Opracowanie materiału statystycznego - Notatki - Statystyka - Część 2, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Opracowanie materiału statystycznego - Notatki - Statystyka - Część 2, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (245 KB)
7 strona
981Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: opracowanie materiału statystycznego. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Szeregiem rozdzielczym nazywamy uporządkowany i pogrupowany (według przyjętych kryteriów) zbiór informacji dotyczących badanej cechy występującej w określonej zbiorowości lub próbie. Otrzymuje się go dzieląc zbiorowość statystyczną na klasy zbiorcze według pewnej cechy i podając liczebności każdej z tych klas, zwane liczebnościami klasowymi ni, i=1,2,...,k.

Szeregi rozdzielcze mogą dotyczyć zarówno cechy jakościowej, jak i ilościowej. Charakteryzują one strukturę danej zbiorowości stąd nazywane są czasem szeregami strukturalnymi. Kolejne kroki podczas wykonywania szeregu rozdzielczego:  porządkujemy (jeśli to możliwe rosnąco) wartości cechy  zliczamy ilość wystąpień danej cechy w próbie  obliczamy częstości występowania dla każdej wartości cechy  prezentujemy wynik w formie tabeli

Jeśli cecha ma charakter ciągły, wtedy dzielimy przedział wartości cechy na przedziały klasowe. Liczba i rozpiętości przedziałów powinny być tak dobrane, aby dawały przejrzysty obraz rozkładu. Na ogół przyjmuje się, że liczba przedziałów powinna być większa od 5 i mniejsza od 20. Jeśli cecha ma charakter skokowy, ale liczba możliwych wartości jest bardzo duża, wtedy możemy postąpić podobnie jak w przypadku cechy o charakterze ciągłym. Przykład: Oceny ze statystyki uzyskane przez uczniów klas I Policealny Studium Technik rachunkowości w roku szkolnym 2005/2006 r.

Ocena Liczba uczniów 1 0 2 1 3 4 4 6 5 5 6 4

Razem 20

0%

5%

20%

30%

25%

20% Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

- 8 –

Wzory;

Pierwsza metoda podziału szeregu lementów ego na grupy klasowe

n - liczba lementów lementów – liczba klas

55 2 1

 k Druga metoda podziału szeregu lementów ego na grupy klasowe

k Rb  lement przedziału klasowego ( lementów )

 

k

i nx

n x

1 1

1  Średnia arytmetyczna szeregu lementów ego

D DDDD

DD D bnnnn

nnxD  

 



11

1

Dominanta ( szeregu lementów ego ) – wybieramy przedział o największej liczbie lementów

Me Me

l

Me bn

nn

xMeQ  

  1

2

2 Mediana (dolna granica w której znajduje się mediana)

- 9 -

n k 30 – 60 6 – 8 60 – 100 5 – 10

 

 

  

 

k

i i

o

i nxxn s

1

2 2 1 , 2ss  , %100

x sVs , 

 k

i i

o nxx

n d

1

1 , %100 x dVd

Stopień zróżnicowania

s DxAS

 , d

DxAd

= 0 – symetria > 0 – asymetria lewostronna < 0 – asymetria prawostronna

3 3

s mAS  gdzie  

 

    i

o

i nxxn m

3

3 1

Klasyczny współczynnik asymetrii

4 4

4 s m 

gdzie  

  

   

k

i i

o nxx

n m

1

4

4 1

Stopień skoncentrowania

34   > 0 – rozkład bardziej wysmukły = 0 – rozkład normalny < 0 – rozkład bardziej spłaszczony

- 10 -

Szereg geograficzny – przedstawiają rozmieszczenie wielkości statystycznych według jednostek administracyjnych (gmin, województw w układzie terytorialnym) a także w układzie krajów i części świata.

Zbudowane z dwóch kolumn, w pierwszej z tych kolumn wymieniamy jednostki podziału zbiorowości statystycznej na mniejsze grupy. Jednostkami przedziału szeregów terytorialnych są jednostki geograficzne (terytorialne, przestrzenne), np. gmina, województwo, państwo, regiony gospodarcze, kontynenty. W drugiej kolumnie szeregu terytorialnego informuje się o wielkości badanego zjawiska w jednostce wymienionych w pierwszej kolumnie. Szereg geograficzny pozwala na przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia badanego zjawiska w określonym czasie.

Kraje Zbiory herbaty (w tysiącach ton)

Świat w tym: 2645 Argentyna 44

Chiny 637 Gruzja 74 Indie 720

Indonezja 174 Japonia 92 Kenia 200

Sri Lanka 240 Turcja 15

54%

1% 13%

2%

15%

4% 2%

4% 5% 0% Świat w tym:

Argentyna Chiny Gruzja Indie Indonezja Japonia Kenia Sri Lanka Turcja

- 11 –

Tablica 6. Powierzchnia poszczególnych kontynentów Wyszczególnienie Powierzchnia w tys. km2

Europa 23 039 Azja 31 878

Afryka 30 305 Ameryka Północna i Środkowa 24 678

Ameryka Południowa 17 819 Oceania 8 536

Świat ogółem 136 255

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Powierzchnia w tys. km2

Europa Afryka Ameryka Południowa

Świat ogółem

Kontynenty

- 12 -

Szereg czasowy - (dynamiczny chronologiczny) powstaje w wyniku grupowania typologicznego i wariacyjnego, gdy podstawą grupowania jest zmiana badanego zjawiska w czasie:

- Szereg czasowy okresów – zawiera informację o rozmiarach zjawiska w krótszych lub dłuższych okresach. -Szereg czasowy momentów – ujmuje wielkość zjawiska w danym momencie, najczęściej na początku lub końcu np. miesiąca. Pokazują, jak kształtuje się zjawisko na skutek upływu czasu. Służą one do prezentacji rozwoju zjawiska w czasie. Szeregi czasowe zbudowane są z dwóch kolumn. W pierwszej z nich podawane są momenty czasu, np. : 31.12.1993, 31.12.1994, 31.12.1995, 31.12.1996, 31.(szeregi czasowe momentów – tablica 4) lub okresy, np. : I kwartał 1996, II kwartał 1996, III kwartał 1996, IV kwartał 1996 (szeregi czasowe okresów – tablica 5). W drugiej kolumnie zapisywana jest wielkość badanego zjawiska, jaka wystąpiła w czasie określonym w pierwszej kolumnie.

Tabela 4. Ludność Polski w latach 1990 – 1994 ( szereg czasowy momentów)

Czas Liczba ludności (w mln) 1990 38,2 1991 38,3 1992 38,4 1993 38,5 1994 38,6

Tablica 5. małżeństwo zawarte w Polsce w latach

1991 – 1995 (szereg czasowy okresowy) Rok Małżeństwo zawarte 1991 255 369 1992 233 206 1993 217 240 1994 207 674 1995 207 689

Małżeństwo zawarte

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

1991 1992 1993 1994 1995

Małżeństwo zawarte

- 13 -

Kontrola materiału statystycznego Rozróżniamy 2 rodzaje kontroli:  kontrolę formalną materiału statystycznego obejmującą kontrolę kompletności

materiału statystycznego, kontrolę zupełności zapisów oraz kontrolę zgodności rachunkowej.

 kontrolę merytoryczną materiału statystycznego sprowadzającą się do kontroli logicznej poprawności zapisu

Kontrola kompletności materiału statystycznego polega na sprawdzeniu czy otrzymano materiał od wszystkich jednostek sprawozdawczych zobowiązanych do jego przesłania. Kontrola zupełności zapisu polega na sprawdzeniu czy odpowiedziano na wszystkie pytania zawarte w formularzu ankiecie lub innych materiałach statystycznych. Ankieta jest najpopularniejszym i najbardziej masowym sposobem zdobywania informacji, wykorzystywanym w badaniach opinii i postaw ludzi oraz w badaniach masowych K. Romaniuk „Elementy ogólnej teorii statystyki” B. Szulc „Statystyka dla ekonomistów” S. Diamond „ Wszechstronna statystyka” http://www.ekonometria.4me.pl/statystyka3.htm http://prace.sciaga.pl/35773.htm

- 14 -

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument