzkiej na jednostkę produkcji

Pracochłonność produkcji jest odwrotnością wydajności pracy. Określa ilość czasu

potrzebnego do wykonania pojedynczego wyrobu lub całej produkcji. Obniżenie

pracochłonności oznacza wzrost wydajności pracy. Mierniki pracochłonności mogą być

naturalne lub wartościowe.

M

P - majątkochłonność produkcji, zaangażowanie majątku trwałego na jednostkę produkcji

S

P - materiałochłonność produkcji

Materiałochłonność produkcji - wielkość nakładów materiałowych ponoszonych na

wytworzenie produkcji przedsiębiorstwa, branży, gałęzi przemysłowej czy przemysłu ogółem

lub na wytworzenie wyrobu i organizację procesów wytwórczych. Można je rozpatrywać w

odniesieniu do produkcji globalnej, towarowej, czystej lub w odniesieniu do wyrobu.

M

R - techniczne uzbrojenie pracy, wartość jednego stanowiska pracy

Przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się:

wartość brutto produkcyjnego majątku trwałego, majątku trwałego ogółem, maszyn i

urządzeń

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

5

liczbę zatrudnionych grupy przemysłowej na najliczniejszej zmianie, ilość wszystkich

pracowników, ilość robotników przemysłowych.

Finansowanie funkcjonowania i rozwoju firmy - pozyskiwanie środków z rynku kapitałowego.

Podstawowe informacje o rynku kapitałowym - definicja, istota,

zadania, segmenty, uczestnicy

Rynek kapitałowy - ogół transakcji instrumentami finansowymi, których termin realizacji jest

dłuższy niż 1 rok. Przedmiotem transakcji są zbywalne papiery wartościowe, akcje i obligacje.

Rynek pieniężny - to rynek papierów wartościowych krótkoterminowych (np. weksli, akcji).

Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest możliwość realokacji środków finansowych od

podmiotów dysponujących wolnym kapitałem do tych, którzy go potrzebują. Emitent papierów

wartościowych uzyskuje potrzebne środki na sfinansowanie działalności. Nabywca lokuje swój

kapitał na korzystnych warunkach. Rynek kapitałowy umożliwia przenoszenie kapitałów

między sektorami gospodarki oraz transformację kapitałów krótkoterminowych w

długoterminowe.

Rynek kapitałowy składa się z 2 segmentów:

rynku pierwotnego - transakcje nowo emitowanymi papierami wartościowymi

rynku wtórnego - na nim nabywcy papierów wartościowych sprzedają je kolejnym

inwestorom. Wyróżnia się dwa rodzaje rynku wtórnego w zależności od stopnia jego

zinstytucjonalizowania: giełdy papierów wartościowych i rynek over the counter (OTC) -

sieć połączeń między bankami i innymi instytucjami finansowymi zawierającymi między

sobą transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych.

Inny podział rynku kapitałowego na:

publiczny

niepubliczny

Najważniejsi uczestnicy rynku kapitałowego:

strona popytowa: przedsiębiorstwa, banki komercyjne, rząd, władze lokalne

strona podażowa: banki komercyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe,

fundusze lokacyjne, powiernicze (otwarte), fundusze zamknięte.

Należy pamiętać o zamianie stron popytu i podaży w zależności od tego, czy rozpatrujemy

rynek kapitałowy czy rynek papierów wartościowych.

Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym.

1) Ze względu na rodzaj uosobionego prawa majątkowego:

papiery uosabiające wierzytelności pieniężne np. weksle, obligacje, listy zastawne

(hipoteczne)

papiery uosabiające prawa współwłasności majątkowej, np. akcje.

2) Ze względu na sposób przenoszenia tytułów własności do praw majątkowych:

papiery na okaziciela, bardzo płynne

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

6

papiery na zlecenie - wskazują określoną osobę jako właściciela, przewidują możliwość

przenoszenia praw wierzycielskich na inne osoby poprzez indos na dokumencie

papiery imienne.

3) Z punktu widzenia charakteru dochodów:

papiery przynoszące stały dochód, np. obligacje na okaziciela lub imienne, obligacje

pożyczkowe, zamienne, hipoteczne, opcje, renty wieczyste

papiery przynoszące zmienny dochód: akcje, certyfikaty partycypacyjne, akcje dające

prawo do udziału w zysku...

4) Podział obligacji:

pożyczkowe

zamienne - zamienialne na akcje

hipoteczne - zabezpieczone majątkiem trwałym.

Emisja papierów wartościowych - definicje, cele, warunki

dopuszczenia, prospekt emisyjny.

Emisja papierów wartościowych - dostarczenie na rynek kapitałowy środków dla

gospodarki prywatnej lub sektora publicznego poprzez wydawanie u osób prywatnych nowo

wypuszczonych papierów wartościowych jednolitego rodzaju i w dużych partiach.

Emisja papierów wartościowych:

zaciąganie wieloletnich pożyczek w drodze sprzedaży obligacji oraz powiększenie kapitału

podstawowego spółek przez sprzedaż akcji

ma na celu mobilizację kapitału długoterminowego

to wszelkie techniczno - finansowe przedsięwzięcia niezbędne do wypuszczenia papierów

wartościowych i ich uplasowania na rynku kapitałowym

Emitent Bank subskrybent

dłużnik <---- pośrednik <---- wierzyciel

kapitałobiorca sprzedawca kapitałodawca

Emisja daje możliwość ulokowania pieniędzy z większym zyskiem niż jest to możliwe

w przypadku lokat alternatywnych. Cele emisji:

realizacja większych inwestycji

nabycie udziałów w firmie

konsolidacja bieżących długów (zamiana kilku na jeden)

spłata lub konwersja płatnych pożyczek

finansowanie długoterminowych operacji.

Warunkami dopuszczenia pożyczki do publicznej subskrypcji jest spełnienie wymagań:

dłużnik musi mieć zdolność do emitowania papierów

prospekt emisyjny musi być wyłożony publicznie

należy uzyskać zezwolenie na emisję od organów kontrolnych.

Dłużnik posiada zdolność do emitowania papierów jeżeli na rynku może on być oceniany jako

zdolny do zaciągnięcia na podobnych warunkach (oprocentowanie, cena emisji, czas

ważności) kredytu otwartego (nie zabezpieczonego) w żądanej wysokości.

Papiery wartościowe może wystawiać podmiot będący ostatecznym użytkownikiem kapitału

lub specjalizująca się w tym instytucja finansowa (bank inwestycyjny, towarzystwo kredytowe).

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

7

Do operacji emisyjnych nadają się przede wszystkim takowe papiery wartościowe:

akcje

świadectwa partycypacyjne

obligacje

certyfikaty lokacyjne trustów inwestycyjnych

papiery rynku pierwotnego

obligacje kasowe.

Jako emitenci publicznie rozprowadzanych obligacji mogą występować:

państwo

gminy

banki i centrale emisyjne

instytucje hipoteczne

towarzystwa ubezpieczeniowe

instytucje transportowe i komunikacyjne

inne przedsiębiorstwa usługowe.

Prospekt emisyjny składa się z 3 części:

warunków emisji

informacji o spółce

zaproszenia do subskrypcji.

Prawo wymaga, by prospekt emisyjny zawierał minimum następujące treści:

1) Dokładne dane o firmie poszukującej kapitału:

data wprowadzenia firmy do rejestru handlowego

nazwa i siedziba firmy

wysokość i struktura kapitału zakładowego spółki z podaniem wartości nominalnej,

rodzaju akcji i przygotowanych do realizacji preferencji

istniejące akcje dające prawo do udziału w zysku (również w odniesieniu do świadectw

partycypacyjnych)

skład zarządu i instytucji kontrolnej

ostatni rachunek zysków i strat, bilans i raport rewizyjny

dywidendy wypłacane w ostatnich 5 latach albo od czasu założenia spółki

emitowane przez spółkę obligacje.

2) Dokładne dane o emisji:

postanowienie o wydaniu nowych akcji czy obligacji (kwota wartości nominalnej, cena

sprzedaży, preferencje)

majątek rzeczowy, oferowane szczególne korzyści

data rozpoczęcia uprawnień do dywidendy, oprocentowania i praw preferencyjnych

czas, przez który można dokonywać subskrypcji

dla obligacji: oprocentowanie, cena emisyjna, warunki zwrotu, zabezpieczenia

przedstawicielstwa wierzycieli.

Jako zabezpieczenie pożyczek ze strony dłużnika mogą być zaproponowane

wierzycielowi:

gwarancje podstawowe

zabezpieczenia hipoteczne

poręczenia solidarne koncernu lub banku obsługującego spółkę

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

8

klauzula negatywna

niższe pierwszeństwo (negacja pokrycia).

Giełdy papierów wartościowych - definicja, warunki stawiane

papierom notowanym.

Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu,

podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć

umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których

przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy czym ceny owych transakcji ustalone

są na podstawie popytu i podaży, a następnie podawane do wiadomości publicznej.

Giełda papierów wartościowych stanowi regularnie odbywający się rynek dla

jednorodnych pod względem właściwości towarów, których ceny kształtują się pod wpływem

swobodnej gry popytu i podaży.

Wyróżniamy:

giełdę główną (oficjalną)

operacje przedgiełdowe i pogiełdowe

handel pozagiełdowy.

Wprowadzenie na giełdę to przeprowadzenie pierwszych obrotów, zapoczątkowanie

notowań. Warunki konieczne przy wprowadzaniu na giełdę papieru wartościowego:

dopuszczenie do handlu giełdowego

wniosek o dopuszczenie w formie pisemnej sporządzony przez emitenta lub w jego imieniu

przez jeden z reprezentowanych na giełdzie domów emisyjnych

do wniosku dołączony załącznik: tytuł emisji, wyciąg z rejestru handlowego

przed wprowadzeniem na giełdę papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem

transakcji na rynku urzędowym.

Papiery wartościowe nadające się do obrotu na giełdzie muszą spełniać 3 warunki:

musi ich być dużo

muszą być wzajemnie wymienialne

muszą być przenośne (transferowalne).

Transakcje zawierane na GPW:

natychmiastowe - jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu

na ściśle określony termin - brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji,

warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot

wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji bank otwiera konto rozliczeniowe, pod

koniec okresu rozliczeniowego saldo jego przenosi się na zwykły rachunek. Zapłata i

dostarczanie walorów następuje w chwili wykonania transakcji. Transakcje terminowe

umożliwiają przeprowadzenie sprzedaży bez pokrycia - sprzedający przed datą transakcji

ma okazję do nabycia walorów taniej, gra na zniżkę kursu.

warunkowe (premiowe) - jedna z uczestniczących firm może po dokonaniu zapłaty

premii odstąpić od umowy. Przy transakcji z prawa zwyżki kupujący może wybrać między

wykonaniem umowy i odstąpieniem od niej. Uzyskuje on różnice kursowe od

zaangażowanych środków z kilku akcji. W przypadku załamania hossy strata gracza

ogranicza się do premii. Przy transakcji z prawem zniżki sprzedawca dysponuje prawem

wyboru, jest graczem na bessę, zabezpiecza się przed zbyt dużymi stratami. Spekulant

grający na zniżkę odstąpi od wykonania transakcji jeżeli kurs w dniu deklaracji premii (4

dni przed) znajduje się na poziomie lub powyżej bazy premii. Nabędzie on walory po kursie

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

9

premiowym, jeżeli kurs w dniu deklaracji premii ukształtuje się na poziomie lub poniżej

bazy premii.

opcyjne - jedna ze stron w zamian za zapłatę premii opcyjnej nabywa prawo do

zadeklarowania się w określonym terminie czy wykona kontrakt czy nie. Różnice wobec

transakcji warunkowych: kurs bazowy przyjmuje wartości ze ścisłego przedziału, cena opcji

(premia) jest zmienna, za opcję należy zapłacić zawszę (nie tylko przy odstąpieniu od

umowy), można zażądać kontraktu w każdej chwili, aż do czasu upływu ważności. Istnieją

opcje zakupu i sprzedaży.

financial futures - to transakcje terminowe w zakresie oprocentowania od należności.

Gdy sądzimy, że oprocentowanie będzie rosnąć sprzedajemy financial futures (przy

rosnącym oprocentowaniu spada wartość obligacji o stałym oprocentowaniu). Służą do

zabezpieczania się przed wahaniami kursów dużych portfeli składających się z obligacji.

Transakcje financial futures dotyczące oprocentowania mogą być zawarte w odniesieniu

do: Certificates of Deposit, General National Mortgage Assoc., Long Gilt Edged Bords,

Treasury Bills, Treasury Bonds.

arbitraż w zakresie papierów wartościowych - wykorzystanie lokalnych różnic

kursowych. Można go dokonywać tylko, gdy walor jest notowany na więcej niż jednej

giełdzie, przyczynia się on do wyrównania kursów.

Każda transakcja składa się z dwóch części:

zawarcie transakcji: deklaracja woli zakupu, ilość, przedmiot transakcji, kurs albo cena,

miejsce dostawy i termin realizacji, miejsce i data zapłaty.

wykonanie kontraktu: dostarczenie walorów, zapłata za walory.

Elementy strategii, analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

Strategia firmy - definicja, istota, podstawowe elementy.

Strategia to proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji, przyjęcia

kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów.

Zasadniczą istotę strategii (przetrwanie firmy) określają odpowiedzi na 4 podstawowe

pytania:

jaka jest obecna pozycja przedsiębiorstwa?

jaką pozycję firma chciałaby zająć w przyszłości?

co utrudnia i co może utrudniać osiągnięcie zamierzonej pozycji?

co trzeba uczynić, by dotrzeć z pozycji obecnej do pożądanej?

Elementy strategii firmy:

domena działania - odpowiedź na pytanie „gdzie i komu sprzedawać”

strategiczna przewaga konkurencyjna

cele strategiczne

funkcjonalne programy działania (ścieżki dojść do celu, plany taktyczne).

Zarządzanie strategiczne - definicja, etapy.

Zarządzanie strategiczne to proces polegający na badaniu i prognozowaniu przemian

otoczenia, analizie sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa, rozwijaniu jego potencjału oraz

wyborze i realizacji kompleksowo opracowanej strategii.

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

10

Etapy zarządzania strategicznego:

analiza strategiczna, ustalenie celów działania

ustalenie wariantów działania

wybór wariantu

kształtowanie organizacji z uwzględnieniem korzystnych dla strategii struktur

realizacja strategii przez motywację i skuteczny nadzór.

Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw:

Strategia firmy określa jaki rodzaj działalności jest lub będzie rozwijany i w jaki sposób.

Strategia biznesu precyzuje przez jakie działania mają być osiągnięte cele firmy.

Strategie funkcjonalne dotyczą konkretnych działań zapewniających realizację strategii

firmy i biznesu (marketing, finanse, produkcja, R&D, zatrudnienie itd.)

Integracja pionowa polega na rozszerzeniu dotychczasowej działalności w dwóch

kierunkach:

dystrybucji własnych produktów i usług

zaopatrzenia w produkty i usługi niezbędne do produkcji.

Ekspansja globalna to zawieranie aliansów strategicznych i joint ventures by zwiększyć

rynek i osiągnąć cele niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

Dywersyfikacja - umocnienie lub zmiana kierunku działalności firmy:

wewnętrzna - różnicowanie działań przez kreowanie nowych produktów w oparciu o własne

zasoby i umiejętności

zewnętrzna - różnicowanie działalności przez wykup lub fuzję z innym przedsiębiorstwem.

Podstawowe rodzaje strategii:

1) Strategia defensywna - nastawiona na minimalizację niepowodzeń i zachowanie

uprzednich zdobyczy, skupiona na działaniach rutynowych przy nadmiernym systemie

kontroli - prowadzi do zastoju i marazmu próbując bezskutecznie zapobiegać entropii

systemu zarządzania firmą:

strategia izolacji - służy zmniejszeniu liczby kontaktów z otoczeniem (odbieranych jako

zakłócenia) firmy dążącej do samowystarczalności ekonomicznej

strategia hierarchizacji - poprzez wielopoziomową budowę organizacji dokonuje pewnej

segmentacji otoczenia sprawiając, że zakłócenia stamtąd płynące są wchłaniane przez

wyodrębnione jednostki i tylko niewielka ich część przenosi się na całą firmę

strategia nadmiaru - akceptacja złożoności systemu i jego otoczenia przy braku

właściwych informacji o zależnościach między nimi.

2) Strategia ofensywna - nastawiona na działania przedsiębiorcze, wymagające wyobraźni,

pomysłowości, elastyczności i odwagi by podejmować ryzykowne decyzje w celu

zwiększenia korzyści. Jej cechy to opanowanie i rozwijanie rynku, rozwój nowych wyrobów i

dywersyfikacja:

strategia pionierska - wyprzedzanie pozostałych w zastosowaniu oryginalnych innowacji,

uzyskiwanie długofalowych korzyści dzięki wcześniejszemu wejściu na rynek, duże

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

11

ryzyko związane z dużymi kosztami nowości i otwarcia rynku, ewentualną niekorzystną

opinią w przypadku niedojrzałej innowacji

strategia naśladowcza - związane często z dużym ryzykiem spowodowanym krótką fazą

rynkową innowacji i preferowaniu wyrobów pioniera dążenie do utrzymywania się tuż za

przedsiębiorstwami pionierskimi:

przez jak najszybsze przejmowanie ich wzorów (strategia wyrównawcza) lub

przez wprowadzanie już sprawdzonych rozwiązań (strategia recepcyjna)

Reguły tworzenia strategii:

1. Odejść od jednostronnego i krótkowzrocznego myślenia w kategoriach bilansu i zysku na

rzecz myślenia cybernetycznego - w kategoriach powodzenia na rynku.

2. Nie lekceważyć żadnej, nawet chwilowej okazji do zdobycia przewagi.

3. Koncentrować się na mocnych stronach działania.

4. Rozwijać i pogłębiać dobrze znane zakresy działania, oferować nowości na pewnym

rynku.

5. Dokonując dywersyfikacji produkcji wchodzić w dziedziny rozwijające się stopniowo.

6. Uznać, że najważniejszą zasadą strategiczną nie jest pokonywanie konkurentów, lecz

dostarczenie klientowi coraz lepszych wyrobów na coraz korzystniejszych warunkach.

7. Uznać, że wysoka jakość stanowi główny atut we współczesnej konkurencji.

8. Systematycznie poszukiwać innowacji i stale odnawiać programy produkcji.

9. Wkładać dużo wysiłku w rozszerzanie zbytu i inwestowanie w rynek, dbałość o

konsumenta jako filozofia firmy dążącej do zaspokojenia potrzeb i życzeń klientów.

10. Energicznie rozwijać kooperację z firmami zagranicznymi.

11. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy pozyskiwania nowoczesnych technologii.

12. Obserwować bacznie środowisko, starać się wykorzystać zmiany do umocnienia swej

pozycji.

Analiza strategiczna - definicja, elementy, zakres rzeczowy, etapy.

Analiza strategiczna to zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo

w celu zbadania obecnych i przyszłych ich stanów i powiązań dla przygotowania podstaw

formułowania strategii.

Podstawowe elementy analizy strategicznej:

analiza otoczenia w skali makro i mikro

analiza przedsiębiorstwa (zasobów i konkurencyjności firmy)

określenie celu

analiza działalności.

Zakres rzeczowy analizy strategicznej:

identyfikacja i znaczenie różnych specjalizacji przedsiębiorstwa

usytuowanie w stosunku do konkurencji, strategia konkurencyjna

silne i słabe strony przedsiębiorstwa

strategia technologiczna

typy organizacji

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

12

rodzaj ludzi do zatrudnienia, stosunek do pracowników, akcjonariuszy, klientów i

dostawców.

Etapy analizy strategicznej:

1. Analiza otoczenia (szans i zagrożeń).

2. Określenie kierunków działalności, misji firmy.

3. Badanie potencjału przedsiębiorstwa.

4. Konfrontacja szans i zagrożeń, silnych i słabych stron - warianty strategii.

5. Wybór strategii.

6. Badanie zgodności między wybraną strategią a dostępnymi środkami.

7. Przekształcenie strategii w plany i programy działania.

8. Zastosowanie strategii i kontrola działań.

Metody analizy strategicznej.

SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) to metoda analizy atutów i słabości

przedsiębiorstwa w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Obejmuje ona:

1) Analizę zewnętrzną:

makrootoczenia: ekonomicznego, technologicznego, demograficznego, naturalnego,

polityczno-prawnego i społeczno-kulturowego

mikrootoczenia: dostawców, konsumentów, konkurentów, dystrybutorów, zewnętrzny

marketing usługowy

2) Analizę wewnętrzną:

produkcji

finansów

personelu

R&D

marketingu

W wyniku analizy SWOT przedsiębiorstwo może być zakwalifikowane jako znajdujące się

w jednej z czterech sytuacji:

1. Przewaga atutów i okazji - najlepsza sytuacja.

2. Przewaga atutów i zagrożeń - należy minimalizować zły wpływ otoczenia lub czekać.

3. Przewaga słabości i okazji - starać się przezwyciężyć słabości by dobrze wykorzystać

sytuację.

4. Przewaga słabości i zagrożeń - praktycznie brak szans rozwojowych, zbyt słaby potencjał.

Metoda BCG (Boston Consulting Group) opiera się na dwóch czynnikach:

tempie wzrostu danego rynku

relatywnym udziale przedsiębiorstwa w rynku.

W macierzy występują cztery pozycje zajmowane przez strategiczne jednostki

gospodarcze:

gwiazdy - wysoki wzrost rynku, duży udział w rynku - wymaga dalszych inwestycji

dojne krowy - niski wzrost, duży udział - inwestycje zastępcze by utrzymać pozycję

znaki zapytania - wysoki wzrost, mały udział - wzrost inwestycji lub wycofanie się z rynku

psy - niski wzrost, mały udział - wycofanie się z rynku.

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

13

Trudności w wykorzystaniu metody macierzy BCG stwarzają głównie trzy problemy:

odpowiednie wyznaczenie segmentów strategicznych

określenie pozycji strategicznej firmy w macierzy

finansowanie poszczególnych segmentów strategicznych.

Macierz atrakcyjności branżowej McKinseya operuje skalą trójstopniową wyznaczającą

macierz 9-polową. O pozycji w macierzy decydują:

czynniki określające atrakcyjność branży przemysłowej (rozmiary przemysłu, dynamika

wzrostu, rentowność, intensywność inwestowania, stabilizacja technologiczna, natężenie

konkurencji)

czynniki określające siłę rynkową (podział rynku, technologiczne know-how, jakość, serwis,

ceny, koszty, produktywność).

Metoda ta opiera się na założeniu, że przemysły lub branże mają określony cykl życia

składający się z pięciu faz: narodzin, wynurzenia się, rozwinięcia możliwości, dojrzałości i

schyłku.

Atrakcyjność rynku:

dobra

Pozycja konkurencyjna:

średnia

słaba

wysoka wygrywający wygrywający przeciętny biznes

średnia wygrywający przeciętny biznes przegrywający

mała rentowny wytwórca przegrywający przegrywający

Jeśli firma znajduje się w pozycji „przeciętny biznes” powinna dokonać selekcji działalności i

starać się zwiększyć swą konkurencyjność, firma „przegrywająca” powinna wycofać się z

rynku.

Metoda ADL Arthura D. Little’a jest bardziej rozbudowana od poprzednich. Pozycję

strategiczną w tej metodzie wyznaczają: pozycja konkurencyjna jednostek strategicznych i

faza cyklu życia przemysłu. Ważne są czynniki handlowe, finansowe, produkcyjne i

technologiczne. Dojrzałość technologiczną przemysłu przedstawia się w czterech fazach:

narodziny, wzrost, dojrzałość i starość. Według metody ADL istnieje pięć pozycji

konkurencyjnych firmy na rynku:

1. Dominująca - pozwala kontrolować konkurentów.

2. Silna - bez zagrożenia obecnej pozycji.

3. Korzystna - duże szanse realizacji strategii i utrzymania pozycji w długim okresie.

4. Do obrony - uzasadnia kontynuowanie działalności, średnie szanse na utrzymanie pozycji.

5. Marginalna - wymagana znaczna poprawa sytuacji by zaistniała szansa utrzymania się na

rynku.

Małe i średnie firmy. Przedsiębiorczość i innowacyjność.

Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.

Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia

działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju

gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych różnicach branżowych (2-200 osób)

koncentracja geograficzna działalności

brak dominującej pozycji na rynku

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

14

duże zaangażowanie kapitału własnego, ograniczone zewnętrzne możliwości finansowania

skoncentrowana władza, płaska struktura organizacji.

Tradycyjne sfery działania małych firm:

usługi (gastronomiczne, hotelarskie, lekarskie, konsultingowe, bankowe)

handel

transport

budownictwo

akwizycja

prostytucja

Znaczenie małych firm w gospodarce.

wzmacniają konkurencję i system rynkowy gospodarki

reagują najszybciej na drobne zmiany popytowe

posiadają zdolność eliminowania luk podażowych

są bardzo dużym i rozwijającym się rynkiem pracy

odgrywają dużą rolę w rozwoju i wdrażaniu innowacji

wzmacniają eksport

jako pierwsze potrafią wyjść z kryzysu gospodarczego.

Zagrożenia rozwoju małych firm.

trudny dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (wysokie stopy procentowe,

gwarancje)

brak wyspecjalizowanych instytucji udzielających gwarancje kredytowe małym firmom

brak kredytów długoterminowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

brak pracowników bankowych potrafiących trafnie ocenić stopień ryzyka kredytobiorcy

wysokie podatki i stawki ubezpieczeniowe

zmiany prawne (np. wprowadzenie koncesji)

Sposoby pomocy małym firmom.

udostępnienie małym firmom przed wejściem na rynek nieoprocentowanego venture

capital

wskazywanie metod i środków usprawniających zarządzanie (system monitoringu

finansowego)

pomoc w zakresie organizacji marketingu i sieci sprzedaży

pomoc innowacyjna, dobór kadr, właściwe techniki wspomagania komputerowego

programy finansowej pomocy rządowej (inkubatory przedsiębiorczości)

pożyczki na rekonstrukcję małych firm

preferencje kredytowe i w systemie podatkowym

subwencje i ulgi inwestycyjne

regionalne fundusze wspierania małego biznesu

izby przemysłowo-handlowe, izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - definicja i znaczenie.

Przedsiębiorczość to proces składający się z czterech etapów:

identyfikacji pomysłu

oceny pomysłu

opracowania pomysłu

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

15

wdrożenia pomysłu

Koncentruje się na szansach, a nie zagrożeniach, możliwościach zaspokojenia potrzeb

konsumentów przez nowe wyroby i innowacje. Atrybuty przedsiębiorczości:

chęci

zdolności intelektualne

zdolność porozumiewania się z ludźmi i przekonywania ich do swoich racji

wiedza techniczna

elastyczność, kreatywność, niezależność

ciężka praca.

Ludzie zakładający własne firmy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, dobrobytu i

zwiększenia zatrudnienia, rozwijają również własne umiejętności.

Przedsiębiorca to człowiek wykorzystujący czynniki produkcji by dojść do wyznaczonego

celu (zysku), podejmujący ryzyko, kreatywny, konsekwentny - umiejący zrealizować swe plany.

Innowacyjność - definicja, źródła i ocena ekonomiczna.

Innowacyjność to proces wprowadzania innowacji - zdolność wytwarzania nowych

pomysłów lub/i łączenie istniejących elementów tak, by tworzyły nowe wartości.

Innowacja to kompleks zjawisk i procesów zastosowanych w nowych wzorcach i

technologiach.

Źródła innowacji:

nieoczekiwane - zdarzenie zewnętrzne

niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej

innowacje wynikające z potrzeb procesu technologicznego

zmiany w strukturze przemysłu lub rynku

demograficzne

zmiany w nastrojach, wartościach ludzi

nowa wiedza

Innowacje dotyczą najczęściej dziedzin przyszłościowych, do których dzisiaj zaliczamy: nowe

surowce i materiały, nowe źródła energii, biotechnologię, inżynierię genetyczną,

mikroelektronikę, fotonikę, mikrosystemy, informatykę. Nowe spojrzenie na innowacje i R&D

wymaga ich opłacalności.

Konkurencyjność małych firm - nieznani liderzy.

Hidden champions - przedsiębiorstwa średnie lub małe mające często 80-90% udział w

rynku światowym wybranej, niezauważonej przez innych niszy. Większość ich produktów to

maszyny lub części produktów końcowych. Unikają kontaktów z mediami by jak najdłużej

utrzymać pozycję lidera w swej niszy rynkowej (średnio 10 lat). Najważniejsze jest

samodzielne zdefiniowanie rynku działania, znalezienie bardzo wąskich nisz. Rynkiem mogą

być wybrane, duże przedsiębiorstwa zgłaszające duży popyt na niektóre produkty, można też

utworzyć rynek zupełnie nowy (np. małe filtry wody pitnej). Z wąską specjalizacją wiąże się

spore ryzyko ograniczane dużą rozpiętością geograficzną działalności. Podobieństwa w

ramach tej samej branży na świecie są większe niż podobieństwa między branżami w jednym

regionie. Podstawą długookresowych stosunków dostawców z odbiorcami stanowi tu ich

wzajemna zależność. Filarem hidden champions są innowacje. Jakość produktu, jego

unikatowość, bliskość do nabywcy i serwis to główne elementy przewagi konkurencyjnej.

Nieznani liderzy rzadko tworzą kooperacje, wierzą we własne siły, zatrudniają selektywnie

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

16

oddanych firmie pracowników, działają często na prowincji, zarządzanie jest autorytarne - nie

korzystają z najnowszych technik zarządzania opierając się na doświadczeniu, zdrowym

rozsądku i wyraźnym określeniu celu działania.

Finansowanie obce - kredyty

Pojęcie i funkcje kredytów:

Kredyt - oprocentowana pożyczka udzielana przez bank kredytobiorcy.

Funkcje kredytów:

emisyjna - wprowadzanie do obiegu nowych zasobów pieniądza

dochodowa - gdy kredyt tworzy popyt; dochodowa prosta - gdy kredyt nie tworzy

dodatkowego popytu

Umowa kredytowa i jej elementy

Umowa kredytowa - umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę

kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku,

warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji

kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy pisemnej.

Rodzaje kredytów:

1) Kryterium rzeczowe

kredyty w ścisłym rozumieniu - na określony cel

pożyczki pieniężne - bez określonego celu

awale kredytowe - poręczenie udzielone przez bank dla innego podmiotu; bank nie

angażuje środków pieniężnych, ale angażuje swoją zdolność kredytową

2) Kryterium czasu

krótkoterminowe- do 1 roku

średnioterminowe - 1-3 lat

długoterminowe - ponad 3 lata

3) Kryterium przedmiotu

obrotowe- na bieżącą działalność

inwestycyjne - na powiększenie majątku trwałego

4) Kryterium walutowe

złotówkowe

dewizowe

5) Kryterium formy

na rachunku bieżącym

a) kredyt otwarty - krótkoterminowy, bank zobowiązuje się do pokrycia, w ramach

pewnego limitu, wypłat gotówki, czeków, poleceń przelewu i akredetyw.

b) kredyt płatniczy (kasowy, przejściowy)- zaciągany na kilka do kilkunastu dni; pozwala

przedsiębiorstwu na bieżące regulowanie zobowiązań.

na rachunku kredytowym

a) kredyty wekslowe

kredyt dyskontowy (wekslowy)- bank wykupuje weksel przed terminem płatności;

dwa rodzaje kredytów dyskontowych - jednorazowy, oraz linia dyskontowa -

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

17

umożliwia kredytobiorcy składanie róznych weksli w danym czasie i do pewnej

kwoty

kredyt akceptacyjny- bank zobowiązuje się do akceptowania weksli; stosowane

gł. w eksporcie

b) kredyt lombardowy- udzielany pod zastaw papierów wartościowych, przedmiotów

wartościowych i towarów; łatwy do uzyskania ale b.drogi; krótkoterminowy (od kilku

dni do kilku miesięcy

c) kredyt hipoteczny- pod zastaw hipoteki; średnio- i długoterminowy

d) faktoring- wykup należności przed terminem

e) leasing- polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego

wyposażenia, urządzeń czy budynków w zamian za opłaty leasingowe i prowizję;

finansowy - dzierżawa na okres równy okresowi amortyzacji; po upływie

użytkowania leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu

operacyjny- dzierżawa na okres krótszy niż wynosi okres amortyzacji

bezpośredni - od producenta

pośredni- od instytucji leasingowej, banku

brutto - leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów

netto - leasingodawca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów

Zabezpieczenie kredytów.

1. osobiste - weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, poręczenie (awal, żyrant),

gwarancja

2. rzeczowe - zastaw (bank jest posiadaczem zabezpieczenia), przewłaszczenie rzeczy

ruchomych (bank jest właścicielem zabezpieczenia do momentu spłaty kredytu), hipoteka.

Niezawodność.

Niezawodność elementu.

Niezawodność to właściwość obiektu określona prawdopodobieństwem spełnienia

postawionych wymagań jakościowych w określonych warunkach x i określonym czasie t:

P n

N

n

N x t

n

t t ( , ) lim N - liczba obiektów; nt - liczba obiektów nieuszkodzonych w

x,t

n

N t

to empiryczna funkcja niezawodności. Wraz z upływem czasu jej wartości maleją.

Pojęcie, typy i przyczyny uszkodzeń.

Uszkodzenie to częściowa lub całkowita utrata właściwości elementu, które są istotne dla

sprawnego działania zgodnie z przeznaczeniem, powodujące częściową lub całkowitą utratę

sprawności w sposób ciągły lub przejściowy.

Względna częstość uszkodzeń r w okresie t:

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

18

r f

N t

t ft - liczba uszkodzeń w okresie t; N - liczba badanych obiektów

Krzywa względnej częstości uszkodzeń:

Średni okres żywotności Ts stanowi granicę, po przekroczeniu której nie warto remontować

urządzenia - koszty są za wysokie w porównaniu z ewentualnymi korzyściami.

Intensywność uszkodzeń:

t tf

T ft - liczba uszkodzeń w okresie t; T - okres badań

Typy uszkodzeń:

całkowite

częściowe

stopniowe

niespodziewane

Przyczyny uszkodzeń:

zła obsługa

nieprawidłowa instalacja

wady wrodzone

używanie w złym czasie

zużycie

Krzywa wannowa.

to krzywa życia obiektu dzieląca się na trzy etapy:

1. liczne niedomagania związane z docieraniem się elementu i usuwaniem części wadliwych

2. okres normalnej eksploatacji, intensywność uszkodzeń podobna, niezawodność najwyższa

3. okres starzenia się, gwałtowny spadek sprawności obiektu.

Pojęcie niezawodności systemu.

Niezawodność systemu złożonego z szeregowych połączeń zgodnie z prawem mnożnika

wynosi

P p p pn1 2 ... i jest iloczynem prawdopodobieństw poszczególnych elementów.

W alternatywnym sprzężeniu równoległym tylko jeden z elementów jest czynny, pozostałe

stanowią rezerwę nieobciążoną. Niezawodność całego systemu jest równa

prawdopodobieństwu, że nie zawiodą wszystkie elementy:

Kamil Wasylów gr.218 - opracow anie tematów ćw iczeń z Podstaw Nauki o Przedsiębiorstw ie __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

19

P pi i

m

1 1 1

( ) pi - niezawodność elementów składowych; m - ilość

elementów

Niezawodność j-tego elementu sprzężonego w sposób równoległy alternatywny wynosi:

P pj ij i

mj

1 1 1

( )

Zaś niezawodność całego systemu szeregowo sprzężonego z rezerwami nieobciążonymi:

P pij i

m

j

n j

[ ( )]1 1 11

Podwyższanie niezawodności systemu jest racjonalne do momentu, w którym dodatkowy

koszt elementów rezerwowy nie będzie większy od potencjalnych strat związanych z

zawodnością systemu (kosztami awarii).

Rezerwy w procesie produkcyjnym.

1) rezerwy równoległe

rezerwy siły roboczej, pracownicy wykonujący bieżące prace mogące być przerwane,

ilość zależna od średniej absencji

rezerwowe urządzenia produkcyjne nieobciążone, obciążone całkowicie lub częściowo

(te wykorzystywane do nietypowych zamówień, prototypów, celów szkoleniowych)

części zamienne do maszyn i urządzeń oraz narzędzia

2) rezerwy szeregowe

surowce, materiały i półfabrykaty chroniące proces produkcyjny przed zakłóceniami

zewnętrznymi

wyroby gotowe chroniące proces produkcyjny przed przypadkowymi zamówieniami

wymuszającymi zmianę kolejności operacji

zapasy produkcji w toku między poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi zapewniające

stabilizację procesu na wypadek wahań wydajności w poszczególnych fazach.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument