Testy z fizyki - Notatki - Fizyka, Notatki'z Fizyka. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
raz_dwa_trzy
raz_dwa_trzy8 marca 2013

Testy z fizyki - Notatki - Fizyka, Notatki'z Fizyka. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (266 KB)
3 strony
566Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu fizyki: testy z fizyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
ZESTAW 5

ZESTAW 5

1. Promieniowanie jest to...

odp. Cząstka naładowana, składająca się z dwóch protonów i neutronów, czyli posiada masę, ładunek (jest to strumień jądra helu)

- poruszają się z różnymi prędkościami <<pr.światła

- mają duż bezwładność

- odziaływuje z polem elekt.i magnetycznym

- najmniej przenikliwe i ma najkrótszy zasięg z promieniowań

2. Seria widzialna (Balmera) w wodorze powstaje, gdy...

odp. Gdy elektrony z dalszych orbit spadają na drugą.

3. Do zjonizowania atomu wodoru potrzebna jest energia o wartości...

odp. )

11 (

22 nk hRCE 

hRC n

hRC  

 ) )

1

1

1 (

4. Zapisać moment pędu elektronu w wodorze na piątej orbicie.

 

 

2 5

2

h K

h nmVrK

5. Energia kwantu światła o długości 330 nm. wynosi ...

)(106,6 10300

1031066,6 37 9

834

J hc

E  



 

 

7. Energia spoczynkowa elektronu wynosi...

E=moc 2

151631 109,81109101,9  

8. Wzór Plancka dla ciała doskonale czarnego wyraża zależność...

odp. Rozkładu zdolności emisyjnej w funkcji temperatury i długości fali

9. Długość fali potrzebna do wybicia elektronu z metalu w próżni wynosi 400nm. Podkreśl, które z wymienionych fal też wywołają efekt fotoelektryczny:

podczerwień, ultrafiolet, promienie X, światło czerwone.

Odp. Ultrafiolet, promienie X

10. Opór półprzewodnika zależy od... i wyraża się wzorem:

kl

E

eRR

 0 , zależy od temperatury.

11. Nadprzewodnictwo polega na tym, że...

odp. Właściwości niektórych metali i stopów i związków chemicznych (nadprzewodników) w temperaturach bliskich zera bezwzględnego ich opór elektryczny,

przenikalność magnetyczna zanikają

12. Promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne powstaje, gdy...

Elektrony atomu sa uporzadkowane, tworząc powłoki elektronowe wokół jadra. Najblizsze jadru a więc najsilniej zwiazane sa elektrony powłoki K nastepnie

najsiliniej związane elektrony kolejnych powłok L,M.N itp.padajace elektrony o wysokiej energii wybijają elektron z powłoki K to elektron z powłoki L

zapełniając puste miejsce pozostawione w powłoce K oddaje energie w postaci promieniowania X.

13. Ciężka woda jest to...

odp. Tlenek Deuteru, HOD 212  woda której cząsteczka zawiera atom deuteru (wodoru cieżkiego) zamiast atomu wodoru uzyskiwana z wody naturalnej, której

stanowi domieszkę stosowana w rektorach jądrowych jako moderator spowalniacz neutronów.

14. Hipotezę de Broglie’a można zapisać wzorem...

mV

h 

15. Podkreśl, które elementy kojarzą się z laserem: rozkład Boltzmanna, inwersja obsadzeń, emisja wymuszona, prawo Kirchoffa, antykatoda, rezonator.

Odp. Rozkład Boltzmana, Inwersja obsadzeń, emisje wymuszenia, rezonator.

16. Uporządkuj w kolejności od najkrótszej długości: światło widzialne, fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie, mikrofale.

Odp. Promieniowanie rentg., UV, Światło widzialne, Mikrofale, Fale radiowe.

17. Zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego jest ...

odp. Energią wyemitowaną w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni tego ciała w określonym przedziale długości fali

18. Fala monochromatyczna cechuje się...

odp. Tą samą częstotliwością, czyli tą samą długością w danym ośrodku.

19. Gdy jądro jakiegoś pierwiastka emituje cząstkę to...

odp. To liczba porządkowa w układzie okresowym o dwasię zmniejsza, więc izotop się „przesunie” o dwa miejsca wstecz – zasada przesunięć np.:

YX AZ A 4

2

4

22

  + 

20. Szerokość pasma wzbronionego pewnego pierwiastka wynosi 1 eV. Czy kwant o energii 3 10—19 J wywoła efekt fotoelektryczny wewnętrzny.

Wyjaśnić dlaczego?.

Odp. 1 eV=1,6*10-19J<3*10-19 więc wywoła, ponieważ ma wieksza energię niż szerokośc pasmawzbronionego.

21. Opisać dowolną metodę wyznaczania stałej Plancka.

ZESTAW 3

1. W czasie sztormu statek pochylił się. Jak zmieniła się siła wyporu ?.

odp. Siła wyporu przy przechyłach wzrasta.

docsity.com

2. Pudełko prostopadłościenne o jednakowo gładkich ścianach ma się jak najszybciej zsunąć z równi. Na jakiej ściance należy ja położyć ?.

odp. Obojętnie, bo siła tarcianie zależy od powierzchni trących T = fN

3. Przy zderzeniu idealnie sprężystym obowiązują następujące zasady zachowania.

odp. – zasada zachowania pędu.

-zasada zachowania energii kinetycznej.

4. Jeśli moment pędu ciała obracającego się z prędkością kątową wynosi L, to energie kinetyczne można wyrazić wzorem...

odp.

 

L JJL 

222

2 2 

  L L

J EK



5. Ciało wykonuje drgania harmoniczne. Co można powiedzieć o prędkości i przyspieszeniu ciała w punkcie maksymalnego wychylenia z położenia

równowagi ?.

odp. Vmax= A - prędkość maksymalna wyraża się iloczynem amplitudy i gęstości kołowej.

Qmax= - A 2 – przyśpieszenie maksymalne wyraża się iloczynem ujemnym amplitudy i kwadratu cząstki kołowej.

6. Jeśli między okładkami płaskiego kandensatora odległymi o d istnieje pole o natężeniu E, to napięcie między okładkami wynosi...

odp. EdU

d

U E 

7. Dielektryk to jest...

odp. Dielektryk jest to izolator, który posiada elektryczne momenty dipolowe, lub można je pod wpływem pola wytwarzać (może zachodzić jedno i drugie).

8. Zjawisko samoindukcji polega na...

odp. Polega na powstaniu siły elektromotorycznej w zamknietym obwodzie elekt. Przez który przepływa zmienny w czasie prąd

dt

d ..

*-L

L – indukcujność własna [H] - henr

9. Jeśli w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 1 Volta przyśpieszyć elektron to uzyska on energię...

odp. )(106,111 19 JVequE 

10. Naszkicować pole elektryczne od dipola elektrycznego.

Odp. qlp

11. Na strunie gitarowej o długości L może powstać fala o długości...

odp.

12. Podać przykłady zaistnienia stanu nieważkości.

Odp. a) w rakiecie kosmicznej krążącej wokół ziemi,

b) w zerwanej spadającej windzie,

c) wirówki

13. Jeśli okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie wynosi T, to ile wyniesie okres, gdy dowiesimy tak sam ciężarek?.

Odp.

K

m T  20

K

m T

2 2

więc 02TT

14. jeśli natężenie pola magnetycznego wynosi 1A/m, to indukcja magnetyczna ma wartość...

odp.  HB

m

A H 01 

)(104 7 TTB 

 - 4*10-7 przenikalność mag.próżni [T*m/A]

H- natężenie pola meg.

15. Podać wielkości fizyczne, które mają następujące jednostki; A/m, m/s2, Pa, s, V, J.

Odp. A/m – natężenie pola magnetycznego

m/ s2 – przyśpieszenie

Pa * s – lepkość

V – napięcie

J –energia, praca.

16. Płaski krążek o promieniu a wiruje wokół osi przechodzącej przez środek i prostopadłej do krążka. Jak zmieni się moment bezwładności, gdy na

krawędzi tarczy położymy kilogramowy krążek ?.

Odp.

Io = 1/2ma2  I = I0+ma 2

Io – moment bezwładności krazka gdy oś przechodzi przez środek

Moment bezwładności wzrasta.

17. Podać: wartość, kierunek i zwrot siły dośrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu.

Odp.

r

V mF

2

1)kierunek przez środek 2)zwrot do środka

18. Jeśli odległość między ciałami zwiększymy czterokrotnie, to siła grawitacji zmieni się...

2r

Mm GP

zmieni się 16 razy.

19. Określić minimalną i maksymalną długość fali dźwiękowej w powietrzu odbieranej przez człowieka.

docsity.com

Odp. Maksymalna wartość:

m

s

s

m

f

V 15)

1 (20

)(300

. 1. 

Minimalna wartość:

min15 20

10300 .

3

 

 

20. Wymienić przynajmniej trzy sytuacje występowania zasady zachowania energii. Opisać szczegółowo jedną z nich.

Odp. Podczas swobodnego spadku, przy zderzeniach sprężystych, po podgrzaniu wody w czajniku elektrycznym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument