Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (105 KB)
1 strona
890Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii dotyczące przedsiębiorca i przedsiębiorstwo; warunki maxymalizacji zysków, koszty zmienne, itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

EKONOMIA‐wykład 30.10.2012.  PRODUKCJA‐użytkowanie różnego rodzaju dóbr i usług w celu wytworzenia produktu‐wymaga organizacji  przepływu nakładu odpowiedniego do strumienia produkcji.    PRZEDSIĘBIORCA‐ osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne  możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter.     PRZEDSIĘBIORSTWO‐ instytucja systemu ekonomicznego organizująca zasoby produkcyjne w celu pomnożenia  wyłożonego kapitału wyłożonego kapitału czyli osiągania zysku.  Przedsiębiorstwo jest wyodrębnione z systemu ekonomicznego pod względem :  ‐techniczno‐produkcyjnym, jest wyposażone w majątek produkcyjny do wytwarzania określonych wyrobów  (produktów)  ‐organizacyjnym, czyli posiada zespół pracowników, który pod kierunkiem realizuje określoną, względnie  zamkniętą fazę procesu gospodarczego  ‐ekonomiczno‐finansowym, czyli podejmuje decyzje konieczne we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.  Pokrywa wszystkie wydatki z przychodów z własnej działalności oraz uzyskuje nadwyżkę finansową  ‐prawnym, czyli posiada osobowość prawną i zdolność do działań prawnych.  Działalność produkcyjna jest prowadzona w celu osiągania zysku: 

ZYSK=PRZYCHODY‐KOSZTY  (Zysk to jest różnica zachodząca pomiędzy przychodami a kosztami produkcji) 

Koszty przedsiębiorstwa‐ wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w jakimś okresie.  Koszty produkcji‐ ogół wydatków pieniężnych, które przedsiębiorstwo ponosi w celu wyprodukowania  odpowiedniej ilości dóbr.    WARUNKI MAXYMALIZACJI ZYSKU  Aby zmaksymalizować zysk przedsiębiorstwo musi wytworzyć produkt po najniższych kosztach.  Osiąganie minimalnych kosztów wymaga znajomości dostępnych metod produkcji, ponosi koszty związane z  funkcjonowaniem (biuro, czynsze, dzierżawy).    KOSZTY ZMIENNE‐ rozpoczęcie produkcji powoduje przyrost kosztów z powodu zaangażowania zmiennych  czynników produkcji: pracy, surowców, materiałów, podzespołów, remontów, napraw itp.  Koszty stałe: biuro, łączność, czynsze, dzierżawy.  (wykres funkcji kosztu stałego)  Jednostkowy koszt stały maleje wraz ze wzrostem ilości wytworzonej produkcji.  (wykres funkcji przeciętnego kosztu stałego)  Koszty zmienne: praca, surowce, materiały, energia itp.  (funkcja kosztu zmiennego)  KOSZT CAŁKOWITY= koszt stały + koszt zmienny  (wykres funkcji kosztów całkowitych i zmiennych)    PYTANIE: Jak kształtuje się przyrost kosztu całkowitego pod wpływem zmian kosztu produkcji??  (ja nie wiem, może Wy wiecie.)  KOSZT KOŃCOWY‐przyrost kosztów całkowitych pod wpływem wzrostu produkcji o kolejną, ostatnią jednostkę.  (wzór kosztu końcowego)  KOSZT PRZECIĘTNY‐ (nie zdążyłam)  (wykres kosztu końcowego i kosztu przeciętnego, gdzie ważne jest to, że oba te koszty przecinają się w jednym  punkcie, którym jest minimum kosztu przeciętnego)  

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument